Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 6 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka