Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, uvaženi kolega Krasiću.
  Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Aleksandra Jerkov

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Zahvaljujem, potpredsedniče.

  Priznajem već mi tri dana izmiče koncepcija ove sednice, a koliko sam za sada shvatila ne treba da pričam ono što ja mislim, ne znam, treba da pričam ono što vi mislite ili neko drugi. Vidim da u svim ovim obrazloženjima poslanici pokušavaju da prikažu ono što je njima važno, što bi trebalo da uđe u ovaj Zakon o budžetskom sistemu.

  Moji amandmani nisu tog tipa. Ako bih pričala šta je meni važno da uđe u budžetski sistem, u Zakon o budžetskom sistemu, mogli bismo sada ovde da pričamo i o vraćanju otetih penzija, o bezobzirnosti vladajuće koalicije, sve suludosti izjave da se smanjenje penzija svodi na to da oni penzioneri koji su planirali da letuju na Sejšelima sada će morati da se zadovolje time da letuju na Palma De Majorki. Pa ja molim kolege samo da mi kažu - koje penzionere znaju da letuju na Sejšelima, na Palma De Majorki ili bilo gde, kad smo već kod toga, da su u stanju da idu na more i da priušte sebi takav luksuz?

  Možemo pričati o izjavi gospodina Vujovića koji je rekao da je ljudima garantovana penzija, ali ne i iznos penzije, pa tako gospodine Vujoviću garantovano je da možete da imate račun, ali vam nije garantovan i iznos na računu. Pa u jednom momentu kada Vlada proceni da iznos na vašem računu prevelik, zato što neko drugi ima mala primanja ili nema hleba da jede, onda uzme pare sa tog vašeg računa zato što su procenili da vi imate previše, jer to je ono što ste vi radili sa penzionerima u ovoj zemlji i niste imali pravo to da uradite i zbog toga mi je žao što kolege ne pričaju o tome, a evo vidimo možemo pričati o čemu god hoćemo.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala koleginice.
  Znate i vi vrlo dobro da nisam tako mislio i da sam mislio da povredu dostojanstva parlamenta i uvrede kada su u pitanju međusobno narodni poslanici. Daleko od toga da pričate…
  Doktor Dušan Vujović, ministar ima reč. Izvolite.

  Dušan Vujović

  Ja se zahvaljujem što ste postavili pitanje ovog člana kojim se dopunjava Zakon o budžetskom sistemu. Znači to je član 75a dopune kojim se, i ima još jedan član kasnije koji se odnosi na uvođenje računovodstvenih međunarodnih standarda u javni sektor, a dugi se odnosi na prelazak, stvarni prelazak na programsko budžetiranje. To su ozbiljni zadaci, profesionalni zadaci i mi predlažemo da ne budemo nerealni. Mi predlažemo da se formiraju profesionalne komisije gde ćemo pozvati najviđenije ljude naše i ako je potrebno strane da nam pomognu da uvedemo te standarde, da nam pomognu da pređemo na tzv. obračunsko računovodstvo u budžetu, da se gomila vaših primedbi koja je izrečena u ovom ciklusu i prethodnih godina na pravi način tretira.
  Znači, u tom računovodstvenom sistemu će postojati aktivna i pasivna vremenska razgraničenja, postojaće pun bilans stanja, postojaće bilans uspeha Vlade pod znakom navoda. Prema tome, zato što se ne zove tako, samo je zato znak navoda, zato što je bilo šta pežurativno u tome.
  Ovim se zalažemo da budemo otvoreni u tome. Da ta komisija bude utvrđena zakonom da bismo mogli tu komisiju da finansiramo na pravi način i posle toga proizilazi da ona mora da podnosi izveštaje o svom radu da znate koga da za nešto optužite. Ja sam za to da se jasno zna ko će ući u tu komisiju. Aako treba mi ćemo vrlo rado doneti na uvid predlog te komisije koja treba da ima najpoznatija imena, profesionalna iz Srbije, iz inostranstva, da pređemo konačno na te standarde u celini pa ćemo onda slobodno deliti svima pravo da se to koristi. Ali moramo prvo to da uradimo čestito.
  Da ne bih širio diskusiju isto ću predlagati i kod prelaska na programsko budžetiranje koje zahteva unapređenje metodologije koje ne može da se sprovede u okviru radnog vremena ograničenog broja ljudi u Ministarstvu finansija. Umesto da ih improvizujemo, predlažem da to radimo korektno, profesionalno.
  Što se tiče drugih komentara za njih sam odgovarao ranije pa neću sada da se osvrćem na to. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala ministre Vujoviću.
  Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić po amandmanu. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska stranka

