Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Milena Turk

Milena Turk

Srpska napredna stranka

Govori

Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. zakona o planskom sistemu, koji za cilj ima dodatno definisanje predmeta ovog zakona.

Ukoliko govorimo o planskom, promišljenom, realnom i iznad svega održivom razvoju svih naših krajeva, svih naših okruga u Republici Srbiji moramo imati na umu sve segmente koji omogućavaju i obezbeđuju upravo ovakav proces, pre svega mislim na Vladu Republike Srbije, na lokalne samouprave, na državni sistem, koji je efikasan, na zakonsku regulativu, na ono što planiramo i pišemo kroz projekte. Celina je sastavljena od delova i oni moraju funkcionisati besprekorno.

Pokazalo se u proteklim godinama koje su to kritične tačke i tokom reformskih procesa upravo se na tim tačkama stavljamo akcenat i upravo je tu vršena reforma državne uprave. Cilj je da državna uprava bude efikasna, da radi sa što manje troškova i da bude, zapravo, servis građana i da čini sve da omogući da se radi na industrijskim zonama, da se razvijamo i da stvorimo preduslove za razvoj i da nam dolaze strani investitori koji će otvoriti nova radna mesta.

Za sve ove procese bila je potrebna iznad svega volja, volja da se sagledaju problemi, da se sa problemima uhvati u koštac i da se oni prepoznaju i da krenu da se rešavaju. Kroz jedan konkretan primer, a to je ono što su imale sve lokalne samouprave kao zadatak, to je zapravo prevođenje matičnih knjiga u elektronski oblik, moglo se zapravo videti kako su opštine godinama tavorile i stagnirale i nisu obavljale svoje zadatke. Konkretno, opština Trstenik je od 2009. godine do 2016. godine svega 5% ovakvih matičnih knjiga unelo u elektronski oblik, navođeni smo kao loš primer.

Međutim, dolaskom SNS, nabavkom opreme i angažovanjem kadrova ovaj zadatak je ispunjen. Mi smo došli do 80% i to je jasan pokazatelj kako uz dobru organizaciju, dobru volju mogu stvari da se pokrenu i da se zapravo promene. Sve ove naše reforme, svi ovi naši napori su zapravo uvek prepoznati i pohvaljeni. Uz sve te reformske procese i zakone koje menjamo, uz maksimalno iskorišćenje našeg potencijala koji imamo i trošenje budžetskih sredstava, zaista možemo postići rezultate.

Svedoci smo da su ranije režimi ulagali isključivo u politički podobne opštine, dok su ostali krajevi ostajali zapostavljeni i zanemareni. Ono što sada radi Vlada Republike Srbije i Aleksandar Vučić je upravo ono što nam je potrebno. Ulaže se u sve krajeve ravnomerno, ulaže se i u obrazovanje, ulaže se i u zdravstvo i u samu rekonstrukciju, ali i izgradnju novih objekata i, ono što je najvažnije, radi se na dovođenju investitora i otvaranju novih radnih mesta. Dakle, uvek naglašavam to, uz jednu koordinisano, plansko, iznad svega domaćinsko planiranje možemo se nadati razvoju i oporavku naše zemlje. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 2. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Republici Srbiji, sa ciljem dodatnog pojašnjenja pojmova koji su u ovom zakonu upotrebljeni.

Ukoliko razgovaramo o oporavku srpske privrede, moramo da budemo svesni da u narednom periodu moramo i pratiti zahteve tržište rada, ali i hvatati korak sa tehnološkim dostignućima i onim što su dostignuća u praksi.

Ono što je doneo Zakon o dualnom obrazovanju je upravo okvir za obrazovanje ljudi koji će za veoma kratko vreme moći da stave svoje znanje u funkciju privrede i svi zakoni koji su zapravo reformski, u sistemu obrazovanja, omogućavaju da iz sistema izlaze kompletni pojedinci, koji će biti u stanju da prate zahteve privrede i da odgovaraju na izazove i probleme koje poslovi sa sobom nose.

