Otvoreni Parlament | Zakon o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje

Zakon o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje

Sažetak

Zakonom je predviđeno da će listu profesija od posebnog interesa utvditi Vlada najkasnije do oktobra 2019. godine. Lista neće biti konačna, već će ministarstva moći da predlažu nove profesije od posebnog interesa pod uslovima predviđenim zakonom.
Pristup i obavljanje profesiji od posebnog interesa uslovljeno je posedovanjem profesionalnih kvalifikacija. Profesionalne kvalifikacije obuhvataju formalnu kvalifikaciju (diploma, svedočanstvo ili druga javna isprava o stečenom formalnom obrazovanju) i dodatno stručno osposobljavanje i usavršavanje koje se obavlja tokom ili nakon sticanja formalne kvalifikacije, a dokazuje se diplomom ili drugom javnom ispravom (specijalizacija, pravosudni ispit i sl.).

Uslovi koji se tiču formalnih i profesionalnih kvalifikacija za obavljanje svake pojedinačne profesije od posebnog interesa moraju biti propisani posebnim zakonima, odnosno onim zakonima kojima se uređuje oblast odnosno delatnost u kojoj se obavlja profesija od posebnog interesa.

Ministarstvo u čijem delokrugu je delatnost u kojoj se obavlja profesija od posebnog interesa (Nadležno ministarstvo) propisuje minimum potrebnih kompetencija za obavljanje određene profesionalne delatnosti. Kompetencije su skup znanja veština, sposobnosti i stavova koji omogućuje pojedincu efikasno obavljanje aktivnosti u datoj profesiji .

Nadležno ministarstvo utvrđuje sastav i način rada tela nadležnog za sprovođenje postupka utvrđivanja posebnih uslova za obavljanje profesije od posebnog interesa.
Način izbora, mandat kao ni način postupanja ovog tela nisu precizno definisana Predlogom zakona.

Uspostavljena je obaveza ministarstava da na svojim internet stranama objave sve potrebne informacije u vezi sa profesijama od posebnog interesa.

Obavljanje profesija od posebnog interesa biće moguće tek nakon što, na zahtev zainteresovanog lica, nadležno telo odluči da kandidat ispunjava zakonom propisane uslove i poseduje neophodne kompetencije (znanja, veštine, stavove) potrebne za obavljanje te profesije.
Svako lice zainteresovano za obavljanje profesije od posebnog interesa najpre će morati telu nadležnom za proveru ispunjenosti uslova da podnese zahtev kojim se utvrđuje da li ispunjava uslove za obavljanje te profesije. Isti zahtev podnosiće i lica kojima je ranije izvršeno priznanje strane diplome. Rok za rešavanje po zahtevu iznosi 3 meseca.

Nadležno telo utvrđuje da li postoji razlika u stečenim kompetencijama iz formalne kvalifikacije u odnosu na propisani minimum potrebnih kompetencija.
Razlike između stečenih kompetencija iz formalne kvalifikacije i minimuma potrebnih kompetencija mogu nastati kao posledica toga što različiti univerziteti koji imaju akreditovane studijske programe samostalno utvrđuju sadržaj tih programa, pa tako, primera radi, akademsko zvanje diplomiranog pravnika može steći i lice koje nije položilo ispit iz međunarodnog privatnog prava ili čak ni obligacionog prava.

Ukoliko kandidat ne poseduje potrebne kompetencije, nadležno telo može ga uputiti na polaganje dodatnih ispita ili rešenjem utvrditi da lice ne ispunjava potrebne uslove
Zahtev se odbija ukoliko se utvrdi da postoje bitne i nenadoknadive razlike u stečenim kvalifikacijama, koje se ne mogu nadoknaditi polaganjem ispita ili obavljenjem prakse.

Ukoliko profesiji od posebnog interesa želi da pristupi lice koje je formalnu/profesionalnu kvalifikaciju steklo u inostranstvu, nadležno telo će najpre zatražiti mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove čiji je osnivač Republika, pokrajina ili jedinica lokalne samouprave koja vrši upoređivanje programa strane ustanove u kojoj je lice steklo formalnu kvalifikaciju sa programom obrazovanja za istu profesiju u Srbiji.

Za lica koja su stekla profesionalnu kvalifikaciju do dana donošenja akta Vlade kojim će se utvrditi lista profesija od posebnog interesa, smatra se da ispunjavaju uslove za obavljanje profesije.

Zakon ima oročen rok važenja, odnosno, prestaće da važi danom pristupanja Srbije EU.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 81
Protiv: 96
81%
96%
0%
Poslednji put ažurirano: 28.09.2021, 02:21