Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Usled razloga navedenih u delu II. Obrazloženja, a u cilju usklađivanja važećeg zakona sa domaćim i evropskim standardima i drugim propisima uključujući i propise Evropske unije u ovoj oblasti, te predviđanja i unapređenja pojedinih rešenja bez kojih bi mogle biti prouzrokovane štetne posledice po rad organa i organizacija, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Zakon o privatnom obezbeđenju donet je 2013. godine, a zatim izmenjen 2015. godine, međutim izvršenje primene zakona je bilo odloženo sve do 1. januara 2017. godine. Analizom prethodnog zakona uočeni su određeni nedostaci koje bi trebalo menjati i to u okviru preciziranja odredbi u okviru rada sektora privatne bezbednosti. Najveći deo promena se odnosi na izdavanje licenci i uvođenje novih licenci, takođe pojedine odredbe uvode poslove redarske službe, takođe predlagač precizira poslove nadzora. Pored navedenih izmena, važno je spomenuti i izmene kojima se uvodi novo sredstvo prinude – biber sprej kao i kod sredstava prevoza službi privatnog obezbeđenja da rotacija mora biti žute boje. Kaznene odredbe su znatno uvećane u odnosu na prethodni zakon čime predlagač želi da skrene pažnju na prekršaje koji se odnose na ovu oblast a česti su u praksi.
Kako bi se usaglasila terminologija sa EU standardima uvodi se promena rodnog značenja, pojedini termini se preciziraju i time se olakšava komunikacija svih subjekata privatnog obezbeđenja.

Uvođenje poslova redarskih službi

Novina koju Zakon donosi jeste uvođenje poslova redardskih službi. Uvođenje ovih službi značajno olakšava organizovanje sportskih manifestacija u manjim sredinama gde često postoji problem angažovanja privatnog obezbeđenja ili ne postoji dovoljno resursa za njihovo angažovanje. Licenciranjem redarskih službi bi se ovaj problem rešio stoga su i dopunjene odredbe licenciranja kako bi se stvorila distinkcija između vršilaca poslova privatnog obezbeđenja i redarskih službi. Predlagač uvodi nove izmene kojima se propisuje obavezna obuka svih lica u organima privatnog obezbeđenja a to važi i za pravosudnu stražu, lica koja obavaljaju poslove izvršenja krivičnih sankcija kao i za lica koja imaju stečeno srednje ili visoko obrazovanje iz oblasti bezbednosti. Sve licence izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Obavezna procena rizika

Predlagač uvodi još jednu odredbu prilikom sklapanja ugovora o pružanju usluga privatnog obezbeđenja a to je obaveznost procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i način planiranja obezbeđenja i postupanja sa rizicima.

Preciziranje ovlašćenja pripadnika službi privatnog obezbeđenja

Kada je reč o ovlašćenjima koja lica službi privatnog obezbeđenja mogu imati, taksativno se nabrajaju izmene u Zakonu a ključne promene koje se uvode jeste uvođenje još jednog sredstva prinude – gasni sprej odnosno biber sprej. Takođe, pravi se razlika u poslovima koje može redar da obavlja a koje lice u službi privatnog obezbeđenja.

Označavanje vozila službi privatnog obezbeđenja

Prilikom označavanja vozila službi privatne bezbednosti predlaže se da se koristi žuta boja svetla ili trepćuće svetlo umesto belog svetla kako bi mogla da se napravi razlika u odnosu na službe koje koriste bela svetla.
Kako bi se obuka vršila sistematično i postojao uvid ko je sprovodi i koja lica su prošla obuku uvode se nove evidencije: Evidencija o predavačima i kontrolorima stručne obuke; Evidencija o polaznicima obuke; Dnevnik stručne obuke i Evidencija izdatih potvrda o obučenosti.

Nadzor

Novom odredbom kojom se definiše vršenje nadzora se dalje precizira nadzor, inspekcijski nadzor i ocena usaglašenosti usluga privatnog obezbeđenja. Predlagač propisuje da nadzor vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova , inspekcijski nadzor nadležne inspekcijske službe a usaglašenost akreditovana i stručno osposobljena tela.

Završnim odredbama ovog zakona predviđeno je da svi postupci koji su započeti važe do stupanja na snagu ovog zakona, takođe izdate licence i položeni stručni ispiti ostaju da važe do isteka roka na koji su izdati.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 62
Protiv: 71
62%
71%
0%
Poslednji put ažurirano: 23.01.2021, 09:15