Fabrika „Namenska“ u Trsteniku i „Prva petoletka“ već duže vreme unazad pruža upravo ovakvo praktično obrazovanje učenicima završnih godina, školujući ih, osposobljavajući ih da u praksi odgovore na zahteve poslova i da budu sposobni da iznesu te poslove za koje su se školovali - odličan način za motivisanje učenika i stipendiranje koje nudi „Namenska“ učenicima određenih struka i profila koji su voljni da se usavršavaju u ovim oblastima, kako bi sebi obezbedila kadrove za naredne godine i ovo je, naravno, nešto što daje rezultate u praksi.

Ukoliko govorimo o ravnomernom ulaganju u Republici Srbiji, ja zaista moram da se nadovežem na ono što su kolege govorile, a to je ulaganje u same objekte obrazovnih ustanova. Zaista smo svedoci da gotovo i ne postoje opštine u kojoj nije bilo takvih ulaganja, kroz Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima. U ovom trenutku samo u Trsteniku se na tri škole izvode radovi vredni 70 miliona dinara.

Ovo je zaista izuzetno, imajući u vidu da će se do kraja godine još na dve škole izvoditi radovi i ovo je nešto što imamo samo u proteklih nekoliko godina. Do sada to nije bio slučaj, već su se objekti urušavali i propadali. Sadašnje ulaganje koje se meri milionskim sumama je pokazatelj spremnosti Vlade Republike Srbije da ulaže u obrazovanje i da obezbedi uslove našim mladim ljudima da se kvalitetno školuju.

Imajući sve ovo u vidu, zakonski okvir, odgovaranje na potrebe tržišta rada i pripremanje samih ustanova u kontekstu ovog zakona, zaista će omogućiti da se što veći broj ljudi uposli, da pokrenemo našu privredu i da razvijemo svaki naš okrug i svaki naš region. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji za cilj ima da dodatno definiše predmet ovog zakona.

Imajući u vidu dosadašnje reforme koje su sprovedene u Republici Srbiji, a tiču se unapređenja sistema obrazovanja, jasno je da zakon o kome raspravljamo zapravo samo predstavlja nastavak ovakvih reformi izgradnjom sistema i potporu ovakvim reformama.

Cilj je da se približi svetu obrazovanja tržištu rada i da se oslušnu potrebe privrede i da se prosto, uhvati korak sa tehnološkim dostignućima i onim što su praktična dostignuća. Prilika je da omogućimo zapošljavanje i stvorimo uslove da zaposleni odgovore zahtevima novog radnog okruženja, ali da se njihov rad i znanje koje su stekli vrednuju i cene.

U okviru ličnog i profesionalnog razvoja, bilo da je to formalnim ili neformalnim putem, u cilju osposobljavanja, usavršavanja ili samo radi promene radnog mesta, svi pojedinci imaju mogućnost da se njihove stečene kompetencije zapravo formalno i priznaju.

Na ovaj način će se obezbediti da na tržištu rada obavljaju posao koji više vredi, da postižu više rezultata i da pružaju maksimalan rezultat i da privreda učestvuje u kreiranju kvalifikacija.

Nacionalni okvir je osnov za primenu koncepta celoživotnog učenja, posebno kada imamo u vidu oporavak srpske privrede koja je posrnula u prethodnim godinama i ravnomernog ulaganja u sve naše krajeve, veoma je važno da ovo imamo na umu i da omogućimo što većem broju ljudi da se zaposle i da prosto predvidimo mehanizme koji će pratiti potrebe tržišta rada. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom na član 8. Zakona o strancima se dodatno definiše obaveza državnih organa, fizičkih i pravnih lica i veoma je važno regulisati ovu oblast i razgraničiti šta su to prava i obaveze i stranih državljana, ali i državnih organa Republike Srbije.

Kada je u pitanju privreda u Republici Srbiji, svedoci smo da je zaista urušavana za vreme vladavine ranijih režima, da su giganti koji su upošljavali hiljade radnika bile kičma razvoja ugašeni, prodati u bescenje ili prosto bačeni na kolena, i skoro da nema fabrike koja nije doživela sličnu sudbinu.

