Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

69. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

13.11.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 13. novembra, doneli Odluku o organizovanju javnog slušanja povodom Predloga zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji. Javno slušanje biće održano u četvrtak, 28. novembra u maloj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 12 časova. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, doc. dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Zoltan Pek i Dragan Veljković.

68. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

30.10.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su na sednici od 30. oktobra razmotrili i prihvatili u načelu Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada. Predlog zakona obrazložio je pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović. Članovi Odbora utvrdili su i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji, i uputili je Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

67. sednica Odbora pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

30.09.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su na sednici, održanoj 30. septembra razmotrili Predlog odluke o izboru predsednika sudova i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva. Članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati navedene predloge odluka. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Sreto Perić, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski i Žarko Mićin.

66. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

24.07.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 24. jula, razmotrili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u pojedinostima. Na Predlog zakona podneto je ukupno 132 amandmana. Vlada i Odbor prihvatili su šest amandmana i to na članove 5, 15, 43, 126, 164. i 168. Predloga zakona, a Odbor je podneo i jedan svoj amandman i to na član 167. Predloga zakona. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, doc. dr Mihailo Jocić, Đorđe Komlenski, Miletić Mihajlović, dr Balint Pastor, Aleksandra Majkić, Jovan Palalić i Stanija Kompirović.

65. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

22.07.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 22. jula razmotrili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podnela Vlada. Sednici su prisustvovali pomoćnici ministra pravde Jelena Deretić i Jovan Ćosić, a članovi Odbora su nakon kraće rasprave odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. U nastavku sednice, predsednik Odbora Petar Petrović, obavestio je članove Odbora da je obrazovao Radnu grupu za inicijative, peticije, predstavke i predloge Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Za predsedavajućeg Radnoj grupi je odredio člana Odbora Neđa Jovanovića, a za članove doc. dr Mihaila Jokića i Sreta Perića. Sednici Odbora predsedavao je predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, dr Balint Pastor, Biljana Pantić Pilja i Marko Parezanović.

64. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

01.07.2019.
Na sednici održanoj 1. jula, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je Predlog zakona o komunalnoj miliciji, u pojedinostima. Na Predlog zakona o komunalnoj miliciji podneto je ukupno 78 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati dva amandmana, a ostalih 76 da odbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Marijan Rističević, Slaviša Bulatović, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Tanja Tomašević Damnjanović, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

63. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

24.06.2019.
Na sednici, održanoj 24. juna, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je, u načelu, Predlog zakona o komunalnoj miliciji. Predlog zakona o komunalnoj miliciji obrazložio je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Zoran Kasalović, istakavši da se, pre svega ovim zakonom predlaže da se umesto dosadašnjeg naziva „komunalna policija“, naziv ove službe izmeni u naziv „komunalna milicija“. Kasalović je naveo da je jedan od razloga za donošenje zakona, potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama u cilju održavanja komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona i drugih propisa koji su u nadležnosti opština. Članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštin da prihvati Predlog zakona o komunalnoj miliciji, u načelu. Sednici je prisustvovao i pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Saša Mogić. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Sreto Perić, Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Tanja Damnjanović Tomašević i dr Balint Pastor.

62. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

17.06.2019.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održao je 17. juna sednicu, na kojoj je razmotreno više izveštaja nezavisnih regulatornih tela. Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu, članovima Odbora je obrazložila generalna sekretarka Stručne službe Zaštitnika građana Olja Jovičić. Nakon kraće rasprave, Odbor je prihvatio Izveštaj i zajedno sa Predlogom zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2018. godinu, prosledio Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, članovima Odbora obrazložila je zamenica Poverenika Stanojla Mandić, nakon čega su članovi Odbora prihvatili Izveštaj i zajedno sa Predlogom zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, prosledili Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Na sednici je razmotren i Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine. Izveštaj je obrazložio zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Dejan Damjanović, nakon čega su ga članovi Odbora prihvatili i zajedno sa Predlogom zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu, prosledili Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva i odlučio da predloži Narodnoj skupštini da ga usvoji. Odbor je razmotrio i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca i odlučio da predloži Narodnoj skupštini da ga usvoji. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Stanija Kompirović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i dr Balint Pastor.

61. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

10.06.2019.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održao je 10. juna sednicu na kojoj je razmotren i jednoglasno prihvaćen Godišnji izveštaja o radu Visokog saveta sudstva za 2018. godinu. Odbor je jednoglasno prihvatio i Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, i uputio ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. U nastavku sednice, članovi Odbora su razmotrili i jednoglasno prihvatili Izveštaj o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštiti ustavnosti i zakonitosti u 2018. godini i Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca za 2018. godinu. Članovi Odbora su jednoglasno prihvatili i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca i uputili ga Narodnoj skupštine na razmatranje i usvajanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora doc. dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

60. sednica Odbora pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

24.05.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 24. maja, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, koji je podnela Vlada. Na predloženi zakon narodni poslanici podneli su 53 amandmana, a Vlada i Odbor usvojili su jedan amandman. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Marjana Maraš, doc. dr Mihailo Jokić, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Zoltan Pek i Stanija Kompirović.

59. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

22.05.2019.
Na sednici održanoj 22. maja, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrio je i predložio Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, u načelu, koji je podnela Vlada. Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, državni sekretar Bojan Stević i pomoćnik ministra Saša Mogić. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, Biljana Pantić Pilja i Stanija Kompirović.

58. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

17.05.2019.
Na sednici održanoj 17. maja, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, Predlog zakona o sprečavanju korupcije, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika podneto je ukupno 44 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su prihvatili jedan amandman, dok su ostala 43 amandmana odbijena. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku podneto je četiri amandmana, Vlada i Odbor su sva četiri odbili. Na Predlog zakona o sprečavanju korupcije podneto je ukupno 90 amandmana narodnih poslanika, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan, a ostalih 89 su odbijeni. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela podneta su ukupno dva amandmana, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija podneto je ukupno 17 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili četiri, a ostalih 13 su odbili. U nastavku rada, članovi Odbora utvrdili su Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji. Konstatovano je da, istekom mandata predsednika suda u 114 sudova opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji, prestaje funkcija pomenutih predsednika, te je Odbor predložio da Narodna skupština u što kraćem roku donese odluku o prestanku funkcije predsednika suda i na taj način omogući pravovremeni izbor predsednika sudova, u cilju neometanog funkcionisanja pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Takođe, Odbor je razmotrio i utvrdio Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu Marini Đorđević, na lični zahtev. Članovi Odbora utvrdili su i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Pirotu, odnosno, Ivanu Nikoliću, predsedniku Osnovnog suda, prestaje funkcija zbog izbora za sudiju Višeg suda u Pirotu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marjana Maraš, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Stanija Kompirović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i dr Balint Pastor.

57. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

13.05.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 13. maja, razmotreni su predlozi zakona koji su predloženi na dnevnom redu Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Članovi Odbora usvojili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, Predlog zakona o sprečavanju korupcije, kao i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, koje je podnela Vlada. Odbor je, u načelu, usvojio i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koji je podnela Vlada, Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je takođe podneo Visoki savet sudstva. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, dr Aleksandar Martinović, dr Mihajlo Jokić, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

56. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

23.04.2019.
Na sednici održanoj 23. aprila, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podneto je ukupno 18 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati amandmane na član 12. i član 32. Predloga zakona, a ostalih 16 da odbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Slaviša Bulatović, Miletić Mihajlović, Žarko Mićin, Marko Parezanović i Đorđe Komlenski.

55. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

18.04.2019.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je na sednici, održanoj 18. aprila, razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, koji je podnela Vlada. Sednici je prisustvovao Jovan Ćosić, VD pomoćnika ministra pravde. Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihajlo Jokić, Jovan Palalić, Neđo Jovanović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor i Stanija Kompirović.

54. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

25.03.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 25. marta, razmotrili i dali saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Agencije za borbu protiv korupcije, koji je obrazložio direktor Agencije Dragan Sikimić. Članovi Odbora su na sednici utvrdili i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i uputili je Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Pravilnik je obrazložila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, dr Balint Pastor i Stanija Kompirović.