Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 5 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Liberalno demokratska partija

...

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija

Samostalni poslanici

...

Zoran Ostojić

Liberalno demokratska partija Građanski savez Srbije