Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto više nema prijavljenih za postavljanje pitanja, obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Konstantin Arsenović.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANjU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vladimir Pešić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Tijana Prijić, rukovodilac grupe u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, predsedavajući.
Poštovani gospodine ministre, ovo je jedini amandman koji poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS, ZS podnela na Predlog zakona i ja sam kratko o tome govorio u načelnoj raspravi. Znači, podržavamo Predlog zakona i spremnost Vlade da se promenom Zakona o sprečavanju diskriminacije nad osobama sa invaliditetom omogući korišćenje faksimila, praktično, u pristupanju tih osoba državnim organima, odnosno javnim organima i, kako ste vi govorili, bankama i nekim drugim institucijama.
Mi smo našim amandmanom predvideli tu mogućnost kod overavanja ugovora kod javnih beležnika. Obrazloženje za ne prihvatanje ovog amandmana je slično onome što ste rekli u raspravi da je Sekretarijat zakonodavstva u Vladi, pretpostavljam, smatrao da je prvo potrebno uvesti ovu promenu u ovom zakonu, a onda kasnije promeniti i Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Na kraju obrazloženja za ne prihvatenje našeg amandmana govorite da je potrebno pokrenuti inicijativu za izmenu i dopunu zakona. Ja se jedino bojim, pošto nam slede izbori, da te inicijative neće biti skoro, da će ostvarivanje ovog prava, a ono polazi, ponavljam, iz Konvencije o zaštiti prava osoba sa invaliditetom koja govori o tome da država mora da im omogući slobodno raspolaganje imovinom i ostvarivanje svih drugih prava, da će ostati ova ideja i ostvarivanje ove ideje sa promenom zakona, da se neće desiti skoro, pogotovo imajući u vidu da je direktor Sekretarijata za zakonodavstvo, koji je i dao ovu preporuku i Vladi prilikom usvajanja zakona i kod odbijanja ovog amandmana, zauzeta osoba, predsedava RIK, iako je u ostavci već godinu i po dana, pa je pitanje kako će moći bilo šta vezano za rad u Vladi da postigne u ova dva meseca za vreme intenzivnog rada RIK.
Nevezano sada sa tim, mislimo da je sam ovaj zakon leks specijalis i da je moglo, po našem mišljenju, ovim zakonom direktno uvesti tu mogućnost i pozvati se prilikom overe potpisa kod javnih beležnika na mogućnost koju ovaj zakon sada uvodi u pristupu kod potpisivanja kod javnih organa, znači pri opštinama, bankama i drugim institucijama. Smatramo da je zakonodavac mogao da ima i malo sveksibilniji stav i da prihvati naš amandman. Uostalom, vi ste sami rekli da ste razmišljali u tom pravcu, ali da je zakonodavstvo reklo da mora nekim drugim redosledom da se radi. Mi mislimo da je moglo i ovim zakonom i u danu za glasanje glasaćemo za naš amandman i pozivamo poslanike da nas podrže u tome. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Aleksandar Vulin.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Zahvaljujem se predlagaču, ali kao što smo rekli u raspravi, smatramo da je najpre potrebno promeniti Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Zakonom su uređeni odgovarajući načini i treba da budu prepoznati novi načini za korišćenje faksimila, za korišćenje pečata. Mislimo da ovo jeste dobar put, ali zaista niko ne treba da brine da ćemo mi nastaviti sa poboljšanjem položaja osoba sa invaliditetom u našem društvu. Uostalom, dokaz za to jeste da smo u ovih godinu i po dana, koliko je trajao mandat ovog ministarstva, ovo je treći zakon iz oblasti poboljšanja položaja života osoba sa invaliditetom. Dakle, orijentacija naše Vlade i orijentacija našeg ministarstva je takva i sigurno se neće prekidati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik dr Vesna Rakonjac.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Rakonjac

Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicom, uvažene kolege narodni poslanici, ovaj amandman, ovakav kakav jeste, uopšte nije sporan i ostaje samo ta izražena sumnja da mi nećemo dovršiti posao do kraja. Meni je samo žao što vaš predstavnik iz Odbora za rad nije danas bio na sednici Odbora kada smo razgovarali o vašem amandmanu. Bili su i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i mogu da vam dam puno uveravanje da će ovaj posao biti nastavljen, da je ovo samo prvi korak.
Potpuno se slažemo sa vašim predlogom, ali je stvarno nemoguće u ovom momentu zakonodavno to sprovesti u kratkom roku. Nije predviđena mogućnost upotrebe faksimila u zakonu koji je za to predviđen i ići ćemo korak po korak. Srbija postaje polako uređena država, tako da ne trebamo raditi ništa preko noći i ništa na brzinu, korak po korak, a imamo uveravanja da ćemo to i odraditi kako valja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, amandman ne sumnjam da je imao dobru nameru, ali naravno ne treba ga prihvatiti. Zašto ga ne treba prihvatiti? Zato što jedna odgovorna Vlada i jedno odgovorno ministarstvo ne predlažu zakone koji su u koliziji jedni sa drugima.

Prihvatanjem ovog amandmana ovaj zakon bio bi u direktnoj koliziji sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, gde je u članovima 12, 13. i 14. jasno i precizno regulisano overavanje potpisa, prepisa i rukopisa.

Ono što moram da istaknem jeste da je ova Vlada i ovo ministarstvo prvi put, donošenjem dopuna ovog Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, uvelo u pravni okvir mogućnost da se lica koja imaju telesna i senzorna oštećenja i druge bolesti mogu, umesto svog potpisa, koristiti pečat sa ugraviranim identitetom, odnosno faksimil. Sve su to razlozi zbog čega ovaj amandman ne treba prihvatiti.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik dr Ninoslav Girić.
...
Srpska napredna stranka

Ninoslav Girić

Srpska napredna stranka
Hvala.
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicom, koleginice i kolege narodni poslanici, slažem se sa obrazloženjem ministra i sa koleginicama koje su govorile pre mene. Ovo je novina, tek se sada uvodi kao mogućnost u naš sistem. Mislim da je sasvim u redu pokrenuti inicijativu za izmene i dopune Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa i da na taj način ova materija bude sveobuhvatno regulisana. U principu ovaj amandman SNS neće prihvatiti.