Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
  Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Kolega Marinkoviću, ovde se malo poduže krši i član 27. st. 1. i 2. i član 107. zato što vi nekako niste koncentrisani, ne slušate baš dobro šta narodni poslanici danas ovde govore.

  Ne može neko da kaže ovo što smo malopre čuli, jer mi smo ovde voljom građana. Mi smo ovde upravo došli na osnovu izbornog rezultata i mi smo ovde tu da branimo volju građana.

  I, da, ovde se i odavde se osvajaju glasovi i odavde se obraćamo građanima. Ne osvajaju se glasovi tako što se ljudima razbijaju prozori u opštinama gde se sada održavaju izbori, gde se ljudima preti, gde ko god bude…
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Koleginice Radeta, ja ne želim da se odavde vodi kampanja, kada je u pitanju sugestija po povredi Poslovnika, na lokalnom nivou. Vi sada vodite kampanju i vi zloupotrebljavate govornicu.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Upravo rekoh da vi kršite ove odredbe Poslovnika zato što niste koncentrisani. Tri dana to niste primetili i sada u jednoj mojoj rečenici to primećujete? Ja vam zato skrećem pažnju.
  Napravite pauzu dok ne dođe neko, pošto ne dozvoljavate meni da ja vodim sednicu, a radila bih to najbolje od svih vas i zajedno da se poređate, budite sigurni, i poštovala bih parlamentarnu demokratiju i Poslovnik ovakav kakav god je i poštovala bih opoziciju u Narodnoj skupštini, što i vama želim.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Da.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
  Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Izvolite.
  (Aleksandra Jerkov: Povreda Poslovnika.)
  (Marinika Tepić: Povreda Poslovnika.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milimir Vujadinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala, predsedavajući.

  Amandman koji sam podneo svakako je u funkciji osnaživanja borbe protiv kriminala i korupcije.

  Poštovani predsedavajući, možemo ljude iz vlasti, to jest one koji su vlast obavljali do 2016. godine u Vojvodini, a do 2012. godine u ostatku Srbije da zovemo kako god to oni hoće. Ja se slažem, prestaćemo da ih zovemo žutim kartelom. Možemo da ih zovemo i žutim-bordo direktorom, a možemo i žutom akademijom. Možemo čak i opozicijom ako to godi njihovim ušima. Međutim, suštinski su važne posledice njihovog delovanja u prošlosti i te posledice treba isticati. One su svakako bolne za čitavu Srbiju i veoma lako su merljive.

  Vi znate vrlo dobro za privatizaciju koja je sprovođena u vreme dok su oni vršili vlast u Srbiji. Jedan od tih primera kako ta privatizacija i njihovo delovanje može biti bolno je i subotička fabrika elektromotora „Sever“. Vrlo dobro znate koliko je ta fabrika bila uvažena i na prostorima bivše Jugoslavije, ali ako ćete o inostranstvu, zapošljavala je 2.000 radnika i imala je vrednu imovinu u inostranstvu, imala je razvijene proizvodne programe, ali, Bože moj, tom privatizacijom koju je sprovela ta žuta akademija, današnja opozicija, kako god hoćete, ti ljudi su uglavnom završili na ulici. Ugovorom je bila predviđena klauzula kojom je kupac obavezan da investira 16 miliona evra u fabriku, uz saglasnost tadašnjih vlasti. To se nikad nije desilo i ovih 2.000 ljudi su postali ljudi koji su završili na ulici i postali teret budžeta Republike Srbije, jer mnogi od njih su postala lica u stanju socijalne potrebe, pa samim tim su pali na teret budžeta, odnosno svih građana ove zemlje.

  Te posledice neko mora ispravljati. Danas imate priliku da u Subotici u privrednoj zoni zapošljavamo nešto više od 6.000 ljudi, pre svega, naporima predsednika države, premijerke, ali i gradonačelnika Subotice. Svakog dana bar nekoliko ljudi je više u privrednoj zoni u Subotici. Korist od toga svakako ima i budžet Republike Srbije, ali i lokalni budžet. E, to jeste pravi način i pravi odgovor na sve ono što se dešavalo u prošlosti i pravi način kako se vodi računa o budžetskim sredstvima koja se opet kroz investicije, vidimo, vraćaju u grad Suboticu. Hvala vam.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov, po Poslovniku. Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Aleksandra Jerkov

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Zahvaljujem potpredsedniče.

  Javila sam se da vam skrenem pažnju na član 32. Poslovnika Narodne skupštine, a to što vi kršite član 103, pa nam ne date reč odmah nakon što smo se javili, pa posle govorite da nismo dobili reč neposredno po javljaju, to znači samo da kršite još dodatno član 103, a ne da možete posle da nam spočitavate da se nismo javili neposredno po učinjenoj povredi.

  Javila sam se neposredno po učinjenoj povredi. Vi mi niste dali reč neposredno po učinjenoj povredi, što je vaša greška, a ne moja.

  Gospodin Martinović, naime, ima očigledno problema sa interpretacijom pročitanog teksta. U članu 103, koji je reklamirao, nigde ne piše da se ne može ukazati na povredu istog člana Poslovnika…
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Koleginice Jerkov, ne možete …
  ...
  Demokratska stranka

  Aleksandra Jerkov

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  … nego piše da se ne može ukazati na povredu... (Isključen mikrofon.)