Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Momo Čolaković

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Govori

Poštovana predsednice, predsedništvo, poštovani ministre Nedimoviću sa saradnicom, uvaženi narodni poslanici, ja sam podneo amandman na član 8. zakona, koji govori o sredstvima za ministra bez portfelja, gospodina Krkobabića, a vezano za obezbeđenje sredstava za rešavanje…
Hvala lepo.

Amandman se odnosi na sredstva koja su regulisana za razvoj sela i rešavanje problema zadrugarstva. Taj deo poslova u okviru Vlade Republike Srbije obavlja ministar Krkobabić.

U vezi sa tim, mislio sam i smatrao da su ti poslovi veoma značajni za našu državu i da treba više sredstava. Međutim, pošto je taj moj amandman inicirao i Vladu i Vlada je podnela amandman na isti član, koji je povoljniji od amandmana koji sam ja podneo. Naime, predviđa više sredstava nego što sam ja predložio i zbog toga ja prihvatam amandman Vlade Republike Srbije i podržavam.

Poštovana predsednice, pošto su svi govorili šire, sa šireg aspekta o budžetu, a ne samo u pojedinostima, dozvolite mi da i ja nešto kažem u vezi sa tim.

Po našoj proceni, mojoj ličnoj, Zakon o budžetu je veoma dobar, Zakon o budžetu je razvojni i to je za pohvalu. Isto tako, moram da primetim da je zakon sa velikim karakteristikama iz socijalnog karaktera i to je takođe jako dobro.

Mi moramo obezbediti, ako smo stvorili uslove u prethodnom, da naši građani bolje žive, posebno se to odnosi na jedan značajan broj korisnika penzija, ja sam o tome na prošlom zasedanju govorio. Ne bi te podatke ponavljao, ali u svakom slučaju zbog toga podržavam ovaj Predlog budžeta.

Druga stvar koju sam želeo da kažem, mi smo postigli, po mojoj proceni najbolje rezultate vezano za reforme od 2014. godine. Samo ću dva podatka pomenuti. To je da smo sa otprilike 48% učešća budžeta u isplati penzija sveli to na ispod 27% u ovom trenutku, sa tendencijom dalje pada, što je veoma pozitivno i dobro.

Drugi podatak koji govori o tome, to je podatak da učešće penzija u BDP ispod 11%, on je sada na 10,2%, takođe sa tendencijom daljeg pada, što je pozitivno i dobro. U tom smislu jako puno priče je bilo ovde ovih nekoliko dana vezano za, kako ja to kažem, korisnike penzije, ne za penzionere, kako to drugi govore. Zbog toga smatram da treba posebnu pažnju posvetiti onim korisnicima penzija koji su u teškoj materijalnoj situaciju, a to je njih oko milion i pedeset hiljada. To su oni čije penzije nisu smanjivane u periodu 2014. godine.

Isto tako želim da istaknem potrebu, vezano za aktivnosti i brigu lokalnih samouprava o korisnicima penzija koji su u takvoj situaciji. Navešću primer Novog Sada. U Novom Sadu obezbeđene aktivnosti koje obezbeđuju na razno-razne načine korisnicima penzije da u toku jedne godine ušparaju jednu do jednu i po penziju, sporazumi sa 48 firmi koje obezbeđuju određene pogodnosti i povoljnosti za korisnike penzija.

U tom smislu koalicija u okviru Novog Sada, na čelu sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, obezbedili su da posebnu brigu vodimo o starim ljudima i posebno o 10.5000 korisnika penzija koji žive u takvoj situaciju na nivo gradske zajednice.

Posebno, mislim da treba reći i to da se obezbeđuju značajna sredstva. U poslednjih nekoliko godina preko stotinu miliona dinara za obezbeđenje uslova za druženje i sastajanje korisnika penzija u domove penzionera, u dnevne centre. To je takođe obezbeđeno zaslugom gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića.

U vezi sa tim, uvaženi poslanici iz Novog Sada, Jasmina Obradović, Žarko Mićin i drugi mogu to da potvrde šta se sve radi. Lično mislim da u drugim lokalnim samoupravama to takođe treba obezbediti i time brigu o starim ljudima povećati na veći nivo. Smatram da je jedinstvena politika na nivou države i lokal i država i samim tim ćemo veću brigu posvetiti onima kojima je to sada najpotrebnije.

Na samom kraju, želim da kažem da će iz tih razloga poslanička grupa PUPS podržati ovaj budžet u danu za glasanje. Uvaženi poslanik Borisav Kovačević je govorio o slučaju Siniše Malog. Mi to potvrđujemo i podržavamo i posebno izražavam tu podršku predsedniku Republike, u vezi sa tim pitanjem, Aleksandru Vučiću na takvom stavu koji je izneo. Zahvaljujem.
Gospodine potpredsedniče sa saradnikom, poštovani ministre sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, potpredsednik, odnosno zamenik predsednika poslaničke grupe PUPS, gospodin Kovačević je vrlo precizno izneo stavove naše poslaničke grupe u vezi sa zakonima koji su na dnevnom redu Skupštine.

Takođe, narodna poslanica Ćorović je vrlo stručno govorila o pitanjima koja su najbitnija u programu naše partije. Opredelio sam se da ukratko govorim o jednom pitanju koje je veoma značajno, a to je pitanje penzijsko-invalidskog sistema.

Moram reći, ponoviti nešto što sam ranije rekao, da su reforme iz 2014. godine dale među najboljim rezultatima, kada je u pitanju penzijsko-invalidsko osiguranje. Samo ću podsetiti podacima na tu tvrdnju. Pre svega, saglasan sam sa ministrom Sinišom Malim u vezi sa merama koje su preduzete i rezultatima koje smo postigli, a koje je izneo u svom uvodnom izlaganju, kao sa većinom narodnih poslanika koji su do sada govorili i zbog toga nema posebne potrebe da ja ponavljam neke stvari.

Deo reformi iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja je sledeći. Učešće penzija u BDP sa blizu 14%, sada je 10,2%. Učešće budžeta u isplati, ne mogu da prihvatim izlaganje jednog poslanika koji je rekao da su to dotacije penzionerima. To se tako ne može govoriti, to je zarađeni novac i učešće iz budžeta sa 48% palo je danas na 27,9%. To je veliki i ogroman rezultat.

Takođe treba reći da je rad PIO fonda mnogo drugačiji nego što je bio. Neću govoriti šire o tome, ali primera radi, rešenja koja se daju su skraćena sa nekada godinama čekanja, na nekoliko meseci. Uplata doprinosa takođe je veoma značajno porasla.

U ovome je učestvovalo 1.707.592 korisnika penzija. Oni su podržali mere iz 2014. godine i danas daju doprinos tome i danas podržavaju predlagača tih mera, to je predsednik države Aleksandar Vučić.

Na Vladi je i na vama ministre da im na određeni način i na pravi način uzvratite. Moram da kažem da je to i predloženo u rebalansu budžeta za 2019. godinu, ali isto tako mislim da to treba imati u vidu i u fiskalnoj politici za 2020. godinu i za naredne godine. od 1.707.592 korisnika penzija, 443.048 prima penziju od 11.272,77 dinara ili 14.383,72 dinara, što je otprilike oko 100 ili 120 evra.

Takođe, 1.400.276 korisnika penzija prima do prosečne penzije od 26.352 dinara. Poštovani ministre, prema ovim korisnicima penzija moramo imati poseban odnos i brigu. Moram da pozdravim mere koje preduzimate u Ministarstvu finansija, i posebno Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i u vezi sa tim da u narednim godinama taj deo korisnika penzija ima veći i bolji standard. To moram, pre svega, da povežem sa mogućnostima države.

Pošto se približava vreme isteka poslaničke grupe molim za još malo pažnje. Moram upozoriti na ovo što se desilo, gospodin Kovačević je to rekao, učešće prosečne penzije, odnosno prosečne plate je pala ispod 50%. To moramo imati u vidu, imajući sve vidu što ste vi danas ovde rekli.

I poslednje, poštovani gospodine ministre, molim vas da ovo što sam izneo i što su izneli poslanici poslaničkih grupa, imate u vidu prilikom pripreme, to je gospodin Mijatović takođe zamolio, prilikom pripreme dokumenata za fiskalnu 2020. godinu i u narednim godinama. Verujem u to da ćemo uspeti da dostignemo ovo što ste vi govorili u narednim godinama. Jednu ličnu poruku, a govoriću kasnije i u vezi sa merama koje treba da preduzimaju lokalne samouprave, treba pažljivije da pratimo govor gospodina Aleksandra Vučića, predsednika države, kada govori o korisnicima penzija. Zahvaljujem na pažnji.
Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre sa saradnicima, pre svega bih želeo da zahvalim ministru Šarčeviću na odgovoru koji sam dobio u vezi sa amandmanom koji sam podneo vrlo efikasno i brzo i o tome sam obavestio pokretače inicijative za promenu ovog člana zakona.

