Otvoreni Parlament | Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakon o elektronskom fakturisanju

Sažetak

Stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu 1. januara 2020. godine, započeto je uvođenje obavezne upotrebe elektronskih računovodstvenih dokumenata u okviru poslovanja privatnog i javnog sektora. Predlogom Zakona o elektronskom fakturisanju, uređuje se predmet i postupak elektronskog fakturisanja, sadržaj elektronske fakture, vremensko trajanje čuvanja elektronske fakture, ko su obveznici elektronskog fakturisanja, posebne obaveze elektronskog evidentiranja, i kaznene odredbe za nepoštovanje Zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 73
85%
73%
0%

Ključne novine

OBAVEZA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA POSTOJAĆE ZA SVE SUBJEKTE JAVNOG SEKTORA I ZA SUBJEKTE PRIVATNOG SEKTORA KOJI SU OBVEZNICI POREZA NA DODATU VREDNOST

Zakonom je predviđeno da obavezu elektronskog fakturisanja imaju svi subjekti javnog sektora, dok se, u pogledu subjekata privatnog sektora, ova obaveza ograničava isključivo na obveznike poreza na dodatu vrednost, s tim da se drugim privatnim subjektima pruža mogućnost da se dobrovoljno opredele za izdavanje elektronskih faktura.

Obaveza elektronskog fakturisanja za privatni i javni sektor odnosi se na sve transakcije, izuzev za:
1) promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;
2) ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma;
3) nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara, usluga ili radova.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 73
Protiv: 75
73%
75%
0%

POSTEPENA PRIMENA OBAVEZE ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA POČEV OD 1. JANUARA 2022. GODINE

Zakonodavac je predvideo dinamiku postepene primene obaveze elektronskog fakturisanja. Naime, počev od 1. januara 2022. godine subjekti javnog sektora biće obavezni da prime i čuvaju elektronsku fakturu, te da izdaju elektronsku fakturu drugom subjektu javnog sektora, dok će subjekti privatnog sektora od tog datuma biti obavezni da izdaju elektronsku fakturu subjektu javnog sektora. Počev od 1. jula 2022. godine, subjekti javnog sektora biće obavezni i da izdaju elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora, a subjekti privatnog sektora da prime i čuvju elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora. Konačno, obaveza izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora primenjivaće se počev od 1. januara 2023. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 83
Protiv: 69
83%
69%
0%

UVOĐENJE SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA, CENTRALNOG INFORMACIONOG POSREDNIKA I INFORMACIONOG POSREDNIKA ČIJE JE ANGAŽOVANJE OPCIONO

Zakonom je predviđeno da posebna jedinica u okviru Ministarstva finansija vodi registar informacionih posrednika, upravlja sistemom elektronskih faktura i bude odgovorna za njegovo funkcionisanje. Samo slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura vršiće se putem informatičkog Sistema elektronskih faktura.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 75
85%
75%
0%

KORIŠĆENJE SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA JE BESTPLATNO ALI MOŽE SE ANGAŽOVATI I INFORMACIONI POSREDNIK

Zakonom je subjektima privatnog sektora omogućeno da za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja, primanja i čuvanja elektronskih faktura i prateće dokumentacije ugovorom angažuju informacionog posrednika, odnosno, pravno lice koje će pružati ove usluge nakon dobijene saglasnosti Ministarstva finansija.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 84
Protiv: 67
84%
67%
0%

ELEKTRONSKA FAKTURA KAO VERODOSTOJNA ISPRAVA PODOBNA ZA POSTUPAK IZVRŠENJA UZ ODREĐENE USLOVE

Prema odredbama zakona kojim se uređuje postupak izvršenja, račun domaćeg ili stranog lica, koji sadrži otpremnicu ili drugi pismeni dokaz o tome da je izvršni dužnik obavešten o njegovoj obavezi predstavlja verodostonu ispravu i podoban je za pokretanje postupka izvršenja.

Rešenjem Zakona o elektronskom fakturisanju, elektronska faktura, predstavlja verodostojnu ispravu, ako je od strane izdavaoca elektronske fakture ili informacionog posrednika u njegovo ime poslata primaocu elektronske fakture posredstvom sistema elektronskih faktura.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 82
Protiv: 74
82%
74%
0%

NOVČANE KAZNE ZA PRAVNA LICA - SUBJEKTE PRIVATNOG SEKTORA ZA PROPISANE PREKRŠAJE U RASPONU OD 50.000 DO 2.000.000 DINARA

Prekršajem se smtra povreda obaveze izdavanja elektronske fakture, korišćenje podatake koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura u svrhe koje nisu propisane ovim zakonom, neprimanje elektronske fakture u skladu sa ovim zakonom, neplaćanje elektronske fakture u skladu sa ovim zakonom, nečuvanje elektronske fakture u skladu sa ovim zakonom.

Za prekršaj mogu biti kažnjena odgovorna lica subjekata privatnog sektora - pravnog lica, preduzetnika, kao i odgovorno lice informacionog posrednika.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 87
Protiv: 74
87%
74%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.05.2024, 06:20