Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam povodom pretresa u pojedinostima Treće tačke dnevnog reda Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pored predstavnika predlagača, mr Mlađana Dinkića, ministra finansija i privrede, pozvao da sednici prisustvuju i Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i prirede, Irina Stevanović Gavrović, pomoćnik ministra finansija i privrede i Milica Bisić, posebni savetnik ministra finansija i Marijan Blešić, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Ministarstvu finansija i privrede.
Primili se amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici dr. Nenad Popović, Bojana Božanić, Gorica Gajić, Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić, Ljubica Milošević, Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić, Nebojša Zelenović, Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić, Zoran Ostojić, Borislav Stefanović, prof dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać, Srđan Milivojević, Olgica Batić i Miodrag Nikolić, kao i amandman Odbora za finansije, republički budžet za kontrolu trošenja javnih sredstava.
Primili ste izveštaj Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić i Nebojša Zelenović.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić. Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.
Poštovani gospodine ministre, koleginice i kolege poslanici, u članu 23. izvornog Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji regulisano je kada prestaje poreska obaveza - naplatom poreza, zastarelošću, otpisom i na drugi način utvrđen zakonom.
Stav 2. ovog zakona u izvornom obliku je predviđao da se pravnim licima, nad kojima je postupak stečaja pravosnažnim rešenjem završen bankrotstvom, poreske obaveze otpisuju, sem doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Sada, izmenama ovog člana 23, u članu 6. vi kažete da će se takvim poreskim obveznicima i ti doprinosi za obavezno socijalno osiguranje otpisati, uz obrazloženje da će te obaveze koje se otpisuju, uključujući i doprinose za socijalno osiguranje, biti vanbilansno evidentirane u poreskoj evidenciji. Naravno, uz obrazloženje da i do sada u takvim preduzećima, koja su stečaj završila bankrotstvom, nije bilo mogućnosti da se naplate bilo kakva poreska dugovanja, pa samim tim i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.
Demokratska stranka Srbije je amandmanom samo intervenisala da se član briše, zato što hoćemo da ostavimo i dalje da ta pravna lica i nadalje imaju obavezu po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Jer, unazad godinama mnoga preduzeća su se namerno uvodila u stečaj, namerno se, rekoše to neke kolege, isisavao kapital iz tih firmi i te firme su odlazile u stečaj, stečaj se završavao bankrotstvom i država apsolutno više nije imala od koga da naplati ostale obaveze. Međutim, šta sa radnicima koji su godinama radili u tim firmama, a nisu im plaćeni unazad dve, tri, pet ili 10 godina doprinosi za socijalno osiguranje? Šta da radimo sada sa njima? Ko tim radnicima ima obavezu da uplati te doprinose za socijalno osiguranje? Samim tim što će ih poreska uprava vanbilansno evidentirati, očito da ona taj posao završava.
Međutim, za državu, gde mnoge firme namerno odlaze u stečaj, gde se olako hvatamo instituta otpisa, koliko pre nekoliko meseci otpisali smo i kamate na poreska dugovanja, sada otpisujemo i sva dugovanja po osnovu svih mogućih osnova, gde je tu rešenje za radnike i gde je tu način bolje kontrole naplate poreza? Verujemo da će sada objedinjena poreska prijava za sve poreze i doprinose omogućiti bolju kontrolu i bolju uplatu u budžet. Međutim, šta sa ovim radnicima koji su radili? I sami znate da je njihov problem veliki, jer ko će platiti doprinose na njihovo ime unazad godinama zbog stečaja koji je namerno otišao i završio sa bankrotstvom? Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić i Ljubica Milošević.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Ljubica Milošević. Izvolite.
Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Ljubica Milošević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo podneli amandman na član 7. U članu 29. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi – obaveštenja iz stava 1. do 3. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku ili omogućavanjem direktnog pristupa bazi podataka. Dosadašnji stav 4. postaje stav 5, a dodaju se stavovi 6, 7. i 8. koji glase – organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica, koja obavljaju određenu delatnost, ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, koje izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.
