Otvoreni Parlament | Zakon o finansiranju političkih aktivnosti

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti

Sažetak

Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti (u daljem tekstu: Zakon) uređuju se izvori i način finansiranja, evidencija i kontrola finansiranja političkih aktivnosti političkih stranaka, koalicija i grupa građana (u daljem tekstu: politički subjekti). Prethodni zakon je donet 2011. godine i u više navrata je menjan i dopunjavan, da bi sada bio usvojen nov zakon. Zakonom je kontrola finansiranja političkih subjekata poverena Agenciji za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija)

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 67
Protiv: 45
67%
45%
0%

Ključne novine

UVEDENA JE OBAVEZA ODREĐIVANJA ODGOVORNOG LICA U GRUPI GRAĐANA

Uvodi se obaveza određivanja odgovornog lica prilikom osnivanja grupe građana. Zakon propisuje da je grupa građana oblik udruživanja birača radi zajedničkog učešća na izborima, koji svoje međusobne odnose, uključujući i određivanje odgovornog lica, uređuju, u skladu sa propisima iz oblasti izbornog zakonodavstva;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 57
Protiv: 51
57%
51%
0%

UVEDENO JE OGRANIČENJE KOJE SE ODNOSI NA ZADUŽIVANJE POLITIČKIH SUBJEKATA

Politički subjekti finansiraju se iz javnih i privatnih izvora. Politički subjekti se mogu zaduživati putem kredita i zajmova isključivo kod banaka i drugih finansijskih organizacija u Republici Srbiji, koje su pod nadzorom Narodne banke Srbije

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 58
Protiv: 50
58%
50%
0%

SMANJENA JE MAKSIMALNA VREDNOST DAVANJA

Maksimalna vrednost davanja na godišnjem nivou, koje jedno fizičko lice može dati političkim subjektima za redovan rad, iznosi najviše deset prosečnih mesečnih zarada. Po ranijem zakonu iznosila je najviše 20 prosečnih mesečnih zarada. Maksimalna vrednost davanja na godišnjem nivou, koje jedno pravno lice može dati političkim subjektima za redovan rad, iznosi najviše 30 prosečnih mesečnih zarada. Po ranijem zakonu iznosila je najviše 200 prosečnih mesečnih zarada. Fizička i pravna lica, u jednoj kalendarskoj godini u kojoj se održavaju izbori mogu, pored davanja za redovan rad, dati i sredstva za troškove izborne kampanje do maksimalno propisanog iznosa na godišnjem nivou (najviše 10 prosečnih mesečnih zarada za fizička lica, odnosno najviše 30 prosečnih mesečnih zarada za pravna lica) bez obzira na broj izbornih kampanja u kalendarskoj godini.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 50
Protiv: 80
50%
80%
0%

IZMENJENA SU PRAVILA O RASPODELI SREDSTAVA IZ JAVNIH IZVORA ZA FINANSIRANJE IZBORNE KAMPANJE

Sredstva iz javnih izvora za finansiranje izborne kampanje u visini od 40% raspoređuju se u jednakim iznosima podnosiocima proglašenih izbornih lista koji su prilikom podnošenja izborne liste dali izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje. Preostali deo sredstava (60%) dodeljuje se podnosiocima izbornih lista koje su osvojile mandate, srazmerno broju osvojenih mandata, u roku od pet dana od dana donošenja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora, bez obzira da li su koristili sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje. U slučaju održavanja izbora po većinskom izbornom sistemu, sredstva iz javnih izvora za finansiranje troškova izborne kampanje u visini od 40% raspoređuju se u jednakim iznosima predlagačima kandidata koji su prilikom podnošenja kandidature dali izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje. Preostali deo sredstava iz člana 20. ovog zakona (60%) dodeljuje se predlagaču kandidata koji je osvojio mandat, u roku od pet dana od dana donošenja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora, bez obzira da li je koristio sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 54
Protiv: 53
54%
53%
0%

UVOĐENJE ZABRANE FINANSIRANJE AKTIVNOSTI HUMANITARNOG KARAKTERA OD STRANE POLITIČKIH SUBJEKATA

Zakonom je propisano da je za sprovođenje aktivnosti u okviru izborne kampanje, političkim subjektima je zabranjeno finansiranje aktivnosti humanitarnog karaktera.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 56
Protiv: 49
56%
49%
0%

