Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

62. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

17.06.2019.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održao je 17. juna sednicu, na kojoj je razmotreno više izveštaja nezavisnih regulatornih tela. Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu, članovima Odbora je obrazložila generalna sekretarka Stručne službe Zaštitnika građana Olja Jovičić. Nakon kraće rasprave, Odbor je prihvatio Izveštaj i zajedno sa Predlogom zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2018. godinu, prosledio Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, članovima Odbora obrazložila je zamenica Poverenika Stanojla Mandić, nakon čega su članovi Odbora prihvatili Izveštaj i zajedno sa Predlogom zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, prosledili Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Na sednici je razmotren i Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine. Izveštaj je obrazložio zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Dejan Damjanović, nakon čega su ga članovi Odbora prihvatili i zajedno sa Predlogom zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu, prosledili Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva i odlučio da predloži Narodnoj skupštini da ga usvoji. Odbor je razmotrio i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca i odlučio da predloži Narodnoj skupštini da ga usvoji. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Stanija Kompirović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i dr Balint Pastor.

61. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

10.06.2019.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održao je 10. juna sednicu na kojoj je razmotren i jednoglasno prihvaćen Godišnji izveštaja o radu Visokog saveta sudstva za 2018. godinu. Odbor je jednoglasno prihvatio i Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, i uputio ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. U nastavku sednice, članovi Odbora su razmotrili i jednoglasno prihvatili Izveštaj o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštiti ustavnosti i zakonitosti u 2018. godini i Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca za 2018. godinu. Članovi Odbora su jednoglasno prihvatili i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca i uputili ga Narodnoj skupštine na razmatranje i usvajanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora doc. dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

60. sednica Odbora pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

24.05.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 24. maja, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, koji je podnela Vlada. Na predloženi zakon narodni poslanici podneli su 53 amandmana, a Vlada i Odbor usvojili su jedan amandman. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Marjana Maraš, doc. dr Mihailo Jokić, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Zoltan Pek i Stanija Kompirović.

59. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

22.05.2019.
Na sednici održanoj 22. maja, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrio je i predložio Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, u načelu, koji je podnela Vlada. Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, državni sekretar Bojan Stević i pomoćnik ministra Saša Mogić. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, Biljana Pantić Pilja i Stanija Kompirović.

58. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

17.05.2019.
Na sednici održanoj 17. maja, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, Predlog zakona o sprečavanju korupcije, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika podneto je ukupno 44 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su prihvatili jedan amandman, dok su ostala 43 amandmana odbijena. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku podneto je četiri amandmana, Vlada i Odbor su sva četiri odbili. Na Predlog zakona o sprečavanju korupcije podneto je ukupno 90 amandmana narodnih poslanika, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan, a ostalih 89 su odbijeni. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela podneta su ukupno dva amandmana, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija podneto je ukupno 17 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili četiri, a ostalih 13 su odbili. U nastavku rada, članovi Odbora utvrdili su Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji. Konstatovano je da, istekom mandata predsednika suda u 114 sudova opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji, prestaje funkcija pomenutih predsednika, te je Odbor predložio da Narodna skupština u što kraćem roku donese odluku o prestanku funkcije predsednika suda i na taj način omogući pravovremeni izbor predsednika sudova, u cilju neometanog funkcionisanja pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Takođe, Odbor je razmotrio i utvrdio Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu Marini Đorđević, na lični zahtev. Članovi Odbora utvrdili su i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Pirotu, odnosno, Ivanu Nikoliću, predsedniku Osnovnog suda, prestaje funkcija zbog izbora za sudiju Višeg suda u Pirotu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marjana Maraš, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Stanija Kompirović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i dr Balint Pastor.

57. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

13.05.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 13. maja, razmotreni su predlozi zakona koji su predloženi na dnevnom redu Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Članovi Odbora usvojili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, Predlog zakona o sprečavanju korupcije, kao i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, koje je podnela Vlada. Odbor je, u načelu, usvojio i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koji je podnela Vlada, Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je takođe podneo Visoki savet sudstva. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, dr Aleksandar Martinović, dr Mihajlo Jokić, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

56. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

23.04.2019.
Na sednici održanoj 23. aprila, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podneto je ukupno 18 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati amandmane na član 12. i član 32. Predloga zakona, a ostalih 16 da odbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Slaviša Bulatović, Miletić Mihajlović, Žarko Mićin, Marko Parezanović i Đorđe Komlenski.

55. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

18.04.2019.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je na sednici, održanoj 18. aprila, razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, koji je podnela Vlada. Sednici je prisustvovao Jovan Ćosić, VD pomoćnika ministra pravde. Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihajlo Jokić, Jovan Palalić, Neđo Jovanović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor i Stanija Kompirović.

54. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

25.03.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 25. marta, razmotrili i dali saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Agencije za borbu protiv korupcije, koji je obrazložio direktor Agencije Dragan Sikimić. Članovi Odbora su na sednici utvrdili i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i uputili je Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Pravilnik je obrazložila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, dr Balint Pastor i Stanija Kompirović.

53. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

19.03.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 19. marta, razmotrili u načelu Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini, koji su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. U ime predlagača, članovima Odbora Predlog rezolucije predstavila je Nada Lazić, koja je podsetila da je Ustavom iz 2006. godine predviđeno da se do decembra 2008. godine donese zakon o finansiranju APV, kao i da nakon 10 godina isti nije donet. Stoga su predloženi Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini i Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine, kojima se definiše okvir delovanja prema APV. Lazić je podsetila i da je ministar finansija tokom usvajanja budžeta za 2018. godinu izrazio spremnost da se o ovakvom predlogu razgovara, kao i da predlagači smatraju da je prošlo dovoljno vremena i da su se stekli uslovi da se ovo pitanje reši. Predsednik Odbora Petar Petrović podsetio je da je na Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini, koji su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić podneto i devet amandmana, od kojih su predlagači prihvatili dva, i to na član 8. i na član 9. Predloga rezolucije, koje je podnela narodna poslanica Gordana Čomić. Takođe, on je podsetio i da Vlada nije prihvatila Predlog rezolucije, u načelu. Nakon rasprave, Odbor je odlučio da predloži Narodnoj skupštini da ne prihvati u načelu Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini, kao i da ne prihvati amandmane koji su na nju podneli narodni poslanici. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, doc. dr Mihailo Jokić, Đorđe Komlenski, Miletić Mihajlović, dr Balint Pastor, Sreto Perić, Aleksandra Majkić, Jovan Palalić i Stanija Kompirović.

52. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

11.03.2019.
Na sednici održanoj 11. marta, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrio je amandmane na Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva. Na pomenuti predlog zakona podneto je ukupno 13 amandamana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. U nastavku sednice, članovi Odbora su, većinom glasova, doneli Odluku o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu Avramu Antonijeviću, kome funkcija prestaje dana 6. oktobra 2019. godine, zbog navršenja radnog veka. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandar Martinović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

51. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

04.03.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 4. marta, razmotren je Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva, koji je podnela Vlada, u načelu. Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Stanija Kompirović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

50. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

18.02.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su održali su 18. februara 2019. godine 50. sednicu Odbora. Predsednik Odbora Petar Petrović informisao je članove da je sednicu sazvao kako bi se svi upoznali sa temom predstojećeg sastanka sa direktorom Direktorata za ljudska prava Saveta Evrope Kristofom Pojretom, a to su pitanje izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava i donošenje zakona o nestalim bebama, koji je u skupštinskoj proceduri. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, doc.dr Mihailo Jocić, Đorđe Komlenski, dr Aleksandar Martinović, Miletić Mihajlović, Slaviša Bulatović, dr Balint Pastor, Sveto Perić i Aleksandra Majkić.

49. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

04.02.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 4. februara, razmotrili Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju, koji je podnela Vlada, i odlučili da predlože Narodnoj skupštini da ga usvoji. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su Predlog odluke o izboru predsednika Privrednog suda u Leskovcu, koji je podneo Visoki savet sudstva, i odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati navedeni Predlog odluke. Na sednici je razmotren i Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju u Prekršajni sud u Preševu, koji je podneo Visoki savet sudstva. Članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati predloženu odluku. Odbor je na sednici utvrdio Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu i uputio ga je Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Tanja Tomašević Damnjanović, Stanija Kompirović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

48. sednica Odbora pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, 20. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Sedma sednica Odbora za prava deteta

