Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.10.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 84 narodna poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 99 narodnih poslanika, odnosno da imamo kvorum i mogućnost da nastavimo rad.

Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Stefana Miladinović i prof. dr Žarko Obradović.

Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Marijan Rističević, Aleksandra Belači, Nataša Sp. Jovanović, Ružica Nikolić, Sreto Perić, Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović, Vjerica Radeta i prof. dr Miladin Ševarlić.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto ne Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman sa ispravom podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite, gospođo Jovanović.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre Antiću, SRS je u toku načelne rasprave iznela svoj stav o rebalansu ovog budžeta.

Mi smatramo da je bilo potrebno i bila je prilika da se već pojavio višak sredstava u budžetu Republike Srbije, ta socijalna komponenta drugačije uredi i ne samo zbog tog viška nego zbog naše primedbe kada je usvajan ovaj Predlog budžeta, a to su one stavke koje se tiču razno-raznih nevladinih organizacija, agencija koje je osnovala Vlada Republike Srbije, njih je sada preko 130 i sav taj novac je trebao da bude osnov za poboljšanje socijalnog položaja najugroženijeg stanovništva, novih subvencija za poljoprivredu i većih davanja za naše najstarije sugrađane, a to su penzioneri.

Smatramo da je i ovakva politika Vlade koja je projektovana na povećanje penzija i plata i minimalne cene rada na trideset hiljada i nekoliko dinara, nešto što neće u potpunosti zadovoljiti minimalne potrebe najugroženijih stanovnika i onih sa najnižim primanjima. Naime, gospodine Antiću, a energenti su ti koji najviše utiču kada je njihov skok u pitanju, na svetskoj berzi, a samim tim se projektuje i u Srbiji na povećanje svih troškova, pre svega u proizvodnji, a samim tim i na povećanje onoga što je potrebno svakom stanovniku, da preživi. Dakle, tih 30.000 dinara ne da nije dovoljno, nego nedostaje najmanje 7.000 dinara, jer prosečna potrošačka korpa u Srbiji u ovom trenutku je 37.000 dinara. Onda se postavlja pitanje za vas u Vladi Republike Srbije, gde će onaj koji će da radi za taj minimalac, onaj ko prima još manju penziju, da pronađe taj ostatak do 37.000 dinara, s tim što se to razlikuje od grada do grada, pa imate gradove u Srbiji, kao što su Beograd, Novi Sad i neki drugi, gde su u nominalnom iznosu i prosečne zarade veće, ali je tu za one najugroženije ista situacija, jer tu je i viša cena potrošačke korpe.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Jovanović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić. Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Najpre bih hteo da se osvrnem na odgovor ministra finansija, na moje pitanje prvog dana, on nažalost danas nije prisutan, ali evo svi možete da se uverite da u članu 1. druga pozicija su – posle ukupnih prihoda i primanja budžetski suficit, odnosno deficit. Ovde je iskazan budžetski deficit koji je za 90,4% veći nego što je bio prvobitno planiran za budžet 2019. godine. Prema tome, ne mogu da shvatim kako ministar finansija ne zna da imamo budžetski deficit.

Drugo, imajući u vidu da je 5% za podsticaje u poljoprivredi na bazi poreskih prihoda koji su povećani na hiljadu 92 milijarde i 800 miliona, 54 milijarde i 640 miliona, a da je Predlogom zakona o rebalansu predviđen iznos samo od 54 milijarde 614 miliona 663 hiljade dinara, to proizilazi da ni po ovakvom zakonu o podsticajima koji je izmenjen na štetu poljoprivrednika ne dostaje 25 miliona 337 hiljada. Zbog toga sam predložio da se ova pozicija poveća za nešto oko pet milijardi. Imajući u vidu da pored ovih 25 miliona, 11 milijardi je smanjenje i po osnovu toga što smo jedina država u svetu koja praktično celokupan budžet razdela 24 tretira kao podsticaj za poljoprivredu.

Jedan od razloga zašto neću da glasam za Predlog zakona o rebalansu, jesu i ove pozicije koje se odnose na socijalnu zaštitu, boračka i invalidska zaštita, koja je smanjena za 50 miliona, socijalna zaštita za 435 miliona 194 hiljade, učenički standard za 18 miliona i 600 hiljada, studenski standard za 57 miliona i 400 hiljada dinara itd. Ako treba na tim kategorijama da štedimo i pored toga što je planirano povećanje ukupnog prihoda i izdvajanja za socijalna davanja, onda zaista ne znam na kome treba da štedimo. Hvala
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Imate vremena, možete da nastavite, ako želite. Do sedam minuta, pa kako želite da iskoristite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Do sedam minuta?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Tako je.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala, nisam znao, mislio sam da je svega tri minuta, zbog toga. Hvala.
Takođe, treba imati u vidu još neka pitanja koja se postavljaju. Recimo, zašto ne možemo dobiti izveštaj anketnog odbora o trošenju sredstava na KiM u periodu bivšeg režima, od 2002. do 2012. godine? Da ne kažete da samo govorimo o sadašnjem režimu, a ne govorimo i o bivšem režimu.
Prema informacijama, koje su dostupne u javnosti, radi se o nezakonito utrošenim, milijardu evra. Interesantno je da u tom periodu, neposredno posle toga, došlo i do smanjenja penzija, otprilike za nešto manji iznos od tog iznosa. Da li to znači da je ovaj režim praktično prikrio stanje kako su trošena sredstva na KiM, a na teret izdvajanja, odnosno oduzimanja od penzionera iznad 20%, iznad 25 hiljada, odnosno 25% od penzija iznad 45 hiljada i oduzimanje poljoprivrednicima koja su se kretala između 10 i više milijardi godišnje? Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, profesore.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo, ja neću govoriti o amandmanima. Želim da u ime poslaničke grupe Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka i mnogih drugih kolega, čestitam Srpskoj listi, na veličanstvenoj pobedi, osvajanju svih deset mandata, na izborima u našoj južnoj pokrajini. Hvala.