Petnaesto vanredno zasedanje, 24.07.2015.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Tomiću na ovom iscrpnom obrazloženju.
Da i izvestilac nadležnog odbora želi reč?(Ne.)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Miroslav Markićević, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija
Poštovani predsedavajući, u ime poslaničkog kluba NS zahvalan sam na iscrpnosti predloga koji je obrazložen. Ali, mi se pozivamo na član 201. Poslovnika Narodne skupštine i osporavamo predlog za izbor Ivanović Ivane pod rednim brojem tri za sudiju Prekršajnog suda u Beogradu.
Ne bih mnogo o tome pričao. Naša saznanja govore da u ovom trenutku predložena kandidatkinja ne bi mogla adekvatno da obavlja funkciju na koju je predložena. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ovlašćeni predstavnik SPS, narodni poslanik Neđo Jovanović.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.
Uvaženi predstavnici Visokog saveta sudstva, poštovane kolege narodni poslanici, nakon iscrpnog i veoma argumentovanog obrazloženja za sve kandidate kao buduće nosioce pravosudnih funkcija, mojoj poslaničkoj grupi SPS ostaje samo da vam damo bezrezervnu podršku, iz više razloga. Prvi razlog je što mi od samog početka zastupamo jedan principijelan stav, da Skupština ne treba da ima bilo kakav doprinos u izboru sudija, jer sudije treba da biraju sudije, a mi smo tu samo na neki način da u ime građana koje predstavljamo propratimo ono što vi radite, a radite zaista krajnje korektno, profesionalno i odgovorno.
Sve ono što ste istakli kroz poštovanje kriterijuma koji su svi kandidati morali da ispune, za koje smatramo da uvek moraju da budu strožiji i strožiji, za koje smatramo da uvek moraju da budu promenljivi, odnosno evolutivni i od vas tražimo kao socijalisti i predstavnici građana, da te kriterijume izdignete na nivo kako će sigurno jednog dana pravosuđe Srbije biti elitno pravosuđe.
Mi ne želimo, niti imamo pravo da se upuštamo u stručne reference kandidata koji su ovde predloženi. To dokazuje i činjenica kako se vodila rasprava u pogledu izbora Republičkog tužioca gospođe i koleginice Zagorke Dolovac, na najneprimereniji način od strane onih koji su svojevremeno probleme koje su ovde afirmisali, upravo te probleme i uzrokovali.
Da li je bilo partokratije u pravosuđu, neka ocenjuje neko drugi, mi nećemo. Poslanička grupa SPS čvrsto stoji na stanovištu da se nikada nije bavila partokratijom u pravosuđu, niti je kadrirala u pravosuđu, niti će to činiti ubuduće.
Ono što se vezuje za kandidate koje ste danas ovde identifikovali i za koje ste izložili njihove karakteristike u svakom slučaju zaslužuje i podršku i pohvalu, podršku zbog toga što su prošli kompletnu proceduru koja je zakonom propisana i proceduru koju je ustrojio Visoki savet sudstva, pohvalu zato što ti kandidati nesumnjivo imaju kvalitete, nesumnjivo je da imaju sve one reference koje ih čine i dostojnim i u profesionalnom smislu reči podobnim da obavljaju sudijsku funkciju.
Ja ću sebi dati za pravo, iako to ne bih smeo, s obzirom da dolazim iz Užica i dolazim iz reda advokature i vezan sam za pravosuđe, da podržim čvrsto kao ispravnu vašu odluku za kandidata koji će nesumnjivo biti nosilac pravosudne funkcije, odnosno sudija Privrednog suda u Užicu. Katarina Božović je zaista dobro rešenje, kvalitetno rešenje. To je izdanak Privrednog suda u Užicu, pomoćnik i saradnik koji je sebe dokazao svojim kvalitetnim radom i taj kvalitetan rad nesumnjivo ima posledicu koju ste vi sami predočili, a to je da je ona od strane Visokog saveta sudstva i podržana.
Naravno da na ovaj način ni u kom slučaju ne umanjujem kvalitete svih onih koji su danas predloženi, koji su danas identifikovani kao oni koji će biti sudije i, nadam se, jako dobre sudije.