U vezi sa amandmanom želim samo da naglasim da je to bilo planirano da se pokuša pomoći udruženjima građana, posebno udruženjima korisnika penzija u vezi sa korišćenjem prostora, da ne plaćaju dažbine.

U vezi sa tim prihvatam obrazloženje koje je dato, i u vezi sa tim naša poslanička grupa će podržati ovaj zakon i druge zakone koji su na dnevnom redu ove sednice. Hvala lepo.
Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre Đorđeviću, poštovana gospođo Damjanović, uvaženi narodni poslanici, ja ću vrlo kratko da obrazložim svoj amandman koji sam podneo u vezi sa Predlogom ovog zakona, a pre toga da kažem da je uvaženi poslanik i zamenik predsednika poslaničke grupe PUPS, gospodin Kovačević, vrlo precizno i jasno izrazio stav i ukazao na određene stvari u vezi sa Predlogom zakona i izrazio uverenje da će naša poslanička grupa dati podršku predlogu ovog zakona.

U tom smislu, i ja izražavam taj stav, ali ono što sam hteo da kažem, to je da sam pokušao da pronađem mesta za rešavanje problema jednog broja građana, koji nije veliki, kako je to u amandmanu, u obrazloženju amandmana rečeno, ljudi koji su ceo svoj radni vek radili i uplaćivali deo svog novca, kako je to u ranijem periodu bio slučaj za rešavanje svojih stambenih potreba.

U tom smislu mislim da bi jako dobro bilo, kao što smo to rešavali, problem kredita u švajcarcima, kao što to rešavamo i ovim zakonom uspešno i dobro, da i za te građane nađemo neko rešenje.

Ja sam svestan toga da baš ta populacija o kojoj ja govorim nije striktno vezana za predlog ovog zakona, ali isto tako mogu da kažem da su oni dali veliki doprinos, pošto su oni starija generacija mojih godina, da su dali veliki doprinos u izgradnji ove naše države.

U tom smislu mislim da treba da damo određenu inicijativu i to je moj povod za amandman, da se sagleda u okviru Vlade i odgovarajućeg ministarstva kako i na koji način zadovoljiti i obezbediti da pod stare dane nađu svoj spokoj i mir.

Pored toga, ponavljam, naša poslanička grupa će dati podršku ovom zakonu. Hvala.
Poštovani potpredsedniče, poštovani predsedniče saveta sa saradnicima, vrlo ću kratko da kažem da reklamiram član 103, gospodine potpredsedniče. Partija ujedinjenih penzionera Srbije nema svog zastupnika i nema svog advokata. Vi ste time povredili i Poslovnik i povredili nas u poslaničkog grupi PUPS.

Gospodin Mirčić nije naš advokat, ali je veoma u pravu. Vi ste danas nekoliko puta prekršili Poslovnik i sami govoreći 23 minuta. Vi ste danas povredili Poslovnik dajući da govore ljudi duplo nego što Poslovnik predviđa za repliku, a niste dozvolili uvaženoj poslanici Banjac da dva minuta kaže nešto što je veoma značajno i važno za našu populaciju.

Vrlo je precizno i jasno rečeno, vi ste bili prisutni kada je bio u Narodnoj skupštini MMF, na moje zalaganje da se ovo što je Fiskalni savet predložio uzme u razmatranje i ima u vidu stanje u kojem se nalaze korisnici penzija, posebno milion i sto hiljada. Na toj sednici ste bili prisutni, MMF je to prihvatio, i u dogovoru sa Vladom Republike Srbije i posebno ministrom Sinišom Mali priprema predlog u vezi sa tim. Tu sad više nema dileme kako i na koji način dalje regulisati materijalni i društveni status korisnika penzija. On će biti zakonom regulisan tako da se pripremi švajcarska formula, koja je bila prisutna, to nije ništa novo, sve do unazad nekoliko godina.

Molim vas, vi morate da poštujete 1.715.184 korisnika penzija, morate da poštujete legitimnog predstavnika tih korisnika penzija, a to je Savez penzionera Srbije, koji je uputio podršku Fiskalnom savetu za zalaganja koja treba da regulišu ovo pitanje, a to je inflacija i to je BDP ili prosečna zarada.

(Predsedavajući: Hvala.)

