PRVO VANREDNO ZASEDANjE, 12.07.2000.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim dr Katu Lazović da potpiše i preda tekst zakletve.

(Aplauz.)

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: - RAZREŠENjE I IZBOR JEDNOG BROJA NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

U okviru ove tačke primili ste predloge odluka koje je podneo Odbor za pravosuđe i upravu, i to:

1. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudija sudova opšte nadležnosti i Višeg privrednog suda;

2. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Vrhovnog suda Srbije;

3. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Beogradu;

4. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosi sudije Okružnog suda u Požarevcu;

5. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Požarevcu;

6. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Leposaviću;

7. Predlog odluke o razrešenju od dužnosti predsednika Opštinskog suda u Novom Sadu;

8. Predlog odluke o razrešenju od dužnosti Okružnog javnog tužioca u Požarevcu;

9. Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova;

10. Predlog odluke o prestanku funkcije nosiocima javno-tužilačke funkcije;

11. Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama porotnicama okružnih i opštinskih sudova;

12. Predlog odluke o izboru sudija Vrhovnog suda Srbije;

13. Predlog odluke o izboru sudija i predsednika okružnih i opštinskih sudova;

14. Predlog odluke o izboru sudija privrednih sudova, i

15. Predlog odluke o izboru sudija porotnika sudova opšte nadležnosti i Privrednog suda u Somboru.

Pored toga, primili ste predloge odluka o izboru zamenika Republičkog javnog tužioca, okružnih javnih tužilaca; zamenika okružnih javnih tužilaca, sa dopunom; opštinskih javnih tužilaca, sa dopunom; i zamenika opštinskih javnih tužilaca, koje je podneo Republički javni tužilac 7. i 10. aprila, odnosno 10. jula 2000. godine.

Primili ste i izveštaj Odbora za pravosuđe i upravu o razmatranju predloga odluka za izbor nosilaca javno-tužilačke funkcije.

Narodni poslanik Milan Miković, član Odbora za pravosuđe i upravu, izdvojio je mišljenje prilikom izjašnjavanje Odbora o predlozima odluka o razrešenju od sudijske dužnosti: sudija sudova opšte nadležnosti i Višeg privrednog suda, sudije Okružnog suda u Beogradu i sudija Okružnog i Opštinskog suda u Požarevcu.

Predlažem da se o svim predlozima odluka o razrešenju i izboru nosilaca pravosudnih funkcija obavi jedinstveni pretres, a da se Narodna skupština o svakom predlogu posebno izjasni.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 171, protiv pet, uzdržanih nema, nije glasalo osam, ukupno prisutno 184 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o predlozima odluka o razrešenju i izboru nosilaca pravosudnih funkcija.

Da li predstavnici predlagača žele reč? (Ne.)

Da li ko od narodnih poslanika želi reč? (Ne.)

Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.

1. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudija sudova opšte nadležnosti i Višeg privrednog suda.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 171, protiv pet, uzdržanih nema, nije glasalo sedam, ukupno prisutno 183 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila, većinom glasova, Predlog odluke o razrešenju sudijske dužnosti sudija opšte nadležnosti i Višeg privrednog suda.

2. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Vrhovnog suda Srbije.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 167, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo pet, ukupno prisutno 179 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Vrhovnog suda Srbije.

3. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Beogradu.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 167, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo 7, ukupno prisutan 181 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razarešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Beogradu.

4. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske funkcije sudije Okružnog suda u Požarevcu.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 164, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo 10, ukupno prisutan 181 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razarešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Požarevcu.

5. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Požarevcu.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 174, protiv 7, uzdržanih nema, nisu glasala četiri, ukupno prisutno 185 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razarešenju od sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Požarevcu.

6. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Leposaviću.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 168, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo 9, ukupno prisutna 184 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Leposaviću.

7. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od dužnosti predsednika Opštinskog suda u Novom Sadu.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 176, protiv 7, uzdržanih nema, nisu glasala dva, ukupno prisutno 185 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razrešenju od dužnosti predsednika Opštinskog suda u Novom Sadu.

8. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od dužnosti okružnog javnog tužioca u Požarevcu.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 167, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo 9, ukupno prisutna 183 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razrešenju od dužnosti sudije okružnog javnog tužioca u Požarevcu.

9. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova. Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 176, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasao jedan, ukupno prisutna 184 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova.

10. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o prestanku sudijske funkcije nosiocima javno-tužilačke funkcije.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 167, protiv četiri, uzdržanih nema, nije glasalo 13, ukupno prisutno 184 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o prestanku funkcije nosiocima javno-tužilačke funkcije.

11. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama porotnicima okružnih i opštinskih sudova. Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 172, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo 8, ukupno prisutno 187 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama porotnicima okružnih i opštinskih sudova.

12. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru sudija Vrhovnog suda Srbije.

Molim narodne poslanike da postave svoje kartice poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 172, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo pet, ukupno prisutna 184 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o izboru sudija Vrhovnog suda Srbije.

13. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru sudija i predsednika okružnih i opštinskih sudova.

Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 168, protiv 7, niko uzdržan, nije glasalo 8, ukupno prisutno 183 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o izboru sudija i predsednika okružnih i opštinskih sudova.

14. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru sudija i predsednika privrednih sudova.

Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 168, protiv 7, nema uzdržanih, nije glasalo 7, ukupno prisutno 182 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o izboru sudija i predsednika privrednih sudova.

15. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru sudija porotnika sudova opšte nadležnosti i Privrednog suda u Somboru.

Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 170, protiv 7, nema uzdržanih, nije glasalo pet, ukupno prisutno 182 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o izboru sudija porotnika sudova opšte nadležnosti i Privrednog suda u Somboru.

Prelazimo na glasanje o predlozima odluka o izboru:

- zamenika Republičkog javnog tužioca;

- okružnih javnih tužilaca;

- zamenika okružnih javnih tužilaca, sa dopunom Predloga odluke;

- zamenika opštinskih javnih tužilaca, sa dopunom Predloga odluke.

Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje predloge odluka.

Za 174, protiv 7, niko uzdržan, nije glasalo pet, ukupno prisutno 186 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila predloge odluka.

Dozvolite da, u vaše i svoje ime, čestitam izabranim nosiocima pravosudnih funkcija i poželim im uspeh u radu.

Prelazimo na treću 3. dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O PRODAJI ODREĐENIH NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI RADI IZMIRENjA OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNjE GRAĐANA I ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ U REPUBLICI SRBIJI

Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste amandmane narodnog poslanika Marijana Rističevića.

Primili ste izveštaj Odbora za finansije, koji je prihvatio Predlog zakona u načelu i u pojedinostima i predlaže Narodnoj skupštini da ga usvoji.

Primili ste izveštaj Zakonodavnog odbora, koji je prihvatio Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, s tim što predlaže da se u članu 19, u cilju preciziranja da se radi o funkcioneru koji rukovodi Ministarstvom finansija, reč: "funkcioner", zameni rečju: "ministar". Ovo stoga što, prema Zakonu o državnoj upravi (član 71.), samo funkcioneri koji rukovode organima državne uprave mogu donositi podzakonske akte.

Sa ovim predlogom Zakonodavnog odbora saglasio se predstavnik predlagača na sednici Odbora.

Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.

Da li narodni poslanik Milan Miković želi reč? (Ne, jer nije prisutan.)

Da li predlagač želi reč? (Da.)