Otvoreni Parlament | Zakon o Centralnom registru stanovništva

Zakon o Centralnom registru stanovništva

Sažetak

Predloženim Zakonom omogućava se uspostavljanje Centralnog registra stanovništva (CRS) kao centralizovane elektronske baze podataka o stanovništvu Srbije. Predviđeno je prenošenje u CSR podataka koji se u izvornim evidencijama vode o državljanima Srbije (sa ili bez prijavljenog prebivališta u Srbiji), izbeglicama, tražiocima azila kao i određenim kategorijama stranaca (stranci sa odobrenim boravkom/stalnim nastanjenjem; stranci bez dozvole za stalno nastanjenje koji imaju stečenu imovinu ili prava i obaveze iz PIO ili svojstvo poreskog obveznika). Prema navodima predlagača zakona, svi podaci koji su definisani Predlogom zakona preuzimaće se iz izvornih evidencija i biće centralizovan u jednom registru i biće dostupni službenicima bez potrebe da se u proces pribavljanja informacija uključuju ni građani, ali ni drugi državni organi. Svi izvorni organi obavezani su da unose podatke u Centralni registar stanovništva kao jedinstvenu tačku i svi prijemni organi podatke koji su im potrebni za vođenje postupaka iz svoje nadležnosti moći če da preuzimaju iz Centralnog registra stanovništva.

1. Nadležnost za vođenje CRS

CRS će voditi MDULS, uz tehničku asistenciju Službe Vlade. Predlog zakona sadrži opšte odredbe u vezi sa vođenjem CRS, dok će bliži način preuzimanja, razmene podataka i pristupa podacima urediti Vlada u roku od šest meseci od dana stupanja zakona na snagu . CRS se nalazi u Državnom centru za čuvanje i upravljanje podataka.

2. Izvorne evidencije i organi

Prikupljanje podataka za Centralni registar stanovništva obavljaće se decentralizovano (svaki izvorni organ prikupljaće podatke iz svoje nadležnosti). Organi koji vode izvorne službene evidencije (MUP, MDULS, CROSO, PU, RGZ) biće dužni da podatke iz svojih evidencija prenesu u CRS. Unos podataka u CRS izvorni organi vršiće elektronskim putem, bez odlaganja nakon upisa u izvornu evidenciju (dakle, neće automatski doći do promene podatka u CRS kada se on unese u izvornu bazu već on mora biti posebno unešen u CRS ali bez odlaganja). Na ovaj način, CRS će sadržati samo poslednje (ažurne) podatke. Ukoliko se sumnja u tačnost podatka on se označava kao „podatak u proveri“ što je važno zbog pretpostavke tačnosti ovih podataka. Upis podataka vršiće se na osnovu JMBG/ evidencijskog broja stranaca.
Predlogom zakona su taksativno nabrojane izvorne evidencije iz kojih će prenositi podaci u CRS. To neće biti svi podaci koje te evidencije sadrže, već samo oni koje predlog izričito predviđa.
Izvorne evidencije su:
1. Evidencija o matičnim brojevima
2. Evidencija o državljanstvu
3. Registar matičnih knjiga
4. Evidencije prebivališta, boravišta i privremenog boravka u inostranstvu
5. Evidencije o ličnim kartama
6. Evidencije o putnim ispravama
7. Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
8. Evidencije poreskih obveznika
9. Evidencije o strancima
10. Evidencije o tražiocima azila, strancima kojima je odobreno utočište/supsidijarna zaštita/privremena zaštita; evidencija o izdatim ličnim kartama za tražioce azila/strancima kojima je odobren azil ili privremena zaštita; evidencije o izdatim putnim ispravama za strance kojima je odobren azil
11. Evidencije o strancima koji nemaju dozvolu za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u RS, a imaju stečenu imovinu ili prava i obaveze po osnovu PIO ili svojstvo poreskog obveznika
12. Evidencije o izbeglim licima iz bivših SFRJ republika
13. Adresni registar

3. Prijemni organi – pravo preuzimanja

Pravo neposrednog preuzimanja podataka iz CRS imaće prijemni organi. Listu prijemnih organa utvrdiće rešenjem ministar državne uprave i lokalne samouprave, i to na osnovu zahteva koji prijemni organ podnosi MDULS-u a nakon pribavljanja mišljenja Službe Vlade da prijemni organ ispunjava tehničke uslove za povezivanje sa CRS. Dodatno, da bi bio pristupio podacima svaki prijemni organ moraće da dostavi MDULS-u akt o određivanju administratora i njegovog zamenika (lica koja su ispred prijemnog organa ovlašćena za saradnju sa MDULS i praćenje rada ovlašćenih lica u prijemnom organu ). Prijemni organ imaće i obavezu vođenja evidencija lica ovlašćenih za pristupanje i neposredno preuzimanje podataka iz CRS.
4. Pravo uvida
Pravo uvida imaće fizičko lice na koje se podaci odnose, a anonimizovani podaci moći će da se ustupaju i licima koji vrše statističke i naučnoistraživačke delatnosti.

5. Provera tačnosti podataka

Lice na koje se podaci odnose i koje uoči da podaci nisu tačni može podneti MDULS-u zahtev za ispravku. Prijemni organ koji u vršenju svojih nadležnosti uoči neslaganje podataka CRS dužan je o tome da obavesti MDULS. O ovim zahtevima/obaveštenjima MDULS obaveštava izvorni organ koji vrši proveru tačnosti podataka i po potrebi sprovodi postupak izmene podataka. O svim preduzetim merama obaveštava se MDULS.

6. Nadzor nad sprovođenjem zakona

Nadzor vrši MDULS preko upravne inspekcije, a Poverenik u delu koji se odnosi na zaštitu podataka.

7. Zakon će se primenjivati od 01.09.2020. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 179
Protiv: 201
179%
201%
0%
Poslednji put ažurirano: 14.05.2024, 03:27