Drugo vanredno zasedanje, 04.02.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/30-16

4. dan rada

04.02.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 18:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar. Izvolite.

Vanja Udovičić

| Ministar omladine i sporta
Želim da napomenem da je ovo u potpunosti usklađeno sa međunarodnim sportskim pravilima i ono što nas obavezuje, da kažem, sve međunarodne sportske organizacije.
Samo da se nadovežem na vašu sugestiju u vezi čuvanja 10 godina. Rok za čuvanje je određen Zakonom o arhivskoj građi i mi smo se vodili upravo tim odredbama, tog zakona i nismo smatrali da treba da se precizira, jer kada čitamo zakon, mi ga čitamo u celosti i sve one zakonske odredbe koje proizilaze iz drugih zakona.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Zoran Antić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Antić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da svaki institut koji ugradite u neki zakon možete dodatno da opteretite nekim obavezama dodatne kontrole i predlagač amandmana, naravno, nije imao lošu nameru. Ali, znate, ne treba ni opterećivati previše zakonske projekte, ne treba komplikovati, ne treba ulaziti u neke administrativne procedure, u neke tehničke obaveze koje opterećuju, u ovom slučaju, nacionalne sportske saveze, o nekakvom obaveštavanju sportista.
Imam najveću primedbu u ovom amandmanu mog kolege na stav 5. radi se o saradnji između nacionalnih sportskih saveza koji prikupljaju podatke, između međunarodnih sportskih saveza i nacionalnih sportskih saveza, ćemu obaveštavanje kada je u nastavku ovog stava već dato u kojim slučajevima se razmenjuju podaci.
Voditi sad posebnu neku bazu podataka, to mora da bude ili u nekoj pismenoj formi ili u nekoj elektronskoj formi, jer na ovaj amandman, ako ugradite ovaj član zakona, sutradan neko može i da se pozove. Stvarate jednu tehničku poteškoću o nacionalnim sportskim savezima, jer kažem, radi se o regulisanju statusa prilikom sklapanja ugovora, znači, eventualno ako bude nekih zloupotreba u tim ugovorima, regulisano pitanje iz prava o međunarodnim nastupima i tačno je u četiri ova stava definisano kada postoji ta saradnja i kada ti podaci mogu da se ustupe.
Prema tome, nemojmo da previše opterećujemo ovaj tekst zakona. Mislim da i bez ovog što je predloženo, sasvim sigurno, još u prvom stavu, imamo definisano da se štite podaci o ličnosti svih sportista i da, siguran sam, da nacionalni sportski savezi moraju, i po zakonu su obavezni, da to i čine. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Goran Vukadinović, po amandmanu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Vukadinović

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi Udovičiću, dragi Peruničiću sa kolegama, dame i gospodo narodni poslanici, kao bivši sportista morao sam da se javim svom dragom kolegi koji je malo pre obrazlagao amandman. Hteo bih da kažem da pre svega ovaj zakon nije došao u redovnu proceduru u ovaj dom i da kolega da je bio u Nišu 13. maja mogao je da čuje reč sportiste. Ovom prilikom hteo bih da pohvalim celo Ministarstvo koje je na desetak javnih slušanja i tribina sve ovo je kompletno izloženo. Hteo bih da ih pohvalim sve one primedbe koje su imali sportisti na tim tribinama sve je to stavljeno i upakovano u ovaj zakon. Drago mi je da je ovaj zakon odskočna daska za novi zakon o privatizaciji koji će do 2018. godine biti usvojen.
Hteo bih samo mojim dragim koleginicama i kolegama da kažem da je ovaj zakon sport pisao. Znači, sport je pisao ovaj zakon i sportisti su dosta upoznati i sve pohvale ovom zakonu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Dejan Nikolić, Jovan Marković, Vesna Martinović, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Dragan Šutanovac i Vesna Marjanović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima mr Jovan Marković. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Jovan Marković

Demokratska stranka
Poštovani ministre, poštovane koleginice i kolege poslanici, ovaj član se odnosi na formulaciju osnovnih termina koji su ovde dati u jednini, mi smo smatrali da treba da bude u množini. Znači umesto „sportskom aktivnošću, odnosno sportskom delatnošću“ da zamenimo te reči sa „sportske aktivnosti, odnosno sportskim delatnostima“. Mislim da je dobro što se ovaj amandman prihvatili i da je on usklađen i sa članom 9. i sa još nekoliko članova ovog zakona koji su imali formulaciju koju smo i mi predložili i sa te strane mislim da je to u redu.
Mi smo pokušali i da u načelnoj raspravi i naravno u predlozima amandmana koje smo dali za izmenu Predloga zakona, da ukažemo na nekoliko važnih stvari. Žao mi je što niste možda imali priliku ili niste dovoljno uvideli koliko smo u stvari mi imali želju i koliko smo truda uložili da se ključne teme, a ključne teme u ovom slučaju za nas jesu pitanje finansiranja koje ovde nije do kraja definisano poboljšaju kroz predloge amandmana koje smo dali.
Druga stvar, ključna stvar po nama, ako smo imali prvi i osnovni cilj, a to je da se podigne obuhvat građana Srbije koji se bave fizičkim aktivnostima sa postojećih 10% na ono što jeste norma EU, a to je 40% moralo je više pažnje da se obrati na ulogu lokalnih uprava, lokalnih saveza, na školski sport, na sve one ljude koji danas sa svojom strukom mogu da pokrenu ideje, projekte i ono što je posebno važno, pitanje a o tome ćemo kasnije govoriti, a to je upravo uloga ljudi koji su stručni, osposobljeni i školovani da se bave ovim poslom.
Znači, moralo je u prvom planu da se da akcenat na njihovu ulogu i nadam se da ćete kasnije u obrazloženju amandmana koji se tiču tog segmenta uvažiti neke naše primedbe u raspravi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine Markoviću.
Nisam želeo da vas prekidam, ali molio bih vas da i vi doprinesete ovoj raspravi i da se samo ograničite na amandman o kome se trenutno raspravlja da ne bismo odlazili ponovo tamo gde mislim da ne zaslužuje ova rasprava.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.
Izvolite, gospodine Petriću.
...
Srpska narodna partija

Milan Petrić

Samostalni poslanici
Na član 10, je li tako? Izvinjavam se, nisam čuo.