TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 08.12.1998.

2. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim narodne poslanike da zauzmu mesta da bismo  počeli rad.
Poštovani narodni poslanici nastavljamo rad Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini.
Prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuju 144 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Milanu Nikoliću, dr Karolju Kasašu, Živojinu Stefanoviću, Miletu Novakoviću, mr Peri Milovanoviću, dr Ljubiši Mihajloviću, Jožefu Kasi, dr Leposavi Milićević i Šemsudinu Kučeviću.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Nastavljamo rad po utvrđenom dnevnom redu Treće sednice Drugog redovnog zasedanja.
Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA KRIVIČNOG ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE
Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe i upravu, koji predlaže Narodnoj skupštini da usvoji Predlog zakona u predloženom tekstu. Primili ste izveštaj Zakonodavnog odbora, koji je prihvatio Predlog zakona u načelu i u pojedinostima.
Otvaram načelni pretres.
Da li predstavnik predlagača želi reč?
Ima reč ministar pravde Dragoljub Janković.

Dagoljub Janković

Poštovani predsedniče, predsedništvo i poslanici, razlozi za donošenje ovog zakona su sledeći: Reč je samo o izmenama zakona u 20 krivičnih dela, u kojima se novčani iznos pojavljuje kao element krivičnog dela, bilo kao osnovnog oblika tog krivičnog dela ili posebnih oblika krivičnog dela. Visina novčanih iznosa, sadržana u ovim krivičnim delima, praktično određuje i težinu zaprećenih kazni i od njih zavisi stvarna nadležnost suda. Od toga zavisi da li će u prvom stepenu suditi opštinski ili okružni sudovi, a samim tim je određena i nadležnost drugostepenog suda.
U postojećoj situaciji, budući da su ovi iznosi poslednji put utvrđeni 14. 7. 1994. godine, iznosi koji su sada sadržani u Krivičnom zakonu ne odgovaraju više ni zahtevima kaznene politike, niti principima raspodele stvarne nadležnosti, pa se dogodilo da je Vrhovni sud, zatrpan u drugostepenom postupku žalbama protiv presuda, donetih na nivou okružnih sudova. To je suprotno opredelenjima i intencijama da Vrhovni sud, kao najviši sud u Republici, bude nadležan za postupanje po vanrednim pravnim lekovima i za druge svoje nadležnosti kao najviši sud u Republici, kao što je zauzimanje pravnih shvatanja i stavova.
Zbog toga i jeste ovaj predlog, tako da su ovi iznosi, sadržani u krivičnim delima, povećani između 10 i 15 puta. Zbog toga što je ovih dana u medijima došlo do dezinformacija, moram da naglasim da se ne radi o povećanju novčanih kazni, već novčanih iznosa kao elemenata krivičnog dela. Mada ovaj zakon još nije usvojen, on je već, kada je najavljen, svesrdno podržan u celokupnim pravnim sudskim okvirima, kako od strane tužilaca, sudija, tako i od advokata, jer je praksa iziskivala potrebu da se ovaj zakon menja.
(Gospodin Milorad Mirčić je počeo da deli neki materijal u skupštinskoj sali, pa ga je predsednik Skupštine zbog toga opomenuog:)

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Mirčiću, molim vas, ne možete to deliti u sali za skupštinsko zasedanje. Ne možete deliti nikakve materijale u Skupštini, sem onih koji su službeni materijali, molim vas. Molim obezbeđenje, iznesite te materijale. Gospodine Mirčiću, imate pravo, ali nemate pravo da ih delite u Skupštini (glasovi: - traže ljudi).
Možete dobiti u holu, ali nemojte u sali. Molim vas, gospodine Mirčiću, ja ću o ovom obavestiti predsednika Marjanovića. Vi ste napravili ozbiljan prekršaj i ne možete kao minstar u Vladi da to radite.
Da li neko od narodnih poslanika želi reč?
Ima reč narodni poslanik Milan Miković.

