PRVA SEDNICA, 03.12.1997.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA

1. dan rada

03.12.1997

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:40 do 15:55

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ovo je bio dogovor.

Mislim da nema nikakvog razloga da ne donesemo ovakvu odluku i da usvojimo dnevni red. Posle završetka treće tačke, izabraćemo sekretara. Imenovanje sekretara će biti četvrta tačka, a peta tačka predlažem da bude izbor radnih tela Narodne skupštine Republike Srbije. Naravno, tada ćemo napraviti pauzu do pripreme svih predloga za radna tela Narodne skupštine.

Ako ste saglasni s tim, predlažem da usvojimo ovakav dnevni red.

Ko je za ovakav dnevni red, molim da digne ruku. (Poslanici dižu ruku.)

Da ne brojimo, očigledna je većina.

Da li je ko protiv? (Nije.) Da li se ko uzdržao od glasanja? (Niko.)

Konstatujem da je dnevni red današnje sednice usvojen jednoglasno.

(Aplauz u sali.)

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - POTVRĐIVANjE MANDATA NARODNIH POSLANIKA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

Dozvolite mi da vas podsetim na odredbu člana 30. Zakona o izboru narodnih poslanika, kojom je propisan način i postupak potvrđivanja mandata novoizabranih narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Prema tom članu:

- potvrđivanje mandata poslanika vrši se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima,

- na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine obrazuje se komisija od tri člana radi utvrđivanja saglasnosti i uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije,

- na osnovu izveštaja komisije, lice koje predsedava konstitutivnom sednicom Narodne skupštine konstatuje da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima i koja su uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa tim izveštajem, čime je potvrđen mandat novoizabranim poslanicima.

Polazeći od obaveze propisane tim članom Zakona, na današnjoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine treba da se obrazuje komisija od tri člana, radi utvrđivanja saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.

Pošto Zakonom nije uređeno pitanje načina predlaganja i sastava ove komisije, dozvolite mi da, radi efikasnijeg rada, predložim sastav Komisije.

Smatram da bi bilo najprimerenije u Komisiju predložiti po jednog narodnog poslanika sa tri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Saglasno tome, predlažem da se u Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, izaberu narodni poslanici:

1. Zoran Nikolić, sa izborne liste SPS, JUL, ND - za predsednika,

2. Dragan Todorović, sa izborne liste SRS za člana,

3. Dr Ivan Kovačević, sa izborne liste SPO za člana.

Da li ima drugih predloga? (Nema.)

Da li ko želi reč o ovom predlogu? (Ne želi.)

Stavljam na glasanje ovaj predlog za obrazovanje Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.

Ko je za ovaj predlog, molim da digne ruku? (Poslanici dižu ruku.)

Da li je ko protiv? (Nije.) Da li se ko uzdržao od glasanja? (Jedan.)

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Pošto smo obrazovali Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, molim članove Komisije da odmah održe sednicu u sali na prvom spratu.

Pre nego što prekinemo rad ovog dela sednice, kako bismo omogućili Komisiji da obavi svoj deo posla, utvrđen članom 30. Zakona o izboru narodnih poslanika, molim narodne poslanike da, u toku pauze, u skladu sa članom 11. Poslovnika, u pisanom obliku podnesu predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Podsećam da, prema članu 11. Poslovnika Narodne skupštine, kandidata za predsednika Narodne skupštine može da predloži najmanje 30 narodnih poslanika, da narodni poslanik može da učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata, da predlog treba da sadrži ime i prezime kandidata, biografiju, stranačku pripadnost, ime i prezime izvestioca, obrazloženje i saglasnost kandidata, u pisanom obliku.

Takođe, uz predlog kandidata za predsednika, predlagači treba da, saglasno članu 123. Poslovnika, odrede po jednog svog predstavnika u komisiju za štampanje i pečaćenje glasačkih listića.

Molim da se za korišćenje sala, radi obavljanja potrebnih dogovora, obratite sekretaru Narodne skupštine.

Prekidamo rad ovog dela sednice do prijema izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima. Sa radom ćemo nastaviti čim budemo dobili izveštaje. Ja ću vas pozvati na vreme.

Zahvaljujem.

(Sednica je prekinuta u 10 časova i 50 minuta.)

(Posle pauze.)

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, predlažem da nastavimo sa radom.

