Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Sažetak

Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije donet je 2018. godine. Ovim zakonom se reguliše sistem za uređivanje kvalifikacija, opisi znanja, veština, sposobnosti i stavova nivoa kvalifikacija, tela i organizacije nadležne za primenu i razvoj ovog zakona, obezbeđivanje kvaliteta i povezivanjem sa Evropskim okvirom kvalifikacija. Nakon što je zakon donet, uspostavljena je Agencija za kvalifikacije. Kako je u nadležnost Agencije u međuvremenu prešao postupak za priznavanje stranih školskih i visokoškolskih isprava, koji je regulisan Zakonom o visokom obrazovanju koji je menjan 2019. godine, neophodno je pojedine odredbe uskladiti sa novonastalim izmenama. Pored ovoga, zakon se usklađuje i sa odredbama Zakona o javnim agencijama.

NADLEŽNOST AGENCIJE

Proširuje se nadležnost Agencije u pogledu pružanja informacija licima koja se obraćaju Agenciji za profesionalno priznanje stranih visokoškolskih isprava, a pored toga ta ista lica mogu da saznaju šta je sve potrebno i kom telu mogu da se obrate za obavljanje profesije koja je uređena posebnim propisima.

Pored proširenja nadležnosti Agenciji se omogućava da obrazuje posebne stručne komisije i timove za obavljavljanje poslova spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada javno priznatih organizatora aktivnosti (u daljem tekstu JPOA) kao i da proverava ispunjenost uslova plana i programa aktivnosti obrazovanja odraslih u skladu sa svim standardima. Takođe, propisan je rok za izbor lica koja mogu biti imenovana u posebne komisije i timove Agencije.

UPRAVNI ODBOR I DIREKTOR

Izmene koje se tiču upravnog odbora odnose se na trajanje i broj mandata članova odbora. U odnosu na prethodno zakonsko rešenje, gde je mandat trajao četiri godine i postojala je mogućnost jednog reizbora, sada se predlaže da mandat traje pet godina sa mogućnošću reizbora članova dva puta. Mogućnost reizbora direktora se proširuje i usklađuje sa upravnim odborom. Pored ovih izmena, menjaju se i uslovi imenovanja članova upravnog odbora. U okviru njihove nadležnosti dodaje im se utvrđivanja taksi za javne usluge kao i određivanje visine naknade za članove posebnih komisija.

REŠENJE O PRIZNAVANJU

Kako bi se omogućilo efikasnije priznavanje isprava, zakonodavac predlaže da lice koje zahteva priznavanje strane školske isprave uz zahtev može umesto originala priložiti overenu kopiju te isprave i prevod. Pored toga, rešenje o profesionalnom priznavanju javne isprave ima značaj javne isprave.

POSTUPAK ZA PROFESIONALNO PRIZNAVANJE

Prva izmena koja se odnosi na sam postupak jeste skraćenje rokova za donošenje rešenja o priznavanju sa 90 na 60 dana. Za diplome stečene na fakultetima koji se nalaze na Šangajskoj listi top 500 fakulteta, postupak se ne sprovodi i rešenje se donosi u roku od 8 dana od podnošenja zahteva za priznanje.

Ovim zakonom promenjen je i prilog u kom su deskriptivno dati nivoi kvalifikacija koji se usklađuju sa Evropskim okvirom kvalifikacija. U tom smislu menjaju se pojedini opisi znanja, veština i sposobnosti.

Postupci profesionalnog priznavanja koji su započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se prema odredbama ovog zakona. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe članovi 150. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju kao i članovi 62. i 63. Zakona o obrazovanju odraslih.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 96
Protiv: 104
96%
104%
0%

Ključne novine

AGENCIJA ZA KVALIFIKACIJE

Proširuje se nadležnost Agencije i pruža joj se mogućnost da obrazuje posebne stručne komisije i timove za obavljanje poslova spoljašnjeg vrednovanja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 92
Protiv: 94
92%
94%
0%

MANDAT I REIZBOR

Proširuje se mandat članovima upravnog odbora kao i mogućnost njihovog reizbora do dva puta. Mogućnost reizbora se odnosi i na direktora.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 83
Protiv: 96
83%
96%
0%

PRIZNAVANJE ISPRAVA

Umesto originala podnosilac može da podnese i overenu kopiju isprave i prevod. Takođe, za diplome koje su stečene na fakultetima koji se nalaze na Šangajskoj listi postupak se ne sprovodi. Rok za postupak se skraćuje na 60 dana.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 87
Protiv: 97
87%
97%
0%

PRILOG - DESKRIPCIJA KVALIFIKACIJA

Uvode se promene opisa znanja, veština i sposobnosti.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 87
Protiv: 108
87%
108%
0%

Poslednji put ažurirano: 05.05.2022, 09:45