Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 108 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 113 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine , obaveštavam vas da sam pored predstavnika predlagača Ivana Tasovca, ministra kulture i informisanja, pozvala da sednici prisustvuje i Saša Mirković, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, Snežana Pečenčić, viši savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja i Dejan Stojanović, samostalni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja.
Samo da vas obavestim da po Poslovniku nisam više u mogućnosti da primam izmene što se tiče ovlašćenih predstavnika. Dakle, procedura je vrlo jasno određena i nisam u mogućnosti da to ovog puta menjam.
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Marko Đurišić, prof. dr. Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Dragomir Karić, Zlata Đerić, Borislav Stefanović, Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Milorad Stošić, dr Blagoje Bradić, dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi, Šajip Kamberi, Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić, Dejan Čapo, Aida Ćorović, Jovana Jovanović, Dragan Šutanovac, Goran Ćirić, Zoran Babić, Momo Čolaković, Vesna Marjanović.
Primili ste izveštaje Odbora za kulturu i informisanje i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, ako i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici: : Marko Đurišić, prof. dr. Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, akademik Ninoslav Stojadinović i Goran Bogdanović.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
(Borislav Stefanović, s mesta: Povreda Poslovnika.)
Izvolite Stefanoviću. Inače, da vam kažem, potpuno sam u pravu i znam šta ćete da kažete. Izvolite. Znam šta ćete da kažete, ali ne mogu svaki put da progledam kroz prste.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Pa dobro, ja ne razumem zašto…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne, čekam da otvorite.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Dakle, član 39. stav 3.
U toku Narodne skupštine predsednik poslaničke grupe može ovlastiti jednog člana da predstavlja poslaničku grupu za određenu tačku, o čemu predsednik poslaničke grupe u pisanom obliku obaveštava predsednika Narodne skupštine do otvaranja pretresa o toj tački dnevnog reda.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
  Aleksandra Jerkov, imam to obaveštenje.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Znam, ali šta se dešava u slučaju da neko ko je ovlašćen ranije, nešto mu se nedaj Bože desi …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vi ste predsednik grupe, imate i zamenika, jasan je Poslovnik.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Znam, ali mi bismo želeli da ipak prihvatite ono što smo predložili, s obzirom na to da je ta praksa postojala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Vi ste tu, verujem u vaše sposobnosti, imate i zamenika. Poslovnik je jasan, znači trebali bi tri osobe da promenimo sada.
Smatram da nisam povredila Poslovnik i mislim da sam vrlo tolerantna bila i prema vašoj poslaničkoj grupi. Molim i vas za jednak odnos prema meni.
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospođo predsednice.
Naša namera ja bila da popravimo član 4. tako da smo u rečenici koja glasi – javno informisanje je slobodno i ne podleže cenzuri, dodali i reč - i autocenzuri.
U načelnoj raspravi smo kritikovali, odnosno sugerisali na to da je naše mišljenje da u Srbiji danas postoji autocenzura. Obrazloženje koje smo dobili o Vlade kaže – amandman se odbija iz razloga što autocenzura nije predmet zakona, već je stvar ličnog integriteta svakog pojedinca.
Slažem se sa time, međutim, u kodeksu novinara Srbije stoji definicija da se autocenzura smatra kršenjem profesionalnih i etičkih normi. Ne mislim da će ove dve reči bitno uticati, ali će se bar država, odnosno Vlada, prihvatiti to da autocenzura postoji, ili možda odbijanjem ovog amandmana da autocenzure nema.
I dalje mislim da je disciplinovanje novinara, koje sam navela u načelnoj raspravi, navelo mnoge da primene autocenzuru kao vid zaštite.
Još jednom vas molim da razmislite i da prihvatite ovaj naš amandman. Hvala.