Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.04.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 84 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 91 narodni poslanik, što znači da imamo uslove za dalji rad.
Obaveštavam vas da je sprečen da danas sednici prisustvuje poslanik dr Miladin Ševarlić.
Nastavljamo rad.
Prelazimo na pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju svi članovi Vlade, pošto su svi članovi Vlade ovlašćeni za tačke dnevnog reda.
Prisutan je danas sa nama ministar Đorđević i saradnici iz nadležnih ministarstava.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada smo juče govorili o Predlogu zakona o zapošljavanju stranaca, u okviru obrazloženja amandmana, naglasili smo da je programsko opredeljenje SRS da uslovi za zapošljavanje stranaca i državljana Srbije treba da budu izjednačeni i govorili smo o primeru ljudi koji ovde dolaze da rade iz Republike Srpske ili iz Kine, doduše i iz drugih delova.

Sada smo i u ovom zakonu predvideli da stranac kome je izdata viza za boravak po osnovu zapošljavanja, da sada sve ne čitam, ako njegovo poslovno angažovanje u Republici Srbiji traje duže od roka važenja vize za duži boravak, mi smo tražili da odobrenje za ulazak i boravak bude u trajanju od 90 do 365 dana. Vi to niste prihvatili, opet iz onog uobičajenog razloga, zbog kojeg zapravo i menjate zakon.

Rekli ste da je ovo vaše rešenje u skladu sa propisima EU, da naš predlog nije u skladu sa tim propisima i to jeste suštinska razlika između vas na vlasti i svih ostalih u opoziciji i SRS, jedine na političkoj sceni Srbije koja je apsolutno protiv ulaska Srbije u EU. Pogotovo protiv toga da mi svoje propise usklađujemo sa propisima EU, kada EU, ni vama koji je jedva čekate, nije ni na puškomet.

Dakle, vi zbog tih evropskih direktiva i evropskih propisa, onemogućavate faktički da ljudi iz Republike Srpske, recimo dođu i da ovde rade, da se zapošljavaju, da otvaraju svoje firme. Vi to njima formalno dozvoljavate, ali ako ćete na svakih 90 dana menjati…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vreme.

Zahvaljujem.

Da li još neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podnela poslanica Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, treba pospešiti zapošljavanje stranaca u Srbiji, naročito one koji su već do sada pokazali da kroz svoje privredne subjekte daju doprinos zapošljavanju ljudi, koji u određenim oblastima mogu dobro da zarade ili bar solidno, ali smo protiv toga da država na bilo koji način ograničava naročito Srbe iz Republike Srpske da ovde ostvaruju to pravo.

Ne možete Srbe iz Republike Srpske da tretirate kao klasične strance. Mi smo 2000. godine usvojili Ugovor o specijalnim, ratifikovala je ova Skupština, o specijalnim paralelnim odnosima sa Republikom Srpskom i svi naši sunarodnici iz Republike Srpske treba da imaju apsolutno ista prava kao oni koji imaju državljanstvo i koji su stalno nastanjeni u Srbiji.

Zbog čega? Zbog toga što oni ovde završavaju svoje školovanje i zbog toga što dolaze do velikih problema kada im istekne rok i dužina njihovog boravka. Zamislite sada da onaj koji je student iz Bjeljine i završio je ovde fakultet sa najvišim ocenama, da li je lekar, inženjer elektrotehnike ili neko drugo zanimanje, i nađe zaposlenje, treba posle tri meseca da ide u jedinicu MUP-a i da traži da mu se produži boravak ili da izađe iz Srbije pa da se vrati, ako nema drugog osnova.

Mnogi od njih, gospodine Đorđeviću, obratite pažnju na ovo što ću vam reži, angažujte se kao čovek koji se brine o zapošljavanju stranaca, su podneli zahtev za državljanstvo. Neopravdano dugo čekaju i tražimo izmenu tog zakona više od dve godine. Da li je to normalno? Sve može da se proveri. Vi ste bili i ministar odbrane i znate kako rade službe bezbednosti. Dovoljno je dva do tri meseca, maksimum šest meseci, da se završi taj proces i da oni budu upisani u Knjigu državljana. Tako se neće više tretirati kao stranci, već će normalno moći sa svim pravima i obavezama kao građani Republike Srbije da ovde rade i ostvaruju ono za šta su se školovali.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala lepo.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Ružica Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, kao i Zakon o zapošljavanju stranaca donet je prošle godine, a razlozi za donošenje ovih izmena su da bi se ubrzala, odnosno olakšala procedura izdavanja radne dozvole u Republici Srbiji. Podnošenje zahteva za izdavanje za odobrenje za privremeni boravak omogućuje se elektronskim putem i uvodi se jedinstveno upravno mesto za podnošenje objedinjenog zahteva za privremeni boravak i dozvolu za rad stranaca.

Amandman koji smo podneli odnosi se na član 22. osnovnog zakona i mi smo predložili dodavanje novog stava, koji glasi – stranac kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja ostvaruje pravo na zapošljavanje u skladu sa zakonom koji uređuje zapošljavanje stranaca i mi smo ovom intervencijom precizirali da se viza za duži boravak izdaje po osnovu zapošljavanja u skladu sa ovim zakonom. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala lepo.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Sreto Perić.
Da li želite reč?
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, mi, srpski radikali, nemamo problem sa teorijom zavere, ali imamo potrebu da naglasimo da Srbijom vršljaju mnogi, neki sa dobrim, a neki sa vrlo specifičnim namenama. Zbog toga smo i podneli amandman na član 2. da ukažemo na ozbiljnost ovog problema i predlažemo da se za presudnu saglasnot MUP-a na osnovu rezultata procene nadležnog organa po mestu dolaska stranca, rezultat procene državnog organa nadležnog za zaštitu bezbednosti Republike Srbije i svih prikupljenih operativnih saznanja vezano za određenu konkretnu ličnost proveri pre nego što se izda dalje saglasnost.

Vlada nije prihvatila amandman uz obrazloženje da je na decidan način regulisano šta će da uradi MUP. Mi predlažemo samo da sva saznanja do kojih mi dođemo proverimo pre nego što se izda saglasnost licu koje je tražilo dozvolu za boravak, odnosno za eventualno zasnivanje radnog odnosa.

Nama je poznato, a i vi to dobro znate, da je u jednom momentu i bravar bio doživotni predsednik države Srbije čija biografija nije bila potpuno jasna i čista. Tako isto danas, mnogo izraženije, nego u tom periodu, postoji mogućnost da neki sa krajnjim namerama dođu u Srbiju, navodno da bi se zaposlili, a onda rade protiv interesa Republike Srbije. Možete i sad da razmislite o prihvatanju ovog amandmana. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Periću.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, na prvi pogled ovo je jedan standardan zakon koji važi u svakoj civilizovanoj zemlji i ovde ne bi trebalo da bude ništa sporno. Međutim, nažalost država Srbija je u jednoj specifičnoj situaciji, gde imamo situaciju da se određeni deo naše populacije, naših građana osećaju strancima u svojoj zemlji. Protiv svoje volje proglašeni su strancima u sopstvenoj zemlji, naravno reč je o našim sugrađanima na KiM.

Da ne govorim o našim sunarodnicima iz bivših jugoslovenskih republika kojih je takođe ogroman broj. O tome su govorile moje kolege. E, sada prilikom donošenja ovog zakona moralo se voditi računa o tim našim građanima, ali koliko vidim, odnosno iz Predloga zakona to ne može da se zaključi.

Imamo i još druge neke apsurdne situacije, imamo situacije da se neki naši građani ponašaju kao da su stranci ovde, odnosno da državu Srbiju ne priznaju kao svoju zemlju. Evo najnoviji primer u Bujanovcu koji je de fakto i de jure pod kontrolom države Srbije, direktor Kulturnog centra u Bujanovcu samovoljno zabranjuje prikazivanje filma i vlast ništa ne reaguje, pravi se nema kao da se to ništa nije desilo. Pa to je zaista jedan skandal nad skandalima, ali nisam čuo reakciju nikoga šta će se desiti u tom pogledu.

Dalje, u nekim našim ministarstvima kao što je Ministarstvo odbrane imamo kancelarije NATO pakta koji tu rade i pod kojim uslovima i zbog čega su oni baš tamo, ako već mora takva kancelarija da postoji, a mi smo u SRS izričito protiv toga, onda svakako to je nešto što ne sme da se nađe u prostorijama nadležnog ministarstva. Hvala.