Ulagano je u isključivo politički podobne opštine dok su ostali krajevi ostajali bez ulaganja, devastirani i praktično zapostavljeni. Mi sada želimo da govorimo o ravnomernom razvoju i o podizanju privrede i građani to zapravo najbolje i znaju, jer su 2012. godine jasno odlučili da ovakvu politiku više ne žele.

Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić, žele da rade na razvoju privrede i na oporavku naših preduzeća i to je zaista nešto što je prioritet i građani su to svakako prepoznali, jer su svaki naredni put, kada se odlučivalo nedvosmisleno rekli da politika SNS nema alternativu.

Više fabrika znači više radnik mesta, više prihoda u budžetu od poreza na zarade i više sredstava da ulažemo i u našu infrastrukturu, ali i sve one objekte koji su decenijama propadali i bili urušavani, a moraju i neophodno je da budu u funkciji i u punom kapacitetu. Hvala.
Hvala.

Uvaženi ministre, amandman na član 9. Zakona o strancima govori o primeni ovog člana i na strane državljane koji su spremni da ulažu, odnosno investiraju u našu zemlju.

Naime, strateški cilj Vlade je bio smanjenje nezaposlenosti kroz otvaranje proizvodnih pogona koji će zaposliti veliki broj radnika i to je ono što je dalo rezultate u 2017. godini, jer je tada otvoreno oko 10.000 radnih mesta.

Ono što je cilj Vlade u narednom periodu jest privlačenje kompanija sa visokim tehnologijama koje će upošljavati i visoko obrazovane ljude na bolje plaćenim pozicijama.

Cilj je, naravno, da se dodatno smanji nezaposlenost, pa će ovakvi podsticaji biti u slabije razvijenim krajevima, gde će biti ulaganja u radnim intenzivnim industrijama.

Međutim, treba se preusmeriti i na kompanije sa visokom tehnologijom koje će doprineti i podizanju tehnološkog nivoa srpske privrede.

Obzirom na to da analize Svetske banke pokazuju da se ovaj podsticaj subvencija vrlo brzo vrate u budžet Republike Srbije u nekih 14 meseci, nema razloga za otpor prema ovakvom vidu podsticaja stranim investicijama. Uz adekvatan odnos Vlade Republike Srbije, Ministarstvo privrede i pripremu poslovnog ambijenta, stvoreni su uslovi da ovakve investicije nastave da stižu u našu zemlju.

Naravno, nastaviće se ulaganje koje se odnosi na srpske investitore i na proširenje kapaciteta kompanija koje već posluju i koje su spremne da uposle dodatnu radnu snagu.

Sve će ovo uticati da u narednom periodu još više smanjimo nezaposlenost i otvorimo nova radna mesta.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, obzirom na to da nam strani investitoru ulažu u otvaranje novih radnih mesta, u otvaranje novih proizvodnih pogona, a samim tim utiču na smanjenje nezaposlenosti, smatram da bi Zakon o strancima, u članu 3. trebalo da se pronađe jedna odredba koja se upravo odnosi na definisanje pojma stranac-investitor.

Velika pažnja posvećena je upravo razvoju i podizanju privrede i stvaranju uslova za nova zapošljavanja. Činjenica je da je Srbija postala mnogo atraktivnija sa mnogo povoljnijim privrednim ambijentom i da je to ono što je prepoznato.

Na ovu činjenicu su uticala postignuta i politička i finansijska stabilnost i tome su doprineli i dosadašnji napori Vlade Republike Srbije i svih ministarstava i našeg predsednika Aleksandra Vučića. Smanjen je deficit i on je zapravo pretvoren u budžetski višak i Srbija je sada jedna stabilna i uravnotežena država.

Jačanje makroekonomske situacije u zemlji, povećana otpornost na eventualno, negativne uticaje i sigurno je da su rezultati koji su postignuti u Republici Srbiji svuda prepoznati, cenjeni, podržani i pohvaljeni.

Sve ove mere utiču da se investitori opredeljuju da u velikoj meri ulažu u našu zemlju, da otvaraju nova radna mesta i da im je podsticaj tome upravo postignuta finansijska stabilnost. Uveliko se radi na usklađivanju srpskog zakonodavstva sa EU, ali i na sprovođenju reformi.

