SEDMA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 14.05.2003.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

SEDMA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

14.05.2003

Sednicu je otvorila: Nataša Mićić

Sednica je trajala od 11:00 do 18:05

OBRAĆANJA

Hranislav Perić

Dame i gospodo narodni poslanici, predložili smo da se u članu 42. vrše sledeće izmene i dopune: stav 1. menja se i glasi "Predmet lizinga, ako je ugovorom predviđeno, prelazi u svojinu primaoca lizinga protekom roka na koji je ugovor o lizingu zaključen i po isplati poslednje rate lizinga, odnosno po isplati svih ugovorenih obaveza"; u stavu 3. posle reči "dužan da" dodaju se reči "shodno stavu 2. ovog člana".
U stavu 1. ovog člana Vlada je predložila da predmet lizinga ne može preći u svojinu primaoca lizinga po isteku roka na koji je ugovor o lizingu zaključen. Amandmanom se predlaže izmena u smislu da se ostavi mogućnost da po isteku roka na koji je ugovor o lizingu zaključen predmet lizinga može preći u svojinu primaoca lizinga po isplati poslednje rate, odnosno po isplati svih ugovorenih obaveza. Ovu mogućnost ne treba sprečavati, već naprotiv, treba je podsticati. Zašto sprečavati primaoca lizinga da nakon isteka ugovorenog roka (najmanje dve godine - član 3. - da bi se izbegli fiktivni ugovori), ako ima interes i ekonomske mogućnosti, predmet lizinga pribavi u svojinu.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
 Da li se još neko prijavljuje za reč? (Ne.)
Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Veselinović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Podnosilac amandmana nije prisutan.
Da li se neko drugi prijavljuje za reč? (Ne.)
Na član 43. amandman je podnela narodna poslanica Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li želite reč? Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
 Neozbiljno je od Vlade, kada obrazlaže zbog čega ne prihvata amandman narodnog poslanika, da obrazloženjem obuhvati samo deo amandmana. Pretpostavljala sam da se čita ceo amandman. Ovaj amandman se odnosi na registar finansijskog lizinga. To uopšte nije nešto čemu ne treba da se obrati posebna pažnja. Posebno pitanje registra koji je ovde uveden, a da se ne zna ko će voditi taj registar, takođe predstavlja kuriozitet ovog zakona.
Zato smo mi u poslaničkoj grupi SRS predložili da registar finansijskog lizinga vodi Narodna banka, s obzirom da se radi o javnim ispravama. Narodna banka je državni organ dovoljno udaljen od Vlade. Nikako ne mislimo da je dobro ono što je predloženo nekim amandmanom, da registar finansijskog lizinga vode privredne komore. Možda će se nekome činiti da registru finansijskog lizinga ne treba pridavati toliki značaj.
To vam govorim zato što imamo vrlo loše iskustvo sa već postojećim registrima kod nekih državnih organa. Konkretno, Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi registar udruženja građana. Jedna grupa nas iz SRS formirala je udruženje - komitet za odbranu Vojislava Šešelja. Podneli smo valjanu dokumentaciju i pre neki dan dobili zaključak gde nam ministarstvo kaže da su oni nenadležni za taj posao, a u obrazloženju zakona stoji da udruženje građana i ne mora da se upisuje u takav registar.
Ni do danas nisam uspela da povežem obrazloženje i dispozitiv tog rešenja. To mi je bio šlagvort za ovaj amandman, da se ne desi i kod upisivanja finansijskog lizinga u javni registar da se bira koji će se to ugovor o finansijskom lizingu upisati; ako nadležni organ bude privredna komora, kako predlažu poslanici DOS-a, da li će onda neko u toj privrednoj komori, kao u ovom slučaju Dušan Mihajlović, da ceni da li neki ugovor treba ili ne treba da se upiše i uopšte je nebitno da li ispunjava uslove za upisivanje u registar. To znači da je registar, govorim o registru udruženja građana koji vodi MUP, verovatno zakonski neprecizno regulisan, da ne kažem da je u pitanju nečija samovolja ili zloupotreba.
Da se to ne bi dešavalo i sa upisivanjem finansijskih lizinga u jedinstven registar, potrebno je da se u ovom zakonu ovaj odeljak koji govori o registru finansijskog lizinga - Glava VII, uredi u skladu sa amandmanima koje je na ove članove podnela poslanička grupa SRS.
Registar zaista ima svrhu samo ukoliko se u njemu evidentiraju i vode podaci o svim zaključenim ugovorima o finansijskom lizingu. Vi ste ovde predvideli da se radi samo o ugovorima o lizingu zaključenim između fizičkih i pravnih lica. Prvi put do člana 43. u ovom zakonu vidim da postoji razlika i da postoje mogućnosti da se zaključuju ugovori između fizičkih i pravnih lica. Shvatila sam, sve do člana 43, da se radi o ugovorima koje mogu da zaključuju lica, bilo fizička bilo pravna, ne pravi se razlika, osim u ovom članu 43. Sve mi se čini da je ovaj član 43. poprilično zbrkan.
Zato predlažem ovoj skupštini, pošto predstavnika Vlade nema, da usvoji moj amandman, da bismo bar danas-sutra imali uredan registar ugovora o finansijskom lizingu, a i da mi možemo da vas kontrolišemo.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč?
Ima reč Gordana Pop-Lazić.