Molim vas, pa koliko ste vi govorili kad ste ovde izlagali?

(Predsedavajući: Hvala. Ne znam šta vi želite sada?)

Predlažem da se Skupština izjasni u danu za glasanje o povredi Poslovnika koju ste vi učinili.
Poštovani potpredsedniče Milićeviću, poštovani predsedniče DRI, gospodine Pejoviću sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, ja bih zamolio, gospodine potpredsedniče, da potpredsednik Skupštine dozvoli da govorim.

Veoma je značajno što danas Narodna skupština posle više godina razmatra Izveštaj DRI. To je nezavisna institucija koja od svih ostalih nezavisnih institucija u našoj državi, po mojoj proceni, najbolje funkcioniše, ima najbolju saradnju sa Narodnom skupštinom Republike Srbije i sa njenim odborima.

Državna revizorska institucija je ostvarila, kako smo mi to i na Odboru konstatovali, veliki uticaj na korisnike, i to se može konstatovati da je stanje mnogo bolje nego što je bilo ranije, kako u ponašanju i odnosu subjekata korisnika prema DRI, prema trošenju javnih sredstava, ali isto tako, na osnovu ušteda koje su iznete u Izveštaju DRI.

O tome je govorila uvažena predsednica Odbora za finansije Aleksandra Tomić. Ja nemam posebnog razloga da šire o tome govorim.

Uvaženi predsedniče DRI, vaša institucija u svom izveštaju, u vašem izlaganju danas ustanovila je i utvrdila mnoge nepravilnosti, nedostatke, slabosti, neke nezakonitosti i jedan deo zloupotreba. Na to je ukazala, moram reći, i Evropska komisija, a i posebno, nema gospođe Filipovski, GOPAK naš koji funkcioniše u okviru Narodne skupštine.

Izražavam svoje veliko zadovoljstvo, pošto sam pratio redovne sve izveštaje DRI i ovaj sada, učestvovao na svim sednicama Odbora za finansije, što možemo konstatovati da je stanje mnogo bolje, povoljnije nego što je bilo, i to uticajem DRI. Isto tako, izražavam zadovoljstvo odnosom DRI prema korisnicima. U toj saradnji su te slabosti otklonjene, dogovorom, uvažavanjem, poštovanjem itd.

Sve ovo daje osnovu za to da mi danas na sednici Narodne skupštine konstatujemo potrebu, pre svega, lično mislim da treba prihvatiti Izveštaj DRI i što je posebno važno, prihvatiti zaključak i inicijative Odbora za finansije.

Takođe, mislim da treba da istaknemo tu potrebu donošenja jednog broja zakona i izrade većeg broja zakona, pravilnika i uredbi.

Usvajanjem Izveštaja DRI, kao i zaključka Odbora za finansije, Narodna skupština preuzima veliku odgovornost. Molio bih da to imamo u vidu. Pre svega, na realizaciji tog zaključka i tih inicijativa koje smo dali na Odboru, zajedno sa Odborom za poljoprivredu, zajedno sa DRI. Ta odgovornost se ogleda u tome da, kako bih ja rekao, zadužimo Vladu i obavežemo Vladu, ja tu računam i ministarstva, pre svega se odnosi prema Vladi, da u najkraćem mogućem vremenu preduzme odgovarajuće korake, pre svega na pripremi izmena i dopuna više zakona, čak lično mislim i Zakona o DRI, kao inicijativu i DRI i naše Narodne skupštine, da donese više, to smo konstatovali i na sednicama, više uredbi i pravilnika.

Pre svega, mislim da je jako dobro i bitno da ministarstva, odnosno Vlada u celini, uvede veću kontrolu prema korisnicima i institucijama. Tu su velike slabosti i nedostaci. U tom pogledu preuzima odgovornost i da o tome, kao poslednji zaključak, redovno obaveštava Narodnu skupštinu u vezi sa tim.

Na kraju, moram da izrazim pohvale prema DRI za taj rad i odnos koji je pokazala i isto tako, posebno, Odbor za finansije, koji je radio u poslednjem periodu više dana.

