Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 25.11.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici prisustvuju: prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine; prof. dr Zoran Rajić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine; Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine; Slobodan Erdeljan, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine; mr Nenad Katanić, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine; mr Sonja Gašić, načelnik Odeljenja za održivo korišćenje ribljeg fonda u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ružica Tripić, načelnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine; mr Dušan Ognjanović, šef odseka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine; Milica Jevtić, šef odseka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine; Tatjana Kaluđerović, savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i Aleksandar Milošević, diplomirani pravnik u Kompenzacionom fondu.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: dr Blagoje Bradić, dr Branislav Blažić, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Milan Novaković, Marijan Rističević, Ivan Karić, Olena Papuga, Nada Lazić, mr Dejan Čapo; Ivan Jovanović, Aleksandar Senić i Arpad Fremond.

Pisanim putem, amandmane su povukli narodni poslanici Gordana Čomić i Borislav Stefanović koje su podneli na članove 3, 4, 7, 8, 10, 25, 41, 43, 60. i 61.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za zaštitu životne sredine, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 2. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 2. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik dr Branislav Blažić.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Blažić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, oko ovog amandmana na član 2. i svih ostalih koje sam podneo, ukupno 23, radi se oko dve različite koncepcije zakona koji je podnela Vlada i zakona koji sam ja, na neki način, zajedno sa ribolovačkim savezima i sa ljudima koji su tu u praksi decenijama i godinama došli do nekog saznanja kako bi to trebalo da izgleda.

Ovaj amandman je deo jedne široke rasprave i konsultacija koje sam obavio sa ljudima iz prakse i ljudima koji se tim poslom bave. Ono što je suština ovog amandmana, pročitaću ga, a to je da se u tom članu 2. Predloga zakona tačke 11, 20, 21, 27, 30, 32. menjaju i glase: „11) korisnik ribarskog područja, kao prenosnik javnog ovlašćenja, je privredno društvo ili javno preduzeće kome su ribolovne vode ustupljene na korišćenje; 20) pritisak na riblji fond je stepen opterećenja koje riblji fond trpi usled ribolovnih aktivnosti, akcidentnih situacija i nepovoljnih hidroloških prilika; 30) ribolovne organizacije su udruženja građana osnovana radi rekreativnog i takmičarskog ribolova, popularizacije ribolova, edukacije ribolovaca, njihovog organizovanja i evidencije“.

Šta je suština ovde, na šta želim da upozorim odmah na startu? To je da je Ustavni sud svojim rešenjem konstatovao da izdavanje dozvole za rekreativni ribolov ne predstavlja vrstu privredne usluge koje korisnik ribarskog područja pruža rekreativno ribolovcu, već predstavlja javno ovlašćenje za korisnika ribarskog područja, a u ime države, koja je vlasnik tog područja, omogući, odnosno dozvoli pojedincima rekreativni ribolov, jer izdavanje dozvole za rekreativni ribolov ne predstavlja privrednu delatnost, već prenošenje javnog ovlašćenja na osnovu zakona kojim su uređeni uslovi i postupak za sprovođenje javnog ovlašćenja.

Reči „drugo pravno lice“, koje imamo, treba izostaviti zato što „drugo pravno lice“ podrazumeva mogućnost da udruženje sportskih ribolovaca ili grupe građana dobije ribarsko područje na upravljanje, a za osnivanje ovakvog pravnog lica potrebna su dva fizička lica, jedan pečat i registracija u APR, koja svojom ozbiljnošću i kapitalom ne može nadoknaditi eventualnu štetu nanetu ribljem fondu, a i kazne zaprećene zakonom se ne odnose na ovu vrstu pravnih subjekata.

Prema tome, da ne čitam kako je formulisano, imate u amandmanu, suština je da budemo oprezni. Ako je Ustavni sud doneo to rešenje, onda treba obratiti pažnju, jer ako korisnik podnese tužbu Ustavnom sudu, tvrdim vam da će on to dobiti. Nije dobro da odmah u startu, kod člana 2, ovim zakonom dođemo u koliziju sa Ustavom ove zemlje. Zato je trebalo obratiti pažnju na to, jer to je najvažniji deo nečega što je ovde trebalo da se napiše.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne)

Na član 2. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 2. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Milan Novaković.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 3. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 5. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Gospodine predsedavajući, gospođo ministarko, koleginice i kolege, uvaženi ribolovci, član 5. govori o ustupanju ribarskih područja na korišćenje i on kaže „da ribarsko područje ili deo ribarskog područja, u daljem tekstu: ribarsko područje, ustupa na korišćenje ministar. Ribarsko područje koje se nalazi na teritoriji AP ustupa na korišćenje nadležni pokrajinski organ“. Dalje, kaže: „ribarsko područje ustupa se na korišćenje javnim konkursom na 10 godina, ribarsko područje ustupljeno na korišćenje korisnik ne može ustupati drugim subjektima, tj. ne može ga davati u zakup“.

Predložio sam da se reč „ministar“ zamenjuje rečima „načelnik upravnog okruga“ i da se drugi stav koji kaže „da ribarsko područje koje se nalazi na teritoriji AP ustupa na korišćenje nadležni pokrajinski organ“ – briše. Iz kog razloga?

Mišljenja sam da možemo, naročito kada je zakon o kome sada pričamo, da uđemo u poglavlje 22. koje nas čeka u daljem periodu kako pristupamo EU, koje govori o decentralizaciji, da je potrebno da, barem kada je gazdovanje ribolovnim vodama i ribolovnim resursima, uradimo maksimalnu decentralizaciju i da ta ribarska područja daju načelnici okruga na čijoj teritoriji se ta ribarska područja nalaze.

Mislim da ćemo time prvo postići da oni, koji su zainteresovani za kvalitet održavanja i gazdovanja tim ribarskim područjima, budu uključeni i budu motivisani da sa više pažnje i odgovornosti nadziru rad zakupaca tih ribarskih područja, a sa druge strane, decentralizacijom ćemo postići da širi slojevi zainteresovanih sa tih teritorija mogu da odlučuju o sudbini. Mislim na ribolovce koji, videći po ovome što ste odbili sve amandmane kojima smo pokušali da, nekako sportski savez, ribolovni sportski savez vratimo u život i damo mu šansu da radi ono što radi već 65 godina. Vidim da ga ovim zakonom maksimalno dezavuišemo, da želimo, tj. da skupštinska većina želi da paralelnim ribolovnim organizacijama, koje osnivaju korisnici, hajde da pričamo, da se potpuno razumemo, radi ličnih interesa biti na kraju jače od onoga što je sportski savez ribolova u Srbiji.

Mislim da bi trebali da prihvatite, poštovane kolege, ovaj moj amandman, da se izuzme iz odluke Ministarstva ko će koristiti ribolovna područja, da to treba da se radi na nivou okruga, dok ne dođe do primene Poglavlja 22, tj. decentralizacije, a onda to preuzimaju ti budući regioni, a to će ova Skupština da usvoji, na predlog pravne struke.

Logično je da se, ako se izuzme iz odluke ministarstva podela ribolovnih područja, da se i na teritoriji AP Vojvodine primeni isti metod, tj. da tamo tamošnji načelnici okruga odlučuju o podeli tih ribolovnih područja. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Bradiću.

Reč ima ministar, gospođa Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Zahvaljujem.

Mi smo ovaj amandman odbili, iz prostog razloga što je u suprotnosti sa konceptom zakona. Kad kažem konceptom zakona, hoću da kažem da smo u izradi ovog zakona pošli od činjenice da je riblji fond prirodni resurs i kao takav je vlasništvo države Srbije.

Riblji fond poverava se korisnicima ribarskih područja, u smislu zaključivanja ugovora o ustupanju ribarskih područja, nakon sprovedenog javnog konkursa.

Koncept jeste u tome da nadležni ministar odlučuje o svim bitnim stvarima koji su vezani za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda, iz prostog razloga, ono što sam već na početku rekla, znači, polazimo od toga da je to prirodni resurs i da je kao takav vlasništvo države Srbije.

Vaš predlog, ukoliko bi bio prihvaćen, značio bi da mi idemo na usitnjavanje i ustupanje ribarskih područja upravnim okruzima i taj predlog, po nama, bio bi neodrživ i nesprovodiv, iz prostog razloga što bi u nekim okruzima, zbog relativno malog broja prodatih ribarskih dozvola, obezbedilo bi se malo sredstava, koja su inače neophodna za zaštitu i održivo očuvanje ribljeg fonda.

S druge strane, pojedini okruzi bi od prodaje ribolovačkih dozvola obezbedili znatno veću količinu novca nego što im je potrebno za obezbeđenje očuvanja i zaštite ribljeg fonda.

Takođe, želim da kažem da mi na taj način želimo da napravimo jedan uravnotežen sistem i da obezbedimo mogućnost očuvanja i zaštite ribljeg fonda na čitavom području Republike Srbije, kao jednom prirodnom resursu i kao jednom državnom resursu koji treba da koristimo mi, a i generacije koje dolaze.

Osim toga, naknade od korišćenja ribarskih područja su sastavni deo budžeta Republike Srbije, pošto ne mogu da budu deo budžeta ministarstva koje je nadležno za ove poslove, logično je, ne mogu biti ni deo budžeta lokalnih samouprava i iz tih razloga smo se odlučili na ovakav koncept i ovakav pristup ovom jednom vrednom prirodnom resursu.

Pošto mi je isteklo vreme i predsedavajući me opominje, u narednom krugu ću vam reći još neke razloge zbog kojih smo prišli u izradu ovog zakona upravo iz ovih pozicija, odnosno sa ovakvim osnovnim konceptom. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Po amandmanu, dr Blagoje Bradić. Izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Gospođo ministarko, niste u pravu. Kažete da se ribolovna područja ustupaju korisnicima radi očuvanja ribljeg fonda. Ribolovna područja, da bi kolege u sali koji nisu baš toliko u materiji, a i građani koji prate ovaj prenos, da bi im bilo jasnije, se ustupaju korisnicima koji to rade zarad profita. Znači, nijedna firma neće da uzme ribolovno područje a da nema koristi od toga.

Jedina korist od ribolovnih područja je naplata dozvola, ribarskih dozvola, kako god da ih zovemo, koje iznose oko šest, sedam hiljada na godišnjem nivou. Pomnožite to puta 50 hiljada korisnika ribara i videćete o kojim parama razgovaramo. To je interes. Vi sad hoćete da mi kažete da onaj ko uzme iz interesa, će sav svoj novac da uloži u obnovu ribljeg fonda. Ovo što imamo sada je dokaz da to nije dobar princip. Hoćete da kažete da ministar može sva ribolovna područja koja će naknadno biti sada ponovo određivana, da zna probleme svih ribolovnih područja i da se samo time dnevno bavi? To nije tačno.

Ja samo kažem da načelnik okruga i njegove stručne službe, ne mislim on kao jedinka, mnogo bolje znaju koja je problematika u njihovom okrugu, na tim ribolovnim područjima koja njima pripadaju i da će oni mnogo bolje da to rasporede i da vode red o tome. A ako želite da ta ribolovna područja imaju na gazdovanje oni koji će biti savesni, koji će sve ono što se ubere kao prihod tih ribarskih dozvola da vrate u obnovu tih ribljih resursa, očuvanje životne sredine u priobaljima, e onda bi to trebale da rade sportske organizacije ribolovaca a ne privatnici. Jer, sportske organizacije ribolovnog sportskog saveza su neprofitne organizacije i ne smeju da imaju profit na kraju godine. To je udruženje građana i oni ne rade dohodovno, za razliku od privatnika, kojima je, normalno, priroda posla takva da ostvaruju dohodak. Zbog toga sam ja insistirao da to radi načelnik okruga i zbog toga su svi ovi amandmani koje ste vi odbili.

Ovde kažete da radite u korist očuvanja ribljeg fonda, a onda dajemo to na korišćenje privatnicima koji, normalno, traže profit u tome što rade. Ne rade iz ljubavi, za razliku od ribolovaca, koji to rade iz ljubavi. Ja vam se zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima ministar u Vladi, Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Samo kratko da nastavim tumačenje zbog čega smatramo da je ovaj koncept dobra. To je koncept na kome je sagledan čitav zakon. Uz sve ono što sam rekla, moram da dodam i to da ako bismo prihvatili vaš amandman, nužne su i druge mere koje bi morali da preduzmemo u skladu sa tim, što su upravni okruzi osnovani po Zakonu o državnoj upravi i oni su praktično osnovani radi vršenja poslova državne uprave, izvan sedišta organa državne uprave.

U našem slučaju, morali bismo kao Ministarstvo da obrazujemo posebnu okružnu područnu jedinicu. Praktično ni organizacioni to ne bilo moguće. Hoću da kažem da se ovaj zakon donosi zbog toga što stanje u oblasti upravljanja Ribljim fondom sada je zaista teško i nedopustivo. Duže trajanje ovakvog stanja bi sigurno u značajnoj meri ugrozilo Riblji fond.

Mi smo ozbiljno i odgovorno prišli rešavanju svih ovih pitanja i preuzimamo na sebe odgovornost da pokušamo da zaštitimo Riblji fond i da ovo stanje značajno unapredimo.

Pominjali ste te moguće korisnike. Naravno, mi smo samim predlogom zakona i išli na varijantu da pružimo mogućnost da bude što više onih potencijalnih korisnika, odnosno učesnika na konkursu koji bi bio javno organizovan i samo najbolji i oni sa dobrim programom bi dobili, odnosno bi im se poverila riblja područja na čuvanje i na zaštitu. Hvala.