Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.10.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/370-15

3. dan rada

05.10.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su današnjoj sednici pozvani da prisustvuju ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević, vršioci dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i načelnik Odeljenja u Ministarstvu i viši savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za zaštitu životne sredine i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram Predlog zakona u pojedinostima.
Amandman kojim se posle člana 1. predlaže dodavanje novog člana 2. podneo je narodni poslanik Milan Petrić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Milan Petrić.
...
Srpska narodna partija

Milan Petrić

Samostalni poslanici
Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarka, predstavnici Vlade, poštovane kolege i koleginice, posle člana 1. dodaje se novi član 2. koji glasi – nacionalni parkovi su područja posebnih prirodnih vrednosti i svojstava od ekološkog, naučnog, kulturnog, istorijskog, obrazovnog, zdravstveno-rekreativnog i turističkog značaja, koje karakteriše prisustvo reprezentativnih, bioloških, geomorfoloških, geoloških i hidroloških promena i procesa staništa i vrsta od posebnog značaja i pripadajućih kulturno-istorijskih vrednosti.
Srpska narodna partija smatra da bi trebalo definisati nacionalne parkove po njihovim svojstvima da bi imao razgovetno tumačenje. Ovakvom definicijom mi utvrđujemo sadržaj nacionalnih parkova, što smatramo veoma bitnim.
Tražimo da se ovaj amandman usvoji zbog preciznije forme postojećeg. Inače, ovaj amandman je odbijen od strane Vlade pod izgovorom da je pravno-tehnički neispravan. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je doneo izveštaj koji sadrži da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Mene sada ovde zbunjuje situacija da li je moguće da ima nekoliko različitih mišljenja povodom ovog amandmana, obzirom da je ovo čista definicija? Inače, nije prvi put da se sva obrazloženja za amandmane, pogotovo predstavnicima opozicije, pišu istovetno. Meni su svih sedam amandmana odbijeni pod istim izgovorom, namerno ne kažem obrazloženje, jer smatram da je to samo izgovor za neusvajanje.
Inače, pozivam kolege i koleginice da usvoje ovaj amandman da bi imali preciznu definiciju nacionalnih parkova, jer ona ne postoji u zakonu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Predstavnik predlagača i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Daću reč ministarki. Prebrzo sam otišla na sledeći amandman.
Znači, odgovor na prvi amandman.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Ja ću samo kratko prokomentarisati razloge zbog kojih ovaj amandman nije prihvaćen i da sa žaljenjem konstatujem da smo još nekoliko vaših amandmana, koji su po našim procenama zaista kvalitetni, odbili iz istih razloga.

Procena naše stručne pravne službe je da ovi amandmani nisu pravno-tehnički dobro uređeni i da kao takvi ne mogu biti sastavni deo Predloga zakona.

Što se tiče konkretno amandmana koji ste vi sada obrazložili, gde stoji definicija nacionalnog parka, to bi mogao da bude sastavni deo ovog zakona i ne bi bilo loše, mada nije greška i što je izostavljena definicija, s obzirom da je pojam nacionalnog parka u pravom smislu te reči definisan Zakonom o zaštiti prirode.

Ali, podvlačim, naše odbijanje amandmana nije iz tih razloga, već zbog pravno-tehničke neispravnosti. Znači, pravno-tehnički nije bilo usaglašeno i zbog toga smo morali da odbijemo, nažalost, ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Znači, amandman na član 2. poslaničke grupe LSV sam pročitala. To je prihvaćeno.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Anamarija Viček, Balint Pastor, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
Predstavnik predlagača i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Anamarija Viček.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Anamarija Viček

Savez vojvođanskih Mađara
Zahvaljujem.
Poštovana predsednice, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici i poslanice i drage kolege, volela bih samo radi javnosti da kažem par reči o ovom našem amandmanu.
Mi smo podneli amandman na član 2. tačka 9). Pošto se u članu 2. navode ciljevi koji se odnose na nacionalne parkove, mi smo predložili da se u tački 9) dodaju reči: „i sport i rekreacija“. Naime, prvih osam tačaka ovog člana opisuje tu biocentričnu funkciju, što je izuzetno bitno za zaštitu prirode. Međutim, pored toga bi trebalo, po našem mišljenju, i antropocentrična funkcija nacionalnih parkova da se istakne. Zbog toga mislimo da bi bilo dobro da se unesu i reči: „i sport i rekreacija“.
U puno slučajeva se dešavalo da su udruženja, sportska i rekreativna udruženja, podnosila zahteve za odobravanje održavanja raznih sportskih manifestacija. Međutim, neki od javnih preduzeća, nacionalnih parkova, su odbijali te zahteve, govoreći da nisu nadležni. Dodavajući reči: „sport i rekreacija“ smatramo da bi sada došlo do prevazilaženja tog problema i da bi moglo da dođe do poboljšanja zakona na taj način.
Naime, trebalo bi naglasiti to da se u strategiji razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine očekuje, između ostalog, i povećanje obuhvata bavljenja građana sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije. Takođe, i strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine stavlja veliki naglasak na ekskurzije, nastavu u prirodi, rekreativnu nastavu, za koju bi nacionalni parkovi bili idealna lokacija. Na ovaj način se ovaj zakon u nekoj meri usaglašava i sa ostalim resorima, sa ostalim ministarstvima. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Hvala narodnoj poslanici za obrazloženje amandmana. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da Vlada prihvata ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Koristim vreme ovlašćene predstavnice Poslaničke grupe Demokratske stranke.
Želim da ponovim da je dobra odluka ministarke da u ime Vlade prihvati amandman i da sport i rekreacija budu deo zakona.
Na ovom mestu bih spomenula da sam u raspravi u načelu govorila o vodama u nacionalnim parkovima i o sportskom ribolovu. I sada, kada smo uvrstili sport i rekreaciju, samo želim da ponovim i da zamolim ministarku da se za buduće predloge zakona koji su pred nama obrati pažnja. Inicijativa građana u Republici Srbiji o potrebi da se na mnogo bolji način čuvaju vode u nacionalnim parkovima, ali i vode inače, videćemo se mi kod zakona o vodama u budućnosti, pa nam je tako potrebna široka akcija iz vašeg ministarstva bukvalno za praćenje sportskog ribolova u zakonske okvire. Radi se o resursu koji se ne vidi kao iscrpiv, a jeste, i radi se o resursu čija se vrednost često ne vidi, a neprocenjiva.
Ja dodajem da ja tu možda nisam objektivna, zbog toga što kao neko ko smatra sportski ribolov jednom od vrhunskih ljudskih aktivnosti, lično i sa prijateljima, samo želim da uz ovaj amandman podsetim ministarku da se toj temi da mnogo veća pažnja u budućnosti. Korist će biti zajednička. Hvala vam.