Milan Miković

Gospodine predsedniče, dame i gospodo, sinoć je izgledalo da imamo dva zakončića, koje za neki minut treba da usvojimo i da sve bude u redu. Međutim, šteta je što nismo posvetili dovoljnu pažnju i uvodnom izlaganju gospodina minstra pravde, a i samom tekstu zakona, koji se nalazi pred nama. Naime, gospodin ministar je ukazao da se ovde radi prvo o usaglašavanju sa stvarnom situacijom, koja postoji i koja otežava rad, ali ne samo Vrhovnog suda i ne samo zbog njega, nego u prvom redu zbog onih ljudi, koji treba da odgovaraju i u pogledu kojih postoji potpuno različita praksa na raznim mestima.
Naime, potpuno nerealni novčani iznosi su određene radnje kvalifikovali kao daleko teža krivična dela i ljudi su faktički bili suočeni sa optužnicama, koje su daleko iznad društvene opasnosti radnji, koje su počinili, jer je krađa već bila na 151 dinaru, mada postoji i krivično delo sitne krađe. Sudovi su se našli u izuzetno teškoj situaciji, jer da bi izricali normalne realne kazne, bili su prinuđeni da primenjuju odredbu o ublažavanju kazne na suprotan način od onoga kako je to navedeno u Krivičnom zakonu. To je postala svakodnevna praksa i svakodnevni problema i na svakom zasedanju ili na svakom sastanku pravnika ukazivano je na to pitanje. Rečeno je da tako ipak ne može da bude.
Na osnovu ovoga što se sada predlaže i što prepostavljam da će se usvojiti i što podržavam da se usvoji, nesumnjiva je činjenica da će sada jedan značajan broj predmeta biti završavan pred opštinskim i okružnim sudom, neće ići pred Vrhovni sud. Prema tome, faktički niži sudovi će biti opterećeniji, i to značajno opterećeniji, nego što su do sada bili. To je pitanje, koje mora da se odrazi danas sutra i na pitanje realne procene broja potrebnih sudija u opštinskim i okružnim sudovima. Ništa se neće smanjiti nadležnost okružnih sudova, kao što u prvom trenutku izgleda, jer će izgubiti deo prvostepene nadležnosti, ali će dobiti daleko veći deo drugostepene nadležnosti. U tom pogledu mislim da će biti potrebno da se vrlo brzo reaguje od strane Minstarstva pravde, da se sagleda kakva je ta situacija i da se na osnovu toga predlože odgovarajuće izmene.
Drugo pitanje, koje je ovog trenutka od značaja je sledeće. Nemamo još uvek informaciju o tome da li se u Crnoj Gori preduzimaju mere da se na isti ili sličan način izvrši izmena Krivičnog zakona, jer bi bilo apsurdno da na teritoriji Jugoslavije postoje tako velike razlike, kakve su između dosadašnjeg Krivičnog zakona i ovog, koji danas treba da usvojimo.
Prema tome, ukoliko raspolažemo informacijom da se tamo ništa ne radi, morali bismo, ili nadležna minsitarstva ili Vlada da iniciraju da se u tom pravcu izvrše određene izmene, jer raspoloženje postoji, imajući u vidu ona iskustva, do kojih smo došli u vreme kada se govorilo o donošenju jedinstvenog krivičnog zakona za Jugoslaviju.
Treća stvar, koja je ovde nesumnjivo značajna, a to je i posebno regulisanje pitanja i poseban odnos, hoćemo li imati ili nećemo imati krivični zakon Jugoslavije. Jeste da je to ovog trenutka daleko pre političko pitanje no svako drugo, ali je nesumnjivo i pitanje u pogledu koga treba ova situacija da bude raščišćena, jer je i ova skupština svojevremeno donela odluku kojom je to što pripada u njenu nadležnost prebacila u nadležnost savezne države.
U ovom predlogu zakona, kome je ostalo jako malo vremena od vremena kada je podnet do vremena kada o njemu odlučujemo, došlo je do dve stvari. Prva stvar, takav zakon se ne donosi po hitnom postupku, ali je potrebno htino ga doneti i mi ga podržavamo, neka bude i po hitnom postupku, ali u njemu nema prelaznih odredaba. Neophodno je, nakon ovoga kada se preduzmu mere da u tom pogledu Ministarstvo pravde vrlo brzo raščisti pitanja, koja se inače regulišu prelaznim odredbama, da bi se na jedinstven način sve to učinilo na teritoriji Srbije.
Sledeća stvar, na koju mislim ovog trenuta da treba ukazati, to je da smo pre kratkog vremena načinili izbor velikog broja sudija, uglavnom novih, mladih, stručnih svakako, ali neiskusnih i u vršenju sudijskog posla i u pogledu svega i moramo biti svesni da će oni biti i promenom nadležnosti izloženi jednom velikom naporu da od samog početka počnu i ozbiljne stvari da rešavaju.
Još jedno pitanje, to je pitanje ocene rada sudija i sudova, jer, dozvolite, do sada neke od ovih predmeta rešavale su sudije, na primer, u okružnom sudu koji su imali normu, mislim, od četiri krivična predmeta mesečno da završe. Danas ti isti predmeti biće prebačeni u opštinski sud, gde će sudije biti obavezne da završavaju 15 takvih predmeta u toku jednog meseca.

