Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

52. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

11.03.2019.
Na sednici održanoj 11. marta, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrio je amandmane na Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva. Na pomenuti predlog zakona podneto je ukupno 13 amandamana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. U nastavku sednice, članovi Odbora su, većinom glasova, doneli Odluku o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu Avramu Antonijeviću, kome funkcija prestaje dana 6. oktobra 2019. godine, zbog navršenja radnog veka. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandar Martinović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

51. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

04.03.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 4. marta, razmotren je Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva, koji je podnela Vlada, u načelu. Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Stanija Kompirović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

50. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

18.02.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su održali su 18. februara 2019. godine 50. sednicu Odbora. Predsednik Odbora Petar Petrović informisao je članove da je sednicu sazvao kako bi se svi upoznali sa temom predstojećeg sastanka sa direktorom Direktorata za ljudska prava Saveta Evrope Kristofom Pojretom, a to su pitanje izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava i donošenje zakona o nestalim bebama, koji je u skupštinskoj proceduri. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, doc.dr Mihailo Jocić, Đorđe Komlenski, dr Aleksandar Martinović, Miletić Mihajlović, Slaviša Bulatović, dr Balint Pastor, Sveto Perić i Aleksandra Majkić.

49. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

04.02.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 4. februara, razmotrili Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju, koji je podnela Vlada, i odlučili da predlože Narodnoj skupštini da ga usvoji. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su Predlog odluke o izboru predsednika Privrednog suda u Leskovcu, koji je podneo Visoki savet sudstva, i odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati navedeni Predlog odluke. Na sednici je razmotren i Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju u Prekršajni sud u Preševu, koji je podneo Visoki savet sudstva. Članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati predloženu odluku. Odbor je na sednici utvrdio Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu i uputio ga je Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Tanja Tomašević Damnjanović, Stanija Kompirović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

48. sednica Odbora pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, 20. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Sedma sednica Odbora za prava deteta

18.12.2018.
Na zajedničkoj sednici, održanoj 18. decembra, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za prava deteta razmotrili su Izveštaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, a koji je prisutnima obrazložila Olja Jovičić, generali sekretar Zaštitnika građana. Jovičić je istakla da je ovo šesti po redu godišnji izveštaj ovog tipa, a koji je sproveden od strane Zaštitnika građana u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju protiv torture (NPM) u Republici Srbiji. Generalni sekretar je istakla da je u 2017. godini obavljena 61 poseta mestima gde se nalaze lica lišena slobode i da je, na osnovu utvrđenih nepravilnosti u radu, nadležnim organima upućeno 309 preporuka. Jovičić je istakla da je u 2017. godini, radi praćenja postupanja policije prema dovedenim, uhapšenim i zadržanim licima, NPM obavio 8 poseta policijskim stanicama. Postupanje prema zadržanim licima je praćeno i prilikom poseta zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, s obzirom da je praksa da se lica zadržana na osnovu Zakonika o krivičnom postupku smeštaju u zavode. Sačinjeno je 6 posebnih izveštaja o postupanju policije, u kojima je upućeno 41 preporuka. Sekretar je rekao da po sačinjenim izveštajima mnoge prostorije za zadržavanje i dalje nisu u skladu sa standardima, a veoma mali broj policijskih stanica ima uslove za boravak lica duže od 24 sata. NPM je posetio 12 zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, a sačinjeno je 10 izveštaja i upućeno 168 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka i unapređenje postupanja organa. Po 110 preporuka je postupljeno, po 5 nije i za 53 je potrebno dalje praćenje. Nedostaci u većini zavoda su ti da se uočava potreba za unapređenjem sistema video nadzora, radi bolje pokrivenosti i dužeg čuvanja snimaka. Takođe, pojedini zavodi zbog svoje lokacije i arhitektonskih rešenja ne mogu u potpunosti da ispune zahteve koje postavljaju savremeni standardi postupanja prema licima lišenim slobode. U 2017. godini NPM je obavio 2 posete psihijatrijskim bolnicama, a ustanovljeno je da se na smeštaju nalazi veliki broj pacijenata na dug period, isključivo iz razloga što u zajednici nisu obezbeđeni uslovi za njihov boravak. Psihijatrijske bolnice se suočavaju i sa nedovoljnim brojem zaposlenih, što može nepovoljno uticati na kvalitet pružanja zdravstvenih usluga i ostvarivanje prava pacijenata. U sličnom položaju nalaze se i socijalne ustanove domskog tipa. NPM je obavio 36 tematskih poseta, radi praćenja postupanja nadležnih organa prema izbeglicama i migrantima i kroz 26 izveštaja o ovim posetama su upućene 52 preporuke za uklanjanje utvrđenih nedostataka i unapređenje postupanja. Postupljeno je po 29 preporuka, po 3 preporuke nije postupljeno i dalje će se pratiti postupanje po 19 preporuka. Podaci Komesarijata za izbeglice i migracije pokazuju da se u decembru 2017. godine u centrima nalazilo 85 migranata koji su zainteresovani da traže utočište u Srbiji. Ovi podaci ukazuju na mogućnost da je uprkos više od 6 hiljada izdatih potvrda o namerama za traženje azila, broj stvarnih tražilaca mnogo manji i da potvrde više služe za evidentiranje. U septembru je objavljeno da je više od 500 dece migranata upisano u 27 osnovnih škola u Srbiji. Ovaj proces je pratio i NPM prilikom poseta centrima i utvrdio da deca u lokalnim osnovnim školama prisustvuju na 2 do 3 školska časa dnevno. Na sednici je rečeno da je u Srbiji nastavljen trend unapređenja zaštite prava lica lišenih slobode, primene policijskih ovlašćenja, kao i sprečavanja torture i drugih oblika zlostavljanja. Istaknuto je i da tortura kao organizovana pojava podsticana od strane državnih organa ne postoji. Sednici je predsedavao predsednik Odbora za pravosuđe Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova tri odbora.

47. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

11.12.2018.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su na sednici, održanoj 11. decembra, razmotrili Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva. Članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati navedeni Predlog odluke. Članovi Odbora su na sednici utvrdili Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi i uputili ih Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Sreto Perić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski i Marko Parezanović.

46. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

05.12.2018.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 5. decembra 2018. godine, razmotrili više predloga zakona u pojedinostima, koji su na dnevnom redu Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama podneta su dva amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Od 23 amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Vlada i Odbor prihvatili su šest, i to na članove 30, 32, 35, 46, 75. i 85. Predloga zakona. Odbor je podneo i jedan svoj amandman, i to na član 61. Predloga zakona. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika narodni poslanici podneli su devet amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od podnetih amandmana. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave podneto je 62 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili dva, i to na članove 40. i 54. Predloga zakona, koje je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Od sedam amandmana, koji su podneti na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. Vlada i Odbor nisu prihvatili četiri amandmana, koji su podneti na Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama podneto je ukupno osam amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Od šest amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan amandman. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od sedam amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru ukupno je podneto 10 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili četiri, i to na članove 4, 22, 26. i 36. Predloga zakona, koje je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dragan Veljković, Neđo Jovanović, Biljana Pantić Pilja, doc. dr Mihailo Jocić, Žarko Mićin, Đorđe Komlenski, Marko Parezanović i Jovan Palalić.

45. sednica Odbora pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

27.11.2018.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su na kraćoj sednici, održanoj 27. novembra, razmotrili i dali saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije. Pravilnik je obrazložio direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, Biljana Pantić Pilja, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

44. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

26.11.2018.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 26. novembra, razmotreni su u načelu predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini, a koji su u nadležnosti rada ovog Odbora. Članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru predsednika sudova i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva. Na sednici su članovi Odbora odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca. Sednici je predsedavao predsednika Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Sreto Perić, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, dr Balint Pastor, Petar Jojić i Stanija Kompirović.

43. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

23.11.2018.
Na sednici održanoj 23. novembra, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu utvrdio je Predlog odluke o prestanku funkcije Dragomira Milojevića, predsednika Vrhovnog kasacionog suda, istekom mandata. Odbor je zaključio da Predlog ove odluke uputi Narodnoj skupštini sa predlogom da se razmatra po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine, kako bi se stvorili uslovi da se u što kraćem roku pokrene postupak izbora novog predsednika Vrhovnog kasacionog suda, čime bi se obezbedili uslovi za nesmetan rad ovog suda. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: doc. dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Aleksandra Majkić, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, Dragan Veljković i Marko Parezanović.

42. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

06.11.2018.
Na sednici održanoj 6. novembra 2018. godine, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je, u pojedinostima, Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Predlog zakona o lobiranju i Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, podneto je ukupno četiri amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da odbije predložene amandmane. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku, podneto je ukupno tri amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da odbije predložene amandmane. Na Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, podneto je 124 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da odbije sve predložene amandmane. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, podneto je 88 amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da odbije sve predložene amandmane. Na Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, podneto je ukupno 63 amandmana, Vlada i Odbor predložili su Narodnoj skupštini da prihvati amandman na član 28. Predloga zakona, a da ostale amandmane odbije. Na Predlog zakona o lobiranju podneto je ukupno 100 amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da odbije sve predložene amandmane. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa podneta su dva amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da odbije oba predložena amandmana. Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde, v.d. pomoćnik ministra Jovan Ćosić i viši savetnik u ministarstvu Zlatko Petrović. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Marijan Rističević, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Jovan Palalić, Žarko Mićin, Tanja Tomašević Damnjanović i Marko Parezanović.

41. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

29.10.2018.
Na sednici, održanoj 29. oktobra, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, u načelu. Članovi Odbora usvojili su predlog za spajanje rasprave o Predlogu zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Predlog zakona o lobiranju, Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, koje je podnela Vlada, u načelu, zatim Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, a koje je podneo Visoki savet sudstva, kao i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koje je podnelo Državno veće tužilaca. Odbor je glasao da predloži Narodnoj skupštini da prihvati sve predloge onako kako ih je podnela Vlada, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a sednici su prisustvovali i članovi i zamenici članova Odbora Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i dr Balint Pastor.

40. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

25.10.2018.
Na sednici održanoj 25. oktobra, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Nišu. Predsednik Odbora Petar Petrović naveo je da predsedniku Višeg suda u Beogradu Aleksandru Stepanoviću prestaje funkcija predsednika suda zbog izbora za sudiju Vrhovnog kasacionog suda, Dušanu Agatonoviću, predsedniku Trećeg osnovnog suda u Beogradu, prestaje funkcija predsednika suda zbog izbora za sudiju Višeg suda u Beogradu i da Veri Cvjetković, predsedniku Prekršajnog suda u Nišu, prestaje funkcija predsednika suda zbog izbora za sudiju Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu. Odbor je, većinom glasova, odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Nišu Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski i Stanija Kompirović.

39. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

21.09.2018.
Na sednici Odbra, održanoj 21. septembra, razmotren je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada, a dnevni red je dopunjen i predlogom Odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Somboru, koji je odlukom Visokog saveta sudstva izabran za sudiju Višeg suda u Somboru. Članovi Odbora većinom glasova prihvatili su obe tačke dnevnog reda. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, Balint Pastor i Biljana Pantić Pilja.

38. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

17.07.2018.
Na sednici Odbora, održane 17. jula, članovi Odbora razmotrili su Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva. Članovi Odbora su odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u Privrednom sudu u Beogradu, Valjevu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kraljevu, Leskovcu, Nišu, Požarevcu i Somboru. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju za Upravni sud i za Privredni sud u Novom Sadu, a koji je podneo Visoki savet sudstva. Članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati ovaj Predlog odluke. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su i sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Balint Pastor i Stanija Kompirović.

37. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

13.07.2018.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 13. jula, utvrdili Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija i uputili je Narodnoj skupštini na razmatranje. Za članove ove Komisije predloženi su ispred Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Neđo Jovanović, doc. dr Mihailo Jokić i Sreto Perić, ispred Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva Milanka Jevtović Vukojičić i ispred Odbora za zdravlje i porodicu prof. dr Milan Knežević. U nastavku sednice, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Narodnoj skupštini da usvoji Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti razmenjenih tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o izručenju, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o transferu osuđenih lica, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 20. aprila 1959. godine i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Sreto Perić, doc. dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Zoran Despotović, Aleksandra Majkić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i Balint Pastor.