Nastavljamo sa radom povodom prve tačke dnevnog reda: - Utvrđivanje mandata narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Podsećam vas da vam je uručena Informacija Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike, održanim 21. i 28. septembra i 5. oktobra 1997. godine.

Da li izvestilac Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja želi da uzme reč, pošto nije dostavljena informacija?

Zoran Nikolić

 Poštovani predsedniče, uvažene kolege, Komisija na osnovu člana 30. stav 4. Zakona o utvrđivanju saglasnosti uverenja i izveštaja Republičke izborne komisije podnosi Narodnoj skupštini Republike Srbije sledeći izveštaj.
Komisija je konstatovala da je Republička izborna komisija podnela Narodnoj skupštini izveštaj o sprovedenim izborima za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije, održanim 21. i 28. septembra i 5. oktobra 1997. godine i da su izborne komisije izbornih jedinica izdale uverenja o izboru za narodne poslanike licima kojima je dodeljen mandat.
Komisiji je podneto 249 uverenja o izboru narodnih poslanika. Podaci iz tih uverenja upoređeni su sa odgovarajućim podacima o licima kojima se dodeljuje mandat u izveštaju Republičke izborne komisije.
Komisija je utvrdila da su sa izveštajem Republičke izborne komisije saglasna uverenja sledećih lica, kojima se dodeljuju mandati:
Avramov Mita, Aksentijević Siniša, Aleksić dr Gradimir, Ameti Ramadan, Andrić dr Milena, Anđelković Zoran, Arsić Joca, Arsić Tihomir, Atanacković Nebojša-Boban, Bajević dr Snežana, Baković dr Tatomir, Barać Milun, Bačević dr Milan, Bečić Igor, Biači Antal, Blažić dr Milovan, Božić prof.dr Milan, Bozalo Dragan, Bojić prof.dr Milovan, Borović Borivoje, Budimir prof.dr Milana, Budimirović Dobrivoje-Bidža, Budić prof.dr Zvonimir, Buđanovčanin Siniša, Vait mr Ibro, Vakić Branislav, Vasiljević Miroslav, Vasiljević Čedomir, Veljković Vojin, Veljković Miroljub, Veselinov prof.dr Dragan, Veselić Jela, Vico Ratomir, Vlatković Dušan, Vlahović Slobodan, Vrbaški dr Stevan, Vujanović Božidar, Vujačić Slobodan, Vulić Božidar, Vujović Slavoljub, Vukadinović Zoran, Vulović Srđan, Vučelić Milorad, Vučić Aleksandar, Vučić Miroslav, Vučurović Božidar, Gavrilović dr Svetozar, Gajević Gorica, Gligorijević prof.dr Zoran, Golubović Dragan, Grubetić Ivan, Davidović Ljubivoje, Daja Jovan, Dizdarević Faruk, Dimitrijević Milić, Dimić Dragan, Dinić mr Voja, Dišić Miodrag, Dobrić Dobrosav, Dragišić Stevo, Dramlić Miroslav, Dukić Milorad, Dumbelović Čedo, Đokić mr Nenad, Đorđević Aleksandar, Đorđević dr Živorad, Đorđević Jovan, Đurđević Radomir, Đurić Dejan, Đurić Milutin, Đurić Slavoljub, Đurković Milivoje, Živkov Milucu, Živković Vojislav, Živković Predrag, Živojinović Velimir-Bata, Žikić Dragan, Žunić Milovan, Zdravković Milivoje, Ivanović Branislav, Ivanović dr Miladin, Išpanovič Ištvan, Janićević Bogoljub, Jovanović Živadin, Jovanović Životije-Žota, Jovanović Zoran, Jovanović dr Nikola, Jović Milorad, Jović dr Radoslav, Jovičić Mile, Jojić Miloš, Jokanović Žarko, Jotić dr Živadin, Jocić Goran, Kasa Jožef, Kasaš dr Karolj, Kekić Bojan, Kertes Mihalj, Kovačević prof.dr Ivan, Koka Ljuan, Kostadinović Zoran, Kragović Ljubomir, Krkobabić dr Jovan, Krstin Milorad, Krstić Slaviša, Krunić Spasoje-Paja, Kurtešanin Simo, Kučević Šemsudin, Lazarević dr Jordan, Latković dr Milan, Lekić Živadin, Leković Nebojša, Ljubojević Dragan, Marović Ljubiša, Marinković Stevan, Marjanović Mirko, Marjanović dr Tihomir, Marjanski Lazar, Marković Dragomir, Marković Tomislav, Marušić Dražimir, Marčetić Ratko, Matković Duško, Mijatović Milomir, Miković Milan, Milenković Blagoje, Milenković Tomislav, Miletić Milivoje, Milićević dr Leposava, Milovanović Dragan, Milovanović mr Pera, Milošević Zoran, Milošević dr Zoran, Milunović Dragan, Milutinović mr Aleksandar, Minić Vasilije, Mirović Igor, Mirčić Milorad, Mihailović Vojislav, Mihajlović Dušan, Mihajlović Jovanka, Mihajlović dr Ljubiša, Mihajlović Miloje-Mile Meda, Mišković Petar, Mladenović Slaviša, Momirski dr Branislav, Momčilović dr Stanislav, Munitlak mr Ratomir, Murić dr Fevzija, Narić dr Dušan, Nenadović Slobodan, Nešković dr Miroslav-Žuća, Nešković Slavko, Nešović Miloš, Nikitović Milan, Nikolić Vladan, Nikolić Dragan, Nikolić Dragan, Nikolić Dragan, Nikolić Zoran, Nikolić Milan, Nikolić Tomislav, Ninčić mr Milan, Novaković dr Mile, Novotni Laslo, Obretković Mića, Olujić Tatjana, Pavlović Dragan, Pavlović Dragomir, Pavlović Dragomir, Panić Miodrag, Pankov Radovan, Pantić Dragoljub, Papović prof.dr Radivoje, Pejčić Bogoljub, Pejčić Dušan, Penezić Tomislav-Toma, Peručić Zlatan, Petijević Veselin, Petković Jovan-Hoki, Petković dr Nevena, Petrović Pantelija, Petrović Srba, Petrović dr Stratije, Pešalj Ljubomir, Plužarević Vitomir, Pomoriški mr Branislav, Popović dr Milan, Predin Đorđe, Purenović prof.dr Milovan, Radovanović Dragomir, Radovanović Milovan, Radovančev mr Živanko, Radović Dobrosav, Radosavljević Novica, Radulović Slobodan, Rađenović Duško, Rajević Ninoslav, Ranđelović Milutin, Ranković Slobodan, Ristić Bojana, Rodić Milan, Rosić dr Gvozden, Savin Zoran, Savić Borislav, Savić Predrag, Samardžić Milorad, Svilar Rade, Svirčević Ratomir, Sekulić Milija, Selić Ljubiša, Sečei Mihalj, Simić Željko, Sinadinović Ratko, Sokolović Zoran, Spasić Dragan, Srećković dr Miroslav, Stamenković Dragoljub, Stanojević mr Milan, Stanojević Milovan, Stanojević Momčilo, Starčević Stanko, Stevanović Veroljub, Stevanović Ljubiša, Stefanović Živojin, Stojadinović prof.dr Ninoslav, Stojmirović mr Ljubiša, Stojković Velibor, Stojmenović Jovica, Studen dr Stanko, Suljević Džemail, Tabaković Jorgovanka, Tiosavić Živorad, Todorović dr Vasilije, Todorović Dragan, Tomić Dragan, Tomović mr Slobodan, Tomčić Milovan, Trajković dr Veselin, Hinić Slavko, Cvetković Života, Colić Momčilo, Čanak Nenad, Čeković Sanja, Čikoš prof.dr Josip, Čokić Predrag-Čole, Čolić Dragan, Čotrić Aleksandar, Šljivić Milomir, Štambuk prof.dr Vladimir.
Nakon dodeljivanja mandata, u skladu sa Zakonom, kandidat kome je dodeljen jedan od mandata koji pripadaju Srpskoj radikalnoj stranci, u Izbornoj jedinici 17 - Jagodina, dr Stratije Petrović preminuo je, tako da uverenje o izboru za narodnog poslanika u ovom slučaju nije moglo biti izdato. Podnosilac izborne liste, Srpska radikalna stranka, odrediće kandidata sa svoje izborne liste kome mandat pripada.
Komisija predlaže da Narodna skupština Republike Srbije, u skladu sa članom 30. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata navedenim novoizabranim narodnim poslanicima.
Hvala.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Čuli ste izveštaj Komisije.

Narodni poslanik Dragan Todorović je imao primedbu. Izvolite poslaniče.
...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam izdvojio mišljenje na ovoj komisiji iz prostog razloga što je u Izbornoj jedinici 29 - Peć na izborima 21. septembra, u drugom krugu 5. oktobra  došlo do neprimerene krađe od strane Socijalističke partije Srbije odnosno ljudi koji su na vlasti u Izbornoj jedinici 29 - Peć. Bivši načelnik tog okruga Mile Ivanović, sadašnji predsednik opštine Peć, učinio je sve da spreči članove biračkih odbora Srpske radikalne stranke da na zakonit način obave posao na koji imaju pravo.  
Iako su upozorenja stizala i od Republičke izborne komisije, da je neophodno da Izborna komisija Izborne jedinice 29 - Peć izda uverenje članovima biračkih odbora i zamenicima biračkih odbora, Izborna komisija u Izbornoj jedinici 29 - Peć nije taj posao uradila kako je morala da uradi i sprečila je naše ljude da na korektan način izborni proces odrade.
Sve su uradili kako bi ih onemogućili, čak su prekršili i Krivični zakon i dolazilo je do potezanja pištolja na biračkim mestima. Naši članovi biračkih odbora su izbacivani.
Samo da vam kažem da je 21. septembra u 14,27 časova predsednik Komisije Milijana Dončić poslala faks, gde obaveštava Srpsku radikalnu stranku, znači to je 8 sati posle početka izbora, da ima pravo da pošalje svoje članove biračkih odbora na biračka mesta, praktično kada su izbori već takoreći bili završeni.
Mi smo uputili žalbu i Republičkoj izbornoj komisiji u Beogradu i Vrhovnom sudu. Nažalost, sve naše činjenice, koje se baziraju na stvarnim činjenicama šta se odigralo na biračkim mestima, odnosno izjavama naših članova biračkih odbora, Vrhovni sud nije uvažio. Jednostavno, uvažio je izjave članova biračkih odbora od strane Socijalističke partije Srbije.
Evo, ja ću samo pokušati da vam dočaram šta se sve dešavalo na tim biračkim mestima. Vaš kolega, i sadašnji poslanik i poslanik u prošlom sastavu, gospodin Stanko Studen bio je ispred Srpske radikalne stranke na jednom od biračkih mesta kao posmatrač. Doživeo je da ga dva pripadnika policije sa tog biračkog mesta udalje tako što su ga uhvatili za obe ruke i dva člana SPS u stalnom sastavu u biračkom odboru i bukvalno da ga izbace sa tog biračkog mesta.
Vi, koji hoćete u 21. vek, na ovaj način ne možete, jer ovo nije samo kršenje zakona, ovo je banditizam. Prema tome, mislimo da najmanje što možete da uradite posle ovih izbora jeste da oni, koji su najodgovorniji za ovo, posebno Mile Ivanović, da odgovaraju, odnosno ako već nije odgovarao do sada za mnoga zlodela, da odgovara posle ovih izbora i da dobije zasluženu zatvorsku kaznu. Kao što znate, krešenje izborne procedure odnosno zakona povlači za sobom odgovornost, čak do tri godine zatvora. Mislimo da je Mile Ivanović, ovu kaznu zaslužio, mnogo se trudio i mislimo da će sigurno, ukoliko sud bude uvažavao ove činjenice, Mile Ivanović buduće tri godine provesti u nekoj od kazneno-popravnih ustanova.
Evo, na primer, na biračkom mestu broj 14. u selu Gramolje, Suljo Rukaj iz Riznića glasao je za sebe i svoju porodicu. Ovo je izneo Spasojević Momo, član biračkog odbora Srpske radikalne stranke. Gospodin Milan Vlasotić iz Kline nije dozvolio da imamo uvid u biračke spiskove. Došao je na biračko mesto, protresao kutiju, ona je već bila puna, isterali su ga napolje kada je stavio primedbu. More izjava naših ljudi na terenu i sve ove činjenice nedvosmisleno ukazuju da je dole zakon prekršen. Ovi koji dobacuju sa Kosova, znaju da je to tako bilo. Nažalost, oni rade i u policiji.
Sada ću vam pročitati imena ljudi iz policije, da se niste javljali, ja to ne bih, ali pošto ste se javili, pročitaću imena ljudi iz policije, koji su bili instruisani od strane SPS, koji su onemogućavali našim kontrolorima, odnosno izbacivali ih sa biračkih mesta.
Malo je bilo što su to radili 21. septembra i 5. oktobra, isti posao su nastavili da rade i dan danas. Iako u Zakonu jasno stoji da mi imamo pravo na članove biračkih odbora, u proširenom sastavu na člana i zamenika, i pored toga što to jasno piše u Zakonu i pored toga što je Republička izborna komisija poslala dopis svim izbornim jedinicama, opet komisija izborne jedinice 29 Peć ne dozvoljava Srpskoj radikalnoj stranci da dobije rešenje i na zamenike članova. Čak ne dozvoljava ni zamenika u proširenom sastavu Republičke izborne komisije.
Nešto, što je zapanjujuće, ali, nažalost, evo na ulazu u 21. vek vi, kojima je nešto sa leve strane, izgleda da nemate u sredini, jer to je mnogo važnije, trebalo bi da znate.... (smeh u sali). Smejte se, ja mislim na glavu, ne na ono što vi mislite....

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Todoroviću, ja vas molim da malo skratite.
...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Ja vas o ovom obaveštavam da znate da preko ovoga nećemo preći i da ćete morati da omogućite napokon da se bar koliko toliko izbori odviju na onaj način kakav Zakon propisuje. Ne možete više sa krađama da prolazite.
Nama ostaje da dođemo do konačnih biračkih spiskova, jer su još uvek jedino tu moguće malverzacije. Kada i to budemo završili, odnosno kada budemo ostvarili uvid u biračke spiskove, vaša poslanička grupa, koja se sada svela na jedan određen skroman broj, biće još manja. Evo, baš sam gospodinu Zoranu Nikoliću govorio, nekada, kada uđete u ovu skupštinu, pa punim plućima udahnete i kažete: "Bando crvena", sada se to svelo na bandicu... (smeh u sali). Nema vas više upravo zbog toga što ste radili sve ono što ste radili.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Saglasno članu 30. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, na osnovu izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, konstatujem da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima i da su uverenja o izboru za narodne poslanike, čija su imena navedena u izveštaju Komisije, u saglasnosti sa izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, čime je potvrđen mandat novoizabranim narodnim poslanicima, čija su imena naznačena u tom izveštaju.

Pošto je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima, konstatujem da, saglasno članu 30. stav 2. Zakona o izboru narodnih poslanika, sa današnjim danom prestaje funkcija narodnih poslanika iz prethodnog saziva.

Dozvolite mi da se ovim putem zahvalim na saradnji narodnim poslanicima, kojima je danas prestao mandat.

Podsećam vas da, shodno članu 5. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, daljim radom sednice Narodne skupštine Republike Srbije do izbora predsednika Narodne skupštine treba da predsedava najstariji narodni poslanik, kome u radu pomaže po jedan najmlađi narodni poslanik sa četiri izborne liste, koje su dobile najveći broj poslaničkih mesta i sekretar Narodne skupštine.

Prema podacima iz izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike, najstariji narodni poslanik je gospodin Mihalj Sečei, iz Subotice, diplomirani ekonomista (rođen 25. septembra 1929. godine), izabran sa izborne liste Saveza vojvođanskih Mađara u Izbornoj jedinici 6 - Zrenjanin.

Pošto je gospodin Mihalj Sečei sprečen da prisustvuje ovoj sednici (jer je doživeo saobraćajni udes), sednicom treba da predsedava sledeći najstariji narodni poslanik, a to je dr Jovan Krkobabić iz Zemuna, doktor političkih nauka (rođen 27. februara 1930. godine), izabran sa izborne liste Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Nove demokratije u Izbornoj jedinici 3 - Novi Beograd.

Najmlađi narodni poslanici su: Dejan Đurić, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste SPS, JUL, ND, Zoran Milošević, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste SRS, Aleksandar Čotrić, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste SPO, Jožef Kasa, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Saveza vojvođanskih Mađara.

Molim gospodina dr Jovana Krkobabića da preuzme predsedavanje radom Narodne skupštine i najmlađe narodne poslanike i sekretara Narodne skupštine da mu pomognu u radu.