Dragoljub Janković

Smanjili smo normu.

Milan Miković

Ako je smanjena norma, u tom smislu nešto je potrebno učiniti. Ali, stvar mora da bude raščišćena na taj način da se ne bismo  sutra suočili da nam sudije imaju izuzetno rđave rezultate, jer broj predmeta ne mogu da završe u situaciji u kojoj se nalaze.
Prema tome, ovo je jedan ozbiljan, izuzetno ozbiljan zakon, zakon koji sa jedne strane sve stvari stavlja na jedno mesto. Svi zakoni i sve odredbe, posebno u situaciji kada pravna država ne funkcioniše onako kako bismo želeli, dve stvari moraju da se ipoštuju. Mora da se ispoštuje to da svi poštuju zakone, sa druge strane zakoni moraju da budu takvi, da budu realni, da odgovaraju predviđene sankcije i kazne zaista stepenu društvene opasnosti, a ne da dođemo u situaciju, u kakvoj smo sada bili, da su nam za stvari određenog stepena društvene opasnosti kazne bile i važile daleko strože od onoga što postoji u celom svetu za takve i slične pojave.
Jasno je da dogod se situacija u monetarnoj i svim ostalim sferama ne raščisti, biće potrebe za ovakvim intervencijama, ako ima potrebe da se vrše svaki put kada na to praksa ukaže. Onog trenutka kada jednog dana sve to bude stabilno, kada dinar bude stabilan, nikada se više nećemo suočiti sa potrebom da se na ovaj način vrši izmena Krivičnog zakona.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Ima reč narodni poslanik Zoran Jovanović.

