Otvoreni Parlament | Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Sažetak

PREDLOG ZAKONA O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA

Kako se usled kontinuiranog jačanja švajcarskog franka veliki broj građana koji su zaključili ugovore o kreditu u ovoj valuti suočio sa velikim problemima u njihovoj otplati, Vlada Srbije podnela je predlog zakona kojim će se korisnicima stambenih kredita indeksiranim u švajcarskim francima koji na dan stupanja zakona na snagu i dalje isplaćuju svoj kredit omogućiti da im se preostali deo duga (glavnica+dospele nenaplaćene kamate) konvertuje u evre nakon čega će tako dobijen iznos biti umanjen za 38% i na tako dobijen iznos primeniti odgovarajuća kamatna stopa. Troškove konverzije i umanjenja snose banke, s tim da od države mogu tražiti naknadu troškova u visini 15% iznosa dobijenog konverzijom. Budžetska izdvajanja predviđena za ovu namenu u sledećih pet godina iznosiće ukupno oko 11,7 milijardi dinara.

Sudski postupci koje korisnici i banke vode u vezi sa ovim kreditima, obustaviće se ukoliko korisnik prihvati zaključenje ugovora o konverziji duga, i svaka stranka snosiće svoje parnične troškove. Izvršni postupci će se u slučaju zaključenja ugovora takođe obustaviti a banka neće moći da traži naknadu dotadašnjih troškova izvršenja od klijenta.

Obrnuto, sudski i izvršni postupci će se nastaviti za one klijente koji sa bankom ne zaključe ugovor u zakonom predviđenom roku.

KORISNICI KREDITA KOJIMA ĆE BANKA PONUDITI KONVERZIJU

Da bi se na pojedini ugovor o kreditu primenjivale odredbe ovog zakona neophodno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:
- Otplata kredita je na dan stupanja na snagu zakona i dalje u toku;
- Pre stupanja zakona na snagu nije izvršena konverzija kredita u CHF u kredit u evrima;
Zakon će se primenjivati i na one korisnike kredita čiji je dug po kreditu je dospeo u celosti do dana stupanja na snagu zakona ali nije pokrenut postupak prinudnog izvršenja/vansudskog namirenja kao i na one kod kojih do dana stupanja na snagu zakona jeste pokrenut postupak prinudnog izvršenja/vansudskog namirenja, uključujući i slučajeve u kojima je nepokretnost koja je bila sredstvo obezbeđenja prodata, a dug nije izmiren u celosti.

NAČIN SPROVOĐENJA KONVERZIJE I UMANJENJA DUGA

Banka kod koje je klijent otplaćuje kredit je dužna da svakom klijentu koji ispunjava uslove ponudi konverziju preostalog duga (glavnica + dospele nenaplaćene kamate na dan konverzije) u dug indeksiran u evrima.
Tako dobijen iznos umanjuje se za 38% i na taj umanjeni iznos primenjuje se kamatna stopa prema ponudi koja je važila na dan 31.03.2019. godine za kredite indeksirane u evrima koji su iste vrste i ročnosti i imaju isti tip kamatne stope (promenljiva ili fiksna) kao i stambeni kredit koji je predmet konverzije. Zakon precizira koja će se kamatna stopa primenjivati u slučajevima kada banka na dan 31.03.2019. godine banka nije imala takve ponude, s tim da, u svakom slučaju, promenjiva kamatna stopa ne može biti veća od 3,4 + tromesečni/šestomesečni EURIBOR dok fiksna kamatna stopa ne može biti veća od 4%.

DOSTAVLJANJE PONUDE I ZAKLJUČENJE UGOVORA

Banka je obavezna da u roku od 30 dana od dana stupanja zakona na snagu dostavi korisniku ponudu za zaključenje ugovora o konverziji i da uz to priloži indikativan obračun konverzije kredita (po kursu na dan slanja a primenom kamatne stope u skladu sa odredbama zakona) kao i predlog ugovora kojim se vrši konverzija sa novim planom otplate. Konačan tekst ugovora sporazumno utvrđuju banka i korisnik.

Ako prihvati konverziju, korisnik je obavezan da u roku od 30 dana od dana prijema ponude o tome obavesti banku i sa njom zaključi ugovor. Banka mu zatim dostavlja potpisani ugovor kojim se vrši konverzija i plan otplate po kursu za konverziju.

NEPRIHVATANJE KONVERZIJE

Ukoliko korisnik ne obavesti banku u roku od 30 dana od dana dostavljanja da prihvata konverziju, otolata kredita nastaviće se u skladu sa ugovorom o kreditu. Sudski i izvršni postupci nastaviće se narednog dana nakon proteka roka od 30 dana.

ZAPOČETI SUDSKI I DRUGI POSTUPCI

Svi parnični postupci čiji je predmet spora u vezi sa valutnom klauzulom kod ugovora o kreditu koji je predmet ovog zakona pokrenut do dana stupanja zakona na snagu, prekidaju se danom stupanja zakona na snagu. Zaključenjem ugovora o konverziji parnični postupak se obustavlja a svaka stranka snosiće svoje troškove.

Ukoliko klijent ne prihvati ponudu konverzije, protekom roka od 30 dana od dana dostavljanja ponude, sudski postupak će se nastaviti.

Izvršenje u postupku prinudnog izvršenja, odnosno postupku vansudskog namirenja u vezi sa naplatom potraživanja po osnovu ugovora o kreditu odlaže se od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ukoliko klijent zaključi ugovor o konverziji, postupak izvršenja/vansudskog namirenja se obustavlja i banka ne može tražiti naknadu do tada nastalih troškova nastalih u sprovođenju izvršenja. Obrnuto, ukoliko klijent ne prihvati ponudu ugovora kojim se vrši konverzija, i postupak se nastavlja.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Sva sredstva obezbeđenja uspostavljeni inicijalnim ugovorom o kreditu ostaju na snazi, što znači da neće biti potrebe da se ponovo uspostavlja obezbeđenje ili da se vrši novi upis u katastru ili drugim evidencijama. Ove odredbe obuhvataju i hipoteku i osiguranje kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

PRAVO BANKE DA OD DRŽAVE ZAHTEVA NAKNADU DELA TROŠKOVA KONVERZIJE

Predlogom zakona predviđeno je da banka snosi troškove konverzije i umanjenja duga, s tim da od države može tražiti naknadu troškova u visini 15% iznosa dobijenog konverzijom (dakle, iznosa koji se dobije pre nego što se izvrši umanjenje od 38%).

PORESKI TRETMAN KONVERZIJE

Iznos umanjenja duga banci se u celosti priznaje kao poreski rashod. Dodatno, banka ima pravo na poreski kredit u visini od 2% od iznosa preostalog duga korisnika.
Prihod ostvaren konverzijom neće se oporezivati kao prihod korisnika.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 52
Protiv: 67
52%
67%
0%
Poslednji put ažurirano: 23.01.2021, 11:54