Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 13.12.2012.

13. dan rada

OBRAĆANJA

Vladimir Cvijan

Nisam se javio za repliku, samo zato što je pomenuto moje ime, da nešto loše kažem, čak naprotiv, da podržim. Dakle, ja nisam  ni u jednom momentu rekao da su amandmani bili gramatički neispravni, samo sam obrazlagao kada dozvoljavamo novi član i iz kojih razloga. Mislim da je to korektno sa moje strane, siguran sam da će ministarka imati želju da pročita amandmane koji su odbačeni, a ako se slaže kolega Palalić, na prvom sledećem odboru ćemo redefinisati pravila koja se primenjuju, nisu iz neke zle namere, iz ovog ili onog razloga, favorizacija jednih predlagača u odnosu na druge, neki amandmani odbačeni, a neki nisu.
Dakle, imamo tehnički grešku, imamo nejasan Poslovnik, i što se kaže, samo želim da time završimo diskusiju. Nema nikakve zlonamernosti, prvi sledeći put raspravićemo o novoj politici, odnosno, novom tumačenju Poslovnika. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Za reč se javlja Milica Radović, po kom osnovu?
Po amandmanu. Izvolite.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Pre nego što krenem na obrazlaganje svog amandmana, moram da kažem da čak i ako je Poslovnik nejasan ili ne precizan, gospodin Cvijan je pravnik i on mora da upotrebi pravničku logiku.
Naš amandman, amandman koleginice Vojić Marković i moj je istovetan sa amandmanom Vlade, koji je prihvaćen i postao sastavni deo ovog teksta zakona. Iz tog razloga nema nikakvog osnova da on danas bude odbačen. Neću da trošim vreme poslaničke grupe.
(Predsedavajući: Molim vas, rekli ste da raspravljamo o amandmanu koji ste ovde dali na član 1. ovog dnevnog reda, a vi sada ulazite u repliku. Nećemo nigde doći tako. Molim vas, pređite na amandman, završilo smo i povredu Poslovnika i replike, sada prelazimo na ovaj amandman. Molim vas da ispoštujte to. Izvolite.)
Sad vas molim da mi vratite vreme, kako bi imala mogućnost da obrazložim svoj amandman.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Samo poništim vreme, ponovo se javite.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala vam gospodine potpredsedniče.
Mi ponovo govorimo o poljoprivrednicima u ovom predlogu zakona. Naime, tražimo da poljoprivrednici dobiju status osiguranika u smislu člana 22. ovog predloga zakona.
Na prethodnom zakonu, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti se pokrenula jedna vrlo ozbiljna i kvalitetna rasprava u pogledu amandmana koji smo, koleginica Vojić Marković i ja podnele, kojim smo tražili ovo isto.
Dobila sam utisak, na osnovu rasprave koje je protekla, da bi gospođa ministar možda bila voljna da prihvati čak ovaj amandman, ukoliko bi ga mi možda malo preciznije definisali, ukoliko bi dodali da se to odnosi na poljoprivrednike do 0,5 hektara zemljišta.
Apelovala bih na vas, ukoliko naravno taka volja postoji, mi smo vrlo radi da taj amandman preciziramo i ispravimo. U samom obrazloženju, zašto se amandman odbija, mislim da Vlada polazi od nerealnog sagledavanja sadašnjeg stanja i položaja srpskog seljaka.
Naime, ne govorim o seljacima koji obrađuju desetine hektara zemljišta, govorim o prosečnom srpskom seljaku, koji obrađuje možda samo tri hektara zemljišta, koji ima dve krave i koji možda ima IMP traktor, star 30 do 40 godina, i koji po tom osnovu može da zaradi godišnje, svega par hiljada evra, i to naravno, ako ga vreme posluži. Ako bude godina kao što je ova godina bila sušna, čisto sumnjam da možda da zaradi i toliko.
Naravno, poljoprivreda u Srbiji nije biznis, ona je puko preživljavanje i naravno da mi smatramo da bi ovaj amandman trebalo da bude prihvaćen, jer bi on rešio položaj velikog broja osiguranika, koji u ovom smislu nisu podvedeni pod to svojstvo.
Ne možemo da se ponašamo tako, kao da je poljoprivreda u Srbiji na nivou one koja je u Danskoj, gde farmeri obrađuju po 50 hektara zemlje, ovde se radi o poljoprivredi kao delatnosti, gde poljoprivrednici bukvalno, u pravom smislu reči, preživljavaju.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Dušan Milisavljević. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, ja sam u prepodnevnom delu ovog današnjeg dana pričao o poljoprivrednicima i pričao o nečemu što je isto problem kod nas u ovom Zakonu o zdravstvenom osiguranju, a to je problem da ni studenti nisu adekvatno zaštićeni Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, potvrđeno je da studenti da do 26 godine starosti, obavezno zdravstveno osiguranje, osiguravaju kao članovi porodica preko roditelja. Ukoliko nemaju roditelje, osiguravaju se sa članom 22. Zakonu po ličnom osnovu, kao studenti, do 26 godine starosti, na teret sredstava budžeta Republike Srbije i iz budžeta Republike Srbije plaćaju se doprinosi za zdravstveno osiguranje.
S obzirom da na sreću većina studenata ima roditelje, onda su oni osigurani na osnovu svojih roditelja. Šta je problem? O ovom problemu želim da pričam u ime studenata koji su me ovlastili, i ponovo ponavljam kao i prošle nedelje, i pacijenti da su me ovlastili da pričam u njihovo ime i pričam u ime studenata Pravnog fakulteta u Nišu.
Šta je problem? Trenutno zakonsko rešenje predviđa da u slučaju da roditelj studenta nema izmirene doprinose za zdravstveno osiguranje ili kojim drugim slučajem, nema zdravstveno osiguranje, student takođe nema pravo na overu zdravstvene knjižice, a samim tim nema pravo ni na korišćenje zdravstvenih usluga.
Namera zakonodavca verovatno jeste da na neki način kazni osobu koja…
(Predsedavajući: Gospodine Milisavljeviću, mislim da…)
Molim vas predsedavajući, ja sam ovlašćeni predstavnik, imam pravo da pričam.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Ne, ne radi se o tome. Vi imate pravo da pričate, ali se morate držati dnevnog reda.
Ovde je amandman dat vezano za poljoprivrednike. Vi ste sada proširili temu na studente itd, koje nije tema ovoga. Vi znači imate pravo, ali morate se držati dnevnog reda, pa vas molim, vratite se na amandman ako imate nešto, ako ne, onda vas molim da odustanete od diskusije.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
Hvala vam puno na sugestiji.
Insistiraću da se borim za prava studenata, pa ću povodom narednog amandman se javiti i nastaviti problem studenata da vam obrazlažem.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Slažem se da se javite kada to bude vreme.
Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz. Izvolite.