Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Sažetak

Razlozi za izmene i dopune postojećeg Zakona o zaštiti prirode, kako se navodi u obrazloženju Nacrta, su regulacija izgradnje malih hidroelektrana u zaštićenim područjima i usklađivanje sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i Zakonom o inspekcijskom nadzoru, kao i sa propisima Evropske unije. Glavne izmene i dopune ovog zakona usklađuju se i sa Direktivom o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta i Direktivom o očuvanju divljih ptica.

Rad na izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode započeo je 2018. godine kada je i formirana radna grupa među čijim članovima su se nalazili predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine, institucija u čijoj je nadležnosti zaštita životne sredine i predstavnici organizacija civilnog društva. Od inicijalnih predloženih izmena i dopuna pa do poslednje verzije nacrta zakona, prvobitna radna grupa je poslednji put bila uključena u proces izrade februara 2019. godine. Iako je načelno bila ideja da se obuhvate komentari svih zainteresovanih strana kako bi se zakon unapredio, javna rasprava koja je održana 19. marta 2021. godine uključila je Ministarstvo zaštite životne sredine, predstavnike institucija i svega četiri organizacije civilnog društva. Takav propust, desio se usled netransparentog poziva na javnu raspravu, a kasniji poziv koji je usledio za javnu raspravu u onlajn formatu je takođe bio neuspešan zbog kasnog obaveštenja o neophodnoj platformi za uključivanje u online javnu raspravu.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 76
Protiv: 67
76%
67%
0%

Ključne novine

NAČELO PREDOSTROŽNOSTI I OCENA PRIHVATLJIVOSTI

Zakonodavac je predvideo uvođenje novog načela radi boljeg očuvanja zaštićenih prirodnih dobara. Ovo rešenje predviđa mogućnost, ukoliko postoji pretnja nastanka značajne ili nepovratne štete po zaštićeno prirodno dobro, da se i pored nedostatka naučnih podataka, odluke i sprovođenje mera za sprečavanje ugoržavanja i degradacije prirode neće odlagati. Pored ovog načela, uvodi se postupak ocene prihvatljivosti, koji će se uvezati sa davanjem saglasnosti nadležnog ministarstva za osnovne planove i programe koji obuhvataju zaštićeno područje ili čije sprovođenje može imati značajan negativan uticaj na ekološko očuvanje područja. Ono što se navodi kao nedostatak postupka ocene prihvatljivosti jeste to što je sam postupak nejasan, gde je većina rešenja preuzeta iz EU direktiva bez jasnijih formulacija.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 72
Protiv: 67
72%
67%
0%

PRILIKOM IZGRADNJE HIDROELEKTRANA NEOPHODNO JE PRIBAVITI AKT O USLOVIMA ZAŠTITE PRIRODE

Propisivanje uslova pod kojim se može graditi bilo koja vrsta hidroelektrana ili ne može u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima I i II kategorije, će se vršiti Aktom o uslovima zaštite prirode. Uključivanjem ovog Akta u postupak izgradnje, zakonodavac teži da spreči neželjene posledice po prirodu. Izmene i dopune zakona preciziraju i sadržaj ovog Akta.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 70
Protiv: 69
70%
69%
0%

IZGRADNJA MALIH HIDROELEKTRANA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Povodom kontroverznog pitanja izgradnje malih hidroelektrana, nova zakonska rešenja teže da ubrzaju ovaj proces i ali i da se ograniči izgradnja hidroelektrana u zaštićenim područjima. Kako se navodi, biće moguća izgradnja malih hidroelektrana u slučajevima kada je izgradnja od opšteg interesa i nacionalnog značaja. Ono što je zakonodavac propustio da definiše jesu jasni kriterijumi šta sve predstavlja opšti interes i nacionalni značaj.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 76
Protiv: 66
76%
66%
0%

USPOSTAVLJA SE EKOLOŠKA MREŽA RADI OČUVANJA STANIŠTA DIVLJIH VRSTA FLORE I FAUNE

Uspostavlja se ekološka mreža, koju čine ekološki značajna područja i ekološki koridori, kojom će se štititi tipovi staništa od posebnog značaja za očuvanje divljih vrsta flore i faune na njima. Ove izmene se vrše radi usklađivanja sa ekološkom mrežom NATURA 2000 koja čini mrežu zaštićenih područja unutar granica Evropske unije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 75
Protiv: 63
75%
63%
0%

FORMIRA SE SAVET KORISNIKA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Formira se Savet korisnika zaštićenog područja čiji će cilj biti zaštita i održivo korišćenje prirodnih vrednosti i resursa kao i obezbeđivanje interesa lokalnog stanovništva i drugih korisnika zaštićenih područja. Savet čine predstavnici lokalnih samouprava, organizacija i udruženja čija se aktivnost odvija na području zaštićenog područja, i to po jedan član opštine zaštićenog područja, jedan član korisnika šuma, jedan predstavnik lovstva, jedan član ribolovačkih organizacija, predstavnik poljoprivrednika, predstavnik turističke organizacije i predstavnik lokalne organizacije civilnog društva sa zaštićenog područja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 69
Protiv: 75
69%
75%
0%

Poslednji put ažurirano: 12.04.2024, 00:40