Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Sažetak

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu predviđeno je povećanje plata u javnom sektoru i istovremeno za još godinu dana produžena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Penzije se više neće usklađivati na osnovu ovog zakona već isključivo u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Zakon će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

ZABRANA ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU PRODUŽAVA SE DO KRAJA 2020.

Predlogom zakona je za još godinu dana produžena zabrana korisnicima javnih sredstava da zasnuju radni odnos sa novim licima radi popunjavanja radnih mesta bez saglasnosti Vlade. Zabrana važi do 31. decembra 2020. godine.

POVEĆANJE PLATA U JAVNOM SEKTORU POČEV OD NOVEMBARSKE PLATE

Počev od plate za novembar 2019. godine povećaće se plate u javnom sektoru i to na sledeći način:
- za 15% - medicinskoj sestri, zdravstvenom tehničaru, odnosno drugom licu sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke;
- za 10 % - istraživačima i pomoćnom osoblju u naučno - istraživačkoj delatnosti kao i doktoru medicine, doktoru stomatologije/doktoru dentalne medicine, magistru farmacije i magistru farmacije - medicinskom biohemičaru sa završenim integrisanim akademskim studijima zdravstvene struke kao i zaposlenima u ustanovama kulture
- za 9% povećaće se plate u MUP, BIA, Ministarstvu odbrane, Ustavnom sudu, sudovima, tužilaštvima i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, visokoškolskim, ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i predškolskim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite);
- za 8% biće veće plate kod ostalih korisnika sredstava budžeta republike srbije, korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, osim fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika kao i nemedicinskom osoblju u zdravstvenim ustanovama.

USKLAĐIVANJE PENZIJA VRŠIĆE SE ISKLJUČIVO U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Zakonom o budžetskom sistemu više neće biti propisan maksimum iznad koga se penzije neće moći povećavati, već će usklađivanje penzija biti isključivo regulisano Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Naime, izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2018. godine odložena je primena pravila o usklađivanju penzija koja predviđa ovaj zakon sve do „dostizanja finansijske održivosti penzijskog sistema“, i predviđeno je da će se do tada utvrđivati na način utvrđen propisima koji regulišu budžet i budžetski sistem. Usvajanjem predloženih izmena biće ponovo uspostavljena puna primena Zakona o PIO u ovoj oblasti.

PRECIZIRANJE NADLEŽNOSTI ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIČKI BUDŽET I KONTROLU TROŠENJA JAVNIH SREDSTAVA PRILIKOM RAZMATRANJA FISKALNE STRATEGIJE

Dosadašnja obaveza Vlade da dostavi fiskalnu strategiju na razmatranje Narodnoj skupštini precizirana je tako što je propisano da će Vlada fiskalnu strategiju dostavljati skupštinskom Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Odbor će biti nadležan i za davanje komentara i preporuka u vezi sa fiskalnom strategijom.

PRODUŽENJE ROKA ZA POČETAK PRIMENE POJEDINIH ODREDABA ZAKONA

- Produžen je rok za primenu odredaba Zakona o budžetskom sistemu koje se odnose na programski budžet od strane zdravstvenih i apotekarskih ustanova do 2021;
- Produžava se predviđeni rok za primenu međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (IPSAS) do 2023. godine.
- Produžava se rok za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja kod svih korisnika budžetskih sredstava na svim nivoima vlasti do 2021. godine.
- Poreski rashodi iskazivaće se u opštem delu zakona o budžetu Republike Srbije, počev od budžeta za 2021. godinu.
- Preuzimanje obaveza za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa primenjuju od budžeta Republike Srbije za 2020. godinu.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 146
Protiv: 163
146%
163%
0%

Ključne novine

ZABRANA ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU DO KRAJA 2020.

Zabrana zapošljavanja novih lica u javnom sektoru ponovo je produžena i važi do 31. decembra 2020. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 134
Protiv: 140
134%
140%
0%

POVEĆANJE PLATA U JAVNOM SEKTORU OD NOVEMBRA

Počev od plate za novembar 2019. godine, plate u javnom sektoru povećaće se od 8% do 15%.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 142
Protiv: 139
142%
139%
0%

UKIDANJE MAKSIMALNOG IZNOSA POVEĆANJA PENZIJA

Maksimum iznad koga se penzije neće moći povećavati više neće biti utvrđen, već će usklađivanje penzija biti isključivo regulisano Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 123
Protiv: 151
123%
151%
0%

Poslednji put ažurirano: 08.07.2024, 18:52