Zbog činjenica koje je gospodin Pejović izneo u parlamentu u vezi sa izveštajem, zbog izlaganja Aleksandre Tomiće, predsednice Odbora, naša poslanička grupa PUPS će dati glas za ovaj izveštaj i posebno za zaključak koji je Odbor za finansije predložio Narodnoj skupštini. Zahvaljujem.
Poštovani potpredsedniče, predsedništvo, poštovana ministarko sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, ja ću veoma kratko da kažem da je naša uvažena poslanica Vera Paunović saopštila vrlo precizno i jasno stavove poslaničke grupe Partije ujedinjenih penzionera Srbije u vezi sa predlogom zakona koji su na dnevnom redu današnje sednice. U najkraćem ću da dopunim sa nekim konkretnim razlozima zbog kojih smo zauzeli ovakve stavove.

Takođe, moram da izrazim zadovoljstvo i inspiraciju koju sam juče dobio od uvažene poslanice Nataše Vacić, koja je govorila o ovim zakonima na način koji je prilagođen svim kategorijama našeg stanovništva, a posebno je naglasila neke elemente vezano za starije žitelje naše zemlje.

Podržavam stavove, ministarka, koje ste izneli u izlaganju na početku ove sednice. Mislim da su dobra osnova da možemo razumeti sve ono što je precizirano u zakonima i predloženo.

Zakone koje razmatramo su veoma dobra osnova za menjanje stanja u našem društvu u ovoj oblasti. Zbog toga mislim da oni moraju biti primenjivani u svim institucijama i organima koji se brinu o tome. Oni su utvrdili dobru osnovu, kako je juče uvaženi poslanik Jovanović rekao, dobru preventivu da ne dolazi do ovakvih posledica.

Ali, naglasio bih da ima puno drugih razloga, preventivnih mera koje treba imati u vidu prilikom menjanja stanja u društvu, a moramo priznati da je bremenito stanje. Ja bih samo nekoliko tih naglasio. One verovatno nisu mere za ovaj zakon, ali su veoma bitne i važne.

Pre svega, gde nam je porodica kao osnov društvenog sistema? Ja lično mislim da tim pitanjima moramo posvetiti posebnu pažnju, kad je u pitanju porodica, položaj, status, itd.

Takođe, pitanje škola, obrazovanja i vaspitanja. Kakve tu mere preduzimamo i šta je tu sporno? Gde su nam političke partije, gde su njihovi programi, gde je njihova realizacija u društvu i ovoj oblasti? Gde nam je nevladin sektor? Gde su nam raznorazni pokreti, udruženja, itd.?

Ja tu posebno moram da kažem sa aspekta penzionerske populacije gde su nam udruženja, preko četiri hiljade takvih udruženja imamo. Gde su njihovi programi i uticaj na stanje u kojem se nalazimo i preuzimanje određene odgovornosti za stanje u kojem se nalazimo, kao i razne druge državne institucije i organi.

Ako bi svi ovi subjekti o kojima sam govorio više i bolje funkcionisali, više radili, onda bi imali mnogo manje posla za organe i institucije o kojima danas razgovaramo i koji se regulišu ovim zakonima. Zbog toga se moramo više, organizovanije, odgovornije odnositi prema problemima koji su veoma veliki u našem društvu, zbog smanjivanja nesreća, ubistava, brutalnosti itd. U tom pogledu, mislim da naša poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije će insistirati na ovim stvarima i u tom pogledu posebno izražavam našu spremnost da iz tih i drugih razloga podržimo predlog zakona koji je pred nama. Zahvaljujem na pažnji.
Poštovana predsednice Skupštine, predsedništvo, poštovani ministre Siniša Mali sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, u vezi sa predlogom zakona koji su danas na dnevnom redu sednice Narodne skupštine mi izražavamo zadovoljstvo stavovima koje je izneo ministar Siniša Mali.

U vezi sa tim, dajemo podršku, preko 17.000 porodica i po našoj proceni preko 70.000 ugroženih građana, odnosno članova ovih porodica. U tom smislu, posebno izražavamo spremnost za razumevanje, spremnost za solidarnost koja je u ovom trenutku veoma značajna i bitna.

Takođe, to isto mislio kada je u pitanju dopuna Zakona o budžetskom sistemu, kada su u pitanju zaposlenih u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Posebno ističem potrebu da prihvatimo objašnjenja koja je ministar Mali dao u vezi sa mogućnostima države.

Stvoreni su uslovi za tako nešto i to je jako dobro. Svi smo tome doprineli. Posebno izražavam tu spremnost da se pomogne onima koji su u teškoj situaciji. Isto tako, to važi i za zaposlene u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Zbog toga nema potrebe posebno da govorimo o prednostima koje su vezane za ova dva zakona.

Takođe, podržavamo objašnjenja koja su dali potpredsednica Vlade i ministar Đorđević u vezi zakona za koje su oni opredeljeni i zaduženi. U tom smislu, podržavamo i te zakone.

Mislim da je veoma značajno istaći da naša poslanička grupa PUPS pomno prati šta se sve i u kojim oblastima dešava i u tom smislu podržava mere Vlade Republike Srbije. Zbog toga ćemo mi u danu za glasanje dati podršku svim ovim zakonima koji su danas na dnevnom redu.

Na kraju, želim posebno da izrazim zadovoljstvo jučerašnjim razgovorima koje je premijerka imala sa ratnim vojnim veteranima. U tom smislu i ovi razgovori koji su bili u vezi sa ovim zakonom i razgovori koji su juče započeti ukazuju na to da Vlada Republike Srbije ima razumevanje za najugroženije stanovnike i građane naše zemlje. Zbog toga dajemo punu podršku i nadam se da ćemo uskoro i taj zakon i to pitanje imati na dnevnom redu i podržati predlog Vlade. Hvala.
Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre Lončar sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici.

Uvažena poslanica Vera Paunović je vrlo precizno i jasno ukazala na stavove poslaničke grupe PUPS i nemam razloga da ja to komentarišem i da ponavljam. Takođe, većina poslanika je govorila posebno doktora narodnih poslanika, i ja te stavove podržavam kada je u pitanju struka.

Poštovani ministre Lončar, ja bih vas zamolio u ime najbrojnijih i najugroženijih korisnika zdravstvene zaštite da se u operativnom smislu i u organizaciji zdravstvene zaštite poboljšaju mere i radovi koji se ostvaruju u domovima zdravlja, ambulantama i na klinikama. U vezi sa tim mislim da je važno da istaknem da država ulaže ogromne napore, kako u izgradnji kliničkih centara i opreme, ali isto tako ima jako dobrih primera kao što je to Novi Sad, AP Vojvodina koje ulažu ogromne napore kako u investicijama, tako i u opremi da se poboljša vrhunska zdravstvena zaštita.

U vezi sa tim ja bih samo podvukao potrebu da se angažuju kako institucije, tako i zdravstveni radnici da se prema najugroženijim korisnicima zdravstvene zaštite obrati posebna pažnja. To ovi zakoni obezbeđuju i stvaraju pretpostavku da se tako nešto uradi. Pre svega to se odnosi na duga čekanja u zakazivanju pregleda, na duga čekanja pred ordinacijom, duga čekanja kod specijaliste, na plaćanju participacije gde smo se dogovorili i stvorili uslove da se to ne radi.

Lično mislim da su to takve mogućnosti koje pre svega obavezuju, kako rekoh, zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike da se takva situacija u narednom periodu popravi. Iz tih razloga i mnogih drugih koji su izneti mi ćemo podržati ove zakone i obezbediti da najugroženija kategorija korisnika zdravstvenih usluga bude zadovoljnija. Zahvaljujem.
Poštovana predsednice, poštovani ministre Nedimoviću, poštovani predlagači zakona, uvaženi narodni poslanici, ja bih, pre svega, dao punu podršku predsednici Skupštine što je ovu temu stavila na dnevni red, time dokazujemo da raspravljamo o svim ključnim pitanjima u ovoj zemlji na jedan demokratski i principijelan način, takođe, Ligi socijaldemokrata Vojvodine, koji su pokrenuli ovu inicijativu.

Kad sam jutros krenuo na put da dođem na zasedanje, moje komšije su me pitale kako sam mogao da glasam da o ovome raspravlja u Skupštini. Ja sam ih zamolio da sačekaju današnje zasedanje i da pogledaju moje obrazloženje zašto sam to učinio.

Prvo, mislim da smo juče i danas dokazali da smo Skupština koja na demokratski način, principijelan način, sa različitim stavovima, mišljenjima, dijametralno suprotnim, možemo razgovarati na pristojan i kulturan način. To je vrednost ovog parlamenta.

U vezi sa zakonom i rezolucijom, mislim da je jako dobro da raspravimo i zbog toga da znamo šta je AP Vojvodina, koja autonomija, koji okvir i ona će postojati ali u okviru Ustava Republike Srbije.