Takođe, puno je urađeno borbi protiv kriminala i korupcije. Sve su to uslovi koji su bili neophodni da se pripreme da bi uopšte do investiranja došlo. Srbija je poboljšala svoj privredni ambijent i ostvarila uslove za nova zapošljavanja i smanjenje zaposlenosti. Hvala.
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom se dodatno definiše rodna neutralnost izraza i on se praktično nadovezuje i nastavlja na prethodni član Zakona o strancima i odnosi se na stranca investitora.

Napominjem da je Srbija nakon sprovedenih strukturnih reformi i stabilizacije finansija prosto obezbedila makroekonomsku stabilnost. Sigurno je da su ovi činioci doprineli tome da se Srbija pozicionira kao povoljna destinacija za investiranje. Ispunjeni su ti neophodni preduslovi da se obezbedio i podstakao privredni rast.

I naše lokalne samouprave se ponašaju na sličan način. Dakle, odgovornim poslovanjem, stabilizacijom svojih finansija, slanjem poruke da su sposobne i spremne da brzo izdaju dozvole, da ispunjavaju svoje obaveze, da opremaju industrijske zone, šalju jednu drugačiju poruku investitorima i sigurno je da je ta poruka drugačije primljena, jer naši investitori sada svakodnevno razgovaraju sa čelnicima gradova i opština i spremni su da ulažu u otvaranje novih proizvodnih pogona i u otvaranje novih radnih mesta da bismo zajedno pokrenuli privredu.

U budžetu za 2018. godinu je opredeljeno 15 milijardi dinara za podsticaje privredi. Ovi podsticaji su se pokazali kao izuzetno dobar instrument za privlačenje investitora. Analize pokazuju da je ukupan iznos očekivanih javnih prihoda oko četiri puta veći od ukupnih odobrenih iznosa subvencija, tako da ovi podaci jasno ukazuju na opravdanost ovakvih mera podrške privredi. Zahvaljujem.
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman za cilj ima da dodatno precizira i definiše korišćenje putnih isprava kada su u pitanju stranci koji investiraju u našoj zemlji.

Smatram da je ovo veoma značajno, imajući u vidu vrednost ulaganja koja su do sada realizovana u Republici Srbiji i kako se to odrazilo na razvoj svih regiona naše zemlje.

Otvaranje novih radnih mesta, smanjenje nezaposlenosti i razvoj svih krajeva su zapravo prioritet naše Vlade. Upravo ste to realizovali kroz brojne investicije koje nam pristižu.

Pokretanje privrede je ono što nam je potrebno, naročito nakon godina unazađivanja i propadanja. Samo Vlada je opredeljena i posvećena ovom cilju, pa se fabrike otvaraju i u Nišu i u Leskovcu i u Novom Sadu i u Kruševcu, što ranije nije bio slučaj.

Ovo nije samo deklarativno zalaganje za razvoj svih okruga, već zalaganje za unapređenja kvaliteta života svih građana naše zemlje. Zato je od presudnog značaja da naše lokalne samouprave budu kooperativne, da budu voljne da sarađuju, da budu spremne ispunjavaju sve svoje obaveze, da izdaju dozvole, ali i da se organi državne uprave obavežu i podstaknu da što efikasnije rade i da obezbede sve uslove da se pokrene privreda, da se otvore nova radna mesta i da se smanji nezaposlenost, što je naravno svima nama u interesu i što će dovesti do ravnomernog razvoja svih krajeva i svih regiona. Hvala.
Poštovani ministre, ovaj amandman koji se odnosi na član 6. Zakona o strancima i ovim amandmanom se definiše ulazak i boravak stranaca koji su spremni da investiraju, odnosno ulože u našu zemlju. Važno je regulisati ovu oblast, jer investicije pokreću našu privredu, stvaraju uslove za razvoj gradova i opština i pokretanje svih krajeva. Veoma je značajno i na ovaj način sprečavamo mlade ljude da odlaze iz svojih mesta, sprečavamo gašenje naših gradova i opština i ključno je da se svi angažujemo i preduzima sve korake kako bismo privukli još investicija, stvorili još radnih mesta i obezbedili našim građanima da pošteno žive od svog rada.

Preduslovi su ostvareni i sigurno je da investitori to prepoznaju. Važno je da i naše lokalne samouprave budu spremne za saradnju, da ne budu inertne, da budu spremne da ispunjavaju sve svoje obaveze, da izdaju građevinske dozvole i sve ono što je potrebno da bi se pogoni otvarali i ljudi upošljavali. Ovo je važno za pokretanje naše privrede koja je na žalost godinama urušavana i radna mesta su zatvarana.

Srbija je zahvaljujući dobrim investicionim merama Vlade Republike Srbije uspela da privuče za samo tri godine oko sedam milijardi eura stranih investicija. Ovo je rezultat ozbiljnog odnosa države i prema investitorima i prema investicijama. Budžetom je predviđeno 15 milijardi dinara podsticaja privredi, a očekivano vreme za vraćanje ovih podsticaja kroz javne prihode je 14 meseci, što pokazuje jednu opravdanost planiranih sredstava budžeta.

Izuzetno je dobar signal za investitor to što je Srbija dobro pozicionirana na Duing biznis listi, lakoća poslovanja, odnosno zauzima 43 mesto i sigurno je da ovi parametri doprinose većem broju investicija u našoj zemlji. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Ovim amandmanom na član 7. Zakona o strancima se dodatno definiše poštovanje zakona Republike Srbije. Cilj samog Zakona o strancima je da se precizno definišu prava i obaveze svih stranih državljana koji ulaze, borave i kreću se preko teritorije Republike Srbije.

Amandman ima za cilj da proširi ove odredbe i na strance koji su spremni da investiraju u našoj zemlji. Dakle, definišu se prava i obaveze, ali se ubrzavaju i procedure i obavezuju državni organi da rade što hitnije i da rade u interesu obezbeđivanja svih potrebnih uslova i dobijanja dokumenata. Sve će ovo direktno uticati na odluku investitora stranih državljana da dođu u našu zemlju, što je najvažnije, i da ulože u Srbiju.

Nakon godina urušavanja privrede, zatvaranja fabrika, zatvaranja radnih mesta, sumnjivih privatizacija, prodaje u bescenje, puno posla na oporavku koji tamo rade. Merama Vlade Republike Srbije, subvencijama koje se odnose na broj otvorenih radnih mesta, poreskih olakšica koje su obezbeđene zavisno od visine ulaganja, refundiranja dela poreza i doprinosa privučeni su brojni strani investitori i sigurno je da je ono što je Republika Srbija uradila na sprovođenju strukturnih reformi, na političkoj i finansijskoj stabilnosti, na borbi protiv kriminala i korupcije doprinelo tome da se Srbija pozicionira kao povoljna destinacija za ulaganje. Mnogo je urađeno i na pripremi same infrastrukture, na povezivanju u regionu, na opremanju industrijskih zona i sasvim je sigurno da sve navedeno utiče na to da investitori se opredele da ulažu u Srbiju. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom se dodatno definišu lica na koja se ovaj zakon odnosi. To su strana lica koja svojim poslovanjem dodatno podstiču i razvoj svih regiona u Republici Srbiji. Na ovom uvek insistiram - ravnomerni regionalni razvoj, uravnoteženo ulaganje u sve okruge u našoj zemlji i u Nišavski, i u Toplički, i u Raški, i u Rasinski. Sve je ovo sa ciljem podizanja privrede kao motora razvoja.

Svedoci smo ulaganja nekih ranijih režima u isključivo politički podobne opštine, a ostali krajevi su ostali zapostavljeni bez ulaganja, praktično su se urušavali. Sva ova ulaganja su bila bez nekog dugoročnijeg cilja i rezultirala su osipanjem gradova i urušavanjem privrede. Obzirom da je strateški cilj Vlade Republike Srbije ravnomerno ulaganje u sve okruge u našoj zemlji i da se na svaki način podstakne i osnaži razvoj gradova i opština, smatram da bi jedna ovakva stavka trebala da pronađe svoje mesto u tekstu Zakona o strancima.

Za dostizanje održivog i brzog rasta neophodna nam je makro-ekonomska stabilnost, povećanje broja investicija i stabilne finansije. Vlada je puno toga uradila na pripremanju ovih uslova i promenili smo zapravo sliku Srbije u svetu. Srbija je sada zemlja koja uživa veliki ugled i koja šalje poruku da je pogodna destinacija za ulaganja. Svuda su naši rezultati prepoznati, kao i reforme koje smo do sada sproveli.

Mnogo je urađeno na pripremi same infrastrukture, na povezivanju u regionu, ali i na opremanju industrijskih zona u svim našim gradovima i opštinama. Praktično je stvoren preduslov za razvoj privreda, poboljšanje privrednog ambijenta, otvaranje novih pogona, novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti. Hvala.
Hvala.

Uvaženi ministri, podnela sam amandman na član 9. Zakona o budžetskom sistemu koji se oslanja na projekciju budžeta za 2018. godinu i opredeljena sredstva za realizaciju kapitalnih projekata u 2018. godini. Dakle, 128 milijardi dinara je opredeljeno za realizaciju kapitalnih projekata i od toga 41% za Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture.

Do sada je u saobraćaj pušteno na Koridoru 11 40,36 kilometara i na Koridoru 10 85 kilometara autoputeva. Rehabilitovano je 192 kilometara državnih puteva kroz projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja. Imajući u vidu da je upravo izgradnja infrastrukture i obnova postojeće infrastrukture preduslov za povezivanje sa regionom i privlačenje investitora, otvaranje novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti, ja u potpunosti podržavam ovu strategiju i amandman se upravo oslanja na zakonsku podršku obezbeđenju ravnomernog ulaganja u sve krajeve Srbije, u sve okruge u Republici Srbiji.
Hvala.

Uvaženi ministri, podnela sam amandman na član 10. Zakona o budžtskom sistemu, koji se odnosi na podršku daljem ulaganju i razvoju svih okruga u Republici Srbiji.

Želela bih da se osvrnem na plan Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kada je u pitanju Rasinski okrug i opština Trstenik. Ovaj plan se odnosi na vraćanje u funkciju mašinsko-tehničkog kompleksa, ne samo za glavne, već i za profile savremenih tehnoloških modela. U planu je školski centar tehničke škole po uzoru na uspešne centre u Srbiji. O tome svedoči aktivno ulaganje u učenički standard i studentski standard, koji se realizuju kroz investiciju studentskog doma u opštini Trstenik.

Imajući u vidu proizvodnju koja je zastupljena u opštini Trstenik, u fabrici namenske „Petoletka“, i ulaganju koja smo imali u proteklom periodu, kada je u pitanju namenska industrija, kupovinu devet novih mašina, ali i donaciju Republike Srbije u iznosu od 3,5 miliona evra i u planove koji se odnose na sklapanje novih poslova, proširenje proizvodnje i upošljavanje novih mladih ljudi, jasno je zbog čega je ovakav plan i ovakav mašinski centar veoma značajan.

U razdelu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u budžetu se vidi da je planom predviđeno dodatno ulaganje i povećanje sredstava koja se odnose na ulaganje u učenički i studentski standard i ovaj amandman je upravo u cilju podrške tom ulaganju koji se odnosi na ravnomerni razvoj svih okruga. Hvala.
Hvala.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 11. Zakona o budžetskom sistemu u cilju poboljšanja ravnomernog ulaganja u sve okruge u Republici Srbiji.

Osvrnuću se na razdeo Ministarstva odbrane u ovom slučaju. Kada govorimo o odbrambenoj industriji, ovo je veoma značajno i sa aspekta države, ali i sa aspekta zaposlenih u odbrambenoj industriji. Kada je u pitanju fabrika Namenska u Trsteniku, ona je do pre nekoliko godina bila jedan od najvećih dužnika, čak četvrti dužnik u Republici Srbiji i bila je zaista na rubu propasti. Velikim zalaganjem gospodina Aleksandra Vučića, zatim, Bratislava Gašića, gospodina Đorđevića i sada gospodina Vulina na čelu Ministarstva odbrane, ova fabrika je uspela da stane na zdrave noge i da se oporavi.

