Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 25.11.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici nastavljamo sa radom.

Osma tačka dnevno reda – PREDLOG ZAKONA O FINANSIRANjU I OBEZBEĐENjU FINANSIRANjA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Marko Đurišić, Aleksandar Senić, Ivan Korać, Miodrag Nikolić i Marijan Rističević.

Pisanim putem amandman na član 9. povukao je narodni poslanik Marijan Rističević.

Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić i Ivan Korać.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala poštovani predsedavajući, gospodine ministre, malobrojne kolege poslanici, naša amandman na član 4. ovog zakona predviđa obavezu da se u ugovor unese i period otplate, broj rata i datum dospevanja rata ukoliko je ugovorena isplata na rate. To je jedna izmena. U tački 4. predlažemo da se izbriše brisanje hipoteke kao sredstvo za obezbeđenje.

Obrazloženje zašto tražimo da se uvede obaveza upisa perioda otplate i broja rata je sasvim jasna, s obzirom da je svaki ugovor o kreditu i kreditiranju, ukoliko sadrži rate obavezno u njemu mora da stoji period otplate, datume dospevanja rata, broj rata i koliko iznosi svaka ta rata. Tako da uopšte ne razumemo zbog čega je ministarstvo odbilo ovaj amandman sa obrazloženjem da to može da se unese, jer je ostavljena mogućnost da se i druge stvari unesu u ugovor.

Mislimo da je ovo bitna stvar i da mora, ukoliko je dogovorena isplata na rate, da to mora da se nađe, a da ne može da ostane kao mogućnost. Takođe, ono što smo govorili i u načelnoj raspravi, mislimo da je stavljanje hipoteke na neko zemljište ili na domaćinstvo, stavlja poljoprivrednike u jako nepovoljan položaj ako se dese ponovo stvari kakvih smo bili svedoci ove godine, posle poplava kada su nastale velike štete. Poljoprivrednici ne da nisu imali mogućnost da vrate eventualno preuzete kredite nego nisu bili u mogućnosti ni krov nad glavom da sačuvaju i obezbede posledice te štete. Smatramo da obezbeđivanje ove vrste pomoći preko hipoteke je loše i zato smo tražili da se u ovom članu obriše to kao mogućnost. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima ministarka u Vladi, Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

U vezi amandmana koji je podnela grupa poslanika iz poslaničke grupe Demokratska Srbija, želim samo da kažem kratko, ovaj amandman nismo prihvatili iz razloga što član 4. zakona predviđa samo bitne elemente ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje. U stavu 2. usklađena je mogućnost da se uz obavezne propisane elemente ugovor dopuni i drugim elementima kojima se sporazumeju ugovorene strane.

Ugovorene strane, dakle poljoprivrednici s jedne strane i prerađivači sa druge ili banke, mogu da dogovore nove elemente. Ti novi elementi moraju biti sastavni deo ugovora, ali ovakav član, ovakva formulacija pruža mogućnost da u slučajevima recimo kada postoji obostrano poverenje sredstva obezbeđenja ne budu ni ugovorena i obrnuto. Postoji mogućnost da kada se ugovorene strane tako dogovore, znači pored zaloga na budućem rodu sredstvo obezbeđenja bude i hipoteka na nepokretnost, pri tome se to sredstvo obezbeđenja svakako upisuje u ugovor.

Dakle, stvar je dogovora između ugovorenih strana, poljoprivrednika, odnosno prerađivača i banaka sa druge strane. Elementi se upisuju, a član 4. zakona pruža mogućnost za sve dodatne dogovore između dve strane u ovom procesu. Hvala lepo.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Po amandmanu reč ima Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Upravo sam govorio, ne znam kako ako se dogovore, kako otplata na rate, kako to može da bude nebitna stvar. Znači, ne znam šta je ako je iznos glavnice ili kamatna stopa ovde navedena kao bitna, kako rata, broj rata, period otplate i datum dospevanja rate nisu bitne stvari i da se to ostavlja kao mogućnost. Jednostavno, ukoliko je kao dogovorena isplata na rate, mi smatramo da mora da se nađe u ovom ugovoru o finansiranju. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić i Ivan Karić.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Ivan Karić. Izvolite.
...
Zeleni Srbije