UVOĐENJE OBAVEZE OBELEŽAVANJA REKLAMNOG MATERIJALA

Ukoliko politički subjekti vrše podelu reklamnog materijala, brošura, lifleta, publikacija dužni su da ovaj materijal obeleže sa preciznim podacima o nazivu subjekta koji pruža usluge izrade reklamnog materijala, brošura, lifleta, publikacija. Oglas i svaki drugi vid reklamnog materijala koji se koristi u izbornoj kampanji mora da sadrži identifikaciju političkog subjekta koji učestvuje u izbornoj kampanji.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 66
Protiv: 51
66%
51%
0%

UVODI SE OBAVEZA PODNOŠENJA PRELIMINARNIH IZVEŠTAJA O TROŠKOVIMA IZBORNE KAMPANJE

Pored postojeće obaveze podnošenja izveštaja o troškovima izborne kampanje, uvodi se i obaveza podnošenja preliminarnog izveštaja o troškovima izborne kampanje. Politički subjekat koji učestvuje u izbornoj kampanji dužan je da Agenciji podnese preliminarni izveštaj o troškovima izborne kampanje do sedam dana pre dana glasanja, kao i konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje, koji se podnosi u roku od 30 dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora. Ovi izveštaji sadrže podatke o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora, kredita i zajmova. Preliminarni izveštaj o troškovima izborne kampanje odnosi se na period od dana raspisivanja izbora do 15 dana pre dana određenog za glasanje. Konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje odnosi se na period od dana raspisivanja izbora do dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora. Preliminarni izveštaj o troškovima izborne kampanje objavljuje se na veb - sajtu Agencije u roku od tri dana od dana prijema urednog i u propisanoj formi podnetog izveštaja, a konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje objavljuju se na veb - sajtu Agencije u roku od sedam dana od dana prijema urednog i u propisanoj formi podnetog izveštaja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 54
Protiv: 55
54%
55%
0%

IZMENJENA SU PRAVILA O IZBORNOM JEMSTVU

Uvodi se mogućnost da politički subjekt koji je dao izjavu da želi sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje, a ne položi izborno jemstvo, ima pravo na sredstava iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje, u istom iznosu koji je dodeljen političkom subjektu koji je položio izborno jemstvo, ukoliko na izborima osvoji najmanje 1% važećih glasova odnosno najmanje 0,2% važećih glasova ako politički subjekat predstavlja i zastupa interese nacionalne manjine, i to u roku od pet dana od dana donošenja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 49
Protiv: 55
49%
55%
0%

UVODI SE KONTROLA DONATORA POLITIČKIH STRANAKA

Godišnji plan poreske kontrole, koji se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, obuhvata kontrolu davaoca finansijskih sredstava, odnosno roba i usluga političkim subjektima. Izbor davaoca finansijskih sredstava, odnosno roba i usluga koji će se kontrolisati vrši se na osnovu izveštaja Agencije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 56
Protiv: 55
56%
55%
0%

UVODE SE ROKOVI U KOJIMA AGENCIJA MORA DA OKONČA KONTROLU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA POLITIČKIH SUBJEKATA

Agencija, prema planu kontrole koji donosi, vrši kontrolu izveštaja političkih subjekata. Izveštaji o kontroli finansiranju političkih subjekata objavljuju na veb-sajtu Agencije u određenim rokovima. Rokovi za objavljivanje izveštaja o kontroli godišnjih izveštaja i izveštaja o troškovima izborne kampanje su definisani u skladu sa dosadašnjom praksom Agencije.
Plan kontrole godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata objavljuje se na veb-sajtu agencije do 15. marta tekuće godine, a plan kontrole izveštaja o troškovima izborne kampanje objavljuje se na veb-sajtu Agencije pet dana od dana raspisivanja izbora. Plan kontrole može biti izmenjen ili dopunjen i isti se objavljuje na veb-sajtu Agencije u roku od tri dana od dana izmene ili dopuna. O rezultatima kontrole godišnjeg izveštaja o finansiranju političkog subjekta Agencija sačinjava izveštaj, koji se objavljuje na veb-sajtu Agencije do 1. februara naredne godine.
O rezultatima kontrole konačnih izveštaja o troškovima izborne kampanje, koji sadrži i kontrolu preliminarnih izveštaja političkog subjekta, Agencija sačinjava izveštaj, koji se objavljuje na veb-sajtu Agencije najkasnije do 120 dana od dana isteka roka za podnošenje konačnog izveštaja o troškovima izborne kampanje.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 58
Protiv: 55
58%
55%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.06.2024, 16:40

Whoops, looks like something went wrong.