Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 142. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Stošić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 142. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 143. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Milorad Stošić i narodni poslanik Blagoje Bradić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 143. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 145. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Vlada i nadležni odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić, Dejan Čapo, Aida Ćorović, Jovana Jovanović, Marko Đurišić, Biljana Hasanović Korać, Slobodan Homen, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Dubravka Filipovski, Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Borislav Stefanović, dr Blagoje Bradić, Dragan Šutanovac, Goran Ćirić, Zlata Đerić, dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi, Šaip Kamberi, Zoran Babić, Vladimir Pavićević, Zoran Živković, Gordana Čomić, Saša Mirković i mr Aleksandra Jerkov.
Narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović Korać i Slobodan Homen, pisanim putem, 30. jula 2014. godine povukli su amandman koji su zajedno podneli na član 9.
Primili ste izveštaje Odbora za kulturu i informisanje i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aida Ćorović i Jovana Jovanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović Korać i Slobodan Homen.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, dr Ninoslav Stojadinović i Goran Bogdanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Vlada i nadležni odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović, zajedno narodni poslanici Olena Papuga i Dejan Čapo i zajedno narodni poslanici Aida Ćorović i Jovana Jovanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović i Nataša Vučković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Vesna Marjanović.
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
Tačno je ono što konstatuje Vlada u obrazloženju da je ovom rečenicom konstatovana funkcionalna i finansijska nezavisnost regulatora. Ideja našeg amandmana je, imajući u vidu da se često dešavalo da konstatacije da se određena regulatorna nezavisna tela definisana zakonom nisu dovoljno poštovala. Naše je mišljenje, ukoliko se amandman prihvati, da od ove pasivne konstatacije unapređujemo normu u aktivnu konstataciju, koja podrazumeva da će se regulator aktivno baviti odbranom svoje nezavisnosti, kao i da se ističe zabrana državnim organima da tu nezavisnost ugrožavaju. To ne menja suštinu. Naprotiv, mislim da je od jedne pasivne, neutralne konstatacije poboljšava u jednu aktivnu.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Gospodine ministre, kolege narodni poslanici, član 5. govori o regulatornom telu za elektronske medije i on kaže da regulatorno telo za elektronske medije, u daljem tekstu: regulator, osnovano ovim zakonom, je samostalno nezavisno regulatorno telo, organizacija sa svojstvom pravnog lica koje vrši javna ovlašćenja u cilju, pa navodi, delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji, unapređivanje kvaliteta i raznovrsnosti elektronskih medija, doprinosi očuvanju i zaštiti slobode mišljenja, izražavanje u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija, zaštite korisnika usluga elektronskih medija, a u skladu sa odredbama ovog zakona, a na način primeren elektronskom društvu.
Regulator je funkcionalno i finansijski nezavistan od državnih organa i organizacija, pružalaca medijskih usluga i operatera. Sedište regulatora je u Beogradu, predlažem da sedište regulatora bude u Kragujevcu i obrazlažem sledeće.
Usvajanje ovog amandmana bilo bi u potpunoj saglasnosti sa proklamovanim ciljem svih političkih partija o neophodnosti decentralizacije zemlje. Pošto je uloga regulatora podjednako važna za sve emitere, smatram da iz geografskih, ali i ekonomskih razloga je najprihvatljivije da sedište regulatora bude u Kragujevcu.
Vlada je odbila amandman i obrazloženje je sledeće – preseljenjem sedišta regulatora iz Beograda u Kragujevac proizvelo bi nepotrebne troškove za državu, ali nisu jasni korisni efekti koji bi se time postigli. Korisni efekti koji bi se time postigli gospodine ministre, a to kažem inače Vladi, da sve ono što smo zagovarali u smislu decentralizacije države, a to podrazumeva da se decentralizacijom trudimo da stvorimo politički uslov da svi građani Srbije pored obaveza koje treba svi da imamo u ovoj zemlji, iste i jednake obaveze, da imamo ista prava i mogućnosti.
Uopšte ne vidim da u 21 veku u eri elektronike regulator ne bi bio u Kragujevcu. To nije mnogo za decentralizaciju, ali to je pokazivanje dobre volje i namere Vlade da narednim koracima, decentralizacijom sve delove države učini interesantnim za život u istoj meri, na isti način i da svim građanima pruži iste mogućnosti.
Pošto je ovo odbijeno, uopšte se ne bunim i prihvatam vašu odluku. To je stvar politike i to je politička odluka. Ovo je drugo političko pitanje koje se otvara ovim setom zakona. Prvo je regionalni servis koji Vlada odbija da otvara, a drugo je odbijanje decentralizacije. Jedno je politička priča a drugo je kada to treba da implementiramo u zakon i da sprovedemo u delo. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 5. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac i Goran Ćirić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marjanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Vesna Marjanović.
