Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima

Sažetak

Zakon uređuje ulazak stranaca u Srbiju i njihov boravak, u skladu sa Ustavom. Razlog donošenja Zakona je ostvarenje prava na zapošljavanje stranaca na osnovu izdate vize za duži boravak, u skladu sa odgovarajućim propisima. Ovaj Zakon ima za cilj da olakša proceduru izdavanja radne dozvole strancima u Srbiji, da omogući izdavanje odobrenja za privremeni boravak elektronskim putem, a uvodi jedinstveno upravno mesto za podnošenje objedinjenog zahteva za boravak i dozvolu za rad stranaca.

Proširuje se član koji reguliše vizu za duži boravak tako da predviđa da stranac kome je izdata ova viza po osnovu zapošljavanja ostvaruje pravo na zapošljavanje u skladu za zakonom koji tu oblast uređuje. Uvodi se obaveza da, u slučaju da mu poslovno angažovanje u Srbiji traje duže od važenja vize za duži boravak, pre njenog isteka podnosi zahtev za odobrenje privremenog boravka.

Obaveza diplomatsko-konzularnog predstavništva jeste da pribavi saglasnost MUP pre izdavanja vize, i više nije uslovljeno predviđenošću aktom Vlade koji utvrđuje listu država za čije državljane je neophodno pribavljanje saglasnosti za izdavanje vize.

Izdavanje vize precizira obavezu stranca kome je viza izdata da u Srbiji boravi u skladu sa svrhom i osnovom njenog izdavanja. Zakon uvodi mogućnost odobravanja privremenog boravka stranca dužeg od 90 dana određenim kategorijama stranaca bez obzira na osnov odobrenja, a kriterijume za to utvrđuje Vlada.

Uvodi se mogućnost podnošenja zahteva za privremeni boravak ili njegovo produženje elektronskim putem, za koje bliže uslove propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove. Zahtev za privremeni boravak stranac može uputiti kada zakonito boravi u Srbiji bez potrebne vize ili sa vizom za duži boravak (raniji rok od 90 dana od dana poslednjeg ulaska je izostavljen), a zahtev može biti upućen elektronski ili iz inostranstva.

Novinu u Zakonu predstavlja mogućnost podnošenja objedinjenog zahteva za odobrenje/produženje privremenog boravka stranca i dozvole za rad, lično ili elektronskim putem na propisani način, uz plaćanje takse. Dodatne uslove sporazumno propisuju ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja. Briše se obaveza stranca sa izdatom vizom za duži boravak po osnovu rada u Srbiji, a za koji je neophodna radna dozvola, da po ulasku u Srbiju podnosi zahtev za privremeni boravak.

Zakon proširuje definiciju uže porodice u kontekstu privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, a izuzetne okolnosti omogućavaju da se članom uže porodice obuhvati širi krug srodnika od onih po pravoj liniji.

Pravo stranaca na ličnu kartu se proširuje i na članove porodice lica koje je član diplomatskog/konzularnog predstavništva strane države ili druge misije sa diplomatskim statusom, sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu. Predviđene su različite vrste posebnih ličnih karata, lica kojima se izdaju, bliže određeni podaci koje sadrže i podaci u vezi zahteva za izdavanje. Ministar nadležan za unutrašnje poslove i dalje je zadužen za propisivanje izgleda obrazaca i postupak izdavanja ličnih karata za strance i privremene lične karte, dok su ministru nadležnom za spoljne poslove proširena zaduženja i na izgled obrasca zahteva za izdavanje posebne lične karte, uz njen obrazac i postupak njenog izdavanja.

Podaci o ličnosti stranaca i sa njima povezanih lica koje ministarstvo nadležno za spoljne poslove prikuplja i obrađuje prošireno je na dodatne podatke sadržane u izdatim posebnim ličnim kartama za strance.

Novčane kazne su predviđene za novi prekršaj stranaca – ako borave u Srbiji suprotno svrsi/osnovu zbog kojeg je izdata viza, dok se zaštitna mera udaljenja stranaca sa teritorije Srbije sada može izreći za sve prekršaje. Briše se prekršajna odredba koja se odnosila na neispunjenje obaveze stranca da nakon ulaska u Srbiju na osnovu vize za duži boravak izdate po osnovu rada za koji mu je potrebna radna dozvola podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka.

Iz dela prelaznih i završnih odredaba, briše se odredba koja je predvidela donošenje uredbe kojom se utvrđuje lista država za čije državljane je neophodno pribaviti prethodnu saglasnost MUP za izdavanje vize. Takođe, briše se obaveza Vlade da u roku od 6 meseci donese akt kojim se uređuje cena obrasca navedenih vrsta nalepnica i obrazaca.

Predviđa se da Vlada utvrdi kriterijume za određivanje kategorije i same kategorije stranaca, u skladu sa Zakonom; ministar nadležan za unutrašnje poslove uslove za podnošenje zahteva za privremeni boravak elektronskim putem; ministar nadležan za spoljne poslove izgled obrasca zahteva za izdavanje posebne lične karte; a zajednički ministar za unutrašnje poslove i ministar za poslove zapošljavanja sporazumno izgled i sadržinu obrazaca, sve u roku od 6 meseci od stupanja na snagu zakona.

Zakon stupa na snagu 8 dana od objavljivanja, uz odloženu primenu odredaba koje se odnose na vizu za duži boravak na osnovu zapošljavanja, pribavljanje saglasnosti MUP pre izdavanja vize, boravak u Srbiji u skladu sa svhom vize, kategorije stranaca i elektronsko podnošenje zahteva do 1.1.2020, odnosno 1.12.2020. za objedinjene zahteve za privremeni boravak i dozvolu za rad.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 33
Protiv: 39
33%
39%
0%
Poslednji put ažurirano: 25.09.2020, 22:34