Na samom kraju, želim da istaknem da poslanička grupa SPS kao jednu jasnu političku poruku pred građane ističe da ustavnim promenama, koje se nagoveštavaju, mora doći do određenih izmena u izboru nosilaca pravosudnih funkcija, da parlament nema ovakvu ulogu kao što je sada, da Visoki savet sudstva dobije daleko veća ovlašćenja u izboru sudija, kako sam na samom početku rekao, da sudije biraju sudije, a da parlament ima nadzornu ulogu kako nad Visokim savetom sudstva, tako i nad pravosudnim institucijama koje inače podnose izveštaj i našim resornim odborima i parlamentu. To je cilj i demokratije i prosperiteta pravosuđa, ali i onaj najviši cilj, cilj tzv. nezavisnosti sudova, odnosno pravosudnog sistema u celosti.
U ime nas socijalista, ja vam se zahvaljujem na predanom dosadašnjem radu. Želimo vam ubuduće još uspešniji rad, sa još mnogo boljih rešenja, iako su ova do sada izuzetno dobra i da uvek u sudovima rade isključivo oni koji to zaslužuju, a to su kvalitetne sudije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi reč?
Reč ima narodni poslanik Biljana Pantić Pilja, ovlašćeni predstavnik SNS. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
Hvala.
Predstavnici Visokog saveta sudstva, koleginice i kolege narodni poslanici, čuli smo koji su predlozi odluka za izbor kandidata koji su danas pred nama. Čuli smo iscrpne biografije, koje smo i dobili. Srpska napredna stranka bezrezervno podržava nezavisno sudstvo i rad nezavisnog sudstva za razliku od nekih ranijih vremena, za razliku od 2010. godine, kada smo imali reformu pravosuđa, kada su se sudije birale u prostorijama stranaka, kada se gledalo ko je podoban režimu, ko nije.
Sada Srpska napredna stranka veruje u odluku Visokog saveta sudstva i mi smo ovde samo da potvrdimo ove biografije i ove odluke koje ste nam predložili.
Opterećenost suda je takva da nam je potreban još veći broj sudija, jer imamo veliki broj nerešenih predmeta iz ranijih godina, čemu je doprineo i manjak sudija, kao i neuspela reforma 2010. godine.
Ja ću se složiti sa svojim kolegom Neđom Jovanovićem, takođe sam lično protiv da se sudije biraju u parlamentu. Za to sam da u parlamentu imamo nadzornu ulogu, ali da sudska grana vlasti bude nezavisna i da sudije sami biraju sudije.
Uvek kada biram sudije ističem, i sada ću ponovo da ponovim, da je potrebno izabrati mnogo više sudija nego što nam predlažete, zato što su sudovi opterećeni, posebno parnična odeljenja, gde su neke sudije zadužene sa po više od 300 predmeta, za razliku od krivičara, kojima je malo manji taj broj. Imamo veliki problem u izvršnim odeljenjima, ne poštuju se zakonski rokovi za donošenje rešenja o izvršenju, sudije kasne sa donošenjem presuda, poverioci u izvršnom postupku trpe i sve je to razlog opterećenosti sudova, a negde i neefikasnošću rada suda.
Kada je reč o ovim predloženim kandidatima iz biografija koje ste nam pročitali, nadam se da se Visoki savet sudstva rukovodio svim tim rezultatima kada je predlagao ove kandidate, mišljenjem kolegijuma, koje predstavlja samo jedan od parametara za izbor sudija, dužina staža kao i kvalitet u dosadašnjem radu. Videla sam da su koleginice koje biramo za Čačak i Užice provele u sudu po 15, 20 godina i mislim da je to dovoljno da sagledaju čitavu problematiku suda, organizacionu i sve sa čime se sud bori, da budu dobre sudije kada ih izaberemo.
Bitno je da Visoki savet sudstva predloži kandidate koji su dugo godina u pravosuđu, kako bi se pospešio rad pravosuđa, ali i da kandidati budu stručni, da njihov rad bude transparentan, efikasan i da se postupci okončavaju na najbolji ekonomski način, da se poštuje načelo ekonomičnosti i efikasnosti.
Nadam se da će ovi predloženi kandidati kada budu izabrani suditi u razumnom roku, da nećemo imati postupke zbog suđenja u nerazumnim rokovima, da postupci neće dugo trajati, kao što smo imali slučajeve, da se neće izjavljivati pritužbe i da neće biti nikakvog uticaja na njihov rad.
Čuli smo i da je u skladu sa Zakonom o sudijama Visoki savet sudstva za sve kandidate pribavio mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za obavljanje sudijskih funkcija. Složiću se da je za obavljanje jedne ovakve funkcije značajno da kandidat ispunjava sve ove uslove, a posebno da bude dostojan u svom radu.