U pogledu zaštite podataka o ličnosti, poreska uprava je dužna da postupi na isti način kao i organ koji joj je te podatke dostavio. U pogledu zaštite prava ličnosti, poreska uprava je dužna da postupi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Za to smo dali obrazloženje - predloženim amandmanom iz odredaba člana 7. stav 3. uklonile bi se odredbe kojim se brisanje pravnog lica iz odgovarajućeg registra uslovljava prethodno izdatim uverenjem poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama.
Naime, dosadašnja praksa je pokazala da obaveze odredbe, kada god su uvođene u pravni sistem, nisu dale očekivane rezultate. Štaviše, svako pravno lice posle brisanja iz registra ima pravnog sledbenika, koji u zavisnosti od pravne forme pravog lica odgovara za njegove obaveze, pa samim tim i za neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda. Samim tim poreska uprava je ovlašćena da od tih lica potražuje ili prinudno naplati dugovani javni prihod.
Sa druge strane, uslovljavanje brisanja iz registra izdavanjem potvrde moglo bi da dovede do toga da osnivači i članovi privrednih društava ne pokreću postupke likvidacije, iako za to postoji realan razlog, te da se ponovo na papiru gomilaju potraživanja države po osnovu javnih prihoda, koji realno ne bi bili naplativi. U pogledu predložene odredbe da poreska uprava prilikom prijema obaveštenja od nadležnih organizacija, koje vode registre privrednih i drugih pravnih subjekata, sa istima postupa na isti način kao onaj koji ih je i dostavio. Smatramo da takva odredba nije u skladu ni sa Ustavom, ni sa zakonima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti.
Naime, poreska uprava je državni organ i kao takva je u obavezi da primenjuje odredbe zakona, pa i zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, nezavisno od toga na koji način postupa organ, odnosno organizacija koja dostavlja podatke. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić i zajedno narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić i Ljubica Milošević.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Gorica Gajić. Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
 Potrudiću se da budem kratka.
Poštovani gospodine ministre, u članu 36. izvornog predloga zakona uređuje se način na koji se dostavljaju poreski akti u pisanom obliku, pa je tu predviđeno kako se dostavljaju poreski akti fizičkom licu, preduzetniku, pravnom licu, uključujući adrese koje su upisane u APR, uključujući ili lično poreskog obveznika, ako je on primio ili njegovog ovlašćenog predstavnika. Kada je u pitanju fizičko lice, može da ga primi na adresi na kojoj stanuje ili na poslednjoj adresi u poreskoj upravi. Može da primi i fizičko lice, a može da primi i punoletni član njegovog domaćinstva.
Tu je, da skratim postupak, u ovom članu 36. upravo najjasnije precizirano na koji se način dostavljaju akti, jer sami znamo da od momenta kada se akt dostavi teku i pravni lekovi u ovim procesima. Sada izmenom ovog predloga zakona vi kažete u obrazloženju da će biti preciznije obrazloženo. Kažete da će se poreski akti dostaviti lično ili poštom. Lično se smatra dostavljeno u momentu kada ga je poreski obveznik potpisao, on ili ovlašćeno lice, a poštom kada istekne 15 dana od dana kada je na pošti predat poreski akt.
Međutim, i sami znate da poreski obveznici, kada je u pitanju neka zakasnela obaveza i te kako izbegavaju da prime poresku prijavu. Ne znam kako ćete sada na ovaj način preciznije da znate kada je poreski obveznik primio poreski akt. Ranije se znalo i pisalo je, baš je bilo precizno, ako poreski obveznik ne želi da primi poreski akt, službeno lice koje mu dostavlja sačini službenu belešku, pa se i taj momenat smatra momentom kada je poreski akt primljen. Ovako, sada, umesto kako kažete u obrazloženju da će biti preciznije objašnjeno na koji način i kako se dostavlja poreski akt, faktički ste suzili i zato DSS i predlaže da se ovaj član briše, a da način dostavljanja poreskog akta ostane kao i do sada jer je i precizniji i sveobuhvatniji i jasniji. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Ljubica Milošević.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Ljubica Milošević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
Hvala i naš amandman je sličan kao DSS. Mi smo predložili da se član 9. briše, a dosadašnji članovi 10. do 50. da postanu članovi od 9. do 49.