Ivan Karić

Socijalistička partija Srbije
Uvaženi predsedavajući, poštovana gospođo ministarko, uvažene koleginice i kolege, mi smo predložili u okviru poslaničke grupe SDS-ZZS-ZS predložili smo da se član 6. briše i to tako da onako kako je formulisan po nama član 6. predstavlja veliku opasnost za poljoprivredne proizvođače budući da im se ovim članom nameće odgovornost za okolnosti koje su van njihovog uticaja čime se znatno otežava njihov položaj. Svrha zakona je, kao što ste i vi rekli, stimulisanje poljoprivredne proizvodnje.

Ovako formulisan član podrazumeva objektivnu odgovornost poljoprivrednih proizvođača koja predstavlja veći stepen odgovornosti od subjektivne i pogoduje poveriocima. Pored toga poljoprivredni proizvođači na ovaj način odgovaraju za nesposobnost države i može se desiti da praktično umesto države obeštećuju poverioce. Svedoci smo štete koja je nastala usled poplava u maju ove godine i da li to znači ukoliko se ponove ovakve nepogode poljoprivredni proizvođači treba i za njih da odgovaraju i da ispunjavaju ugovor prema poveriocima. To su stvari koje su za nas nedovoljno jasne.

Vi ste u obrazloženju ovog amandmana veoma opširno rekli šta sve dolazi u obzir i na šta sve poljoprivredni proizvođač može da se pozove i to je razumljivo. Mislimo da bi upravo zbog tih okolnosti na koje poljoprivredni proizvođač ne može da utiče svojom voljom ili svojim radom ili neradom, možda bude na drugi način rešeno. Zahvaljujem.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Kao što ste rekli u obrazloženju odbijanja amandmana, mi smo detaljno opisali zbog čega je ovaj amandman neprihvatljiv, ali zarad javnosti ja ću samo kratko podsetiti na najvažnije razloge zbog kojih smo amandman odbili.

U članu 6. predloženog zakona propisana je obaveza da dužnik koji je od poverioca primio sredstva, bilo da se radi o novčanim ili materijalnim, ta sredstva mora da vrati na ugovoren način.

Ovaj član zakona praktično obavezuje dužnika da, ako je primio na primer određenu količinu semenskog materijala, đubriva ili avans u novcu, dužan je da ta sredstva vrati, čak i u slučaju promenjenih okolnosti, odnosno nastupanja više sile ili nemogućnosti ispunjenja što je u skladu sa opštim načelom obligacionih odnosa o jednakosti davanja.

Ono što je takođe propisano ovim članom i što je namera predlagača, to je da u ovakvim slučajevima ostatak ugovorene obaveze dužnik nije u obavezi da isplati poveriocu i da za ovu ugovorenu obavezu može da se pozove na višu silu ili nemogućnost ispunjenja obaveze.

Sada želim da iskoristim i ovu priliku da ono što smo već rekli u načelu, da mi svakako uvek pozovemo i uvek savetujemo poljoprivredne proizvođače da osiguravaju svoju proizvodnju, jer je to najbolji način zaštite od više sile. Ministarstvo je subvencionisalo, a i ubuduće će to činiti, 40% premije osiguranja mi plaćamo. Znači, za 10 hiljada uloženih za osiguranje, Ministarstvo refundira poljoprivrednom proizvođaču četiri hiljade dinara.

Prosto, ovo su opšta pravna načela i smatram da nema nikakvog razloga da budemo nezadovoljni ovim rešenjem upravo iz ovih razloga jednakosti davanja i primanja, u suprotnom bi moglo da se desi da poverilac neće više da bude poverilac zbog toga što bi pretrpeo materijalnu štetu i naravno, više bi finansijski i na svaki drugi način bio iscrpljen, i ne bi mogao da nam bude u funkciji koju mi želimo da postignemo ovim zakonom. Hvala.