Otvoreni Parlament | Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača

Sažetak

Novi Zakon o zaštiti potrošača (važeći zakon je donet 2014. godine a poslednje izmene pretrpeo je 2018. godine) ima za cilj efikasnije sprovođenje zakonskih rešenja i usklađivanje potrošačkog prava u Republici Srbiji sa potrošačkim pravom Evropske unije. Ideja zakonodavca je da se koriguju nedostaci poput: nepostojanja funkcionalnog mehanizma za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, nemogućnosti da se utvrdi precizan broj potrošačkih sporova koji se vode pred sudovima, nedovoljna zaštita putnika (potrošača) u oblasti turizma, nepostojanje adekvatne kazne i potreba za višim nivoom odgovornosti i javnosti u radu udruženja, saveza i Saveta za zaštitu potrošača. Potrošačka prava građana Republike Srbije usklađuju se sa novim propisima Evropske unije o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, koji potrošačima treba da obezbede veću zaštitu.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 81
Protiv: 64
81%
64%
0%

Ključne novine

JAČANJE SISTEMA VANSUDSKOG REŠAVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA

Jedna od najznačajnijih novina novog Zakona je obaveza koja se nameće trgovcima, da moraju da pristupe vansudskom rešavanju sporova sa kupcima. I do sada je postojao ovaj način rešavanja sporova, ali u udruženjima potrošača kažu da su prodavci izbegavali da učestvuju u dogovoru, već su samo odbijali reklamacije robe i nezadovoljne kupce upućivali na sud.

Postupak vansudskog rešavanja spora moći će da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu, a ako trgovac osporava predlog, u izjašnjenju mora da navede činjenice na kojima zasniva svoje navode i dokaze. Trgovac će biti u obavezi da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred registrovanim telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, koje će biti formirano, a čije će uslove za osnivanje i rad utvrditi ministar trgovine. Posrednici koji će učestvovati u postupku trebalo bi da imaju dovoljan stepen neophodnog znanja i iskustva za brzo i efikasno rešavanje sporova i istovremeno su obavezani da prilikom rešavanja sporova deluju nepristrasno, nezavisno i efikasno.

U svakoj radnji će biti obavezno isticanje obaveštenja da je prodavac po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kazna za trgovce koji odbiju da učestvuju u medijaciji ili ne objave obaveštenje da kupac ima pravo na vansudsko rešavanje spora je 50.000 dinara.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 77
Protiv: 67
77%
67%
0%

VEĆA OVLAŠĆENJA INSPEKCIJE

Zakon daje veća ovlašćenja inspekciji naročito kroz uvođenje mogućnosti izdavanja prekršajnih naloga trgovcima. Ideja predlagača Zakona je da će propisane kazne imati odvraćajuće dejstvo, odnosno da će doprineti tome da trgovci ni ne pokušaju da učine prekršaj znajući kakve su moguće posledice.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 77
Protiv: 68
77%
68%
0%

MOGUĆNOST PRIGOVORA NA JAVNE USLUGE

Zakon o zaštiti potrošača usklađuje se i sa Zakonom o opštem upravnom postupku, a što je naročito značajno za korisnike usluga iz oblasti energetike, snabdevanja vodom za piće, prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, prevoza putnika u domaćem javnom linijskom prevozu, elektronske komunikacione usluge, poštanske usluge, upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje grobljima i sahranjivanje, upravljanje javnim parkiralištima, obavljanje dimničarskih usluga i sl, koji će imati dodatno sredstvo za zaštitu svojih prava kroz mogućnost izjavljivanja prigovora pružaocu usluga. Prigovor se izjavljuje u roku od 15 dana od kada se usluga ne pruži na način da obezbedi uredno, kvalitetno i pod jednakim uslovima, zadovoljavanje potreba korisnika. Prigovor se izjavljuje rukovodiocu organa na čije se postupanje odnosi, koji i odlučuje o prigovoru.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 75
Protiv: 65
75%
65%
0%

OBAVEZA SAČINJAVANJA PRORAČUNA ZA USLUGE VREDNOSTI PREKO 5.000 DINARA

Za pružanje usluga čija je vrednost veća od 5.000 dinara, prodavac (majstor) je dužan da sačini proračun. Majstor u specifikaciji troškova mora tačno da navede šta će da uradi ili kupi i da precizira koliko će sve to koštati. Majstor može da počne da radi tek kada potrošač pristane, pismenom saglasnošću, na ponudu iz proračuna. Ako je cena ugovorena na osnovu izričite tvrdnje prodavca za tačnost proračuna, prodavac ne može da zahteva povećanje cene. Ako je cena ugovorena bez izričite tvrdnje prodavca za tačnost proračuna, prodavac ne može da zahteva povećanje cene za više od 15% proračuna, osim ako je drugačije ugovoreno.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 65
Protiv: 75
65%
75%
0%

ZABRANA DIREKTNOG OGLAŠAVANJA BEZ PRETHODNOG PRISTANKA POTROŠAČA

Zakon zabranjuje direktno oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom, bez prethodnog pristanka potrošača. Formira se registar potrošača koji ne žele da primaju pozive i/ili poruke u okviru promocije i/ili prodaje telefonom. Registar “Ne zovi” vodi se pri regulatornom telu nadležnom za elektronske komunikacije i sadrži ime i prezime potrošača, jedinstveni matični broj potrošača, broj telefona, datum upisa u registar i informaciju da su i dalje na snazi ili opozvane prethodno date saglasnosti za prijem poziva i/ili poruka u okviru promocije i/ili prodaje telefonom. Registar je javan u delu koji se odnosi na brojeve telefona, datum upisa u registar i informaciju da su i dalje na snazi ili opozvane prethodno date saglasnosti za prijem poziva i/ili poruka u okviru promocije i/ili prodaje telefonom. Prodavci koji se ne budu obazirali na podatke iz registra potrošača rizikovaće plaćanje kazne od 50.000 dinara.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 72
Protiv: 57
72%
57%
0%

BOLJA ZAŠTITA PUTNIKA

Zakon donosi veću zaštitu potrošača - putnika zahvaljujući preciznom definisanju uslova pružanja usluga paket-aranžmana i povezanih putnih aranžmana. Pre zaključenja ugovora o organizovanju putovanja, organizator je u obavezi da putniku pruži sve informacije. Ukoliko putniku nisu pružene sve informacije pre zaljučenja ugovora, naročito u pogledu ostalih troškova, koji nisu obuhvaćeni cenom turističkog putovanja, putnik nije obavezan da te troškove plati.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 69
Protiv: 56
69%
56%
0%

Poslednji put ažurirano: 12.06.2024, 09:14

Whoops, looks like something went wrong.