Odredbama člana 9. predlaže se izmena postupka i načina dostavljanja poreskih akata obveznicima i to na jedan konfuzan način koji bi mogao postati predmet razno-raznih zloupotreba. Naime, pravila dostavljanja poreskih akata su od krucijalne važnosti u poreskom postupku, jer se dostavljanjem akta poreski obveznici i drugi učesnici u postupku upoznaju sa svojim obavezama i što je još važnije od momenta dostavljanja počinju da teku rokovi za preduzimanje naloženih obaveza i eventualno ulaganje pravnog leka, odnosno žalbe.
Smatramo da se predlogom, da se poreski akti smatraju dostavljenim obvezniku i drugim učesnicima postupka, protekom roka od 15 dana od dana predaje istih pošti, posredno ograničava pravo tih lica na ulaganje pravnog leka odnosno žalbe, a odgovornost za dostavljanje pakta prebacuje se sa poreskog službenika koji vodi postupak na radnika pošte.
Naime, budući da se može dogoditi da pošta taj akt uopšte ne uruči, a da istovremeno poreska uprava o tome ne traži nikakvu povratnu informaciju i nastavi sa postupkom to bi neminovno dovelo do toga da poreski obveznik ili drugi učesnik u postupku propusti rok za žalbu. Time bi se u slučajevima u kojima bi žalba bila osnovana poreskim obveznicima nanela šteta. Sa iznetog smatramo da su postojeća pravila dostavljanja putem pošte koja su sadržana u članu 36. zakona, a kojima je propisano da se dostavljanje smatra izvršenim kada protekne rok od pet dana počev od dana u kome radnik pošte istakne obaveštenje primaocu da može preuzeti poreski akt, razuman kompromis između nastojanja da se postupak učini efikasnijim i zaštite prava interesa poreskog obveznika i drugih učesnika u postupku, te s tim u vezi predlaže brisanje pomenutog člana.
Dobili smo obrazloženje isto kao i prethodni predlagači po ovom amandmanu kojim, naravno nismo zadovoljni. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Dinkić. Izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Obrazložiću vam zašto nisam prihvatio ni jedan, ni drugi amandman, odnosno zašto Ministarstvo finansija i poreska uprava su protiv toga.
Imamo veliku nedisciplinu trenutno u poreskom sistemu. Jedan deo nediscipline potiče iz toga što se izmišljaju razni način da se ne primi poresko rešenje. Na ovaj način, ovo je direktan predlog novog direktora poreske uprave, neće moći više da se izvrdava prijem poreskog rešenja, ići će se efikasnije u naplatu, imaćemo jednak tretman prema svima.
Dakle, oni poreski obveznici koji su uredni koji su savesni, oni nisu u kategoriji onih koji će imati bilo kakv problem sa ovim. Problem sa ovim novim rešenjem će imati oni koji naplaćuju državi porez i koji kroz proceduralne stvari pokušavaju da odlože prijem rešenja i na taj način da izbegnu, ili makar odlože plaćanje obaveze, što opet stavlja one koji su uredni u položaj nelojalne konkurencije.
Mi smo u poziciji da moramo da uvedemo jednake uslove poslovanja za sve. Moramo da zaštitimo one koji uredno plaćaju državi porez. Često me kritikuju iz privrede zašto štitiš one koji nisu savesni, a zašto ne podržite one koji redovno plaćaju porez. Slušao sam te kritike iz dana u dan, iz meseca u mesec, i ti ljudi koji kritikuju su u pravu i rešili smo konačno i vrlo tvrdo i nećemo od toga odustati, da pre svega zaštitimo one koji uredno plaćaju porez, a ne da štitimo one koji to ne rade i koji izmišljaju razne administrativne začkoljice da bi to obrazložili.
Razumem vaše amandmane, ovo su razlozi zašto ih nisam prihvatio.