Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Sažetak

Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju stupio je na snagu 2015. a počeo je da se primenjuje 2017. godine. Nakon toga, zakon je dva puta menjan u 2018. godini. Poslednje izmene koje su unete odnosile su se na pružanje usluga u taxi prevozu i limo servisa (usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem). Kako su nakon poslednjih izmena ovog zakona usvojene izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja neophodno je izvršiti usklađivanje. Odredbe koje treba uskladiti se odnose na kvalifikacije i stručnu spremu koje bi vozač trebalo da ima ali je i neophodno izvršiti preciziranje pojedinih odredbi kako bi se izvršila jedinstvena primena propisa organa uprave.

Pojedine odredbe iz prethodnog zakonskog rešenja se brišu, među prvima se briše definicija licence, zatim se briše odredba koja upućuje privredna društva da vrše overu putnog naloga. Takođe, briše se i odredba koja je propisivala obavezu vozača da ima licencu za obavljanje poslova profesionalnog vozača.

Zakonodavac propisuje obavezu za svakog profesionalnog vozača da poseduje kvalifikacionu karticu ili sertifikat o stručnoj kompetentnosti za obavljanje poslova, kako bi mogao da obavlja poslove profesionalnog vozača.

U pogledu izgleda vozila, precizira se koja dužina vozila je odgovarajuća kao i obaveza posedovanja klima uređaja u vozilu. Do sada je ta odredba bila obavezna, ovim zakonom se smatra da je tako striktna odredba koja se odnosi na klima uređaje nepotrebna i neopravdana. Kada je reč o vozilima limo servisa, propisuje se obavezan broj sedišta koje ova vozila moraju da imaju. Precizirane su i odredbe po pitanju posedovanja tahografa i vrste motora u vozilu, kao i obavezno posedovanje kvalifikacione kartice ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom „95“.

Propisana su i ovlašćenja ovlašćenih lica u autonomnoj pokrajini, opštinskoj odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za poslove saobraćaja za poslove inspekcijskog nadzora.

U pogledu kaznenih odredbi propisana je novčana kazna za vozače limo servisa koji upravljaju vozilima koja ne ispunjavaju propisane uslove. Takođe, jedna od novih kaznenih odredbi odnosi se i na neposedovanje kvalifikacionih kartica. Daje se mogućnost inspektoru ili komunalnom policajcu da kazni vozača kada ne zaustavi vozilo na znak stop tablice.

Odredbe ovog zakona će se primenjivati na postupke koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, osim odredbi koje upućuju na kvalifikacionu karticu i vozačku dozvolu sa kodom „95“ koje stupaju 1. januara 2021. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 31
Protiv: 37
31%
37%
0%
Poslednji put ažurirano: 01.06.2020, 07:41