ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 26.12.2007.

12. dan rada

OBRAĆANJA

Oliver Dulić

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 112 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 95 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno više od jedne trećine narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Pre nego što nastavimo rad, podsećam vas da je Vlada pisanim putem 25. decembra 2007. godine, povukla iz procedure sledeće predloge zakona: Predlog zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.
Obaveštavam vas da odlažem dan za glasanje o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu, koji sam odredio za sredu, 26. decembar 2007. godine, sa početkom u 10,00 časova.
Dan za glasanje odrediću po završetku pretresa u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda.

Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA.(pojedinosti)

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici: Zoran Krasić, Radovan Radovanović i Nataša Jovanović.
Primili ste mišljenje Vlade i izveštaje Odbora za saobraćaj i veze i Zakonodavnog odbora o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 140. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo poslanik Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Ne.)

Pošto smo završili pretres Predloga zakona u pojedinostima, zaključujem pretres Predloga zakona o izmeni Zakona o javnim putevima, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, saglasno članu 85. stav 3. Poslovnika, određujem sredu, 26. decembar 2007. godine, sa početkom u 11,00 časova, kao dan za glasanje o tačkama od 1. do 3. i od 8. do 12. dnevnog reda Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.

(Posle pauze – 11,10 časova)