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka
Postoji samo jedna stvar iz  Glave VII koja nije jasna. Koristim  priliku da kod ovog amandmana - nažalost, nema ministra da da odgovor, ali pretpostavljam da će se do kraja rasprave vratiti - ukažem na to kakve su posledice neupisivanja u registar, pošto je to jedna javna isprava. Ako se ugovor ne upiše u registar, da li je on validan i šta ako organ... mada ne znamo koji je nadležan za registraciju, jer u članu 44, koji sledi, piše: "Registar vodi nadležna organizacija, određena u skladu sa zakonom". "Z" je malo, pa bi se reklo da se ne odnosi na ovaj zakon, tako da mogu da pretpostavim da je to opet Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ako to jeste, znamo ko je drugostepeni organ, znamo da može da se vodi upravni spor. Ako je ovde slučajno "z" malo, pa se to odnosi na neki drugi zakon, u obrazloženju ne vidimo na koji se to zakon odnosi i ne možemo da procenjujemo da li postoji pravo žalbe i mogućnost vođenja upravnog spora.
Mislim da je ovaj deo veoma važan i zahteva odgovor, kako bi poslanicima to bilo jasno. Mislim da nije nevažna činjenica ovog upisa u registar.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li se još neko prijavljuje za reč? (Ne.)
Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nebojša Jović i Sreten Mitrović.
Vlada nije prihvatila amandman, ni Odbor za finansije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Ima reč narodni poslanik Sreten Mitrović.

