Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 25.11.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuju: Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Stojanović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ljiljana Džuver, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

11. tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAPOŠLjAVANjU STRANACA

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.

Primili ste izveštaj Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Hvala, predsednice.

Nisam predlagač amandmana, ali ću pokušati da ukažem na činjenicu šta je naša poslanička grupa želela sa podnetim amandmanima. Naime, naša poslanička grupa je jedina i podnela amandmane. Hteli smo da preciziramo pojedina pitanja. Hteli smo da otklonimo neke nedoumice i da u samom definisanju, pre svega sada govorim o ovom amandmanu na član 1, jasno kažemo šta ovaj zakon reguliše.

Mi smo uložili takav amandman kojim neko ko želi da se upozna sa sadržinom ovog zakona već iz člana 1. može da zaključi na čega se ovaj zakon odnosi i koju oblast on reguliše. Tako smo rekli da se ovim zakonom uređuju uslovi za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), pa se kaže – ograničavanje zapošljavanja stranaca, postupak izdavanja dozvola za rad, evidencija i saradnja, nadzor nad primenom ovog zakona, kazne za nepoštovanje odredbi ovog zakona i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca u Republici Srbiji.

Zašto mislimo da je ovo bitno? Pre svega iz razloga što smatramo da zapošljavanje stranaca u jednoj uređenoj zemlji jeste materija koja interesuje i domicijlno stanovništvo, ali interesuje i one koji bi eventualno mogli biti lica zainteresovana da nađu posao u Republici Srbiji. Takvih je danas veoma, veoma malo zbog činjenice da ni za ljude koji žive u Srbiji nema posla i da oni odlaze u inostranstvo trbuhom za hlebom. Ministar to jako dobro zna.

Međutim, bilo bi dobro da smo precizirali i u ovom članu 1. dali jednu naznaku da će ovde ovim zakonom biti uređena i evidencija lica koja imaju dozvolu za rad u Republici Srbiji. Zašto? Pa, recimo, da postoji jedna takva odredba bilo bi jasno da bi neko kroz registar lica koja su našla posao u Republici Srbiji mogao da izvrši uvid u tu evidenciju i da ona bude dostupna javnosti. Možda bi u tu evidenciju mogle da se dodaju neke odredbe koje bi značile i prepoznavanje činjenice da li su ta lica možda u međuvremenu dobila i putne isprave Republike Srbije.

Možda bi nam ministar mogao da odgovori, pošto po svemu sudeći u četvrtak nećemo imati sednicu sa pitanjima Vlade, inače to je praksa ove Vlade, pa tako sedam meseci Vlade imali smo svega jednu ili dve sednice na kojima smo mogli postaviti pitanje Vladi. Četvrtak se uporno izbegava. Ministre, evo, konkretno pitanje tiče se ovog amandmana jeste – da li ovaj zakon ja ne vidim kroz ovaj član i još neke članove da li ovaj zakon prepoznaje da li je neko lice dobilo radnu dozvolu i da li je možda na bazi te radne dozvole dobilo možda i putnu ispravu.

Imali smo ovih dana u vašoj Vladi ozbiljan problem sa dobijanjem putne isprave, odnosno pasoša gospodina Kučenka koji je ozbiljan biznismen, izgleda, neko iz vaše Vlade mu je dao putnu ispravu, ali me interesuje da li je on recimo, dobio radnu dozvolu, da li to postoji negde u evidenciji ili je on prvo dobio pasoš pa je posle toga trebao da dobije radnu dozvolu. Dakle, to bi se kroz jedno preciziranje i vođenje evidencije moglo da nasluti ukoliko bi to bilo jasno precizirano.

S druge strane, kada govorimo o suštini zakona i u ovom članu i nekim narednim članovima interesuje me da li je, mi smo to pokušali kroz naslov da preciziramo, da li je ovaj zakon obuhvatio lica koja privremeno borave u Srbiji, dolaze recimo za vikend da imaju muzičke nastupe u zemlji, a iz toga proizilaze i poreske obaveze. Mislim da je to oblast koja uopšte nije uređena. Znam da druge zemlje u regionu jako vode računa o tome.