  Marko Đurišić

  Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
  Ja sam se javio da samo pozdravim ovu najavu vanrednih parlamentarnih izbora koje ministar finansija upravo najavio, jer je sasvim sigurno da za godinu dana kada budemo raspravljali, odnosno Skupština neka bude raspravljala o budžetu za 2019. godinu, ministar Vujović neće moći da sedi tu, jer bi onda morao da objasni sve ovo sada što je najavio da će se desi zašto se nije desilo, jer se to sasvim sigurno neće desiti, jer ne znam koje ćete vi to stručnjake naći od strane ove vladajuće hunte da vam urade …. (Isključen mikrofon.)
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Kolega Đurišiću, već sam vas zamolio. Vi to očigledno namerno radite. Želite da izazovete neki incident ovde u Skupštini. Vi dobro znate šta znači hunta i ne želim da dozvolim da bilo koga nazivate tako, niti predstavnike većine u parlamentu, niti bilo koga iz opozicije. Stvarno nema smisla. Molim vas da nastavimo u nekom demokratskom tonu sednicu, kako nam i priliči.
  Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić i narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč?
  Marijan Rističević, izvolite.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Zahvaljujem.

  Dame i gospodo narodni poslanici, radi se o komisiji, radi se o računovodstvenim standardima. Mene ne mogu lako zbuniti. Mislim da ta komisija treba da vodi računa o tome da novac dođe do penzionera. Naši penzioneri su zaslužili da do penzija i dostojanstvene starosti dođu radom, a ne kreditima. Naši penzioneri nisu zaslužili da se manja rupa krpi većom rupom. Mi moramo stvoriti dodatnu vrednost i ova komisija o tome treba da vodi računa jer lako bi mi nahranili siromašne, ali ne možemo da nahranimo ove alave i bogate, čiji su sponzori Mišković i ekipa i iz tog razloga mislim da proizvodnju treba dizati, komisija da vodi računa o preraspodeli. Preraspodelu treba vršiti u korist siromašnih. Siromaštvo treba suzbijati.

  ni to nisu radili. Oni su se borili protiv siromašnih umesto protiv siromaštva i mislim da ta komisija treba posebno da povede računa prema našim najstarijim građanima koji, ponavljam, su zaslužili generacijsku solidarnost, ali nisu zaslužili da se novac isplaćuje iz ne znam čega, iz kredita, već iz proizvodnje.

  Mi smo u obavezi da omogućimo da se njihove penzije zarade na pošten, čestit način i da oni imaju pravo na dostojanstvenu starost. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala kolega Rističeviću.
  Reč ima prof. dr Marko Atlagić.
  Izvinite, po Poslovniku Miroslav Aleksić.
  ...
  Narodna stranka

  Miroslav Aleksić

  Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
  Poštovani gospodine Marinkoviću, reklamiram član 108. Poslovnika i član 27. jer ste vi dužni da poštujete ovaj Poslovnik i da brinete o redu na sednici i razumem vašu želju i nameru da se ovde u ovom domu najmanje govori o budžetu, da se govori o stanju u državi, Republici Srbiji, ekonomskom slomu, kolapsu, siromaštvu, ali imajte barem trunku dostojanstva kada možete da poslaniku Đurišiću na pola izlaganja po amandmanu na koji ima pravo isključite mikrofon zbog upotrebe reči – vladajuća hunta, a to isto ne uradite kada poslanici vladajuće većine već treći dan horski u najgorem mogućem svetlu žele da prikažu ljude koji sede sa ove strane sale, govoreći najodvratnije laži, uvrede, bljuvotine i vi ih puštate i dozvoljavate da kroz povredu Poslovnika, da kroz repliku, da kroz navodnu priču o amandmanima sve to govore.

  To je odgovornost vas i ja znam da vi to radite svesno i da je to deo vaše taktike, ali barem to radite sa malo dostojanstva i malo pristojnije.