ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 26.12.2007.

12. dan rada

OBRAĆANJA

Oliver Dulić

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 112 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 95 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno više od jedne trećine narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Pre nego što nastavimo rad, podsećam vas da je Vlada pisanim putem 25. decembra 2007. godine, povukla iz procedure sledeće predloge zakona: Predlog zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.
Obaveštavam vas da odlažem dan za glasanje o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu, koji sam odredio za sredu, 26. decembar 2007. godine, sa početkom u 10,00 časova.
Dan za glasanje odrediću po završetku pretresa u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda.

Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA.(pojedinosti)

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici: Zoran Krasić, Radovan Radovanović i Nataša Jovanović.
Primili ste mišljenje Vlade i izveštaje Odbora za saobraćaj i veze i Zakonodavnog odbora o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 140. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo poslanik Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Ne.)

Pošto smo završili pretres Predloga zakona u pojedinostima, zaključujem pretres Predloga zakona o izmeni Zakona o javnim putevima, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, saglasno članu 85. stav 3. Poslovnika, određujem sredu, 26. decembar 2007. godine, sa početkom u 11,00 časova, kao dan za glasanje o tačkama od 1. do 3. i od 8. do 12. dnevnog reda Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.

(Posle pauze – 11,10 časova)

Oliver Dulić

| Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum za rad.

Prema članu 86. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danima za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutno najmanje 126 narodnih poslanika.

Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno je da je u sali prisutno 128 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno više od 126 narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2008. GODINU, SA PREDLOZIMA ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE PLANOVE ZA 2008. GODINU;

a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,
b) Nacionalne službe za zapošljavanje,
v) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja budžet većinom glasova svih narodnih poslanika.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog zakona, u načelu.

Za 131, protiv pet, od 136 narodnih poslanika.

Narodna skupština je prihvatila Predlog zakona, u načelu. Konstatujem da su sastavni deo Predloga zakona postali: amandmani Vlade na član 1. i na član 5. razdeo 5, amandman koji su zajedno podneli narodni poslanici Nada Kolundžija i Marko Đurišić na član 5. razdeo 1 i amandman, sa ispravkom, narodnog poslanika Srđana Šajna na član 5. razdele 14. i 19.

Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.

Na član 1. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.

Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.

Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Za jedan, protiv 129, nije glasalo 14, od 144 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela poslanik Aleksandra Jerkov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. st. 3. i 4. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 127, nije glasalo 18, od 146 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela poslanik Milena Stanković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 130, nije glasalo 16, od 146 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 13a. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 19, od 145 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela poslanik Aleksandra Jerkov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za četiri, protiv 127, nije glasalo 15, od 146 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 5. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 130, nije glasalo 17, od 147 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 4. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 23, od 147 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 20, od 147 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 6. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasalo 19, od 147 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo Milovan Radovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 6. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 23, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Nebojša Stefanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 6. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 23, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa čl. 10. i 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za pet, protiv 125, nije glasalo 18, od 148 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Slobodan Maraš.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za dva, protiv 128, nije glasalo 19, od 149 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, uzdržan jedan, nije glasao 21, od 149 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 130, nije glasalo 19, od 149 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Narodni poslanik Slobodan Maraš podneo je amandman kojim je predložio da se posle člana 4. doda novi član 4a.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 124, nije glasalo 23, od 148 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Zdravko Topalović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasao 21, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 1, 3, 8, 9, 11, 15, 25 i 36. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za četiri, protiv 128, nije glasalo 17, od 149 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 2. amandman je podneo Radiša Ilić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 23, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 2, 12, 19 i 29. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Rajko Baralić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 125, nije glasalo 10, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo narodni poslanik, dr Vladan Batić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 124, nije glasalo 23, od 148 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 24, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Dejan Mirović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 129, nije glasalo 19, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Vlado Sekulić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasalo 19, od 147 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Nenad Milić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 126, nije glasao 21, od 148 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Jovan Damjanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 127, nije glasalo 20, od 148 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Milan Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 8, protiv 123, nije glasalo 17, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Nemanja Šarović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 123, nije glasalo 13, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3.amandman je podneo Jadranko Vuković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nisu glasala 22, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nije glasalo 25, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Slobodan Maraš.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 124, nije glasalo 23, od 148 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 3, 9, 23. i 43. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marton.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 6, protiv 124, nije glasalo 20, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 3, 13. i 43. amandman je podnela narodni poslanik Milena Stanković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 25, od 149 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 3, 14. i 15. amandman je podnela narodni poslanik Borka Vučić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 11, protiv 124, nije glasalo 15, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 3, 14. i 17. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 6, protiv 123, nije glasao 21, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3, 15. i 17. amandman je podneo narodni poslanik Riza Halimi.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 7, protiv 123, uzdržan jedan, nije glasalo 19, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 3, 17. i 23. amandman je podneo narodni poslanik Ninoslav Dimitrijević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 11, protiv 122, nije glasalo 17, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 3. i 23. amandman su zajedno podneli poslanici: Balint Pastor, Esad Džudžević, Bajram Omeragić i Rajko Đurić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 9, protiv 122, nije glasalo 18, od 149 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Slavko Jerković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 23, od 149 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 8. i 12. amandman je podneo Amdžad Migati.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 25, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 9. amandman je podneo Božidar Delić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 26, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Nenad Prokić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 126, nije glasalo 24, od 151 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo narodni poslanik Zvonko Mihajlović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 27, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Slaviša Topalović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 26, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Oto Kišmarton.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 122, nije glasalo 28, od 151 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Srboljub Živanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 28, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podnela Zorica Stevanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 129, uzdržan jedan, nisu glasala 22, od 152 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 117, nije glasalo 35, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Dragan Marković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasao 31, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman je podnela Nataša Mićić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 123, nije glasalo 26, od 150 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Petrović i Jasmina Milošević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 17, protiv 111, nije glasalo 23, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman je podnela Elvira Kovač.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 7, protiv 124, nije glasao 21, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman je podneo Predrag Mikić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 27, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman je podneo dr Zoran Mašić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 25, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman je podneo Dušan Stupar.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 25, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman je podneo narodni poslanik Vitomir Plužarević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 130, nije glasalo 20, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 15. amandman je podneo narodni poslanik Dragoljub Anastasovski.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 26, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 15. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jevremović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasalo 29, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 15. amandman je podneo narodni poslanik Veljko Kovačević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 27, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 15. amandman je podneo Darko Glišić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 25, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 15. amandman je podneo Gojko Radić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 25, od 149 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 17. amandman je podneo Milorad Krstin.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, uzdržan jedan, nisu glasala 24, od 149 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 19. amandman je podneo narodni poslanik Nebojša Ranđelović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 126, nisu glasala 22, od 149 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 19. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za četiri, protiv 123, nisu glasala 23, od 150 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 21. amandman je podneo Zoran Antić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 26, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 22. amandman je podneo Milorad Buha.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 23, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 23. amandman je podnela Nadica Momirov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 27, protiv 101, nije glasalo 23, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 25. amandman je podneo Predrag Stošić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo 32, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 29. amandman je podneo narodni poslanik Dragoljub Simonović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 129, nije glasalo 23, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 34. amandman je podneo Igor Bečić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 124, uzdržana dva, nije glasalo 24, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 35. amandman je podneo Saša Valjarević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 30, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 43. amandman je podnela Marina Raguš.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nije glasalo 29, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 44. amandman je podnela Ivana Zečević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 28, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 45. amandman je podneo Božidar Koprivica.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 30, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 46. amandman je podneo Sreto Perić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 28, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 52. amandman je podneo Milan Avramović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo 36, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 54. amandman je podneo Laslo Varga.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 10, protiv 120, nije glasalo 25, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. razdeo 56. amandman je podneo narodni poslanik dr Ninoslav Dimitrijević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 9, protiv 122, nije glasalo 23, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. razdeo 57. i 59. amandman su zajedno podneli poslanici: Balint Pastor, Esad Džudžević, Bajram Omeragić i Rajko Đurić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 116, nije glasalo 28, od 156 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. razdeo 57. amandman je podneo Dragan Čolić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 30, od 156 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. razdeo 57. amandman je podneo Momčilo Duvnjak.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nije glasalo 28, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. razdeo 58. amandman je podneo Laslo Varga.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 8, protiv 122, nije glasalo 22, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Marko Milenković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 120, nije glasalo 32, od 153 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik dr Paja Momčilov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 123, nije glasalo 30, od 154 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, uzdržan jedan, nije glasao 31, od 152 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo poslanik Radiša Ilić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 27, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo poslanik Mileta Poskurica.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 29, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo poslanik Nikola Savić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 27, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo poslanik Slobodan Maraš.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 9, protiv 124, nije glasao 21, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Laslo Varga, Balint Pastor i Elvira Kovač.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 122, nije glasalo 17, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasalo 29, od 157 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podneo poslanik Milan Škrbić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasalo 34, od 156 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo poslanik Zoran Despotović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 30, od 157 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Daja.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 127, nije glasalo 29, od 157 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 33, od 159 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasao 31, od 159 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Milorad Krstin.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, uzdržana dva, nije glasao 31, od 158 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik dr Zoran Mašić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim poretkom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 38, od 159 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Stefan Zankov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasalo 29, od 157 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Bojan Dimitrijević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 125, nije glasalo 22, od 159 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Vidoje Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 122, nisu glasala 23, od 158 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo Miletić Mihajlović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 124, nije glasalo 19, od 156 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nije glasalo 34, od 157 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo poslanik Dragan Živkov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 30, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, u celini.
Za 132, protiv 11, nije glasalo 14, od 157 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

Pošto smo usvojili Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka kojima Narodna skupština Republike Srbije daje saglasnost na finansijske planove za 2008. godinu, Republičkog fonda za PIO, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za PIO, za 2008. godinu.

Za 132, protiv 7, nije glasalo 15, od 154 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za PIO, za 2008. godinu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2008. godinu.
Za 133, protiv 7, nije glasalo 14, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje, za 2008. godinu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za 2008. godinu.
Za 133, protiv 6, nije glasalo 16, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za 2008. godinu.

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, u načelu.
Za 136, protiv četiri, nije glasalo 14, od 154 poslanika.
Narodna skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnog poslanika Suzane Grubješić: amandman kojim je predloženo da se posle člana 5. doda novi član 5a; na član 6, sa ispravkom i na član 8.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Boško Ristić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 41, uzdržanih 9, nije glasao 91, od 155 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasalo 28, od 156 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 127, nije glasalo 23, od 151 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 129, nije glasalo 24, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Milorad Buha.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 126, nije glasalo 25, od 152 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Nebojša Stefanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 27, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 120, nije glasao 21, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Milan Nikolić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 127, nije glasalo 13, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Zdravko Topalović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 129, nije glasalo 25, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Željko Vasiljević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 124, nije glasalo 19, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Nebojša Stefanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 129, nije glasalo 25, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 28, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo poslanik Saša Valjarević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 29, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik Zoran Despotović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 27, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo poslanik Vlado Sekulić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasalo 26, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 126, uzdržanih dvoje, nije glasalo 11, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 30, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo poslanik Rajko Baralić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 16, protiv 124, nije glasalo 13, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo Ninoslav Dimitrijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 121, nije glasalo 20, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo 34, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 126, nije glasalo 14, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo poslanik Željko Vasiljević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 124, nije glasalo 18, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo poslanik Rajko Baralić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 125, nije glasalo 14, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Igor Bečić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 128, nije glasalo 12, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo poslanik Milan Nikolić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 125, nije glasalo 14, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 17. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 124, nije glasalo 14, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 18. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za dva, protiv 124, uzdržan jedan, nije glasalo 27, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 20. amandman je podneo poslanik Dragan Čolić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 122, nije glasalo 30, od 153 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 23. amandman je podneo poslanik Stefan Zankov.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasao 31, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 23. amandman je podneo Milosav Miličković.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 29, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo Bojan Milovanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 122, uzdržan jedan, nije glasalo 15, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 24. amandman je podneo poslanik Dušan Stupar.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, uzdržan jedan, nije glasalo 28, od 154 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 26. amandman je podneo Miletić Mihajlović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 124, nije glasalo 16, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, u celini.
Za 135, protiv dva, nije glasalo 17, od 154 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji.

Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, u načelu.
Za 136, nije glasalo 18, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština je jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su amandmane povukli narodni poslanici: Suzana Grubješić, pismima od 12, 13. i 25. decembra 2007. godine, na članove 1, 23. i 24, na naslov iznad člana i član 25. i na članove 26, 27, 28, 29. i 30; Bojan Milovanović, pismom od 13. decembra 2007. godine, amandman na član 2. stav 1. tačka 2) i amandman na član 2. stav 1. tačka 4); Srđan Šajn, pismom od 18. decembra 2007. godine, amandman na član 6; Nikola Novaković, na sednici Odbora za privatizaciju, amandmane na članove 23. i 26. i Rajko Baralić, u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima, na član 2; predstavnik predlagača mr Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima, povukao je amandman Vlade na član 26.
Takođe vas obaveštavam da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani Vlade na član 1. i 23, na naslov iznad člana i član 24, na naslov iznad člana i član 25. i na članove 27, 29. i 30. i amandmani Odbora za privatizaciju na član 26, amandman kojim je predloženo da se u poglavlje 7. doda novi odeljak i član 31a i amandman na član 32.
Takođe vas podsećam da je sastavni deo Predloga zakona postao i amandman Odbora za privatizaciju na član 2, pošto je Vlada u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima, pismom 05 broj 011-7889/2007-28, od 25. decembra 2007. godine, obavestila da prihvata ovaj amandman.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Narodni poslanik Vladan Batić podneo je amandman kojim je predložio promenu naslova Predloga zakona.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za tri, protiv 125, nije glasalo 25, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2. amandman je podneo poslanik Meho Omerović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za tri, protiv 115, nije glasalo 35, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2. amandman je podneo poslanik Vladan Batić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 119, nije glasalo 33, od 153 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Pre nego što pređemo na odlučivanje o sledećem amandmanu, obaveštavaju se članovi odbora za Kosovo i Metohiju da će se sednica odbora održati odmah po završetku glasanja u Pres sali. Molim članove odbora za Kosovo i Metohiju da prisustvuju sednici odbora.
Na član 2. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 125, nije glasalo 14, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2. amandman je podneo poslanik Bojan Milovanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 122, uzdržanih dvoje, nije glasalo 17, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Šajn.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 6, protiv 120, nije glasalo 29, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Slobodan Maraš.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 117, nije glasalo 36, od 154 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Šajn.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 6, protiv 124, nije glasalo 25, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. i sve ostale članove u kojima se pojavljuje reč "ministar", amandman je podneo narodni poslanik Momir Marković.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim poretkom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasao 31, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 122, uzdržan jedan, nije glasalo 29, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za dvoje, protiv 120, nije glasalo 29, od 151 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 118, nije glasalo 35, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo poslanik Vladan Batić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za četiri, protiv 120, nije glasalo 29, od 153 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 11, protiv 122, nije glasao 21, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov i Aleksandar Marton.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 5, protiv 118, uzdržan jedan, nije glasalo 30, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo poslanik Vladan Batić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasao 31, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podneo poslanik Milorad Buha.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 29, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podneo Nebojša Stefanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, uzdržan jedan, nije glasalo 28, od 155 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Vladan Batić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 7, protiv 116, nije glasalo 32, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo Ninoslav Dimitrijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 123, nije glasalo 20, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Dušan Bajatović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 121, nije glasalo 21, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 7, protiv 118, uzdržan jedan, nije glasalo 29, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov i Aleksandar Marton.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 10, protiv 121, nije glasalo 24, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 116, uzdržan jedan, nije glasalo 24, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Rajko Baralić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 121, nije glasalo 20, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Zdravko Topalović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo 33, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo Ninoslav Dimitrijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 120, nije glasalo 20, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Dušan Bajatović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 123, nije glasalo 18, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 20, nije glasalo 19, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo Miletić Mihajlović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 127, nije glasalo 15, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo poslanik Dušan Bajatović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 121, nije glasalo 18, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman je podneo poslanik Željko Vasiljević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 120, nije glasalo 20, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podneo Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 5, protiv 121, nije glasalo 28, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podneo poslanik Vidoje Jovanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 19, nije glasalo 20, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Dušan Bajatović i Rajko Baralić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 121, nije glasalo 18, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podneo poslanik Dejan Mirović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 29, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 125, nije glasalo 16, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podneo Miletić Mihajlović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 123, nije glasalo 18, od 156 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podneo poslanik Dušan Bajatović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 123, uzdržan jedan, nije glasalo 16, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Dušan Bajatović i Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 124, nije glasalo 12, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, u celini.
Za 136, nije glasalo 17, od 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim putevima u načelu.
Za 129, protiv troje, nije glasalo 19, od 151 poslanika.
Narodna skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 130, nije glasalo 20, od 151 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 5, protiv 123, nije glasalo 23, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 129, nije glasao 21, od 151 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim putevima, u celini.
Za 133, protiv dva, uzdržan jedan, nije glasalo 15, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim putevima.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA O PRAVILIMA ZA SARADNjU KOJA SE ODNOSE NA FINANSIJSKU POMOĆ EVROPSKE ZAJEDNICE REPUBLICI SRBIJI U OKVIRU SPROVOĐENjA POMOĆI PREMA PRAVILIMA INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu zakona, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.

Prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), u načelu.

Za 137, nije glasalo 11, od 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto na Predlog ovog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), u celini.
Za 142, nije glasalo 6, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština o izboru članova odbora odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo narodni poslanik Tomislav Nikolić, predsednik poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.
Za 134, nije glasalo 11, od 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.

Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština o izboru članova odbora odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija, predsednik poslaničke grupe Demokratska stranka.
Za 138, nije glasalo 6, od 144 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.

Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština o izboru članova odbora odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela narodni poslanik Suzana Grubješić, predsednik poslaničke grupe G17 plus.
Za 141, nisu glasala četiri, od 145 narodnih poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog odluke.
Pošto smo se izjasnili o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine, u okviru 10. tačke dnevnog reda, o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine, u okviru 11. i 12. tačke dnevnog reda, pitam da li ste saglasni da se usvojeni predlozi odluka objave u "Službenom glasniku RS", kao jedan pravno-tehnički objedinjeni akt - Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Za 135, nije glasalo 8, od 143 narodna poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog odluke.

Prelazimo na odlučivanje o POVREDAMA POSLOVNIKA.

Narodni poslanik Laslo Varga, na sednici 14. decembra 2007. godine, u 15,20 časova, ukazao je na povredu člana 104. stav 1. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Za 1, protiv 119, uzdržan 1, nije glasao 21, od 142 poslanika.
Narodna skupština je odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Slobodan Maraš, na sednici 21. decembra 2007. godine, u 15,50 časova, ukazao je da je predsedavajući Miloljub Albijanić, potpredsednik Narodne skupštine, povredio čl. 27, 225. i 226. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Za 5, protiv 113, uzdržan jedan, nije glasalo 18, od 137 narodnih poslanika.
Narodna skupština je odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 99. Poslovnika, zaključujem Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.

(Sednica je završena u 13,00 časova.)