Otvoreni Parlament | Zakon o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Zakon o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Sažetak

Predlagač zakona ističe da je osnovni cilj usvajanja dopuna Zakona unapređenje borbe protiv finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i to ustanovljavanjem sistema preventivnih i represivnih mera protiv finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, kao prethodne faze u vršenju terorističkih akata.
Srbija je u obavezi da u potpunosti usaglasi svoju zakonsku regulativu sa potvrđenim konvencijama Ujedinjenih Nacija u pogledu preduzimanja svih aktivnosti koje se odnose na sprečavanje terorizma.

Države članice UN u obavezi su da preduzimaju mere na sprovođenju niza rezolucija kojima se propisuje primena mera protiv terorista, terorističkih organizacija i njihovih finansijera (sprečavanje korišćenja teritorija država od strane terorista i njihovih finansijera, efikasna kontrola granica u cilju sprečavanja prelaska takvih lica na teritoriju država članica i dr). Jedna od mera odnosi se na usklađivanje sa međunarodnim standardima u oblasti ograničavanja raspolaganja imovinom terorista i lica koja se dovode u vezu sa širenjem oružja za masovno uništenje.
Predlogom zakona naslov Zakona proširuje se na oblast sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje. U tom smislu, i oblast primene Zakona proširuje na sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje. Predloženim izmanama i dopunama Zakona proširuje se definicija označenog lica, koje se sada dovodi u vezu sa širenjem oružja za masovno uništenje zbog čega je stavljeno na posebne liste, sastavljene na osnovu rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ili akata međunarodnih organizacija čiji je Republika Srbija član. Takođe, definiše se nekoliko kategorija fizičkih i pravna lica koja koja su u vezi sa označenim licima i koja postupaju u ime ili po nalogu označenih lica ili su na drugi način kontrolisana od strane označenih lica. Dodatno, bliže se određuju pojam i oblici finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Pored toga, polje primene Zakona proširuje i na lica koja se dovode u vezu sa širenjem oružja za masovno uništenje.
Predlogom zakona utvrđuje se rok od tri meseca u kojem ministar nadležan za poslove finansija treba da uskladi propise sa odredbama ovog zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 61
Protiv: 69
61%
69%
0%
Poslednji put ažurirano: 27.02.2021, 12:19