Lično mislim da smo dokazali sa argumentima od unazad vekova do novijeg vremena u koje sam ja živeo, u vreme razvoja socijalističkih odnosa, u vreme razvoja posle devedesetih godina i u ovom vremenu o kojem sada govorimo. Mogu da procenim da je to različito viđenje i sa mnogim stvarima koje su ovi diskutanti izneli ja se u potpunosti slažem i mislim da iz takvog dijaloga mogu da se izvuku pravi stavovi kako i na koji način da regulišemo pitanje autonomije.

Drugi razlog je da se razumeju sve te specifičnosti autonomije, posebno AP Vojvodine. Ja takođe šire neću govoriti, ali ovde je bilo jako puno reči o tome i sa mnogim stvarima koje su ovde izneli i uvaženi profesori i narodni poslanici, političari itd. ja se mogu složiti, sa jednim delom verovatno ne. Ali specifičnost Vojvodine mora da se iskaže. Mora da se definiše sasvim drugačije nego to što i naš Ustav govori i verovatno drugačije nego što je sada.

I, treća dimenzija o kojoj želim da kažem, zbog čega sam prihvatio da se o ovome razgovara, to je pitanje Ustava. Ja lično mislimo da mi moramo zadužiti dve vlade. Ovaj parlament da utvrdi precizno da su u obavezi dve vlade, time se slažem sa inicijativom gospodina Mirovića, predsednika pokrajinske Vlade, da moraju sesti da se dogovore, da se stvore preduslovi da se o ovome priča, da se stvore preduslovi da možemo jedan ovakav zakon usvojiti. Mi to sada ne možemo, bez obzira što je Odbor za ustavna pitanja rekao da je zakon u skladu sa Ustavom. Pretpostavke ne postoje.

Lično mislim da je to prihvatljivo i moramo zaključiti tako da, odnosno da i sam Vlada zaključi i jedna i druga, da sednu i da posvete posebnu pažnju pitanjima ustavnih promena, ne samo zbog ovoga nego zbog mnogih stvari koje bi mi, a verovatno će to predsednica i staviti na dnevni red, ako da neko inicijativu, da raspravljamo kao što raspravljamo danas o ovome. Iz tih ja sam i podržao stavove Vlade Republike Srbije. Ne može se o ovome raspravljati, razgovarati, ne može se nešto ovako usvojiti a da se određene pretpostavke koje je Vlada iznela u svojim viđenjima naglasiti.

Isto tako, lično mislim da bi bilo jako dobro da se prihvati inicijativa, odnosno stav kako sam rekao predsednika pokrajinske Vlade, da se posebna sednica posvetim ovim pitanjima jedne i druge vlade, obzirom da obadve vlade funkcionišu dobro i da imaju međusobnog razumevanja. Posebno želim da kažem razlog zbog čega mi ne možemo da prihvatimo ovakav zakon. Lično mislim, ovakva pitanja kao što je ovaj zakon, a i mnogi drugi, mnogi drugi problemi, ne možemo rešavati dok se ne reši pitanje kosovskog problema.

Iz tih razloga punu podršku da damo predsedniku Republike koji radi na tome da se kosovski problem reši na način kako je to i predložio. Ne možemo mi da rešimo neko pitanje koje, pri tome da se menja Ustav. Mi Ustav ne možemo menjati dok se to pitanje ne reši.

Iz tih razloga moja zalaganja u tom smeru, a izražavam i stav poslaničke grupe da na taj način pokušamo doći do pretpostavke da se ovakva pitanja mogu rešavati.

Iz tih razloga i mnogih drugih koji su ovde izneti, naša poslanička grupa, odnosno poslanička grupa PUPS, neće moći dati podršku Predlogu zakona i Rezoluciju koju je podnela LSV. Zahvaljujem na pažnji.
Poštovana predsednice, poštovani ministri Mali i Ružiću sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, uvažena predsednica poslaničke grupe i zamenik predsednika poslaničke grupe, Petrović i Kovačević, su jasno i precizno izneli stavove PUPS i njene poslaničke grupe u vezi sa Predlogom budžeta i predlogom drugih zakona koji su na dnevnom redu današnje sednice.

Meni je preostalo da istaknem tri osnovne karakteristike Predloga budžeta i u vezi sa tim da nešto kažem o PIO.

Prva je da je građanin, čovek, radnik, korisnik penzija na prvom mestu, njegov materijalni i socijalni položaj. Moram istaći da je to prvi put posle više godina da je stavljen kao prioritet broj jedan, što je za pozdraviti. Ja lično mislim da je to jako pozitivno i dobro posle reformi iz 2014. godine, kada smo drugačije razgovarali, drugačije prioritete imali.