Ističem da je za ovaj izbor bitno da se radi o kandidatima koji su stručni, koji će primenjivati zakon, koji će zakazivati rasprave u predviđenim rokovima, koji će poštovati tzv. vremenski okvir, donositi presude gde stranke neće ispaštati.
Srpska napredna stranka podržaće ovaj izbor, kao i svaki izbor do sada. Mi ćemo u Danu za glasanje glasati za predložene kandidate, a ja im želim sreću i uspeh u radu i da se pridržavaju zakona. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospođo Pantić.
Da li se još neko javlja za reč? (Ne)
Prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.
Reč ima narodni poslanik Milan Petrić. (Nije u sali)
Reč ima gospodin Aleksandar Marković. (Nije u sali)
Reč ima gospodin Zoran Živković. (Nije tu)
Reč ima gospodin Rističević. (Nije tu)
Reč ima gospodin Vladimir Pavićević. (Nije tu)
Reč ima gospodin Aleksandar Martinović. Da li želite da govorite? (Ne)
Reč ima narodni poslanik Dragan Nikolić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.
Pozdravljam posebno predstavnike Visokog saveta sudstva. Želim da se ovde, kao i uvek, ugodno osećate. Mislim da smo mi vaši dobri domaćini i slažem se sa kolegama koji su izneli svoje stavove da mi kao narodni poslanici i predstavnici naroda ne trebamo da biramo sudije, mislim da to treba da ostavimo struci, da vi kroz merila i kriterijume koji su jasno propisani za utvrđivanje stručnosti i osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudije to na najbolji mogući način činite, preko komisije koja utvrđuje sve elemente, a utvrđujete i na taj način što uzimate intervjue, odnosno neposredno kontaktirate sa kandidatima, što je veoma bitno, zbog toga što kroz živu reč možete utvrditi mnogo toga, i onaj fizički izgled i intelektualni odnos kandidata, što sve stvara jednu pozitivnu sliku o ljudima koji su završili pravne fakultete, koji su položili pravosudne ispite.
Kao što vidim, za Prekršajni sud u Beogradu se javilo preko 250 kandidata, što pokazuje jedno vrlo visoko interesovanje i jednu veliku želju diplomiranih pravnika koji rade u raznim institucijama, neki su u pravosuđu, neki su u advokaturi, neki su u drugim državnim organima, da se pravosuđe u Srbiji napravi onakvim kako mi želimo.
Mi iz SNS zaista insistiramo na tome da pravosuđe bude nezavisno. Ja, kao i ostali narodni poslanici, kada budemo glasali, kao što smo i do sada glasali, ne želimo da se ikada moje ili ime bilo kog od ovih poslanika spomene u negativnom kontekstu, kao što se spominju imena nekih ljudi koji su niškim meanama stvarali spiskove i pravili spiskove kandidata za tužioce, za sudije, o kojima se priča i pričaće se. Naravno, jako je bitno istaći da se tako radilo do 2009. godine, kada je bila ta čuvena reforma pravosuđa. Mislim da je to bilo rasturanje srpskog pravosuđa, zbog čega ćemo platiti ogromne štete u materijalnom i finansijskom smislu, zato što su mnogi ljudi pretrpeli psihičke bolove, zato što su bukvalno najureni iz pravosuđa, a da to nisu zaslužili.
Očekujem da svi ovi kandidati koje ste vi predložili u ovom visokom domu imaju u sebi sve ono što je potrebno, a to je da su obučeni dovoljno da obavljaju ovu funkciju, da su dovoljno stručni, a to vidimo iz njihovih biografija, a očekujem i da su dostojni, imajući u vidu da su mišljenja o tome dali i članovi ove komisije, kao i ljudi i organi u kojima su oni radili. Pretpostavljam da u par zadnjih godina svako od njih je pokazao da li je dostojan da obavlja ovu funkciju.
Danas smo čuli jedan disonantni ton i predlog da se po članu 201. Poslovnika odlučuje posebno o jednom kandidatu. Mi ćemo o tome veoma dobro razmisliti, zato što se to po prvi put događa u praksi ovoga parlamenta, ali, dozvolićete, još uvek zakon nije promenjen, tako da mi kao poslanici imamo prava da izdvojimo mišljenje i imamo prava da izdvojimo glasanje po određenom pitanju, odnosno vašem predlogu. Nadam se da se zbog toga nećete naljutiti.