Naime, ukoliko naš muzičar odlazi u neku od zemalja regiona ili zemalja sveta, mora da dobije tamo radnu dozvolu i na bazi toga on je poreski obveznik. Ne vidim, ovde se kaže da se odnosi i na neke druge ugovore, recimo ugovore o delu, ali nisam siguran da će na bazi ovog zakona inspekcijski organi prepoznati nuždu da kontrolišu takva lica i to kada se ušlo u zemlju, da li su dobili radnu dozvolu ili izvode svoje muzičke numere i pokazuju svoja umetnička dostignuća bez radne dozvole.

U tom smislu, u tom delu i kroz ovaj naslov bi mogli da prepoznamo i sledeći pravni institut, a to je da kada neko obavlja posao u našoj zemlji bez naknade, recimo, želi da pomogne Vladi Srbije, recimo to je Štros-Kan, Guzenbauer itd. Da li je on dužan da dobije radnu dozvolu ili takve vrste usluga spadaju u neki drugi domen nama pravno nedohvatljiv. Kroz preciziranje u članu 1. našta se ovaj zakon tačno odnosi dobili odgovore i na ova pitanja. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Vulin.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Trudiću se da odgovorim sa što manje politike, a vidim da je ovde bilo dosta politike. Dosta interesovanja za politiku, a ne baš toliko interesovanja za zakon, ali dobro i to je sasvim u redu.

Što se tiče putnih isprava, izvinite, ako neko ima pasoš on nije više strani državljanin. Šta mi imamo da izdajemo radne dozvole nosiocima srpskih pasoša? Ovaj zakon se ne bavi time. Dakle, jasno je da to nije tako. Inače, da biste dobili radnu dozvolu prvo morate da imate boravišnu dozvolu, a to vam izdaje MUP. Dakle, i te kako se vodi računa o svemu, o svakom licu koje na ovoj teritoriji radi.

Što se tiče onih koji dolaze kako ste naveli primer, da recimo, za vikend pevaju. Ukoliko borave na teritoriji Republike Srbije kraće od 90 dana lično obavljaju privremene obrazovane, umetničke, kulturne i druge aktivnosti, za njih nije potrebno izdavanje radne dozvole. Sa druge strane, inspekcija je ta, on je došao na nečiji poziv, on radi ovde kod nekoga. Dakle, onaj ko je organizator ovakve naučne ili kulturne ili sportske ili bilo koje aktivnosti, je dužan na zahtev inspekcije da objasni šta taj neko radi, ako prima zaradu da vidimo kakva je to zarada.

Koje je još bilo pitanje? Oko samih zarada? Mislim da je to sve. Hajde, to sam već smetnuo s uma, pošto je toliko politično, ali hajde, ukoliko lice ne prima zaradu i ukoliko ne boravi na teritoriji države Srbije duže od 90 dana, naravno da mu ne treba radna dozvola.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Po amandmanu Janko Veselinović.

Molim vas samo gospodine Veselinoviću, pitanja koja se postavljaju preko amandman su nezgodna u tom smislu što ministar ima isto dva minuta da komentariše amandman zbog toga ga dovodite u neugodnu situaciju da ne može da vam da pun odgovor ili lično moram kršiti Poslovnik da bih mu dao duže vreme. U tom smislu, jedino vas, ali ne samo vas, nego i sve narodne poslanike da pitanja koja su u domenu načelne rasprave ne prevodite u domen pojedinačne rasprave. Hvala vam.

Izvolite gospodine Veselinoviću.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Ne brinite predsedavajući, znate da uvek govorim u skladu sa Poslovnikom i neću dovoditi ministra u nezgodnu situaciju da nema dovoljno vremena da mi odgovori.

Dakle, od tri, četiri pitanja na tri sam dobio odgovor, međutim na ovo četvrto nisam dobio odgovor, odnosno nisam dobio zadovoljavajući odgovor, a tiče se lica koja dolaze zbog umetničkih i drugih razloga, da izvode svoje numere tokom nedelje u Srbiju. Vi kažete – ovaj zakon se ne odnosi na njih, već je taj ko ih je angažovao dužan da ih prijavi. Čak niste rekli da je dužan da ih prijavi nego ako ga inspekcija kontroliše on je dužan da objasni šta on tu radi.