Sreten Mitrović

Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije podneli smo amandman na član 43. Predloga zakona o finansijskom lizingu, kojim predlažemo da se u članu 43. stav 3. briše.
U načelnoj raspravi je rečeno da je ovo jedan potpuno nov zakon iz oblasti ekonomije, koji predstavlja pokušaj da se na jednom mestu regulišu sva relevantna pitanja u vezi sa delatnošću lizinga. Razlog za donošenje ogleda se u obezbeđenju pravne sigurnosti u odnosima koji nastaju povodom posla finansijskog lizinga.
Glava VII Predloga zakona o finansijskom lizingu reguliše pitanja iz oblasti registra finansijskog lizinga, a konkretno član 43. određuje pojam registra finansijskog lizinga i kaže: "registar finansijskog lizinga je javni registar u koji se, u skladu sa ovim zakonom, upisuju podaci o ugovorima o lizingu zaključenim između fizičkih i pravnih lica.
Registar finansijskog lizinga je jedinstvena elektronska baza podataka, čija je osnova centralna baza podataka u kojoj se čuvaju svi podaci uneti u registar".
Stav 3. kaže: "Lokalne jedinice registra formiraju se na teritoriji Republike Srbije".
Predlažemo brisanje stava 3, jer amandmanom na član 44. Predloga zakona predlažemo konkretno rešenje za formiranje lokalnih jedinica registra i da se registar finansijskog lizinga iz člana 43. ovog zakona vodi u Privrednoj komori Srbije, a lokalne jedinice registra da se formiraju u regionalnim privrednim komorama.
Privredna komora Srbije je asocijacija privrednih subjekata, pa smatramo opravdanim i logičnim da ona to obavlja, a da se lokalne jedinice registra formiraju u regionalnim privrednim komorama. Te institucije postoje, čime bismo uštedeli sredstva u formiranju novih agencija ili njima sličnih subjekata.
Obrazloženje Vlade je da se amandman ne prihvata iz razloga što će se registar finansijskog lizinga, zajedno sa registrom založnog prava na pokretnim stvarima, registrom privrednih subjekata i drugim registrima određenim zakonom, voditi u okviru jedinstvenog tela za privredne registre, što je utvrđeno zakonom kojim se uređuje osnivanje i funkcionisanje tela za privredne registre, koji je, kaže se, pripremljen u formi nacrta i čije se upućivanje u Narodnu skupštinu očekuje u najkraćem roku.
Mi ne znamo šta se predlaže, ali kako je svaki registar glomazan organizaciono-tehnički aparat, koji podrazumeva specijalizovane kadrove i odgovarajuće prostorije, smatramo da bi uz malu tehničku i kadrovsku pomoć Privredna komora Srbije bila ta institucija koja bi mogla da vodi registar finansijskog lizinga. Hvala.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li se još neko prijavljuje za reč? (Ne.)
Na član 44. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Radoslav Veselinović.
Nije prisutan.
Da li se neko drugi prijavljuje za reč o ovom amandmanu? (Ne.)
Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miomir Ilić i Ljubomir Mucić.
Da li ima prijava za ovaj amandman?
Ima reč narodni poslanik Miomir Ilić.
Odbor za finansije i Vlada nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

Miomir Ilić

Poštovani narodni poslanici, podneo sam, u ime Socijalističke partije, zajedno sa kolegom Mucićem, amandman na poglavlje 7, znači, registar finansijskog lizinga.
U samom tekstu Predloga zakona u članu 44. kaže se: "Registar vodi nadležna organizacija, određena u skladu sa zakonom". Mislim da je ovo jedini predlog zakona u kome predlagač, odnosno Vlada nije dala konkretizaciju stvari. U svim dosadašnjim zakonskim predlozima koje ste dali ima i određene konkretizacije. Najvećim delom to su bile agencije. Mi smo ovde slušali more zakonskih predloga koje ste dali, da se formiraju agencije sa ovom i onom nadležnošću. Ovde toga nema. Da kažem, sa aspekta opozicije, prvi put da se agencija ne spominje. Nije u redu da jedan ovako važan zakonski projekat nema određene nadležnosti.
Iz tog razloga smo predložili da se tekst ovog člana menja i glasi: "Registar finansijskog lizinga iz člana 43. ovog zakona vodi se u Privrednoj komori Srbije. Lokalne jedinice registra se formiraju u regionalnim privrednim komorama".
Meni je kao privredniku žao što ovde nije prisutan gospodin Veselinović, predsednik Privredne komore Srbije, jer njegovi predlozi, koje je dao u svojim u prethodnim amandmanima govore da on kao predsednik Komore Srbije hoće da podigne na veći nivo ulogu Privredne komore Srbije. To je asocijacija koja objedinjuje sve vrste privrednih subjekata, koji su posle privatizacije većim delom prešli u privatni sektor, a i ono malo društvenog sektora sigurno želi i hoće da Privredna komora Srbije ima veći uticaj, a ne samo da se tamo okupljaju privrednici i da ispričaju priču, a da to nema nikakvog uticaja dalje.
Iz tog razloga, uz argumentaciju koju je moj prethodnik naveo, da Privredna komora Srbije ima kadrove i kapacitete da može da bude taj organ koji u ovom zakonskom predlogu može da nađe mesto da vodi registar finansijskog lizinga, smatram da, na osnovu obrazloženja koje smo dali, Vlada Republike Srbije i Skupština Srbije treba da usvoje ovaj amandman. Hvala.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li se još neko prijavljuje za reč o ovom amandmanu?
Ima reč narodni poslanik Jovan Todorović, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije.