PRVA SEDNICA, 03.12.1997.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA

1. dan rada

03.12.1997

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:40 do 15:55

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, predlažem da nastavimo sa radom.

Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda: – IZBOR POTPREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Obaveštavam vas da sam, u skladu sa članom 18. Poslovnika Narodne skupštine, primio tri predloga kandidata za potpredsednike Narodne skupštine.

Predlozi kandidata za potpredsednike Narodne skupštine su vam uručeni.

Kao što ste videli, za potpredsednike Narodne skupštine predloženi su narodni poslanici:

1. Prof. dr Vladimir Štambuk, član Jugoslovenske levice,

2. Vojislav Mihailović, član Srpskog pokreta obnove,

3. Dragan Todorović, član Srpske radikalne stranke.

Pošto prema članu 19. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine izvestilac predlagača ima pravo da obrazloži predlog, pitam da li izvestioci predlagača žele da obrazlože predloge kandidata za potpredsednike Narodne skupštine. (Ne žele.)

Pošto smo dobili predloge kandidata za potpredsednike Narodne skupštine, otvaram pretres o tim predlozima.

Da li ko od narodnih poslanika želi reč? (Ne želi.)

Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres.

Dozvolite mi da, saglasno članu 19. stav 5. Poslovnika, po azbučnom redu prezimena, utvrdim listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine.

Prema podnetim predlozima, utvrđujem sledeću listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije:

1. Mihailović Vojislav,

2. Todorović Dragan,

3. prof.dr Štambuk Vladimir.

Podsećam vas da, prema članu 20. Poslovnika, pre pristupanja izboru potpredsednika, Narodna skupština odlučuje da li će glasati tajno ili javno, s tim što se javno glasanje vrši izjašnjavanjem narodnih poslanika za svakog kandidata pojedinačno - dizanjem ruku ili prozivkom.

Da li ima predloga o načinu glasanja za izbor potpredsednika Narodne skupštine?

(Glasovi u sali: Dizanjem ruku.)

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Da li ste svi saglasni da se izjašnjavamo dizanjem ruku, javno? (Odobravanje.)

Da li ste svi saglasni s tim, da ne glasamo o tome? (Odobravanje.)

Pre glasanja o predlogu, molim da se utvrdi kvorum i broj narodnih poslanika koji prisustvuje sednici.

Konstatujem da sednici prisustvuje 219 narodnih poslanika.

Imamo kvorum. Možemo da radimo.

Stavljam na glasanje predlog da se za potpredsednika Narodne skupštine izabere narodni poslanik Vojislav Mihailović.

Ko je za ovaj predlog, molim da digne ruku. (Poslanici dižu ruku.)

Ubedljiva je većina. Da li da brojimo? (Glasovi u sali: Nije potrebno.)

Da li je ko protiv? (Nije.) Da li se ko uzdržao od glasanja? (Nije.)

Konstatujem da je Vojislav Mihailović jednoglasno izabran za potpredsednika Narodne skupštine.

Drugo, stavljam na glasanje predlog da se za potpredsednika Narodne skupštine izabere narodni poslanik Dragan Todorović.

Ko je za ovaj predlog, molim da digne ruku? Hvala.

Da li je ko protiv? (Pet poslanika diže ruku.) Da li se ko uzdržao od glasanja? (Jedan poslanik diže ruku.)

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila predlog da se za potpredsednika Narodne skupštine izabere narodni poslanik Dragan Todorović.

Treće, stavljam na glasanje predlog da se za potpredsednika Narodne skupštine izabere narodni poslanik prof. dr Vladimir Štambuk.

Ko je za ovaj predlog, molim da digne ruku? Hvala. Da li je ko protiv? (Pet poslanika diže ruku.) Da li se ko uzdržao od glasanja? (Sedam poslanika diže ruku.)

Pošto smo obavili glasanje o svakom od predloženih kandidata za potpredsednika Narodne skupštine, zaključujem glasanje.

Pošto su svi kandidati Vojislav Mihailović, Dragan Todorović i prof. dr Vladimir Štambuk dobili većinu glasova prisutnih narodnih poslanika, konstatujem da su izabrani za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije.

Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam potpredsednicima Narodne skupštine na izboru i molim da zauzmu mesta pored predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. (Aplauz.)

Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda: IMENOVANjE SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Poštovani narodi poslanici, dozvolite mi da vas podsetim da je članom 25. Poslovnika Narodne skupštine, predviđeno da se imenovanje sekretara Narodne skupštine vrši po postupku i na način koji je predviđen za izbor predsednika Narodne skupštine, odnosno da se na imenovanje sekretara Narodne skupštine shodno primenjuju odredbe Poslovnika o izboru predsednika Narodne skupštine.

Obaveštavam vas da sam, u skladu sa članom 24. Poslovnika Narodne skupštine, kojim je predviđeno da kandidata za sekretara Narodne skupštine može da predloži najmanje 20 narodnih poslanika, primio jedan predlog kandidata za sekretara Narodne skupštine.