Naše je da kao predstavnici građana Srbije u krajnjoj instanci odlučimo o tome ko će obavljati tu funkciju, jer će ti ljudi koje danas izaberemo, sutra odlučivati o sudbini, naravno, na osnovu zakona, o tim istim građanima koji glasaju za nas da bismo ušli u ovaj dom. Za mene su glasali građani Srbije da bih bio narodni poslanik i oni očekuju od mene da ih na najbolji način predstavljam u ovom visokom domu.
Zbog toga, kažem da imate podršku svih nas iz Srpske napredne stranke. Nastavite da ovako radite, jer je naša želja da sudstvo bude apolitizovano, da bude odstranjeno i bude sklonjeno iz politike, a da mi svi sačuvamo svoj obraz tako što ćemo glasati po svojoj savesti i tako što ćemo znati da smo mirne savesti uradili nešto što je trebalo i nešto što su građani Srbije od nas tražili.
Nastavite da ovako radite. Očigledno da znate kako to valja činiti. Očigledno da ste se u potpunosti uigrali kao tim koji ume da transparentno raspiše konkurs, da date mogućnost da svi koji žele, koji misle da mogu, učestvuju na tom konkursu, a da između velikog broja ljudi izaberete one najbolje. Činite tako i imaćete našu podršku. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)
Zahvaljujem.
Zaključujem zajednički jedinstveni pretres.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda - LISTA KANDIDATA ZA IZBOR JEDNOG ČLANA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE, NA PERIOD OD PET GODINA
Primili ste Izveštaj Odbora za kultutu i informisanje Narodne skupštine sa Listom kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, koji se bira na predlog Odbora.
Pre otvaranja pretresa, podsećam vas da, shodno članu 99. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi dva časa i 30 minuta, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 203. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o Listi kandidata za izbor jednog člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije.
Da li izvestioci nadležnog odbora želi reč? (Ne)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Reč ima narodni poslanik Dušica Stojković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dušica Stojković

Srpska napredna stranka
Poštovana predsedavajuća, drage kolege narodni poslanici, danas na dnevnom redu je predložena Lista kandidata za izbor članova regulatornog tela za elektronske medije, na period od pet godina.
Odbor za kulturu i informisanje, na sednici održanoj 25. maja 2015. godine, pokrenuo je redovan postupak za predlaganje kandidata i mogu da vas izvestim da je ukupno osam poslaničkih grupa predložilo objedinjeni predlog, poslanička grupa SNS, SPS, PUPS, SDP, Jedinstvene Srbije, Nove Srbije, SVM, SPO i DHSS, su predložile ukupno dva kandidata.
Predloženi kandidati su Olivera Zekić i Ervin Ćatović. Želim da napomenem ovom prilikom da ostale poslaničke grupe nisu iskoristile svoje pravo da u tačno određeno vreme po predviđenoj proceduri predlože svoje kandidate.
Odbor za kulturu i informisanje je na sednici održanoj 2. aprila konstatovao da je na osnovu člana 1. Saveta regulatora Živojinu Mišiću prestao mandat istekom vremena na koje je izabran. Obe biografije predloženih kandidata su objavljene na zvaničnom sajtu Narodne skupštine Republike Srbije.
Sada bih želela da vam pročitam par podataka o predloženim kandidatima.
Olivera Zekić rođena je 27. marta 1975. godine. Po obrazovanju je diplomirani politikolog za novinarstvo i informisanje. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu završila je 1990. godine, sa prosečnom ocenom 9,69.
Gospođa Zekić je političko-medijski konsultant. Radila je kao glavni i odgovorni urednik dnevnih novina „Borba“, radila je i u Ministarstvu za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srbije, kao i u Centru za političku analizu u Beogradu. Kao novinar, sarađivala je sa brojnim listovima, samo neki od njih su „Blic njuz“, „Reporter“ i dnevni list „Telegraf“.
Drugi kandidat je Ervin Ćatović, rođen je u Prištini 12. septembra 1966. godine. Osnovne i magistarske studije je završio u Univerzitetu u Prištini, sa prosečnom ocenom devet. Redovni je profesor na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Srpska napredna stranka i ovim predlozima želi da pokaže da se zalaže za nezavisnost elektronskih medija, za nezavisnost sedme sile u Srbiji i želim ovom prilikom da pozovem sve kolege narodne poslanike da u Danu za glasanje podrže jednog od kandidata. Hvala.