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
U pitanju je po mom mišljenju jedna nelogična odredba, jer ako među ovlašćenim predlagačima predvidite Udruženje filmskih, scenskih i dramskih umetnosti i Udruženje kompozitora u Republici Srbiji, a navedete da profil članova Saveta mogu biti samo medijski stručnjaci, postavlja se pitanje zbog čega onda omogućavate predlagačima iz umetničkih udruženja da daju svoje predloge?
Istina, ovde postoji odredba - i slično, ali verujem da gospodin ministar koji je umetnik ne bi voleo da se pod odredbom - i slično podrazumeva da to mogu biti i ljudi iz kulture.
Mislim da je vrlo važno da u situaciji kada pre svega u elektronskim, ali i u štampanim medijima sadržaja iz kulture gotovo da nema, da insistiramo na tome da upravo umetnici budu članovi regulatora, jer je to možda jedina garancija da mogu da utiču na to da programi iz kulture budu prisutni i kvalitetni u našim elektronskim medijima.
Mislim da je ovo pitanje važno i za kulturu, a i da je logično, tako da bih očekivala od gospodina ministra da jedan ovakav amandman prihvati. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Zlata Đerić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Vesna Marjanović i Nataša Vučković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Dejan Čapo.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Dejan Čapo

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, koleginice i kolege poslanici, poslanička grupa LSV je podnela amandman na član 9. vezan je za ovlašćene predlagače, članove Saveta.
Vlada je odbila taj amandman iz razloga što predloženo rešenje kako piše u obrazloženju – suštinski ne menja navedenu odredbu Predloga zakona. Mi smo želeli da se dodaju određeni stavovi vezano za nacionalne savete, nacionalnih zajednica, crkava i verskih zajednica, da se osim njih ubace u tekst i ogranizacije, udruženja građana koje se bave zaštitom prava nacionalnih manjina, kao i zaštitom i promocijom verskih sloboda.
Mislimo da tapiju na ova pitanja nemaju samo nacionalni saveti nacionalnih manjina, naravno i crkve i verske zajednice, jer mislimo da se ovim amandmanom omogućava šira participacija stručne javnosti u radu Saveta, posebno civilnog sektora. Na taj način mislimo da se time podiže nivo medijske slobode i da je to sve u skladu sa evropskim vrednostima, koje su na različite načine već predstavljene u ovom predlogu zakona. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, dr Ninoslav Stojadinović i Goran Bogdanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi i Šaip Kamberi.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi i Šaip Kamberi.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Vesna Marjanović i Nataša Vučković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović Korać i Slobodan Homen.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Vlada i nadležni odbor prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 11. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Vesna Marjanović i Nataša Vučković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Vesna Marjanović i Nataša Vučković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac i Goran Ćirić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Aida Ćorović i Jovana Jovanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Borislav Stefanović, i zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovani ministri, poštovani gosti, ja sam ovde izbrojao da postoji sličan amandman, i to pet amandmana, na isti član predloga zakona, a to je član 14. Formulacije su jezičke drugačije, ali smisao svih amandmana je isti. Mogli bismo da ga smestimo u formulaciju koju smo mi ponudili, Zoran Živković i ja.
Mi predlažemo da se član 14. ovoga predloga zakona menja i da glasi – član saveta bira se na period od pet godina i može biti biran još jednom. Mi nudimo sledeću argumentaciju. Kako stoji sada u ovom predlogu zakona mislim da svi mogu da tumače samo na jedan način tu sadržinu, a to je da jedna osoba, na primer da zamislimo to, može ceo svoj radni vek da provede u savetu. Mi smatramo da to nije uredu.
Druga stvar, neophodno je, nama se čini, da postoji vremensko ograničenje za osobe koje sede u tom savetu i naš predlog je da to bude, da kažemo, dva puta po pet godina maksimalno, možda bih mogao da kažem i jednom, jer naravno da to smanjuje, ovaj predlog koji mi nudimo, mogućnosti korupcije. Zamislite kada neko zasedne 30 godina, 35 godina, 40 godina na jedno mesto, a naročito kada se radi o ovakvoj vrsti tela.
Ne postoji nijedan nezavisni organ u okviru kojeg postoji neograničena mogućnost boravka u tom telu i ja smatram, gospodo, da zakoni naši u našoj državi treba da budu opšti, ne pristrasni, a nikako da se prilagođavaju interesima pojedinaca. Zato molim da se prihvati ovaj amandman. Hvala vam.