Predlog vam je uručen u toku sednice.

Kao što ste videli, za sekretara Narodne skupštine predložen je Predrag Trajković, koga je svojim potpisima predložilo 56 narodnih poslanika.

Podsećam da, prema članu 12. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, izvestilac predlagača može da obrazloži predlog.

Da li izvestilac predlagača želi da obrazloži predlog? (Ne želi.)

Pošto smo dobili predlog kandidata za sekretara Narodne skupštine otvaram pretres o ovom predlogu.

Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Ne želi.) Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres.

Dozvolite mi da, saglasno članu 12. stav 5. Poslovnika, utvrdim listu kandidata za sekretara Narodne skupštine na kojoj je samo jedan kandidat, i to: Predrag Trajković.

Podsećam vas da, prema članu 13. Poslovnika, pre pristupanja imenovanju sekretara Narodne skupštine, Narodna skupština treba da odluči da li će se glasati tajno ili javno.

Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno - glasa se prozivanjem narodnih poslanika.

Da li ima predloga o načinu glasanja za imenovanje sekretara Narodne skupštine? (Upadice sa mesta: glasaćemo dizanjem ruku.)

Mora da se glasa po Poslovniku, kao što je to urađeno i za predsednika Narodne skupštine.

Molim vas da se izjasnimo, da li ćemo da glasamo javno ili tajno? (Javno.) Da li ste svi saglasni da se glasanje izvrši javno? (Da.) Glasaćemo javno, prozivkom.

Molim, pre pristupanja glasanju da utvrdimo da li postoji kvorum.

U sali su prisutna 243 narodna poslanika. Prema tome, imamo kvorum i možemo da pristupimo glasanju.

Avramov Mita - protiv, Aksentijević Siniša - protiv, Aleksić dr Gradimir - za, Ameti Ramadan - uzdržan, Andrić dr Milena - uzdržana, Anđelković Zoran - za, Arsić Joca - za, Arsić Tihomir - za, Atanacković Nebojša-Boban - za, Bajović dr Snežana - za, Baković dr Tatomir - za, Barać Milun - protiv, Bačević dr Milan - protiv, Bečić Igor - protiv, Biači Antal - za, Blažić dr Milovan - protiv, Božić prof.dr Milan - za, Bozalo Dragan - protiv, Bojić prof.dr Milovan - za, Borović Borivoje - za, Budimir prof.dr Milana - protiv, Budimirović Dobrivoje-Bidža - za, Budić prof.dr Zvonimir - za, Buđanovčanin Siniša - protiv, Vait mr Ibro - za, Vakić Branislav - protiv, Vasiljević Miroslav - za, Vasiljević Čedomir - protiv, Veljković Vojin - protiv, Veljković Miroljub - protiv, Veselinov prof.dr Dragan - za, Veselić Jela - za, Vico Ratomir - za, Vlatković Dušan - za, Vlahović Slobodan - za, Vrbaški dr Stevan - za, Vujanović Božidar - protiv, Vujačić Slobodan - za, Vujić Božidar - protiv, Vujović Slavoljub - za, Vukadinović Zoran - za, Vulović Srđan - za, Vučelić Milorad - za, Vučić Aleksandar - protiv, Vučić Miroslav - protiv, Vučurović Božidar - protiv, Gavrilović dr Svetozar - za, Gajević Gorica - za, Gligorijević prof.dr Zoran - za, Golubović Dragan - protiv, Grubetić Ivan - protiv, Davidović Ljubivoje - za, Daja Jovan - protiv, Dizdarević Faruk - za, Dimitrijević Milić - protiv, Dimić Dragan - protiv, Dinić mr Voja - za, Dišić Miodrag - protiv, Dobrić Dobrosav - protiv, Dragišić Stevo - protiv, Dramlić Miroslav - protiv, Dukić Milorad - protiv, Dumbelović Čedo - protiv, Đokić mr Nenad - za, Đorđević Aleksandar - protiv, Đorđević dr Živorad - za, Đorđević Jovan - za, Đurđević Radomir - protiv, Đurić Dejan - za, Đurić Milutin - za, Đurić Slavoljub - za, Đurković Milivoje - za, Živkov Milucu - za, Živković Vojislav - za, Živković Predrag - za, Živojinović Velimir-Bata - za, Žikić Dragan - za, Žunić Milovan - za, Zdravković Milivoje - za, Ivanović Branislav - protiv, Ivanović dr Miladin - za, Išpanovič Ištvan - za, Janićević Bogoljub - za, Jovanović Živadin - za, Jovanović Životije-Žota - za, Jovanović Zoran - za, Jovanović dr Nikola - za, Jović Milorad - za, Jović dr Radoslav - za, Jovičić Mile - za, Jojić Miloš - protiv, Jokanović Žarko - za, Jotić dr Živadin - za, Jocić Goran - protiv, Kasa Jožef - za, Kasaš dr Karolj - za, Kekić Bojan - za, Kertes Mihalj - za, Kovačević prof.dr Ivan - za, Koka Ljuan - za, Kostadinović Zoran - za, Kragović Ljubomir - protiv, Krkobabić dr Jovan - za, Krstin Milorad - odsutan, Krstić Slaviša - za, Krunić Spasoje-Paja - za, Kurtešanin Simo - protiv, Kučević Šemsudin - uzdržan, Lazarević dr Jovan - za, Latković dr Milan - za, Lekić Živadin - protiv, Leković Nebojša - za, Ljubojević Dragan - protiv, Marović Ljubiša - za, Marinković Stevan - za, Marjanović Mirko - za, Marjanović dr Tihomir - za, Marjanski Lazar - protiv, Marković Dragomir - protiv, Marković Tomislav - za, Marušić Dražimir - za, Marčetić Ratko - protiv, Matković Duško - za, Mijatović Milomir - za, Miković Milan - za, Milenković Blagoje - za, Milenković Tomislav - za, Miletić Milivoje - za, Milićević dr Leposava - za, Milovanović Dragan - protiv, Milovanović mr Pera - za, Milošević M. Zoran - za, Milošević dr Zoran - protiv, Milunović Dragan - protiv, Milutinović mr Aleksandar - za, Minić Vasilije - protiv, Mirović Igor - za, Mirčić Milorad - protiv, Mihailović Vojislav - za, Mihajlović Dušan - za, Mihajlović Jovanka - za, Mihajlović dr Ljubiša - za, Mihajlović Miloje-Mile Meda - za, Mišković Petar - za, Mladenović Slaviša - protiv, Momirski dr Branislav - za, Momčilović dr Stanislav - protiv, Munitlak mr Ratomir - za, Murić dr Fevzija - uzdržan, Narić dr Dušan - za, Nenadović Slobodan - za, Nešković dr Miroslav-Žuća - protiv, Nešković Slavko - za, Nešović Miloš - za, Nikitović Milan - za, Nikolić Vladan - za, Nikolić B.Dragan - za, Nikolić M. Dragan - protiv, Nikolić P. Dragan - za, Nikolić Zoran - za, Nikolić Milan - za, Nikolić Tomislav - protiv, Ninčić mr Milan - protiv, Novaković dr Mile - za, Novotni Laslo - za, Obretković Mića - protiv, Olujić Tatjana - za, Pavlović Dragan - za, Pavlović M. Dragomir - za, Pavlović Miroslava Dragomir - protiv, Panić Miodrag - protiv, Pankov Radovan - za, Pantić Dragoljub - protiv, Papović prof.dr Radivoje - za, Pejčić Bogoljub - za, Pejčić Dušan - za, Penezić Tomislav-Toma - protiv, Peručić Zlatan - za, Petijević Veselin - protiv, Petković Jovan-Hoki - za, Petković dr Nevena - za, Petrović Pantelija - za, Petrović Srba - za, Pešalj Ljubomir - za, Plužarević Vitomir - protiv, Pomoriški mr Branislav - odsutan, Popović dr Milan - za, Predin Đorđe - za, Purenović prof.dr Milovan - za, Radovanović Dragomir - za, Radovanović Milovan - protiv, Radovančev mr Živanko - za, Radović Dobrosav - za, Radosavljević Novica - za, Radulović Slobodan - za, Rađenović Duško - za, Rajević Ninoslav - za, Ranđelović Milutin - za, Ranković Slobodan - za, Ristić Bojana - odsutna, Rodić Milan - za, Rosić dr Gvozden - za, Savin Zoran - protiv, Savić Borislav - za, Savić Predrag - za, Samardžić Milorad - za, Svilar Rade - za, Svirčević Ratomir - uzdržan, Sekulić Milija - za, Selić Ljubiša - za, Sečei Mihalj - odsutan, Simić Željko - za, Sinadinović Ratko - protiv, Sokolović Zoran - za, Spasić Dragan - za, Srećković dr Miroslav - za, Stamenković Dragoljub - protiv, Stanojević mr Milan - za, Stanojević Milovan - za, Stanojević Momčilo - za, Starčević Stanko - za, Stevanović Veroljub - za, Stevanović Ljubiša - za, Stefanović Živojin - za, Stojadinović prof.dr. Ninoslav - odsutan, Stojmirović mr Ljubiša - protiv, Stojković Velibor - protiv, Stojmenović Jovica - protiv, Studen dr Stanko - protiv, Suljević Džemail - uzdržan, Tabaković Jorgovanka - protiv, Tiosavić Živorad - protiv, Todorović dr Vasilije - za, Todorović Dragan - protiv, Tomić Dragan - za, Tomović mr Slobodan - za, Tomčić Milovan - za, Trajković dr Veselin - protiv, Hinić Slavko - protiv, Cvetković Života - za, Colić Momčilo - protiv, Čanak Nenad - uzdržan, Čeković Sanja - za, Čikoš prof.dr Josip - za, Čokić Predrag-Čole - za, Čolić Dragan - protiv, Čotrić Aleksandar - za, Šljivić Milomir - za, Štambuk prof.dr Vladimir - za.