Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na pretres u pojedinostima po šestoj tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je predsednik Skupštine, povodom pretresa u pojedinostima 6. tačke dnevnog reda, Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, pored predstavnika predlagača, mr Mlađana Dinkića, ministra finansija i privrede, pozvao da sednici prisustvuje i Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede, Irina Stevanović Gavrović, pomoćnik ministra finansija i privrede, Milica Bisić, posebni savetnik ministra finansija i privrede i Anastazija Tanja Đelić i Sonja Nikolić, samostalne savetnice u Grupi za akcize u Ministarstvu finansija i privrede.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić, Zoran Ostojić, prof. dr Mileta Poskurica, Marijan Rističević, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Radmila Gerov. Izvolite.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Predloženim amandmanom LDP u stvari predlaže da se biogorivo i biotečnost izuzmu od oporezivanja akcizom. Praksa je pokazala, a mi smo o tome govorili krajem prošle godine, da svako povećanje akciza neće doneti nove prihode u budžet Republike Srbije, već naprotiv, da će prihodi po tom osnovu biti umanjeni i da ćemo umesto toga imati šverc i sivu ekonomiju. To se pokazalo u praksi, da smo bili u pravu i da povećanje akciza neće kao rezultat imati povećanje republičkog prihoda.
Mi smatramo da Vlada treba da stimuliše biodizel i takvu vrstu goriva, a ne da dodatno opterećuje akcizom sve one koji koriste biogorivo i biodizel. Pozitivnih efekata povećanjem akcize nećete imati, a samo ćete time naneti štetu građanima koji koriste biogorivo i biotečnost time što će plaćati veću cenu.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Radmila Gerov.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Ovaj naš amandman je sličan i praktično svi amandmani se odnose na isto, da akcizom ne treba da se obuhvati biogorivo i biotečnost.
Vi ste ministre u raspravi u načelu, a i juče i danas, govorili o tome s obzirom da će sve opštine imati manje prihoda zbog smanjenja poreza na zarade, da opštine i Republika treba da štede. Da li ste tako rekli ministre?
Da i Vlada treba da štedi i lokalne samouprave. Pri tom ste kritikovali određene lokalne samouprave koje troše puno novca svih građana iz budžeta, na reprezentacije, na koncerte, na dotacije sportskim klubovima i nevladinim organizacijama.
Moram da vas pitam, pre svega zato što ste ministar finansija, u ovoj zemlji postoji Zakon o javnim nabavkama koji se u nekim opštinama ne sprovodi. U tom smislu u opštini Negotin nije sprovedena po Zakonu o javnim nabavkama, nabavka za usluge koncerta povodom Dana opštine, koji je održan 10. maja. Kada govorimo o štednji gospodine Dinkiću, tu vas podržavam.
Na vlasti u opštini Negotin je SPS u koaliciji sa DS, a i vaša stranka kao manjinski partner učestvuje u Vladi. Preko 400 ljudi je bilo na ručku koji je plaćen iz budžeta opštine Negotin. Tim povodom je održan koncert Ane Bekute, koji je plaćen direktno iz budžeta opštine…

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
 Gospođo Gerov, moram da vas opomenem da govorite o temi dnevnog reda.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Govorim o temi, a to je štednja i način na koji lokalne samouprave ne trebaju da troše novac na reprezentaciju i na koncerte, tu podržavam gospodina ministra. U tom osnovu hoću da samo pitam – zbog čega jedna lokalna samouprava kao što je Negotin može da razbacuje novac na koncert Ane Bekute u vrednosti od milion ili čak od dva miliona dinara, a pri tom nema sredstava za osnovne funkcionisanje opštine?

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr. Mileta Poskurica.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo podržaću amandman gospodina Poskurice, iz razloga što on amandmanom o plaćanju akcize nije uveo biogoriva i biotečnosti. Ceo svet se zalaže za proizvodnju obnovljivih energenata. To je posebno bitno u poljoprivredi da se od biomase i zelene mase i od nekih poljoprivrednih proizvoda, proizvode biodizel i biotečnosti, a pre toga se dolazi i do energije.
Na određeni način se ostvaruje neki nivo prerade i time se delimično upošljava stanovništvo. Mislim da je pogrešno uvoditi akcizu na biodizel i stoga ću podržati amandman gospodina Poskurice. Ukoliko on prođe biće dobro, ukoliko ne, nikom ništa. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Mnoge zemlje i sve više zemalja uvodi akcizu na biogoriva i na biotečnosti u čitavoj Evropi, jer prosto, to je isti vid goriva kao i dizel gorivo. Mi zato uvodimo akcizu, jer smo videli ogroman rast uvoza ovog goriva. Ovo nije gorivo koje se proizvodi od neke domaće biomase. Radi se o velikom rastu uvoza u prva četiri meseca ovog goriva.
Ne plaća se nikakva akciza. Izračunali smo da je potencijalni gubitak budžeta između 50 i 100 miliona evra na godišnjem nivou. Mi sada predlažemo uvođenje akcize izjednačavanjem te akcize sa akcizom koja inače već važi za gasna ulja u koja se biogorivo i biotečnost namešavaju, ali se uvodi i jednako pravo na refakciju u zavisnosti od krajnje potrošnje, kao što je i situacija sa dizel gorivom, što znači da ako se koristi za poljoprivredu, ako se koristi za gradski prevoz, onda će biti vršen povraćaj ove akcize.
Na taj način izjednačavamo status svih goriva na tržištu, jer desilo bi nam se isto što se dešavalo pre par godina sa lož uljem, kada je bila mnogo niža akciza, gubio je budžet oko toga. To je razlog zašto uvodimo ovu akcizu i zašto smo išli sa ovim zakonom po hitnom postupku, jer su veliki potencijalni gubici za budžet.
Napominjem još jednom, vršiće se refakcija za one svrhe iste kao što se vrši i kod gasnih ulja, odnosno dizela.