Tu ipak postoji jedan problem i bojim se da postoji pravna praznina koja je postojala i u prethodnom zakonu i u ovom sada zakonu. Smatram da nije dovoljno jasno i eksplicitno rečeno, možda je to i naša greška što nismo podneli adekvatan amandman, da ta lica obuhvata ovaj zakon. Smatram da se na ta lica treba odnositi ovaj amandman i da ta lica možda stvaraju veću poresku obavezu nego sva ova lica druga koja su dve hiljade i nešto stranaca koja su na radu u našoj zemlji. Dakle, nije jasno da li to lice, fizičko lice prilikom ulaska u zemlju popunjava obrazac u kome kaže da će on raditi za tih nekoliko dana koliko je u zemlji, obavljati delatnost za koju će dobiti naknadu. Ime poslodavca kod koga će tu naknadu dobiti, koja će mu biti isplaćena, bez obzira što poslodavac obavlja delatnost iz te oblasti. Smatram da to nije urađeno na adekvatan način.

Smatram da je tu Srbija jedina u regionu, a ja bih rekao i uređena u svetu, i ima pravnu nesigurnost, odnosno pravnu prazninu koja nanosi na neki način i finansijsku štetu državi Srbiji.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne)

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović-Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Mi smo ovim amandmanom i sa još dva amandmana hteli u ovaj zakon da uvedemo pojam „povezanih privrednih društava“, a konkretno ovaj amandman glasi da se doda nova tačka koja govori da su „povezana privredna društva privredna društva formirana u smislu zakona kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava“.

To smo uveli zato što se u nekim drugim amandmanima takođe govori o ovoj jednoj specifičnoj vrsti poslovanja u Srbiji, pojave da postoje povezana privredna društva, da ona u svom radu, između ostalog, postoji kretanje zaposlenih u okviru povezanih privrednih društava. Smatrali smo da to treba ubaciti u ovaj zakon.

Vlada misli da je to suvišno, da je ovo što je predloženo u zakonu dovoljno, da obuhvata dovoljan broj slučajeva.

Mi smo smatrali da bi bilo svrsishodnije da se prihvati ovaj amandman da se i ovo ubaci u sam zakon, da se ne dođe u situaciju kako da se neke stvari tumače.

Pretpostavljam da ovaj naš amandman neće biti prihvaćen od strane većine u Danu za glasanje i videćemo da li će primena ovog zakona pokazati da je možda bilo svrsishodnije da je ovaj amandman ipak prihvaćen. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne)

Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović-Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović-Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Da li neko želi reč? (Ne)

Narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović-Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić zajedno su podneli amandman kojim predlažu dodavanje novog člana 21a.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović-Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Nama je prihvatanje ovog amandmana, mislim da je popravilo ovaj zakon, jer on je dobar, mi smo to rekli i u načelnoj raspravi i glasaćemo za njega. Najviše nam je smetala ova stvar, a to je da se u članu 30. koji definiše kada prestaje da važi dozvola za rad, nabraja se 10 tačaka, a onda je 11. tačka govorila – i u drugim slučajevima, što praktično znači da je bilo potpuno besmisleno nabrajanje prethodnih 10 tačaka, jer to znači da u svakom drugom slučaju ovako kako je napisano, ne zna se na koje se druge slučajeve odnosi, nije povezano da se kaže – u drugim slučajevima vezano za neki zakon ili nešto drugo.

Drago nam je da je ovaj amandman prihvaćen, jer on nam omogućuje i unosi red u pravni sistem države koji bi, da je ovako ostalo kako je bilo predloženo u samom zakonu, unelo jednu pravnu nesigurnost i jednostavno, ne bi se znalo na koje se to druge slučajeve odnosi i zahvalni smo što je Ministarstvo prihvatilo ovaj naš amandman. Hvala.