Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Imajući u vidu navedene razloge za donošenje Predloga zakona: pojavu nezakonitog obavljanja taksi prevoza od strane lica koja nemaju odobrenje za taksi prevoz na teritoriji jedinice lokalne samouprave, pojavu nezakonitog obavljanja taksi prevoza od strane lica koja su registrovana za pružanje usluge limo servisa, a koja koristeći razne elektronske aplikacije nezakonito vrše taksi prevoz, te da je pristup korisnicima elektronskim putem veoma brz i masovan, nedonošenje zakona po hitnom postupku bi moglo da prouzrokuje izuzetno štetne posledice po poslovanje prevoznika koji obavljaju taksi prevoz, kao i po stanovništvo, odnosno putnike koji redovno koriste usluge neregistrovanih subjekata, s obzirom na to da isti poslujući na ovaj način nisu dužni da ispunjavaju obaveze propisane zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima. Takođe, usluga limo servisa biće uređena ovim zakonom, a ne propisima kojima se uređuje pružanje turističkih usluga. Ovim zakonom limo servis se smatra javnim prevozom i shodno tome vozači i vozila podležu obavezama iz propisa kojima se uređuje oblast bezbednosti saobraćaja na putevima. Na taj način obezbeđuje se bezbednost putnika koji se prevoze vozilima koja su iznajmljena sa vozačem. Takođe, radi suzbijanja sive ekonomije koja je u delatnosti prevoza koji se obavlja na teritorijama lokalne samouprave u izuzetnom porastu, zbog velikog broja neregistrovanih subjekata i subjekata koji ne ispunjavaju uslov za obavljanje taksi prevoza, zbog neophodnosti preciziranja ovlašćenja jedinice lokalne samouprave koja organizuje i obezbeđuje obavljanje taksi prevoza i propisivanja mera protiv subjekata koji nezakonito obavljaju taksi prevoz, kao i potrebe da se u gradovima, posebno u gradu Beogradu, u inspekcijski nadzor uključi i komunalna policija zbog efikasnijeg nadzora, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Predlagač: Vlada

Sažetak


Predlagač zakona smatra da je Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji je donet 12. avgusta 2015. a izmenjen i dopunjen 8. juna 2018. neophodno dalje precizirati u tri oblasti i to u odredbama koje se odnose na uslove taksi prevoza, prevoz putnika koji se obavlja putničkim vozilom koje je iznajmljeno sa uslugom vozača (limo servis) i takođe regulaciju prava i dužnosti inspekcijskog nadzora.

Preciziranje uslova za obavljanje taksi prevoza

Izmenama i dopunama zakona precizirano je, najpre, da je taksi prevoz ona vrsta javnog prevoza čija se naknada obračunava taksimetrom i čije vozilo ima registarske tablice sa oznakom TX, koje je registrovano prema mestu sedišta i da ima odobrenje za pružanje usluga prevoza. Dalje, navodi se da prevoznik ne sme biti pravnosnažno osuđivano za krivična dela koja su taksativno nabrojana u Zakonu. Usluge se obavljaju na teritoriji mesta na kom je vozilo registrovano a bliže uslove za obavljanje taksi prevoza propisuju opština, grad ili grad Beograd. Sve ostale karakteristike koje nisu definisane ovim zakonom se dalje preciziraju Odlukom koju donose organi jedinice lokalne samouprave.

Preciziranje uslova za obavljanje limo servisa

Položaj pružalaca limo servisa je ranije neprecizno bio definisan Zakonom o turizmu. Predlagač zakona ističe je zbog problema širokog tumačenja ovu oblast pružanja usluga prevoza potrebno definisati Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Predlaže da se limo servis definiše kao javni prevoz i da shodno tome vozači i vozila podležu obavezama iz propisa kojima se uređuje oblast bezbednosti saobraćaja na putevima. Takođe se precizira da je za pružanje limo usluga obavezno vođenje registra i dalje navodi koje sve to dužnosti pružalac usluga mora da ispuni. Pružalac usluga je dužan da u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja delatnost drži rešenje o upisu u odgovarajući registar i uverenje o evidentiranju u Registru turizma, da u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja istakne cene usluga koje pruža i da se pridržava istaknutih, odnosno objavljenih cena, da za svaku pruženu uslugu izda propisan račun i da vodi evidenciju pruženih usluga.
Osim što će moći da se obavlja isključivo na osnovu odobrenja jedinice lokalne samouprave, dopunama zakona precizno je utvrđeno kojim vrstama vozila se može obavljati limo servis, zabranjeno je obavljanje limo servisa na unapred utvrđenoj relaciji, vozilo limo servisa moguće će biti iznajmiti isključivo u celini (ne i pojedinačno mesto za sedenje), a ugovoreno vreme prevoza neće smeti da bude kraće od tri časa. Na ovaj način, izmenama i dopunama zakona onemogućiće se obavljanje limo servisa mnogim prevoznicima koji su, u skladu sa Zakonom o turizmu, do sada pružali uslugu limo servisa.

Propisivanje slučajeva u kojima nije dozvoljeno nuđenje usluge prevoza pružanjem usluga informacionih tehnologija

Najveći problem koji predlagač uviđa jeste pojava sive ekonomije i to pojavom neovlašćenog obavljanja javnog prevoza putnika, nelojalne konkurencije kroz instaliranje i reklamiranje elektronskih aplikacija za obavljanje taksi delatnosti od strane fizičkih lica privrednih subjekata, koja nemaju odobrenje za obavljanje taksi delatnosti.
U skladu sa dopunama zakona, biće kažnjivo pružanje IT usluga za nuđenje usluge prevoza ili povezivanje korisnika prevoza sa pružaocima usluge koji nemaju odobrenje za pružanje usluge taksi prevoza ili limo servisa. Zakonom je, takođe, zabranjeno korišćenje tehnologija za nuđenje taksi usluge po ceni različitoj od one koju propiše jedinica lokalne samouprave.

Proširenje nadležnosti inspekcije i komunalne policije

Dopunama zakona omogućiće se i pojačan rad inspekcija . U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor će imati mogućnost i da nastupi kao prikriveni putnik, ali isključivo pod uslovom da se do potrebnih dokaza ne može doći na drugi način. Izmenama zakona inspektoru će biti omogućeno i da isključi iz saobraćaja vozilo koje obavlja limo servis suprotno zakonu, kao i da istom oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od 10 dana.

Ovlašćenja vršenja inspekcijskog nadzora se prenosi i na komunalnu policiju zbog nedovoljnog kapaciteta. Proširena su prava i dužnosti komunalne policije koja će imati i ovlašćenje da da privremeno oduzme vozilo koje je označeno taksi oznakom, a nema odobrenje za vršenje ove delatnosti.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 153
Protiv: 149
153%
149%
0%
Poslednji put ažurirano: 30.11.2022, 10:54