Zoran Jovanović

Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, u svemu podržavam gospodina Mikovića.
Želeo bih da istaknem da se sa ovim problemom Republika Srbija susretala i 1993. godine, u vreme velike hiperinflacije dok je premijer Vlade bio gospodin Šainović, a koga su podržavale strnke koje danas čine Vladu. Onda su zbog hiperinflacije sudovi morali da primene tzv. načela primene blažeg zakona u krivičnom postupku, a to znači da ako je u međuvremenu od izvršenja krivičnog dela, pa do suđenja izmenjen zakon, a taj izmenjeni zakon je blaži po učinioca, primeniće se taj blaži zakon. U vremenu hiperinflacije trebalo je Skupština da zaseda svaki dan i svaki dan da donosi odluku o izmenama i dopunama Krivičnog zakona u ovom smislu u kome mi danas donosimo ovaj zakon. Onda su sudovi širom Srbije nezakonito postupali i odstupali od tog ustavnog načela. U krivičnom postupku važi načelo blaže primene zakona, opravdavali su se inflacijom, u krivičnim postupcima su određivali veštaka, da se putem veštačenja utvrdi imovinska šteta ili vrednost proneverene stvari, ili vrednost utajenog poreza u vreme izvršenja dela i u vreme suđenja, već zavisno od toga o kom krivičnom delu i o kom obliku krivičnog dela se radi.
Iz svog iskustva i iz svoje prakse znam da su sudovi radili nezakonito i neustavno. Možda je to iz razloga što nisu bili dovoljno materijalno stimulisani. Sada smo i taj razlog otklonili, pa se nadam da više neće to stajati. Gospodin Miković sa pravom ističe da će nakon primene ove izmene Krivičnog zakona doći do prelaska nadležnosti, odnosno određeni predmeti će ići u niži stepen iz okružnog suda u opštinski sud, pa će biti opterećeniji opštinski sud, a okružni sud će suditi u drugom stepenu.
Međutim, pored toga, ovom zakonu se danas raduje veliki broj lica protiv kojih se vodi krivični postupak po službenoj dužnosti. Znači, protiv kojih je podignuta optužnica od strane javnog tužioca, veliki broj advokata koji brane ta lica, jer će, pored toga što postoje situacije gde će suditi niži sud, postojati mogućnost za neka krivična dela, gde je novčani iznos tzv. objektivni uslov diskriminacije, da više uopšte ne postoji krivično delo. To su krivična dela: Nesavestan rad u službi iz člana 245., ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 195., poreska utaja član 154. i nesavestan rad u privrednom poslovanju član 136. Krivičnog zakona Srbije.
Znači, u osnovnim oblicima ovih krivičnih dela novčane vrednosti se menjaju. Evo kako to izgleda na primeru krivičnog dela iz člana 245. - nesavestan rad u službi. Član 245. stav 1. kaže: "Službeno lice.... itd. nanese štetu preduzeću preko hiljadu dinara, kazniće se zatvorom do tri godine". Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do teške povrede prava drugog, ili je nastupila imovinska šteta koja prelazi 10 hiljada novih dinara, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
Sada se u osnovnom obliku, umesto cifre hiljadu dinara, stavlja 15 hiljada, a u kvalifikovanom obliku umesto 10 hiljada, 150 hiljada. Ako smo imali lice koje je u vreme izvršenja ovog krivičnog dela napravilo štetu svojoj organizaciji u iznosu od 14 hiljada dinara, u to vreme to je bilo 14 hiljada maraka, pa zbog raznoraznih odugovlačenja eventualno nesavesnog rada sudija ili korišćenja nekih povlastica bolesti okrivljenog, sada to lice, dakle, koje je učinilo nesavestan rad u službi ne podleže ni ovom osnovnom obliku, jer da bi postojao osnovni oblik potrebno je da šteta prevazilazi iznos od 15 hiljada dinara.
Ne kažem da sam protiv donošenja ovog zakona. Aposlutno stojim iza ovog zakona. Ali, kažem da pored navedenog, posledica je da kvalifikovani oblici krivičnih dela postaju u blažem ili lakšem obliku kvalifikovani, ili prerastaju u osnovni oblik krivičnog dela, a to sve utiče na visinu zaprećene kazne.
Kakav će rezultat biti ovakve kaznene politike, kada mi nagrađujemo određena lica koja su protivpravno postupala, koja su vršila krivična dela, dela koja su u svakom slučaju u vreme izvršenja predstavljala veliku društvenu opasnost, a sada jednostavno potezom pera, što bi neki rekli, vršimo amnestiju, gospodo, na nama je svima da se zamislimo kako će to ubuduće preventivno generalno delovati na buduće učinioce krivičnih dela. Ali, u nuždi ovaj zakon moramo podržati. Hvala.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Pošto se niko više ne javlja za reč, zaključujem načelni pretres.
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
Za je glasalo 188, protiv jedan, niko se nije uzdržao, nisu glasala dva, ukupno prisutan 191 narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila Predlog zakona u načelu.
Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Da li još neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (Ne želi).
Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Krivičnog zakona Republike Srbije u celini.
Za 187, protiv dva, uzdržanih nema, nije glasalo tri, a ukupno je prisutno 192 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama Krivičnog zakona Republike Srbije.
Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.
Vi ste dobili izveštaj, ali je datiran sa 7., a datum koji treba da stoji je 8. decembar, tako da ta tehnička greška bude uvažena.
Uručen vam je izveštaj Republičke izborne komisije o izboru nrodnih poslanika u izbornim jedinicama - 6 - Zrenjanin i 9 - Novi Sad, radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Takođe, uručen vam je izveštaj Administrativnog odbora, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnih poslanika, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 30. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima:
- DUŠICI KARABENČI, kandidatu sa izborne liste Koalicija "Vojvodina" Čanak - Veselinov u Izbornoj jedinici 6 - Zrenjanin, i
- MARIJANU RISTIČEVIĆU, kandidatu sa izborne liste Koalcija "Vojvodina" dr Dragan Veselinov - mr Miodrag Mile Isakov, u Izbornoj jedini 9 - Novi Sad.
Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i izveštaja i predloga Administrativnog odbora, a shodno članu 30. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima:
- DUŠICI KARABENČI i
- MARIJANU RISTIČEVIĆU.
Čestitam narodnim poslanicima na izboru.
(U sali se čuje apalauz.)
Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA
Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe i upravu koji predlaže Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona u predloženom tekstu kao i izveštaj Zakonodavnog odbora, koji je prihvatio Predlog zakona u načelu i u pojedinostima.
Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenja su izdvojili narodni poslanici Milan Miković i Zoran Jovanović, a na sednici Odbora za pravosuđe i upravu mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.
Otvaram načelni pretres.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Želi.)
Ima reč ministar pravde, Dragoljub Janković.

Dragoljub Janković

Prekršaji su one povrede društvenih normi koje čine neki prelazni oblik između disciplinovanog i zakonitog ponašanja ka onome što se zove krivično delo.
Samim tim, brojniji su od krivičnih dela i u poslednje vreme brojnost i vrste krivičnih dela uslovile su potrebu da se reaguje i kod Zakona o prekršajima. Išli smo na to da Zakon dopunjavamo i menjamo, a ne da donosimo novi zakon, bez obzira što je ovo deseta izmena i dopuna donetog zakona i glavni razlog za to - mada je bilo i mišljenja, a verujem da će u diskusiji biti i to da je trebalo ići na novi zakon - jeste taj što moramo najpre imati donet zakon sudovima koji je u pripremi, jer od toga kako će biti organizovani sudovi i od brojnih pitanja koja će sadržati taj zakon, zavisiće i položaj, mesto i uloga organa za prekršaj. Dakle, ne bismo smeli da prejudiciranjem, donošenje Zakona o prekršajima, eventualno u celini prejudiciramo neka pitanja koja će biti regulisana budućim zakonom o sudovima. Šta je svrha ovih izmena i dopuna?
Svrha je dvostruka. Pre svega da omogući potpuniju zaštitu slobode i prava građana, koje su ugrožene brojnim vrstama prekršaja, a, sa druge strane, da se blagovremeno omogući efikasnije vođenje prekršajnog postupka i samim tim zaštita društvenog poretka.
Ukazaću na nekoliko najznačajnijih novina koje sadrži ovaj predlog zakona.
Dosadašnjim Zakonom o prekršajima bila je predviđena nužnost da se pre nego što se novčana kazna zameni kaznom zatvora, kada su u pitanju novčane kazne izrečene u većem iznosu, obavezno prethodno pokuša prinudna naplata.
Ovim predlogom izostavlja se ta međufaza u postupku naplate novčane kazne i ponuđeno rešenje ide za tim da se svaka novčana kazna koja ne bude dobrovoljno plaćena odmah zamenjuje kaznom zatvora. Kako u našem prekršajnom sistemu praktično ima, najviše novčanih kazni tako se i stimuliše da učinioci prekršaja ove kazne blagovremeno i dobrovoljno plaćaju, da se ne ide na ove druge institute za zamenu te kazne.
Ukoliko je izrečena novčana kazna, samo novčana kazna, ona se može zameniti kaznom zatvora, najduže u trajanju do 30 dana. Ukoliko je prekršiocu izrečena kumulitivno i novčana kazna i kazna zatvora, onda kazna zatvora može trajati najduže do 60 dana, a za najteže prekršaje do 90 dana.
Prilika je da se kaže da se ovim izmenama predlaže i promena vrednosti jednog dana zatvora, umesto dosadašnjih 20 dinara ubuduće jedan dan zatvora bi vredeo 60 dinara.
Jedna od bitnih novina jeste prenošenje vođenja prekršajnog postupka u prvom stepenu sa prvostepenih organa za prekršaje, a to su opštinski organi za prekršaje, na organe državne uprave.
Naravno da je prenošenje rekstriktivno i važi samo za određene situacije i određene prekršaje. Konkretno, to su samo prekršaji za koje je predviđena odgovarajućim propisom samo novčana kazna i to u fiksnom iznosu. Dakle, u tom slučaju ovlašćeni radnici nadležnih državnih organa sprovode prekršajni postupak u prvom stepenu.
U praksi to će najčešće biti povrede propisa o javnom redu i miru, propisi iz oblasti saobraćaja, propisi iz raznih inspekcijskih mera kao što su siva ekonomija, jer je poznato da se veoma raširila pojava koju radi primera navodim, a to je neprijavljivanje zaposlene radne snage kod Fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje, kod Fondova za zdravstveno osiguranje i mnogi naši ljudi koji rade faktički nisu zakonom zaštićeni, jer ne ostvaruju odgovarajuća prava što se često pojavljuje tek u kasnim godinama kada se pojavi pitanje prava na penziju ili kada im se dogodi nekakav slučaj koji bi vodio ka potrebi pružanja zdravstvene zaštite.
Dakle, u takvim slučajevima nadležni organi će moći na licu mesta da izriču i praktično vode prvostepeni prekršajni postupak.
