Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici nastavljamo sa radom.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja i članovi njegovog kabineta.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI
Primili ste Izveštaj Odbora za kulturu i informisanje i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Stojković, Mirjana Andrić, Aleksandar Jugović i Nebojša Tatomir.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Mirjana Dragaš.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč?
Reč ima dr Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Gospodine predsedavajući, uvaženi ministre, mi smo podneli amandman na član 4. i to tako što u stavu 1. tačku 3. menjamo i dodajemo sledeće reči: „likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn, arhitektura i umetnička fotografija“. Mi smo u obrazloženju dali da smatramo da je neopravdano izostavljena umetnička fotografija iz kulturnih delatnosti, te molim gospodina ministra da razmisli da prihvati naš amandman, kako bi ovaj član bio potpuniji. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar. Izvolite.

Ivan Tasovac

Umetnička fotografija potpada pod vizuelne umetnosti, tako da je to u potpunosti regulisan pojam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Stojković, Mirjana Andrić, Aleksandar Jugović i Nebojša Tatomir.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo, zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr Blagoje Bradić i Ivan Karić i zajedno narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Koristiću vreme ovlašćenog poslaničke grupe.
Već danima se događaju neverovatne stvari koje su konačno kulminirale vašim neverovatnim brzim čitanjem amandmana. Još se Odbor nije završio, a vi ste krenuli sa sednicom. Prosto je neverovatno …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođo Karavidić, da li vi želite da govorite o amandmanu?
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ja pričam kao ovlašćeni … (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li vi želite da govorite o amandmanu? (Ne.)
Zahvaljujem.
Na član 7. amandman je, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo Odbor za kulturu i informisanje.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Ministre, molim vas, imate reč.

Ivan Tasovac

Amandman se prihvata.