Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 8 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka