Drugo vanredno zasedanje, 28.01.2013.

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojimirović.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Srpska napredna stranka
Poštovane koleginice i kolege, pozdravljam ovu brigu kolege Rističevića za probleme naših poljoprivrednika i hoću da prenesem samo mišljenje pojedinih poljoprivrednika iz gročanske opštine.
Kada smo razgovarali na ovu temu, neko je pomenuo da su te premije relativno male i da bi mogle da budu veće. Od njih je bila samo jedna poruka. Profesore, jesu male, ali dajte da se isplaćuju redovno.
Eto, to neka bude pozdrav od mojih gročana za sve nas i vas ovde i nadam se da će ministarstvo i ova Vlada ispuniti taj njihov apel, da redovno budu isplaćivane premije. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ana Novković, Nenad Kitanović i Jožef Šandor.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Nenad Kitanović. Izvolite.

Nenad Kitanović

Ujedinjeni regioni Srbije
Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, članovi ministarstva, koleginice i kolege narodni poslanici, ovim članom 18. sam mislio da dodam povećanje osnovnih podsticaja za voćare, jer veoma je realno.
Pre desetak dana sam održao jedan skup sa raznim udruženjima i s obzirom da u pojedinim voćnim kulturama su ulaganju po hektaru i do 100 hiljada dinara, mislim da je realno odvojiti ratarstvo od voćarstva. Ovo nije izričito, imam uvid u tešku situaciju u našoj državi, ali mislim da bi bilo korektno i realno da usvojimo koliko-toliko nešto veći iznos.
Na taj način bismo dali jednu ozbiljnu podršku svim voćarima koji se ovog momenta odlučuju da se ozbiljnije bave voćarstvom. To su sve mladi ljudi koji bi sadili hektar do dva ili tri hektara. To bi bio jedan način za budućnost tih ljudi, da im se da jedan jasan pravac u narednim godinama. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Nebojša Zelenović.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Teodora Vlahović, Gordana Čomić i Srđan Miković.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Zahvaljujem se što je praktično ovaj amandman prihvaćen od strane ministra, jer prihvaćeni su drugi amandmani koji su usmereni ka istom, da se podsticaji vezuju ne samo za obradivo poljoprivredno zemljište, nego za obradivo poljoprivredno zemljište koje je ujedno i obrađeno. Znači, posejano i posađeno i to je dobro.
Isti amandman smo podneli na član 18. i na član 19, u pogledu zemljišta, da treba da se radi o obrađenom zemljištu, a ne o onom zemljištu koje se nalazi u parlogu.
Hteo bih da pozdravim to što su praktično prihvaćeni amandmani kojim se briše stav 4. člana 18, člana 19, jer se time i isključuje diskreciono pravo ministra da ministar može ograničiti površinu različitu u odnosu na površinu koja je predviđena u zakonu.
Kada govorimo o članu 18. i 19, samo bih vam ukazao na jednu nedoslednost koja je prisutna, u odnosu na član 15. i na čl. 26. i 27. U članu 18, na koji sam podneo amandman se radi o tome da podsticaj iz stava 1. se ostvaruje za prijavljene i obrađene površine, odgovarajućom kulturom do najviše 100 hektara. Isto to se odnosi i za proizvodno vezane podsticaje. U tom delu podsticaji su vezani do određene veličine proizvodnje, odnosno do određene površine.
Kod proizvodnje mleka i premija za mleko, imamo da su premije vezane za određenu količinu i preko toga. Isto tako, kod tova jagnjadi i kod tova svinja se tov vezuje za najmanje određenu količinu. Nismo dosledni u celom zakonu. Da li se radi o podsticaju onima koji su ekonomski najslabiji ili se radi o podsticaju kao što je kod mleka i kod tova onih koji su bogatiji i koji tove više od deset grla?
U tom smislu očigledno imamo kod podsticaja za biljnu proizvodnju, da vezujemo do određene granične površine, a kod stočarstva i proizvodnje mleka idemo drugačijem principu. Samo ukazujem na određenu nedoslednost u samom zakonu, kao što sam ukazao na neodređene doslednosti po pitanju upotrebljavanja termina – ministarstvo i ministar. U tom smislu bi valjalo da kada budemo jednog dana radili na izmenama i dopunama ovog zakona, da budemo dosledni od početka do kraja.
PREDSEDAVAJUĆA: Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Petrović.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branko Gogić, Slavica Savić i Vladimir Marinković.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Arpad Fremond, Balint Pastor, Laslo Varga i Zoltan Pek.
Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Arpad Fremond. Izvolite.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
Poštovana predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SVM podnela je istovetni amandman na član 18. i na član 19. Predloga zakona, da se stav 4. briše. Izuzetno je značajno što ste nam prihvatili ovaj suštinski amandman. Brisanjem stava 4. ovog člana sprečili smo ministra poljoprivrede da sam ograniči površinu za koju će deliti podsticaje za osnovnu i za biljnu proizvodnju. Ovako se skraćuje diskreciono pravo ministra poljoprivrede da smanji podsticaje.
Usvajanjem amandmana SVM poljoprivredni proizvođači će imati sigurnu podršku do 100 hektara poljoprivrednog zemljišta. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Senić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Senić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandar Senić

Demokratska stranka
Poštovana predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom je predloženo da osnovni podsticaji budu 10 hiljada dinara po hektaru, umesto predviđenih 6000 dinara po hektaru za fizičko lice nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, čija je ukupna prijavljena površina obradivog zemljišta manja od 10 hektara.
Ovaj predlog ima utemeljenje i na ekonomskoj i na socijalnoj strani. Ne sumnjivo je da obrada usitnjenih poseda zahteva daleko veće angažovanje mehanizacije, ljudskog rada, energenata i drugih resursa, a samim tim, obzirom da je cilj direktnih plaćanja, kako kaže zakonodavac, unapređenje produktivnosti poljoprivredne proizvodnje, logično je da se osnovni podsticaji za troškovno zahtevnije aktivnosti isplaćuju u većem iznosu.
Drugi pravac ekonomske opravdanosti je da postoji velika verovatnoća da proizvođač koji zadovoljava ovaj uslov, dakle, ima manje od 10 hektara obradive površine, neće biti u mogućnosti da ostvari proizvodno vezani podsticaj, obzirom da ostvareni prinos iz svoje biljne proizvodnje neće predati javnom skladištaru, već će ga koristiti za sopstvene potrebe, npr. za stočarsku proizvodnju.
Socijalna opravdanost ovakvog amandmana se ogleda u tome da na ovaj način država sistemski pomaže i podstiče na rad mala komercijalna poljoprivredna gazdinstva, pa se zbog toga ovaj amandman odnosi samo na fizička lica, a ne na preduzetnike i ne na preduzeća. S tim u vezi, želim da kažem da nisam zadovoljan obrazloženjem Vlade Republike Srbije zbog čega je ovaj amandman odbijen. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Karić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Ivan Karić. Izvolite.