Drugi je razvoj investicija od kojih zavisi kako ćemo i na koji način ostvariti ovaj prvi prioritet i zbog toga je veoma značajno to što je budžetom predviđeno, takav razvoj i takva ulaganja.

I treći početak, nije ni mali, ali je veoma značajan – rasterećenje privrede. I to moramo pozdraviti i u narednim godinama insistirati na povoljnijem ambijentu razvoja privrede, pre svega malih i srednjih preduzeća. Zbog toga smo istakli podršku ovakvom konceptu budžeta za 2019. godinu.

Kada su u pitanju korisnici penzija, onda moram reći i ponoviti, pre izvesnog vremena sam to rekao – najbolje reforme smo ostvarili u fiskalnoj konsolidaciji naše države.

Po meni, na drugom mestu su reforme penzijsko-invalidskog osiguranja. Poboljšanjem Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje, smanjeno je učešće budžeta u isplati penzija sa, da ne ponavljam mnogo, ranijih godina, na ispod 30%, učešće penzija u BDP takođe na 11%, što nam je bio i cilj.

Zbog toga, ja lično mislim da je jako dobro što se na ovakav način uzvraća ne samo korisnicima penzija, nego u celini penzijsko-invalidskom sistemu.

Očekujem da će posebno istaći tu potrebu da se primenjuje Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju koji smo nedavno usvojili. To su naši najveći broj korisnika, oko milion i 300 hiljada već osetili u isplati oktobarskih i novembarskih penzija. Ja očekujem da će to biti i u narednoj godini najmanje dva puta.

Kada je u pitanju usklađivanje penzija, onda očekujem da ćemo u skladu sa izjavama gospodina ministra u narednoj godini naći rešenje i za taj problem, kako i na koji način pronaći formulu koja će biti u korist korisnika penzija, ali, isto tako, u skladu sa mogućnostima države.

Ja sam zahvalan gospodinu ministru što je prihvatio predlog da se u narednom periodu sastane sa predstavnicima korisnika penzija, da se pronađe jedno rešenje i ja sam ubeđen da ćemo zajednički pronaći tu formulu koja će obezbediti usklađivanje penzija za sve korisnike penzija od 1.715.284.


Iz tih razloga, ja podržavam ovo što je predloženo u budžetu Republike Srbije.

Hvala lepo.
Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre Šarčeviću, poštovani ministre Đorđeviću, uvaženi narodni poslanici, takođe bih želeo da pozdravim direktorku Fonda PIO koja čitavo vreme provodi u Skupštini, doprinoseći tome da rasprava u vezi sa Zakon o PIO bude sadržajnija, povoljnija i koja je na čelu Fonda koji je doprineo značajno finansijskoj konsolidaciji kako države tako i Fonda PIO.

Poslanici, uvažena Petrović i gospodin Kovačević, su vrlo jasno i precizno izrazili stavove partije PUPS u vezi sa Predlogom zakona i Odlukom o rebalansu Finansijskog plana Fonda PIO.

Svoje stavove sam vrlo precizno i jasno izrekao povodom rasprave o budžetu za 2018. godinu u decembru mesecu i povodom izbora ministra finansija u martu mesecu ove godine. Pri tim stavovima ostajem i mislim da je veoma značajno da to ispoštujem i veoma je značajno što je došao na dnevni red taj predlog koji smo mi tada podneli, a to je Predlog prestanka važenja zakona o privremenom načinu usklađivanja penzija.

Ono što je veoma značajno i bitno, i to da pohvalim predsednika države koji je predložio da on stupi na snagu mesec dana ranije, nego što je to bilo pripremljeno od strane ministarstva, a nije to mala stvar. To je 2,5 milijarde dinara u kasi korisnika penzija.

Druga stvar, koja je veoma bitna, to je da su rezultati u PIO i reformi koje smo od 2014. godine uradili najbolji posao finansijske konsolidacije države. Ja sam o tome govorio i ne želim sada to da ponavljam. Najbolji su i zbog toga veoma značajno i bitno…
… da 1.700.000 i nešto penzionera dobije ovakvu zaslugu i još bolju nego što je predloženo.

Podržavamo, takođe, Zakon o visokom obrazovanju, ministre Šarčeviću, i posebno molim da uvažite najveću grupaciju nekog nevladinog sektora. Kada je rasprava o ovome, govorim o ministru finansija i ministru Đorđeviću, i obave razgovor…