Ukoliko građanin, učinilac ovakvih prekršaja ne plati dobrovoljno, na licu mesta, prekršajnu novčanu kaznu, taj organ bi odmah uručivao rešenje koje ima karakter prvostepenog prekršajnog rešenja, protiv koga je moguće ulagati žalbu drugostepenom organu, koji u ovom slučaju inače jeste prvostepeni prekršajni organ, a to je opštinski organ za prekršaje.
Dakle, u ovakvim situacijama prvostepeni opštinski organi za prekršaje dobijaju ulogu drugostepenih prekršajnih organa i njihovo rešenje je konačno i izvršno. Napominjem da se radi samo o prekršajima i da je predviđena jedino novčana kazna u fiksnom iznosu, tako da ovi radnici državnih organa ne bi mogli da vode postupak za teže prekršaje gde je predviđeno eventualno izricanje određene zaštitne mere. U tom slučaju postupak može da vodi samo sudija za prekršaje.
Sledeća novina jeste ustanovljavanje novih zaštitnih mera. Predlažu se dve nove zaštitne mere, koje do sada nisu bile prisutne u našem prekršajnom zakonodavstvu, a to je zabrana pravnom licu da vrši određenu delatnost i, druga, zabrana fizičkom licu, odgovornom licu, da vrši određene poslove. To je inače mera koja je prisutna u mnogim razvijenim zemljama.
Slušali smo i čitali kako se na Zapadu zatvaraju radnje i to je u stvari najefikasnija mera, jer ako se privatnom preduzetniku zatvori radnja, onda je to najveća kazna u suštini, jer se time onemogućava njegova dalja delatnost. Ovakve zaštitne mere mogu trajati najkraće tri, a najduže 12 meseci.
Predložene su i određene izmene u statusu sudija za prekršaje, pre svega one koje podižu ugled i značaj sudija za prekršaje, tako što se pooštravaju uslovi za izbor za sudije za prekršaje, pa se pored određenog radnog iskustva sada, umesto dosadašnjeg ispita za sudije za prekršaje, zahteva položen pravosudni ispit, dakle isti onaj ispit koji moraju da imaju položen i kandidati za sudije, za javne tužioce i advokati.
Dakle, u pitanju je jedan strožiji ispit i samim tim podižemo ugled sudija za prekršaje, a mislim da je to i potrebno. Među novinama predlažu se i neke novine vezane za razrešenje sudija za prekršaje, od kojih bih najznačajniju istakao, da je nov razlog za razrešenje sudija za prekršaje onda ako on odbije da se povinuje odluci o upućivanju na rad u drugi organ za prekršaje. Na ovu meru smo išli podstaknuti pojavama u poslednje vreme, jer smo imali situacije da su pojedine sudije za prekršaje odbijale da odu na Kosovo, da tamo pomognu svojim kolegama u poslednjim događajima, kada je to bilo nužno i za državu veoma potrebno.
Išli smo i na izmenu prava takvih lica, jer je bilo nelogično da neko ko bude razrešen iz ovakvih razloga ima određena prava, koja inače ima lice koje se razreši zbog drugih opravdavajućih okolnosti, kao što je primera radi, bolest.
Povećane su i novčane kazne, tako da ubuduće najveća novčana kazna za fizičko lice, u zavisnosti od prekršaja, iznosi između 100 i 10.000 dinara, za pravna lica između 2.000 i 200.000 dinara i za preduzetnika između 1.000 i 100.000 dinara. Na licu mesta novčana kazna se može izreći fizičkom licu samo u iznosu od 60 do 1.000 dinara, a za pravno lice i preduzetnika između 600 i 10.000 dinara.
Najzad, ovim zakonom predviđa se pooštravanje odgovornosti privatnih preduzetnika, koji su do sada bili u određenom smislu, može se reći, zakonom zaštićeni i njima nije mogla biti izrečena kazna zatvora, niti pak novčana kazna biti zamenjena kaznom zatvora. Sada se položaj privatnih preduzetnika, koji znamo često se približava po svom značaju i efektima svog delovanja pravnim licima, preduzećima itd, pa se njihov položaj približava u znatnoj meri položajima odgovornih lica u pravnim licima.
To su najznačajnije novine koje donosi ovaj zakon. Smatramo da su društveno korisne i opravdane i u ovom trenutku mnoge od njih i nužne.