Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, to je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać, Srđan Milivojević, mr Vladimir Ilić, Zoran Bojanić, Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić, Zoran Ostojić, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Zoran Kasalović, Bojana Božanić, Gorica Gajić, Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić, Nebojša Zelenović, Zoran Babić, mr Nebojša Stefanović, Jovan Palalić, Dejan Mihajlov, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Srđan Miković, Nenad Konstantinović, dr Nenad Popović, Bojana Božanić, Milica Radović, Žika Gojković i Aleksandar Antić, kao i amandman Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Narodni poslanik Zoran Kasalović pisanim putem 27. maja 2013. godine povukao je amandman na član 37.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Pozivam se na odredbe Poslovnika Narodne skupštine i to na odredbe člana 164. Poslovnika, gde predlagač zakona odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača zakona i nadležni odbor razmatraju amandmane koji su podneti na Predlog zakona i predlažu Narodnoj skupštini koje amandmane da prihvati, a koje da odbije.
Prvo postavljam pitanje – da li je ovlašćeni predstavnik predlagača i dalje gospodin ministar Mlađan Dinkić? Da li kada se razgovara o predlogu amandmana brani lični stav ili predlog Vlade, da bi znali ako ulazimo u raspravu šta imamo sa druge strane? Mi smo napismeno obavešteni da po pitanju pojedinih amandmana je Vlada zauzela određeni stav, da bi kasnije saznali posredno da na Odboru za finansije, kojim predsedavala sada predsedavajuća, gospođa Kovač, u svojstvu predsednika Odbora, da na tom Odboru je zvanični predstavnik Vlade zastupao lični stav a ne stav koji je usaglašen na nivou Vlade. Ne znam da li gospodin premijer i gospodin prvi potpredsednik znaju da postoji očigledna razlika u zastupanju stavova Vlade na Odboru u odnosu na ono šta je usaglašeno na sednici Vlade.
Zbog toga mi je nejasno da li ovde imamo ovlašćenog predstavnika Vlade ili imamo samo ministra koji zastupa svoj stav, koji je kao takav figurirao do zauzimanja stava Vlade. To je prvo pitanje.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Vreme.
To nije pitanje. To je završena povreda Poslovnika. Hvala gospodine Mikoviću.
Smatram da vam je jasno da nije povređen član 164. Poslovnika. Šta sam tu povredila, nije mi najjasnije, valjda ni vama.
Gospodine Mikoviću, izvolite.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Ima mnogo stvari koje su povređene.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Mikoviću, javili ste se za povredu Poslovnika. Recite koji sam član u međuvremenu povredila.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Moram u međuvremenu da ukažem pošto ne mogu da stignem za dva minuta da kažem koje su sve povrede Poslovnika učinjene…

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Jako mi je žao što ne možete da stignete za dva minuta. Poslovnik kaže da imate dva minuta.

Srđan Miković

Demokratska stranka
… i 74.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Izvinite, nisam vas čula.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Da me ne prekidate stigao bih do toga.
U svakom slučaju, u pogledu svega onoga što je prethodilo ovoj sednici, plenarnoj, a to je rad u odborima, i vi kao lice koje predsedava Skupštinom, predsednik i lice koje zamenjuje predsednika, treba da se starate da apsolutno ono što prethodi plenarnoj sednici bude urađeno u skladu sa Poslovnikom. Ne zameram ovog trenutka vama…