Ono što je plan za naredni period je da se ova fabrika aktivno uključi i u proizvodnju novih borbenih sistema i upravo za potrebe Vojske Srbije, posebno u proizvodnji borbenog vozila pešadije „Miloš“ i da se vrati na poziciju koja joj pripada i da spremna dočeka budućnost. Primer je kako se znanjem i korišćenjem sopstvenih kapaciteta, naravno, uz podršku države, može izaći na kraj sa teškoćama. Fabrika je izvozno orijentisana i ima pozitivne bilanse. Ono što je važno je da je fabrika sopstvenim sredstvima zanovila svoj mašinski park i kupila čak devet novih mašina, dakle, ne iz kredita, već sopstvenim sredstvima i to je preduslov da se izađe na tržište, da se ugovore novi poslovi zaposle novi mladi radnici.

Posebno je značajno što je u novom budžetu za 2018. godinu planirano da se 13,2 milijarde u razdelu Ministarstva odbrane upotrebi za mašine i opremu. I ovaj amandman je upravo u cilju pospešavanja ravnomernog ulaganja u čitavoj Srbiji. Hvala.
Zahvaljujem, predsednice.

Podnela sam amandman na član 12. Zakona o budžetskom sistemu koji se nadovezuje na odredbe o angažovanju DRI.

Obzirom da su lokalne samouprave nasledile brojne nepravilnosti iz perioda bivše vlasti, neophodno je da imamo kompletan izveštaj i preseke stanja. Tako je DRI utvrdila da se u Trsteniku, u Pirotu, Titelu, Negotinu i drugim opštinama, da smo u tim opštinama imali najplaćenije predsednike opština.

Sve ove opštite, tj. njihovi budžeti, u tom momentu bile su u deficitu, izuzev Negotina, i u momentu kada je predsednik opštine Trstenik primao platu od 113.000,00 dinara, prosečna plata je iznosila 34.584,00 dinara.

Predsednik opštine Trstenik, tadašnji, da li je bio iz URS-a, G17 ili ne mogu da utvrdim više iz koje stranke, ali u koju god da je ušao ili se ugasila ili je vrlo dobro unovčena, je mimo zakona sebi povećao tu platu i to svesno. Tako da je svesno kršio zakon i isplaćivao sebi uvećanu platu. Tako je bilo sve do 2016. godine, tako da je praktično sa ovom primedbom DRI samo tri poslednje plate pred smenu primio sa smanjenjem, tako da je i sa razlogom bivšeg razloga opštine.

U cilju razvoja svih krajeva Srbije, mi moramo zaista imati sve informacije o tome kako se nekada radilo, kako se sada posluje, pa moram da se osvrnem i na fabriku „Prva petoletka“, jer tadašnji predsednik opštine, ne samo da je bio u Nadzornom odboru, nego je bio predsednik Nadzornog odbora zajedno sa svojom taštom, tastom i ostalim članovima URS-a i oni su svi zajedno aminovali to što je fabrika primala subvencije od države u vrednosti od 30 miliona evra, a paralelno nizala dugove od 120 miliona evra. Dakle, tri puta više nego što fabrika vredi.

Sada je naravno njima čudno kako fabrika može i bez jednog dinara subvencije, a sa dobrom organizacijom da posluje, da radnicima se isplaćuju plate, porezi, doprinosi i da plaća sve svoje obaveze, što jedna stabilna fabrika na zdravim nogama i treba da isplaćuje struju, vodu i sve ostale dažbine. Razumem taj strah da se ne ponove oni katastrofalni rezultati iz Milutovca, sa ponovljenih predsedničkih izbora, jer su građani izuzetno dobro procenili i svesni su kako je ko vodio, vrlo dobro to ocenjuju na izborima, pa je tako i u Milutovcu osvojio čitava dva glasa, dakle, oba glasa građana opštine Trstenik i to je jasan pokazatelj i ocena njihovog dosadašnjeg rada. Uverena sam da će u svim opštinama širom Srbije građani na isti način kazniti ovu politiku. Hvala.