Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.11.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine Arsiću.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč. Izvinjavam se, pošto smo iskoristili ovo pravo po članu 96. zaključujem zajednički načelni, jedinstveni pretres.
Prelazim na 4. tačku dnevnog reda – Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Ja se zahvaljujem, gospodine ministre, na učešću na današnjoj sednici. Vama i vašim saradnicima, još jednom se zahvaljujem.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Da li predstavnik predlagača Marko Đurišić narodni poslanik želi reč? (Ne)
Da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa? (Ne)
Pošto nemamo listu prijavljenih poslaničkih grupa, na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Zaštitnika građana.
Primili ste Predlog odluke koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa podsećam vas shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Zoran Babić predsednik Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, institucija Zaštitnika građana je mlada institucija u našem društvu.
Petog novembra 2007. godine Narodna skupština je odnela odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Zaštitnika građana. Tim Pravilnikom sistematizovano je 50 radnih mesta sa ukupno 59 državnih službenika na položaju i na izvršilačkim radnim mestima i četiri nameštenika.
Sa ovim protokom vremena, od 2007. godine od 5. novembra, 2007. godine, a ušli smo već u šestu godinu, neke stvari su se u našem društvu promenile. Obim posla Zaštitnika građana se promenio, razumevanje kod građana Republike Srbije, veći broj predmeta i onim čime se služba Zaštitnika građana bavi se proširilo. Takođe podržavam i ono što je statistika iz 2014. godine, a to je da je 91 skoro 92% svih sugestija Zaštitnika građana da su nadležni državni organi te sugestije prihvatili i po njima činili, što govori o poštovanju same institucije i razumevanju same institucije Zaštitnika građana. Mislim da smo po toj statistici mi kao društvo među prvima u Evropi.
Neko sa druge strane gleda da je to povećan broj predmeta, ja ne vidim da bilo šta ima loše u tome, jer je bilo potrebno da prođe neko vreme da bi se same vrednosti, sama institucija na pravi način shvatila.
Ono zbog čega je potrebno usvojiti novu sistematizaciju koju je Zaštitnik građana predložio, Administrativni odbor jednoglasno usvojio, tih razloga ima nekoliko, probaću taksativno da vam navedem da je potrebno postojećim pravilnikom sistematizovati potrebna radna mesta za rad u kancelarijama obrazovanim, i to lokalnim kancelarijama Zaštitnika građana u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. One nisu sistematizovana postojećom sistematizacijom i potrebno je predvideti novu sistematizaciju u kojoj će ta radna mesta biti sistematizovana.
Drugi razlog zbog čega treba prihvatiti ovu sistematizaciju je porast obima međunarodne saradnje Zaštitnika građana i njegovih proširenih nadležnosti utvrđenih zakonom o dopuni Zakona o ratifikaciji akcionog protokola, uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka kojim je Zaštitnik građana određen da obavlja poslove nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.
Važno je napomenuti i ulogu zaštitnika građana u procesu evropskih integracija koji značajno aktivira nadležnost Zaštitnika građana kroz učešće u grupama za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i njegovu obavezu pripreme mišljenja po raznim poglavljima.
Takođe Zaštitnik građana akreditovan je i kao nacionalna institucija za zaštitu i unapređenje ljudskih prava sa A statusom za period od 2012.-2015. godine od strane Međunarodnog koordinacionog komiteta i Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava.
Takođe predlog za donošenje novog pravilnika pored navedenog usledio je i zbog boljih sagledavanja potrebe ovog organa nakon sedam godina od početka njegovog rada, povećanja broja pritužbi građana preko 30% godišnje, takođe akcionim planom i sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013.-2018. godine. Podsetiću vas da mi kao društvo čak u periodu između 2010.-2013. godine nismo ni imali usvojenu Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije, pokazujući time značaj borbe protiv korupcije, odnosno tome da je bivši režim gotovo tu korupciju negovao.
U četvrtoj oblasti prevencije korupcije određene su mere radi proširenja i preciziranja nadležnosti Zaštitnika građana, kao i jačanje kadrovskih kapaciteta Zaštitnika građana. Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za 2015.-2016. godinu predviđeno je jačanje kapaciteta stručne službe Zaštitnika građana donošenjem Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Zaštitnika građana po pribavljenoj saglasnosti Narodne skupštine, kojom će se obezbediti potreban broj i struktura zaposlenih za efikasno obavljanje poslova iz njegove nadležnosti.
Iz navedenih razloga, novim Pravilnikom je predviđeno ukupno 76 radnih mesta sa 106 državnih službenika i nameštenika, od kojih je šest državnih službenika na položaju, 95 državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima, od kojih su četiri službenika na poslovima nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i pet nameštenika čija se radna mesta sastoje od pratećih pomoćno-tehničkih poslova, što predstavlja neophodan broj izvršilaca za stručno i blagovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana.
U odnosu na trenutno stanje angažovanih lica u stručnoj službi Zaštitnika građana 77 zaposlenih od kojih je 19 na određeno vreme, novim Pravilnikom predviđeno je povećanje ukupnog broja zaposlenih za 28 izvršilaca, čije će se zapošljavanje odvijati sukcesivno i za koja su planirana sredstva u budžetu Republike Srbije.
Zbog svega izrečenog, zamoliću vas da u danu za glasanje damo saglasnost na sistematizaciju radnih mesta kod Zaštitnika građana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Babiću.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)
Pošto nemamo prijavljenih na listi za diskusiju, zaključujem jedinstveni pretres.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu ove odluke.
Završavamo sa današnjim radom.
Nastavak je u ponedeljak u 10.00 časova, po raspravi po pojedinostima.
Zahvaljujem.