18.12.2018.
Na zajedničkoj sednici, održanoj 18. decembra, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za prava deteta razmotrili su Izveštaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, a koji je prisutnima obrazložila Olja Jovičić, generali sekretar Zaštitnika građana. Jovičić je istakla da je ovo šesti po redu godišnji izveštaj ovog tipa, a koji je sproveden od strane Zaštitnika građana u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju protiv torture (NPM) u Republici Srbiji. Generalni sekretar je istakla da je u 2017. godini obavljena 61 poseta mestima gde se nalaze lica lišena slobode i da je, na osnovu utvrđenih nepravilnosti u radu, nadležnim organima upućeno 309 preporuka. Jovičić je istakla da je u 2017. godini, radi praćenja postupanja policije prema dovedenim, uhapšenim i zadržanim licima, NPM obavio 8 poseta policijskim stanicama. Postupanje prema zadržanim licima je praćeno i prilikom poseta zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, s obzirom da je praksa da se lica zadržana na osnovu Zakonika o krivičnom postupku smeštaju u zavode. Sačinjeno je 6 posebnih izveštaja o postupanju policije, u kojima je upućeno 41 preporuka. Sekretar je rekao da po sačinjenim izveštajima mnoge prostorije za zadržavanje i dalje nisu u skladu sa standardima, a veoma mali broj policijskih stanica ima uslove za boravak lica duže od 24 sata. NPM je posetio 12 zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, a sačinjeno je 10 izveštaja i upućeno 168 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka i unapređenje postupanja organa. Po 110 preporuka je postupljeno, po 5 nije i za 53 je potrebno dalje praćenje. Nedostaci u većini zavoda su ti da se uočava potreba za unapređenjem sistema video nadzora, radi bolje pokrivenosti i dužeg čuvanja snimaka. Takođe, pojedini zavodi zbog svoje lokacije i arhitektonskih rešenja ne mogu u potpunosti da ispune zahteve koje postavljaju savremeni standardi postupanja prema licima lišenim slobode. U 2017. godini NPM je obavio 2 posete psihijatrijskim bolnicama, a ustanovljeno je da se na smeštaju nalazi veliki broj pacijenata na dug period, isključivo iz razloga što u zajednici nisu obezbeđeni uslovi za njihov boravak. Psihijatrijske bolnice se suočavaju i sa nedovoljnim brojem zaposlenih, što može nepovoljno uticati na kvalitet pružanja zdravstvenih usluga i ostvarivanje prava pacijenata. U sličnom položaju nalaze se i socijalne ustanove domskog tipa. NPM je obavio 36 tematskih poseta, radi praćenja postupanja nadležnih organa prema izbeglicama i migrantima i kroz 26 izveštaja o ovim posetama su upućene 52 preporuke za uklanjanje utvrđenih nedostataka i unapređenje postupanja. Postupljeno je po 29 preporuka, po 3 preporuke nije postupljeno i dalje će se pratiti postupanje po 19 preporuka. Podaci Komesarijata za izbeglice i migracije pokazuju da se u decembru 2017. godine u centrima nalazilo 85 migranata koji su zainteresovani da traže utočište u Srbiji. Ovi podaci ukazuju na mogućnost da je uprkos više od 6 hiljada izdatih potvrda o namerama za traženje azila, broj stvarnih tražilaca mnogo manji i da potvrde više služe za evidentiranje. U septembru je objavljeno da je više od 500 dece migranata upisano u 27 osnovnih škola u Srbiji. Ovaj proces je pratio i NPM prilikom poseta centrima i utvrdio da deca u lokalnim osnovnim školama prisustvuju na 2 do 3 školska časa dnevno. Na sednici je rečeno da je u Srbiji nastavljen trend unapređenja zaštite prava lica lišenih slobode, primene policijskih ovlašćenja, kao i sprečavanja torture i drugih oblika zlostavljanja. Istaknuto je i da tortura kao organizovana pojava podsticana od strane državnih organa ne postoji. Sednici je predsedavao predsednik Odbora za pravosuđe Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova tri odbora.

47. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

11.12.2018.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su na sednici, održanoj 11. decembra, razmotrili Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva. Članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati navedeni Predlog odluke. Članovi Odbora su na sednici utvrdili Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi i uputili ih Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Sreto Perić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski i Marko Parezanović.