Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Sažetak

Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti (u daljem tekstu: Zakon) uređuju se izvori i način finansiranja, evidencija i kontrola finansiranja političkih aktivnosti političkih stranaka, koalicija i grupa građana (u daljem tekstu: politički subjekti). Zakon je donet 2011. godine, a poslednje izmene bile su 2014. godine. Zakonom je kontrola finansiranja političkih subjekata poverena Agenciji za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Agencija). Osnovni razlozi za nove izmene jesu pre svega pojačavanje odgovornosti političkih subjekata koji su učesnici izbora u vezi sa korišćenjem i raspolaganjem javnim resursima, ali i uvođenje striktnih rokova za postupanje Agencije za borbu protiv korupcije u postupku sankcionisanja političkih subjekata koji u uzbornoj kampanji ne poštuju odredbe Zakona. U izradi teksta predloženih izmena i dopuna, učestvovale su i nevladine organizacije koje se bave izbornim procesom.

OSNOVNE ODREDBE

Predloženim izmenama i dopunama Zakona menja se definicija izborne kampanje. Važeći zakon propisuje da je izborna kampanja skup aktivnosti političkog subjekta od dana raspisivanja izbora do dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Na osnovu ovakve definicije izborne kampanje koja sadrži samo vremenski okvir, nije se moglo sa sigurnošću zaključiti koje se političke aktivnosti mogu podvesti pod izbornu kampanju a koje pod redovan rad političkih subjekata, što je stvaralo određene probleme u postupku kontrole finansiranja političkih subjekata od strane Agencije. Novom definicijom propisano je da izborna kampanja predstavlja skup aktivnosti političkih subjekata koje počinju od dana raspisivanja izbora i okončavaju se danom proglašenja konačnih izbornih rezultata, u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa i pozivanja birača da za njih glasaju, odnosno da ne glasaju za druge učesnike na izborima i koje obuhvataju: rad sa biračima i članstvom; organizovanje i održavanje skupova; promociju, izradu i podelu reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija; političko oglašavanje; istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške, PR i konsultantske usluge; sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti, kao i druge slične aktivnosti; ostale aktivnosti čiji su troškovi nedvosmisleno povezani sa izbornom kampanjom.

TROŠKOVI IZBORNE KAMPANJE

Oblast finansiranja troškova izborne kampanje u značajnoj meri se menja uvođenjem izričite zabrane zloupotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje.
Političkim subjektima se zabranjuje da, za sprovođenje aktivnosti u okviru izborne kampanje, koriste sredstva budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave kojima kandidati na izborima i izbornim listama, kao javni funkcioneri, državni službenici, službenici u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave ili neposredno izabrana lica, raspolažu za potrebe obavljanja svojih službenih dužnosti.

Takođe, u toku izborne kampanje, uvodi se zabrana korišćenja drugih javnih resursa, uključujući službene prostorije, vozila, veb-sajtove i inventar državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih ustanova i javnih preduzeća, osim onim javnim funkcionerima koji koriste javne resurse radi zaštite lične bezbednosti, ukoliko je takva upotreba javnih resursa uređena propisima iz te oblasti ili odlukom službi koje se staraju o bezbednosti funkcionera.

Na kraju, uvodi se preciziranje uslova pod kojima se mogu koristiti prostorije i usluge organa i organizacija javne vlasti. Politički subjekt može da koristi za izbornu kampanju prostorije i usluge organa i organizacija organa javne vlasti ukoliko su te prostorije i usluge dostupne pod jednakim uslovima svim političkim subjektima, na osnovu javno dostupne odluke tih organa i organizacija i pod uslovom da oni mogu da obezbede korišćenje prostorija i usluga tokom izborne kampanje svakom političkom subjektu koji je za to pravovremeno iskazao interesovanje.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA AGENCIJI

Predlogoženim izmenama precizira se rok u kojem su organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, banke, kao i pravna i fizička lica koja finansiraju političke subjekte, odnosno koja su u njihovo ime i za njihov račun obavila određenu uslugu, dužni da, na zahtev Agencije, dostave sve podatke koji su Agenciji potrebni za obavljanje poslova propisanih Zakonom. Taj rok određuje Agencija u svakom konkretnom slučaju, s tim da on u toku izborne kampanje ne može biti duži od tri dana.

POSTUPANJE I ODLUČIVANJE U SLUČAJU POVREDE ZAKONA

Postupak u kome se odlučuje da li postoji povreda Zakona i izriču mere u skladu sa ovim zakonom, pokreće i vodi Agencija po službenoj dužnosti.
Predloženim izmenama i dopunama precizira se ko može pokrenuti postupak pred Agencijom za borbu protiv korupcije, pa se postupak u kome se odlučuje da li postoji povreda zakona u izbornoj kampanji može pokrenuti i na osnovu prijave političke stranke, koalicije političkih stranaka ili grupe građana koja je podnosilac proglašene izborne liste, odnosno predlagač kandidata na izborima.

Istovremeno uvodi se obaveza Agencije da po prijavi koja se odnosi na povredu Zakona u izbornoj kampanji donese rešenje kojim se utvrđuje da jeste ili da nije došlo do povrede ovog zakona u izbornoj kampanji u roku od pet dana od dana prijema potvrde da je politički subjekt obavešten o prijavi. Ako je Agencija pre donošenja odluke uputila zahtev za dostavu dokumenata i informacija političkim subjektima, odnosno organima Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, bankama, ili pravnim i fizičkim licima koja finansiraju političke subjekte, odnosno koja su u njihovo ime i za njihov račun obavila određenu uslugu, navedeni rok od pet dana počinje da teče nakon isteka roka za dostavu podataka (rok ne može biti duži od 15 dana za političke subjekte, odnosno 3 dana za ostale nabrojane subjekte). Agencija je dužna da to doneto rešenje objavi na svom veb-sajtu u roku od 24 časa od donošenja.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 132
Protiv: 127
132%
127%
0%

Ključne novine

IZMENA DEFINICIJE IZBORNE KAMPANJE

Predloženim izmenama i dopunama Zakona izmenjena je definicija izborne kampanje, na taj način što su precizirane aktivnosti koje se mogu smatrati izbornom kampanjom.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 90
Protiv: 96
90%
96%
0%

UVOĐENJE ZABRANE ZLOUPOTREBE JAVNIH RESURSA U TOKU IZBORNE KAMPANJE

Uvodi se izričita zabrana zloupotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 95
Protiv: 93
95%
93%
0%

PRECIZIRA SE ROK ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA AGENCIJI

Rok za dostavu podataka po zahtevu Agencije u toku izborne kampanje ne može biti duži od tri dana.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 91
94%
91%
0%

DETALJNIJE SE UREĐUJE POSTUPAK PRED AGENCIJOM PO PRIJAVI ZA KRŠENJE ZAKONA U IZBORNOJ KAMPANJI

Uvodi se obaveza Agencije da donese odluku o postojanju povrede Zakona u izbornoj kampanji u tačno određenim kratkim rokovima. Odluka se donosi u formi rešenja i objavljuje na veb-sajtu Agencije u roku od 24 časa od donošenja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 98
Protiv: 90
98%
90%
0%

Poslednji put ažurirano: 13.05.2024, 17:56